Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Nie ma takiego wykluczenia.

Dokumentacja nie wskazuje na konkretny poziom innowacyjności, zatem minimalny poziom to poziom przedsiębiorstwa.

Proces projektowy może dotyczyć wyłącznie wyrobu. Może on obejmować również opakowanie produktu, pod warunkiem, że prowadzi do powstania innowacji produktowej i będzie ściśle powiązane ze zmianą funkcjonalności danego produktu. Należy pamiętać, iż zmiana designu opakowania może mieć wpływ na szereg cech produktu, np. zmiana sposobu jego przechowywania, transportu, korzystania z niego, żywotności, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mogą (lub nie) mieć wpływu na powstanie nowego lub znaczące udoskonalenie istniejącego produktu. Zmiana wyłącznie szaty graficznej lub surowca (opakowania) w celach marketingowych nie może być uznana za znaczące ulepszenie produktu i nie będzie kwalifikowalna. Przedmiotem dofinansowania może być wyłącznie innowacja produktowa, która powstała w wyniku opracowania projektu wzorniczego i została wdrożona na rynek, wprowadzona do obiegu gospodarczego.

Dokumentacja konkursowa nie narzuca Wnioskodawcy długości dokumentu ani zakresu informacji, które muszą się znaleźć w opracowaniu, powinny być adekwatne do założeń oraz celów projektu.

Tak, jeżeli oferta osoby fizycznej zostanie wybrana zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi i przy zachowaniu zasady o braku powiązań określonych w art. 6c ustawy o PARP. Instytucja pośrednicząca nie wnika w formę umowy. Weryfikowane będą jedynie rachunki przedłożone przez wykonawcę.

Nie może. Celem projektu jest opracowanie we współpracy z projektantami wyrobu będący rzeczą, którego celem jest rozwiązanie problemu/problemów osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Produkt realizowany w ramach projektu obligatoryjnie musi być przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Nie oznacza to, że jednocześnie odbiorcą tego produktu nie mogą być też osoby bez niepełnosprawności. Odbiorcą tego produktu mogą być również nie tylko osoby z niepełnosprawnościami.

Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią wyrobu. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie, będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Ww. oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych użytkowników nie będzie kwalifikowalne w ramach konkursu.

Co do zasady ten „katalog” osób nie jest doprecyzowany i zamknięty.

Co do zasady ten „katalog” osób nie jest doprecyzowany i zamknięty.

Tak, należy jednak pamiętać iż zakupione oprogramowanie, nawet jeżeli działa ono tylko na określonym serwerze producenta (przyjmujemy, że przedsiębiorca ma do niego dostęp i może z niego korzystać), może być tylko wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Tak, Wnioskodawca może przenieść środki trwałe do nowej hali.