Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zarządzania klastrami, mający przyczynić się do rozszerzenia ich oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych w szczególności członkom klastra. Wspierany będzie rozwój usług w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju w oparciu o klastry, w tym w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej. Wsparcie ma przyczynić się do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie nowych usług związanych z identyfikacją problemów technologicznych, animacją projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji (np. projekty demonstracyjne lub prototypowe projekty rozwojowe przynoszące korzyści wielu firmom), a także ułatwieniem korzystania przez członków KKK ze specjalistycznych usług związanych z wdrażaniem i rozwojem innowacyjnych technologii.

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 30.10.2020 r. do 11.03.2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 18 000 000 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 47 000 000 zł

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na rozszerzeniu oferty koordynatora klastra o co najmniej jedną nową usługę przygotowaną w oparciu o analizę potrzeb członków klastra. Usługa musi dotyczyć co najmniej jednego z obszarów strategicznych, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i gospodarki niskoemisyjnej. W wyniku realizacji projektu koordynator klastra musi być przygotowany do świadczenia nowej usługi dla członków klastra. Usługa (lub wszystkie usługi w projekcie) musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. być nowa, tzn. na moment złożenia wniosku o dofinansowanie nie była świadczona przez koordynatora klastra lub jej realizacja miała charakter wyłącznie testowy, tzn. była
  świadczone w niewielkiej skali, pilotażowo, w celu przetestowania wśród potencjalnych odbiorców,
 2. odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby członków klastra związane z obszarami strategicznymi przewidzianymi w dokumencie „Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 roku”,
 3. przynosić konkretne, wymierne efekty, skwantyfikowane w postaci wskaźników projektu.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się koordynatorzy klastrów, którzy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego.

Dofinansowanie stanowi:

 • pomoc operacyjną, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia, udzieloną koordynatorowi klastra na pokrycie kosztów, o których mowa w § 33 rozporządzenia;
 • pomoc inwestycyjną, o której mowa w rozdziale 9 w 33a rozporządzenia, udzieloną koordynatorowi klastra, niezbędną do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi;
 • pomoc de minimis udzielaną zgodnie z § 42 pkt 18, 26-34 rozporządzenia w zakresie świadczenia nowej usługi przez koordynatora klastra.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 15000 000 zł.Maksymalna intensywność dofinansowania, ustalona dla poszczególnych wydatków, wynosi:

 • w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3;
 • w zakresie pomocy inwestycyjnej dla koordynatora klastra:
  1. w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego – do 55% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 4,
  2. w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie – do 65% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 4;
 • w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa z ust 5.

Tak. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w:

 • załączonych do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe,
 • prognozach finansowych zawartych w załączonych do wniosku Tabelach finansowych.

Weryfikacja prowadzona będzie także na podstawie deklaracji zawartych we wniosku o dofinansowanie, dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy). Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat wnioskodawcy bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Tak. Ocenie podlegać będzie, czy przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP).

Zgodnie z Regulaminem konkursu przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 3 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie. 

Regulamin konkursu przewiduje rozwiązanie w przypadku przejściowych trudności związanych z dotrzymaniem terminu złożenia niektórych dokumentów. Zgodnie z § 12 ust 7 Regulaminu konkursu: w przypadku braku możliwości przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania:

 1. kopii dokumentu „zezwolenie na inwestycję”, o którym mowa w ust. 6 lub 
 2. kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie zewnętrznego finansowania projektu lub 
 3. kopii sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) potwierdzającego posiadanie deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie statusu odpowiednio mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz potwierdzającego, że nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, - PARP może zawrzeć z wnioskodawcą umowę warunkową na zasadach określonych w § 3a wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Tak, jest to możliwe, wkład własny koordynatora klastra może być zapewniony częściowo z finansowania ze strony członków klastra. Deklaracja współfinansowania wydatków przez inny podmiot powinna być wykazana w cz. XII Źródła finansowania wydatków w pozycji „Inne, jakie”.

