Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Beneficjentowi, w ramach przyznanego dofinansowania, może być wypłacona zaliczka w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Wypłaty dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowej mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach Projektu. Zaliczka nie może przekroczyć 80% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3 , z zastrzeżeniem ust. 17, i powinna zostać rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków.  Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana Beneficjentowi w formie refundacji, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w Harmonogramie płatności. Najwyższa transza zaliczki w ramach Projektu nie może przekroczyć w danym momencie 40 % dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może zmienić wysokość transzy zaliczki. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia.