Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Tak. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w:

  • załączonych do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe,
  • prognozach finansowych zawartych w załączonych do wniosku Tabelach finansowych.

Weryfikacja prowadzona będzie także na podstawie deklaracji zawartych we wniosku o dofinansowanie, dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy). Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat wnioskodawcy bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Tak. Ocenie podlegać będzie, czy przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP).

Tak, jest to możliwe, wkład własny koordynatora klastra może być zapewniony częściowo z finansowania ze strony członków klastra. Deklaracja współfinansowania wydatków przez inny podmiot powinna być wykazana w cz. XII Źródła finansowania wydatków w pozycji „Inne, jakie”.

Ocenie w konkursie podlegają przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie rozwiązania organizacyjne i zasady prowadzenia działalności klastra oraz zasady korzystania z elementów zakresu rzeczowego projektu zgłoszonego do dofinansowania, które muszą zapewniać, że:

  1. dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu jest udzielany na przejrzystych i nie dyskryminacyjnych zasadach; 
  2. opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra, które powstanie w ramach projektu oraz opłaty za udział w działaniach klastra, w tym w działaniach, które prowadzone będą dzięki realizacji projektu odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają ich koszty. Powyższe należy opisać w cz. VIII wniosku o dofinansowanie w polu „Opis działań i zasad korzystania przez członków klastra z elementów zakresu rzeczowego projektu”.

Członkom klastra, którzy finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji koordynatora, można przyznać preferencyjny dostęp na warunkach korzystniejszych niż dla pozostałych członków klastra, wyłącznie w zakresie dostępu do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu, przy czym dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu członka klastra w koszty inwestycji, a warunki te muszą być podane do wiadomości publicznej. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób zapewni spełnienie tych warunków.

Zasadą jest równy dostęp do usługi, natomiast wyjątkiem od taj zasady jest określona preferencja dla tych, którzy partycypują w co najmniej 10% kosztów projektu (np. przyjmowanie zgłoszeń do udzielenia usługi od ww. podmiotów w pierwszej kolejności). Dostęp musi być więc równy dla wszystkich pozostałych członków klastra, tych którzy nie partycypują w kosztach projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wymagane jest jedynie zaprezentowanie założeń, przy czym już na etapie oceny zasady dostępu powinny być upublicznione, np. w formie informacji na stronie internetowej.

Obligatoryjnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie jest tabela finansowa – „Sytuacja finansowa wnioskodawcy jej prognoza oraz zatrudnienie”. Wykazane w cz. XIII wniosku o dofinansowania inne źródła finansowania wydatków mają charakter deklaratywny, niemniej jednak w przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku środków finansowych. Należy dodać, że przed podpisaniem umowy wnioskodawca będzie musiał przedstawić dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, które nie zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na charakter i cel poddziałania, miejsce realizacji projektu jest tożsame z adresem siedziby wnioskodawcy określonym w części II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE - Adres siedziby wnioskodawcy. Należy mieć na uwadze, iż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu podzielona jest ze względu na lokalizację projektów. Lokalizacja koordynatora klastra decyduje o tym, z alokacji jakiej kategorii regionu współfinansowany jest projekt. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w głównej lokalizacji projektu. 

Wzrost zatrudnienia należy wykazać we wskaźnikach rezultatu. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]: należy wykazać etaty utworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Liczba pracowników powinna być wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe
podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Wskaźnik dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych).

  • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.
  • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni[EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.

Beneficjentowi, w ramach przyznanego dofinansowania, może być wypłacona zaliczka w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Wypłaty dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowej mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach Projektu. Zaliczka nie może przekroczyć 80% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3 , z zastrzeżeniem ust. 17, i powinna zostać rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków.  Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana Beneficjentowi w formie refundacji, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w Harmonogramie płatności. Najwyższa transza zaliczki w ramach Projektu nie może przekroczyć w danym momencie 40 % dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może zmienić wysokość transzy zaliczki. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia.

W przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe, Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie środków finansowych. Dokumentami potwierdzającymi zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu mogą być: 

  1. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym lub leasingiem możliwość pozyskania przez wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną, na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy; 
  2. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi za ostatnie dwa lata obrotowe lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy); upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową.