Pomiń nawigację

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W projekcie nie występuje wkład własny.

Nabór wniosków odbywa się w dniach od 31 grudnia 2018 r. do 11 marca 2019 r, do godziny 12.00. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie będzie uznawana data złożenia wersji elektronicznej wniosku w SOWA.

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA w ramach prowadzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Wniosek złożony poza systemem SOWA nie będzie rozpatrywany.

Termin na uzupełnienie przez Wnioskodawcę wniosku lub poprawienie oczywistej omyłki wynosi 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania (dotyczy wezwania przekazanego drogą elektroniczną) albo od dnia doręczenia wezwania (dotyczy wezwania przekazanego na piśmie).

PARP wzywa Wnioskodawcę do uzupełniania lub poprawiania projektu w trybie art. 43 lub 45 ust. 3 ustawy drogą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail ustalonego z Wnioskodawcą (lub za pomocą modułu komunikacji w SOWA, lub w formie pisemnej). Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy jest składane przez Wnioskodawcę wraz z pozostałymi oświadczeniami w sekcji VIII wniosku o dofinansowanie projektu.

Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy karty oceny merytorycznej wniosku o  dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Ocena merytoryczna odbywa się poprzez sprawdzenie kolejno wymienionych kryteriów dostępu określonych w Załączniku nr 9 do Regulaminu.

Tak. W przypadku negatywnej oceny projektu i niewybraniu go do dofinansowania PARP przekazuje niezwłocznie Wnioskodawcy informację na piśmie o negatywnej ocenie jego projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o możliwości wniesienia protestu, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy. Protest, zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy powinien zostać wniesiony w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy. Protest powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 54 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca może wycofać protest zgodnie z art. 54 a ustawy.

PARP rozpatruje protest zgodnie z art. 57 ustawy o możliwości wniesienia protestu. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

Wnioskodawcami mogą być:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm. ),
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. 1240, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji zadań wymaganych w ramach funkcjonowania sektorowej rady do spraw kompetencji.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji:

 • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),
 • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
 • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,
 • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
 • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
 • obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację (jeśli dotyczy) rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze w oparciu o wzór przekazany przez PARP po podpisaniu umowy. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą zobowiązani do udziału w komitetach branżowych.

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 19 800 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 2 200 000 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Celem konkursu jest wybór projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POWER oraz celu szczegółowego działania 2.12 określonego w SZOOP, którym jest: zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów dotyczących powołania i funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.

Tak. Wnioskodawca i Partnerzy (jeśli dotyczy) są zobowiązani do zapewnienia trwałości działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

W ramach konkursu wybranych do dofinansowania zostanie 9 projektów.

Jest to komitet składający się z przedstawicieli PARP, rady ds. kompetencji działającej w danym sektorze oraz Beneficjenta realizującego umowę o dofinansowanie projektu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji w danym sektorze” w ramach działania 2.21 typ 4 PO WER. Celem działań Komitetu jest bieżące monitorowanie prawidłowości realizacji rekomendacji danej rady, postępu projektu dotyczącego wdrażania rekomendacji sektorowej rady oraz wydawanie rekomendacji dotyczących zasad jego realizacji.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 5.9 „Partnerstwo krajowe jest zawierane na warunkach określonych w porozumieniu zawartym w formie pisemnej lub umowie o partnerstwie. Zgodnie z art. 33 ustawy umowa o partnerstwie lub porozumienie, określają w szczególności:

 • przedmiot porozumienia albo umowy;
 • prawa i obowiązki stron;
 • zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie;
 • Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu;
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów;
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

Ponadto umowa o partnerstwie lub porozumienie powinno określać:

 • upoważnienie dla Lidera od Partnera do podpisania umowy o dofinansowanie oraz sposób reprezentowania partnerstwa w trakcie realizacji projektu;
 • sposób egzekwowania przez Wnioskodawcę od Partnerów projektu skutków wynikających z nieosiągnięcia założeń projektu zawinionych przez Partnera;
 • w przypadku występowania w projekcie pomocy publicznej – obowiązki Lidera i Partnerów w tym zakresie.

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie w partnerstwie krajowym Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia PARP umowy o partnerstwie lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Nie ma wymogu posiadania listu intencyjnego.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Podrozdział 5.1: o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty spełniające kryteria dostępu określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu :

 1. przedsiębiorcy,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 4. partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.),
 5. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),
 6. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029, z późn. zm.),
 7. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267),
 8. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.).

