Pomiń nawigację

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W przypadku wszystkich kryteriów dostępu, za wyjątkiem kryterium nr 6 i 7, istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu w trakcie jego oceny.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 „Projekt dotyczy innego sektora (określonego za pomocą kodów PKD) niż sektor w którym funkcjonuje już Rada ds. Kompetencji wybrana w ramach wcześniejszych konkursów z działania 2.12 PO WER tj: np. budowlany (PKD F – Budownictwo). Kryterium ma zagwarantować, żeby w danym sektorze funkcjonowała jedna Sektorowa Rada ds. Kompetencji i nie było podwójnego finansowania działań w ramach PO WER. Wniosek o dofinansowanie projektu nie może obejmować sektora uwzględniającego którykolwiek z kodów PKD wskazanych w tym kryterium. Wnioskodawcy muszą sami określić sektor za pomocą kodów, biorąc pod uwagę definicję sektora wskazaną w dokumentacji konkursowej. 

Zgodnie z kryterium dostępu Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) powinni łącznie zrzeszać co najmniej 30 przedstawicieli sektora (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), na rzecz którego składany jest Projekt. Biorąc pod uwagę cel konkursu oraz definicje sektora określoną w kryterium dostępu (Projekt dotyczy sektora składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw.) przez osoby prawne należy rozumieć osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w danym sektorze.

Zgodnie z brzmieniem kryterium strategicznego nr 4 : Jeżeli całość lub część sektora wskazanego przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) znajduje się na liście sektorów strategicznych, projekt otrzymuje 15 pkt. W sytuacji, gdy sektor nie wpisuje się w listę sektorów strategicznych, projekt otrzymuje 0 pkt. Sektor strategiczny dot. produkcji środków transportu, z wyłączeniem motoryzacji został zdefiniowany następująco: PKD C.30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, z wyłączeniem C.30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn. W związku z tym, Wnioskodawca składający projekt w konkursie otrzyma dodatkowe 15 pkt., jeśli zdefiniowany przez niego sektor będzie obejmował co najmniej PKD C.30 z wyłączeniem C.30.3 a nie jedynie część sektora strategicznego tak jak zaproponowano w pytaniu.

Ad. A Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: sektor powinien składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) ma/mają obowiązek określenia sektora za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (z poziomu nie niższego niż grupa PKD) oraz wskazania liczby przedsiębiorstw oraz liczby pracowników tego sektora bazując na danych GUS.

Ad. B Regulamin konkursu zakłada preferencje dla sektorów strategicznych, które zostały zdefiniowane z poziomu nie niższego niż grupa PKD. W przypadku sektora elektroniki profesjonalnej, o którym jest mowa w pytaniu, sytuacja jest następująca: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD C. 27.9 ( poziom grupy) składa się tylko z jednej klasy PKD C.27.90, co oznacza, że wskazana w Regulaminie konkursu definicja tego sektora obejmująca m.in. PKD C.27.90 jest tożsama z PKD C.27.9 (poziom grupy).