Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się koordynatorzy klastrów, którzy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego.

Możliwa jest sytuacja, w której podmioty zewnętrzne będą musiały ponieść wyższe koszty związane ze skorzystaniem z usług. W konkursie zapis związany z „równością dostępu” dotyczy jedynie firm klastrowych. Preferencja nie może natomiast polegać na wprowadzaniu opłat niższych niż te które obejmować będą innych członków klastra. PARP nie zakłada modelu, w którym członkowie klastra będą uczestniczyć w kosztach tylko dla zysku. W założeniu członkowie klastra mają włączać się w projekt w celu rozwinięcia nowych usług, z których będą korzystać.

Jeśli usługa będzie polegać na mobilnym laboratorium to możliwa i oczywista jest sytuacja, że nabyte w ramach projektu mobilne laboratorium będzie zmieniało lokalizację. W takim przypadku należy przedstawić założenia co do miejsc i przedsiębiorstw, w których laboratorium będzie się znajdowało. Powinna być też prowadzona ewidencja czasu i miejsc pracy laboratorium, żeby zapewnić ścieżkę audytu wykorzystywania rozwiązania zgodnie z założeniami projektu.

Projekt powinien wzmocnić potencjał koordynatora w taki sposób, aby koordynator mógł samodzielnie świadczyć usługę. Koordynator może zakupić usługę niezbędną do finalnego świadczenia jego własnej usługi, natomiast usługa koordynatora nie może być świadczona w całości przez podmiot zewnętrzny.

Tak, będzie to traktowane jako nowa usługa. We wniosku, w szczegółowym opisie projektu należy uzasadnić, że nowa usługa różni się od usług dotychczas świadczonych przez koordynatora.