Nie jest warunkiem koniecznym prowadzenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Jeżeli Fundacja wpisuje się w co najmniej jedną z ww kategorii, to może być Partnerem w projekcie w ramach konkursu, pod warunkiem spełnienia kryteriów wymienionych w załączniku 9 - kryteria zatwierdzone przez KM.

W ramach III konkursu sektorowe rady mogą być tworzone w sektorach, które spełniają definicje sektora określoną w kryterium dostępu nr: 3 „Projekt dotyczy sektora składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) ma/mają obowiązek określenia sektora za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (z poziomu nie niższego niż grupa PKD) oraz wskazania liczby przedsiębiorstw oraz liczby pracowników tego sektora bazując na danych GUS”. Podczas oceny strategicznej szczególny nacisk zostanie położony na sektory strategiczne dla Polskiej gospodarki. Zgodnie z zapisami kryterium strategicznego „Jeżeli całość lub część sektora wskazanego przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) znajduje się na liście sektorów strategicznych, projekt otrzymuje 15 pkt”. Jeżeli w przypadku niektórych sektorów strategicznych (zdefiniowanych PKDami w dokumentacji konkursowej) występuje problem związany z niewystarczającą liczbą przedsiębiorstw wskazanych w danych GUS pozwalających na spełnienie kryterium dostępu nr 3, wówczas rada w tak zdefiniowanym sektorze nie będzie mogła powstać. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) mogą zdefiniować szerszy sektor, który będzie m.in. zawierał PKD sektora strategicznego pod warunkiem, że będzie to merytorycznie uzasadnione (logiczne powiazanie branż) i pozwoli na osiągnięcie celu konkursu.

Zrzeszeni przedsiębiorcy powinni być przedstawicielami sektora na rzecz którego składany jest projekt sektorowej rady, niemniej jednak w dokumentacji konkursowej nie wymaga się, aby był to ich wiodący PKD.

Załącznik nr 19 do Regulaminu konkursu „Opis badań sektorowych realizowanych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)” przedstawia zakres działań, które będą przeprowadzone w ramach badania BKL realizowanego jako projekt pozakonkursowy PARP. Wnioskodawca i partnerzy ( jeśli dotyczy) znając zakres badania BKL mogą przewidzieć w projekcie dodatkowe badania /analizy (poza BKLem) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rady jeśli przedmiotowe badanie BKL nie będzie dla rady wystarczające. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że na stronie konkursu zamieszczony został „Przykładowy katalog zadań/zakresów obowiązków personelu projektu kwalifikowanych”, który określa kwalifikowane koszty w ramach projektu dotyczące m.in. badań. W odniesieniu do kwestii opisu związanego z dojrzałością sektora, zaproponowane przez Pana rozwiązanie jest jak najbardziej uzasadnione i właśnie takich informacji oczekujemy we wniosku oraz SW. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) składając wniosek o dofinansowanie stworzenia i funkcjonowania rady w danym sektorze przedstawiają wszelkie informacje bazując na sytuacji danego sektora tj. jeśli brak jest na rynku analiz dotyczących rozwoju sektora to taka informacja powinna zostać przedstawiona we wniosku/SW.

Ad. A Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: sektor powinien składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) ma/mają obowiązek określenia sektora za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (z poziomu nie niższego niż grupa PKD) oraz wskazania liczby przedsiębiorstw oraz liczby pracowników tego sektora bazując na danych GUS.

Ad. B Regulamin konkursu zakłada preferencje dla sektorów strategicznych, które zostały zdefiniowane z poziomu nie niższego niż grupa PKD. W przypadku sektora elektroniki profesjonalnej, o którym jest mowa w pytaniu, sytuacja jest następująca: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD C. 27.9 ( poziom grupy) składa się tylko z jednej klasy PKD C.27.90, co oznacza, że wskazana w Regulaminie konkursu definicja tego sektora obejmująca m.in. PKD C.27.90 jest tożsama z PKD C.27.9 (poziom grupy). 

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) mogą zdefiniować szerszy sektor, który będzie m.in. zawierał PKD sektora strategicznego pod warunkiem, że będzie to merytorycznie uzasadnione (logiczne powiązanie branż) i pozwoli na ociągnięcie celu konkursu.