Ocenie w konkursie podlegają przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie rozwiązania organizacyjne i zasady prowadzenia działalności klastra oraz zasady korzystania z elementów zakresu rzeczowego projektu zgłoszonego do dofinansowania, które muszą zapewniać, że:

 1. dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu jest udzielany na przejrzystych i nie dyskryminacyjnych zasadach; 
 2. opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra, które powstanie w ramach projektu oraz opłaty za udział w działaniach klastra, w tym w działaniach, które prowadzone będą dzięki realizacji projektu odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają ich koszty. Powyższe należy opisać w cz. VIII wniosku o dofinansowanie w polu „Opis działań i zasad korzystania przez członków klastra z elementów zakresu rzeczowego projektu”.

Członkom klastra, którzy finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji koordynatora, można przyznać preferencyjny dostęp na warunkach korzystniejszych niż dla pozostałych członków klastra, wyłącznie w zakresie dostępu do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu, przy czym dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu członka klastra w koszty inwestycji, a warunki te muszą być podane do wiadomości publicznej. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób zapewni spełnienie tych warunków.

Nie. Można skorzystać z różnych form pomocy. Ograniczenie dotyczy jedynie tej samej kategorii wydatków, czyli nie można skorzystać z dwóch różnych form pomocy w odniesieniu do tej samej kategorii wydatków. Zapis z Regulaminu wskazujący, że wnioskodawca może wybrać tylko jeden rodzaj pomocy - inwestycyjną lub de minimis, dotyczy tylko 4 kategorii wydatków:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
 2. nabycia robót i materiałów budowlanych;
 3. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z koordynatorem klastra na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa koordynatora klastra i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat lub 3 lata w przypadku koordynatora klastra będącego MŚP, od dnia zakończenia realizacji projektu;
 4. rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Tak, na ten moment nie ma możliwości zmian tego zapisu w Regulaminie, bowiem wynika on wprost z przepisów wspólnotowych.

200 tys. euro – to tryb regularnego wsparcia Funduszy Europejskich, standardowa pomoc wynikająca przepisów unijnych, a nie pomoc nadzwyczajna, dla której pułap jest wyższy. W odniesieniu do pomocy de minimis nie ma znaczenia wielkość koordynatora. Intensywność pomocy uzależniona jest jedynie od lokalizacji siedziby koordynatora - w przypadku pomocy inwestycyjnej.

Podmiotem wsparcia może być tylko i wyłącznie koordynator klastra. Koordynator jest właścicielem, nie ma możliwości składania wniosku w ramach konsorcjum. Możliwa jest natomiast partycypacja w kosztach inwestycji. Zasady preferencyjnego dostępu muszą być upublicznione. W ramach konkursu wzajemne zobowiązania występują jedynie między dwiema stronami: PARP i koordynatorem. Reszta bazuje na wewnętrznych umowach klastra i członków klastra.

Zapis dokumentacji nie dotyczy 10% kosztów wytworzenia 1 usługi, lecz całości kosztów inwestycyjnych ponoszonych przez koordynatora klastra w ramach jednego projektu.

Zasadą jest równy dostęp do usługi, natomiast wyjątkiem od taj zasady jest określona preferencja dla tych, którzy partycypują w co najmniej 10% kosztów projektu (np. przyjmowanie zgłoszeń do udzielenia usługi od ww. podmiotów w pierwszej kolejności). Dostęp musi być więc równy dla wszystkich pozostałych członków klastra, tych którzy nie partycypują w kosztach projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wymagane jest jedynie zaprezentowanie założeń, przy czym już na etapie oceny zasady dostępu powinny być upublicznione, np. w formie informacji na stronie internetowej.

Możliwa jest sytuacja, w której podmioty zewnętrzne będą musiały ponieść wyższe koszty związane ze skorzystaniem z usług. W konkursie zapis związany z „równością dostępu” dotyczy jedynie firm klastrowych. Preferencja nie może natomiast polegać na wprowadzaniu opłat niższych niż te które obejmować będą innych członków klastra. PARP nie zakłada modelu, w którym członkowie klastra będą uczestniczyć w kosztach tylko dla zysku. W założeniu członkowie klastra mają włączać się w projekt w celu rozwinięcia nowych usług, z których będą korzystać.

