Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się koordynatorzy klastrów, którzy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego.

Tak, jest to możliwe, wkład własny koordynatora klastra może być zapewniony częściowo z finansowania ze strony członków klastra. Deklaracja współfinansowania wydatków przez inny podmiot powinna być wykazana w cz. XII Źródła finansowania wydatków w pozycji „Inne, jakie”.

Zapis dokumentacji nie dotyczy 10% kosztów wytworzenia 1 usługi, lecz całości kosztów inwestycyjnych ponoszonych przez koordynatora klastra w ramach jednego projektu.

Możliwa jest sytuacja, w której podmioty zewnętrzne będą musiały ponieść wyższe koszty związane ze skorzystaniem z usług. W konkursie zapis związany z „równością dostępu” dotyczy jedynie firm klastrowych. Preferencja nie może natomiast polegać na wprowadzaniu opłat niższych niż te które obejmować będą innych członków klastra. PARP nie zakłada modelu, w którym członkowie klastra będą uczestniczyć w kosztach tylko dla zysku. W założeniu członkowie klastra mają włączać się w projekt w celu rozwinięcia nowych usług, z których będą korzystać.

Jeśli usługa będzie polegać na mobilnym laboratorium to możliwa i oczywista jest sytuacja, że nabyte w ramach projektu mobilne laboratorium będzie zmieniało lokalizację. W takim przypadku należy przedstawić założenia co do miejsc i przedsiębiorstw, w których laboratorium będzie się znajdowało. Powinna być też prowadzona ewidencja czasu i miejsc pracy laboratorium, żeby zapewnić ścieżkę audytu wykorzystywania rozwiązania zgodnie z założeniami projektu.

Jest to kwestia uzasadnienia i pokazania związku między ostatecznym celem projektu, a prowadzonymi badaniami/testami. Jeśli usługa przed wdrożeniem wymaga przetestowania na mniejszej populacji, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Wszelkie koszty należy poprawnie uzasadnić i zakwalifikować do właściwej kategorii wydatków.

Obligatoryjnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie jest tabela finansowa – „Sytuacja finansowa wnioskodawcy jej prognoza oraz zatrudnienie”. Wykazane w cz. XIII wniosku o dofinansowania inne źródła finansowania wydatków mają charakter deklaratywny, niemniej jednak w przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku środków finansowych. Należy dodać, że przed podpisaniem umowy wnioskodawca będzie musiał przedstawić dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, które nie zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie.

Projekt powinien wzmocnić potencjał koordynatora w taki sposób, aby koordynator mógł samodzielnie świadczyć usługę. Koordynator może zakupić usługę niezbędną do finalnego świadczenia jego własnej usługi, natomiast usługa koordynatora nie może być świadczona w całości przez podmiot zewnętrzny.

Tak, będzie to traktowane jako nowa usługa. We wniosku, w szczegółowym opisie projektu należy uzasadnić, że nowa usługa różni się od usług dotychczas świadczonych przez koordynatora.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 15 000 000 zł.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra, o których mowa w § 33 rozporządzenia zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją
projektu, dotyczące:

 1. aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu, to jest:
  1. koszty zaprojektowania i testowania nowej usługi lub produktu usługowego dla koordynatora,
  2. koszty usług eksperckich dotyczących audytów, badań ewaluacyjnych, przygotowania modelu biznesowego, których wyniki są niezbędne do realizacji projektu,
  3. koszty związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, w tym koszty doradztwa eksperckiego przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej
   usług, o których mowa w lit. a) i b)
 2. marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra, to jest:
  1. związane z kosztami nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci materiałów drukowanych,
  2. związane z kosztami przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 3. zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej, to jest:
  1. koszty wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, w tym obsługi technicznej,
  2. koszty szkoleń, zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji przez personel koordynatora klastra bezpośrednio związane z nowymi usługami lub zadaniami realizowanymi przez koordynatora,
  3. koszty organizacji szkoleń (wynagrodzenie wykładowcy, koszty materiałów szkoleniowych) dla członków klastra związane z nowymi usługami,
  4. koszty organizacji warsztatów i konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych,
  5. koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego,
  6. koszty usług cateringowych związanych z organizacją szkoleń, warsztatów,
   konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych,
  7. koszty usprawniające komunikację wewnątrz klastra w tym: narzędzia informatyczne, rozwój elektronicznych baz danych i platform wspierających współpracę.

Przy czym maksymalna intensywność dofinansowania w przypadku kosztów na wynagrodzenia personelu koordynatora klastra, związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie wynosi 25% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Ze względu na charakter i cel poddziałania, miejsce realizacji projektu jest tożsame z adresem siedziby wnioskodawcy określonym w części II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE - Adres siedziby wnioskodawcy. Należy mieć na uwadze, iż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu podzielona jest ze względu na lokalizację projektów. Lokalizacja koordynatora klastra decyduje o tym, z alokacji jakiej kategorii regionu współfinansowany jest projekt. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w głównej lokalizacji projektu. 

Wzrost zatrudnienia należy wykazać we wskaźnikach rezultatu. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]: należy wykazać etaty utworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Liczba pracowników powinna być wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe
podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Wskaźnik dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych).

 • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.
 • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni[EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.

Przy tworzeniu budżetu należy zaplanować wydatki projektu w oparciu o katalog kosztów kwalifikowalnych określonych w § 33, 33a, 38 oraz 42 pkt 18, 26-34 rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, uwzględniając zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umowy o dofinansowanie. Koszty planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego kosztu i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych kosztów. Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz wysokość dofinansowania jest podzielona w zależności od formy udzielonej pomocy finansowej, tj. pomoc operacyjna, pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis. Wszystkie koszty są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki niekwalifikowalne są w całości finansowane ze środków własnych wnioskodawcy. Ilekroć we wniosku o dofinansowanie jest mowa o wydatkach, należy przez to rozumieć również koszty.

Zakres rzeczowy powinien wiernie odzwierciedlać plan oraz kosztorys działań prowadzących do rozszerzenia oferty klastra w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra lub otoczeniu zewnętrznemu. Wnioskodawca określa niezbędne zadania projektu. Zadania to zamknięte zbiory kosztów kwalifikowalnych wynikających z powiązanych ze sobą działań prowadzących do osiągnięcia wspólnego celu (np. związanych z rozbudową infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, przygotowaniem personelu do świadczenia nowej usługi, uzyskaniem certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem). Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w ramach projektu. Należy skrótowo (hasłowo) opisać działania planowane w ramach realizacji tego zadania oraz czas ich realizacji (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia zadania). Wymienione zadania powinny wypełniać całość okresu realizacji projektu wskazanego w części I wniosku o dofinansowanie. Bardzo istotne z punktu widzenia możliwości oceny projektu i jego zgodności z kryteriami jest wskazanie, w przypadku wytworzenia środków trwałych, szczegółowych działań (prac, czynności), które mają zostać w ramach zadań wykonywane i ich precyzyjne opisanie. W przypadku nabycia środków trwałych należy przedstawić w szczególności parametry techniczne definiujące planowany do nabycia środek trwały. W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych należy przedstawić w szczególności ich charakterystyczne cechy np. w przypadku zakupu oprogramowania należy opisać jego funkcjonalności i wykazać niezbędność dla wdrażanej innowacji. 

W przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe, Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie środków finansowych. Dokumentami potwierdzającymi zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu mogą być: 

 1. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym lub leasingiem możliwość pozyskania przez wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną, na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy; 
 2. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi za ostatnie dwa lata obrotowe lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy); upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową.