Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Zapis dokumentacji nie dotyczy 10% kosztów wytworzenia 1 usługi, lecz całości kosztów inwestycyjnych ponoszonych przez koordynatora klastra w ramach jednego projektu.

Jest to kwestia uzasadnienia i pokazania związku między ostatecznym celem projektu, a prowadzonymi badaniami/testami. Jeśli usługa przed wdrożeniem wymaga przetestowania na mniejszej populacji, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Wszelkie koszty należy poprawnie uzasadnić i zakwalifikować do właściwej kategorii wydatków.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 15 000 000 zł.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra, o których mowa w § 33 rozporządzenia zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją
projektu, dotyczące:

 1. aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu, to jest:
  1. koszty zaprojektowania i testowania nowej usługi lub produktu usługowego dla koordynatora,
  2. koszty usług eksperckich dotyczących audytów, badań ewaluacyjnych, przygotowania modelu biznesowego, których wyniki są niezbędne do realizacji projektu,
  3. koszty związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, w tym koszty doradztwa eksperckiego przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej
   usług, o których mowa w lit. a) i b)
 2. marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra, to jest:
  1. związane z kosztami nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci materiałów drukowanych,
  2. związane z kosztami przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 3. zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej, to jest:
  1. koszty wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, w tym obsługi technicznej,
  2. koszty szkoleń, zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji przez personel koordynatora klastra bezpośrednio związane z nowymi usługami lub zadaniami realizowanymi przez koordynatora,
  3. koszty organizacji szkoleń (wynagrodzenie wykładowcy, koszty materiałów szkoleniowych) dla członków klastra związane z nowymi usługami,
  4. koszty organizacji warsztatów i konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych,
  5. koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego,
  6. koszty usług cateringowych związanych z organizacją szkoleń, warsztatów,
   konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych,
  7. koszty usprawniające komunikację wewnątrz klastra w tym: narzędzia informatyczne, rozwój elektronicznych baz danych i platform wspierających współpracę.

Przy czym maksymalna intensywność dofinansowania w przypadku kosztów na wynagrodzenia personelu koordynatora klastra, związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie wynosi 25% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Przy tworzeniu budżetu należy zaplanować wydatki projektu w oparciu o katalog kosztów kwalifikowalnych określonych w § 33, 33a, 38 oraz 42 pkt 18, 26-34 rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, uwzględniając zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umowy o dofinansowanie. Koszty planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego kosztu i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych kosztów. Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz wysokość dofinansowania jest podzielona w zależności od formy udzielonej pomocy finansowej, tj. pomoc operacyjna, pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis. Wszystkie koszty są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki niekwalifikowalne są w całości finansowane ze środków własnych wnioskodawcy. Ilekroć we wniosku o dofinansowanie jest mowa o wydatkach, należy przez to rozumieć również koszty.

Zakres rzeczowy powinien wiernie odzwierciedlać plan oraz kosztorys działań prowadzących do rozszerzenia oferty klastra w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra lub otoczeniu zewnętrznemu. Wnioskodawca określa niezbędne zadania projektu. Zadania to zamknięte zbiory kosztów kwalifikowalnych wynikających z powiązanych ze sobą działań prowadzących do osiągnięcia wspólnego celu (np. związanych z rozbudową infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, przygotowaniem personelu do świadczenia nowej usługi, uzyskaniem certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem). Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w ramach projektu. Należy skrótowo (hasłowo) opisać działania planowane w ramach realizacji tego zadania oraz czas ich realizacji (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia zadania). Wymienione zadania powinny wypełniać całość okresu realizacji projektu wskazanego w części I wniosku o dofinansowanie. Bardzo istotne z punktu widzenia możliwości oceny projektu i jego zgodności z kryteriami jest wskazanie, w przypadku wytworzenia środków trwałych, szczegółowych działań (prac, czynności), które mają zostać w ramach zadań wykonywane i ich precyzyjne opisanie. W przypadku nabycia środków trwałych należy przedstawić w szczególności parametry techniczne definiujące planowany do nabycia środek trwały. W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych należy przedstawić w szczególności ich charakterystyczne cechy np. w przypadku zakupu oprogramowania należy opisać jego funkcjonalności i wykazać niezbędność dla wdrażanej innowacji.