Celem projektów jest zwiększenie możliwości koordynatora do świadczenia nowych usług członkom klastra. Podmiotem świadczącym usługę ma być koordynator klastra. W konkretnej konfiguracji rozwiązań projektowych można wyobrazić sobie sytuację, że jakiś element projektu (sprzęt) znajdował się będzie u członka klastra, jednak w takiej sytuacji bardzo istoty jest powód takiego rozwiązania (jego efektywność i merytoryczne uzasadnienie rozwiązania) oraz zapewnienie, że sprzęt nie będzie wykorzystywany jedynie przez tego członka klastra i że dostęp do tego sprzętu będzie powszechny i równy – na zasadach określonych w dokumentacji konkursowej. Dla wyłonienia takiego partnera nie jest wymagany tryb konkursowy, czy zasada konkurencyjności, która dotyczy wydatkowania środków w projekcie, a nie dotyczy wyłaniania takich partnerów. 

Zasady wnoszenia „aportu” określone są w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ”. Wkład rzeczowy wypełnia częściowo wkład własny. W ramach poddziałania 2.3.7 POIR nie można uwzględniać nieruchomości.

Jeśli usługa będzie polegać na mobilnym laboratorium to możliwa i oczywista jest sytuacja, że nabyte w ramach projektu mobilne laboratorium będzie zmieniało lokalizację. W takim przypadku należy przedstawić założenia co do miejsc i przedsiębiorstw, w których laboratorium będzie się znajdowało. Powinna być też prowadzona ewidencja czasu i miejsc pracy laboratorium, żeby zapewnić ścieżkę audytu wykorzystywania rozwiązania zgodnie z założeniami projektu.

Jest to kwestia uzasadnienia i pokazania związku między ostatecznym celem projektu, a prowadzonymi badaniami/testami. Jeśli usługa przed wdrożeniem wymaga przetestowania na mniejszej populacji, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Wszelkie koszty należy poprawnie uzasadnić i zakwalifikować do właściwej kategorii wydatków.

Jak najbardziej dopuszczalne są roboty budowlane, materiały budowlane, o ile są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Dotyczy to min. rozbudowy własnych nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, że koszty nabycia robót i materiałów budowlanych można sfinansować w ramach pomocy inwestycyjnej lub w ramach pomocy de minimis, z tym że koszt robót i materiałów budowlanych sfinansowany w ramach pomocy inwestycyjnej musi być ściśle związany z utworzeniem lub modernizacją infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej umożliwiającej fizyczną prezentację procesu produkcyjnego.

Obligatoryjnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie jest tabela finansowa – „Sytuacja finansowa wnioskodawcy jej prognoza oraz zatrudnienie”. Wykazane w cz. XIII wniosku o dofinansowania inne źródła finansowania wydatków mają charakter deklaratywny, niemniej jednak w przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku środków finansowych. Należy dodać, że przed podpisaniem umowy wnioskodawca będzie musiał przedstawić dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, które nie zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie.

Projekt powinien wzmocnić potencjał koordynatora w taki sposób, aby koordynator mógł samodzielnie świadczyć usługę. Koordynator może zakupić usługę niezbędną do finalnego świadczenia jego własnej usługi, natomiast usługa koordynatora nie może być świadczona w całości przez podmiot zewnętrzny.

Tak, będzie to traktowane jako nowa usługa. We wniosku, w szczegółowym opisie projektu należy uzasadnić, że nowa usługa różni się od usług dotychczas świadczonych przez koordynatora.

Wsparcie jest udzielane dla koordynatora klastra. Dla intensywności pomocy ma znaczenie tylko lokalizacja siedziby koordynatora.

Tak. Umowa dzierżawy powinna być zawarta co najmniej na okres realizacji projektu i okres trwałości. W ramach pomocy de minimis jest możliwy najem lub dzierżawa infrastruktury niezbędnej do testowania nowej usługi, w szczególności infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację procesu produkcyjnego.

Jak najbardziej w takim przypadku istnieje możliwość mieszania pomocy de minimis i pomocy operacyjnej. W ramach jednego projektu jest możliwe finansowania kosztów z 3 źródeł: pomocy operacyjnej, pomocy inwestycyjnej i pomoce de minimis. Jeden rodzaj pomocy, tj. pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis ma zastosowanie tylko w przypadku 4 kategorii wydatków tj.:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
 2. nabycia robót i materiałów budowlanych; 
 3. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi, 
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z koordynatorem klastra na warunkach rynkowych, 
  4. będą stanowić aktywa koordynatora klastra i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat lub 3 lata w przypadku podmiotu będącego MŚP, od dnia zakończenia realizacji projektu;
 4. rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zarządzania klastrami, mający przyczynić się do rozszerzenia ich oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych w szczególności członkom klastra. Wspierany będzie rozwój usług w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju w oparciu o klastry, w tym w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej. Wsparcie ma przyczynić się do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie nowych usług związanych z identyfikacją problemów technologicznych, animacją projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji (np. projekty demonstracyjne lub prototypowe projekty rozwojowe przynoszące korzyści wielu firmom), a także ułatwieniem korzystania przez członków KKK ze specjalistycznych usług związanych z wdrażaniem i rozwojem innowacyjnych technologii.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na rozszerzeniu oferty koordynatora klastra o co najmniej jedną nową usługę przygotowaną w oparciu o analizę potrzeb członków klastra. Usługa musi dotyczyć co najmniej jednego z obszarów strategicznych, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i gospodarki niskoemisyjnej. W wyniku realizacji projektu koordynator klastra musi być przygotowany do świadczenia nowej usługi dla członków klastra.
Usługa (lub wszystkie usługi w projekcie) musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. być nowa, tzn. na moment złożenia wniosku o dofinansowanie nie była świadczona przez koordynatora klastra lub jej realizacja miała charakter wyłącznie testowy, tzn. była świadczone w niewielkiej skali, pilotażowo, w celu przetestowania wśród potencjalnych odbiorców,
 2. odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby członków klastra związane z obszarami strategicznymi przewidzianymi w dokumencie „Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 roku”,
 3. przynosić konkretne, wymierne efekty, skwantyfikowane w postaci wskaźników projektu.

Dofinansowanie stanowi:

 • pomoc operacyjną, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia, udzieloną koordynatorowi klastra na pokrycie kosztów, o których mowa w § 33 rozporządzenia;
 • pomoc inwestycyjną, o której mowa w rozdziale 9 w § 33a rozporządzenia, udzieloną koordynatorowi klastra, niezbędną do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi;
 • pomoc de minimis udzielaną zgodnie z § 42 pkt 18, 26-34 rozporządzenia w zakresie świadczenia nowej usługi przez koordynatora klastra.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem § 5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia;
 • rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR tj. 31 grudnia 2023 r.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 15 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania, ustalona dla poszczególnych wydatków, wynosi: w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3; w zakresie pomocy inwestycyjnej dla koordynatora klastra:

 1. w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego – do 55% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 4,
 2. w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie – do 65% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 4;
 3. w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa z ust 5.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra, o których mowa w § 33 rozporządzenia zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją
projektu, dotyczące:

 1. aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu, to jest:
  1. koszty zaprojektowania i testowania nowej usługi lub produktu usługowego dla koordynatora,
  2. koszty usług eksperckich dotyczących audytów, badań ewaluacyjnych, przygotowania modelu biznesowego, których wyniki są niezbędne do realizacji projektu,
  3. koszty związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, w tym koszty doradztwa eksperckiego przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej
   usług, o których mowa w lit. a) i b)
 2. marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra, to jest:
  1. związane z kosztami nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci materiałów drukowanych,
  2. związane z kosztami przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 3. zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej, to jest:
  1. koszty wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, w tym obsługi technicznej,
  2. koszty szkoleń, zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji przez personel koordynatora klastra bezpośrednio związane z nowymi usługami lub zadaniami realizowanymi przez koordynatora,
  3. koszty organizacji szkoleń (wynagrodzenie wykładowcy, koszty materiałów szkoleniowych) dla członków klastra związane z nowymi usługami,
  4. koszty organizacji warsztatów i konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych,
  5. koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego,
  6. koszty usług cateringowych związanych z organizacją szkoleń, warsztatów,
   konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych,
  7. koszty usprawniające komunikację wewnątrz klastra w tym: narzędzia informatyczne, rozwój elektronicznych baz danych i platform wspierających współpracę.

Przy czym maksymalna intensywność dofinansowania w przypadku kosztów na wynagrodzenia personelu koordynatora klastra, związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie wynosi 25% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Do kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą inwestycyjną dla koordynatora klastra, o których mowa w § 33a rozporządzenia, zalicza się koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację całości lub części procesu produkcyjnego, niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi w tym:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
 2. nabycia robót i materiałów budowlanych;
 3. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z koordynatorem klastra na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa koordynatora klastra i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat lub 3 lata w przypadku koordynatora klastra będącego MŚP, od dnia zakończenia realizacji projektu;
 4. rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy w niniejszym konkursie. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem GW, z zastrzeżeniem ust. 9. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie projektu, protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej z zastrzeżeniem ust. 2. PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje wnioskodawcę na piśmie. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

Ze względu na charakter i cel poddziałania, miejsce realizacji projektu jest tożsame z adresem siedziby wnioskodawcy określonym w części II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE - Adres siedziby wnioskodawcy. Należy mieć na uwadze, iż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu podzielona jest ze względu na lokalizację projektów. Lokalizacja koordynatora klastra decyduje o tym, z alokacji jakiej kategorii regionu współfinansowany jest projekt. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w głównej lokalizacji projektu. 

Wzrost zatrudnienia należy wykazać we wskaźnikach rezultatu. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]: należy wykazać etaty utworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Liczba pracowników powinna być wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe
podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Wskaźnik dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych).

 • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.
 • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni[EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.

Przy tworzeniu budżetu należy zaplanować wydatki projektu w oparciu o katalog kosztów kwalifikowalnych określonych w § 33, 33a, 38 oraz 42 pkt 18, 26-34 rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, uwzględniając zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umowy o dofinansowanie. Koszty planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego kosztu i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych kosztów. Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz wysokość dofinansowania jest podzielona w zależności od formy udzielonej pomocy finansowej, tj. pomoc operacyjna, pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis. Wszystkie koszty są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki niekwalifikowalne są w całości finansowane ze środków własnych wnioskodawcy. Ilekroć we wniosku o dofinansowanie jest mowa o wydatkach, należy przez to rozumieć również koszty.

Zakres rzeczowy powinien wiernie odzwierciedlać plan oraz kosztorys działań prowadzących do rozszerzenia oferty klastra w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra lub otoczeniu zewnętrznemu. Wnioskodawca określa niezbędne zadania projektu. Zadania to zamknięte zbiory kosztów kwalifikowalnych wynikających z powiązanych ze sobą działań prowadzących do osiągnięcia wspólnego celu (np. związanych z rozbudową infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, przygotowaniem personelu do świadczenia nowej usługi, uzyskaniem certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem). Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w ramach projektu. Należy skrótowo (hasłowo) opisać działania planowane w ramach realizacji tego zadania oraz czas ich realizacji (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia zadania). Wymienione zadania powinny wypełniać całość okresu realizacji projektu wskazanego w części I wniosku o dofinansowanie. Bardzo istotne z punktu widzenia możliwości oceny projektu i jego zgodności z kryteriami jest wskazanie, w przypadku wytworzenia środków trwałych, szczegółowych działań (prac, czynności), które mają zostać w ramach zadań wykonywane i ich precyzyjne opisanie. W przypadku nabycia środków trwałych należy przedstawić w szczególności parametry techniczne definiujące planowany do nabycia środek trwały. W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych należy przedstawić w szczególności ich charakterystyczne cechy np. w przypadku zakupu oprogramowania należy opisać jego funkcjonalności i wykazać niezbędność dla wdrażanej innowacji. 

Beneficjentowi, w ramach przyznanego dofinansowania, może być wypłacona zaliczka w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Wypłaty dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowej mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach Projektu. Zaliczka nie może przekroczyć 80% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3 , z zastrzeżeniem ust. 17, i powinna zostać rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków.  Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana Beneficjentowi w formie refundacji, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w Harmonogramie płatności. Najwyższa transza zaliczki w ramach Projektu nie może przekroczyć w danym momencie 40 % dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może zmienić wysokość transzy zaliczki. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia.

W przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe, Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie środków finansowych. Dokumentami potwierdzającymi zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu mogą być: 

 1. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym lub leasingiem możliwość pozyskania przez wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną, na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy; 
 2. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi za ostatnie dwa lata obrotowe lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy); upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową.