Pomiń nawigację

Zgodnie z §4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu (dalej: umowa) Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia do PARP w terminie 21 dni od zawarcia umowy Regulaminu programu dla JST. PARP zgodnie z umową o powierzenie grantu zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentu. Tym samym umowy zawarte z JST w ramach pilotażu każdorazowo muszą spełniać minimalne wymogi opisane w ww. §4 ust. 3. Zgodnie z §9 ust. 6 i 7 umowy w okresie realizacji projektu Grantobiorca przekazuje PARP kwartalnie „Raport z przebiegu rzeczowej realizacji programu dla JST”. Raport podlega weryfikacji przez PARP, która może zgłosić uwagi do Raportu, wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawy Raportu, a także do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

Nabór JST prowadzony przez Grantobiorcę w ramach programu ma charakter otwarty i ciągły. W tym zakresie powinien być odpowiednio dostosowany do zaplanowanych prac i poszczególnych etapów, tak aby doprowadzić do realizacji założonych celów pilotażu i osiągnięcia założonych wskaźników. Wnioskodawca w ramach sekcji IX wniosku o powierzenie grantu ustala Zadania odpowiednio do zaplanowanej koncepcji realizacji Projektu i Programu dla JST. Wnioskodawca wskazuje ramy programu dla JST i jego poszczególne etapy, w tym przede wszystkim przyjmuje określone zadania i koszty związane z realizacją etapu Nabór JST w ramach projektu. Przedstawione zadania tworzą harmonogram rzeczowo – finansowy określający ramy działania Grantobiorcy i realizacji Programu dla JST. Ustalony nabór JST przez Grantobiorcę ma prowadzić do realizacji ustalonych w ramach projektu celów. W przypadku, gdy wszystkie cele zostaną zrealizowane przed założonym czasem, a w ramach budżetu projektu pozostaną oszczędności, zastosowanie może mieć §15 ust. 13 umowy o powierzenie grantu: „W przypadku, gdy Projekt zostanie zrealizowany, a wydatki kwalifikowalne Projektu poniesione przez Grantobiorcę będą niższe, niż określono w §5 ust. 2, Grantobiorca może zwrócić się do PARP o wyrażenie zgody na realizację działań rozszerzających Projekt celem pełnego wykorzystania przyznanego grantu (...). Działania rozszerzające podlegać będą ocenie PARP pod kątem ich komplementarności z Projektem oraz możliwości wzmocnienia zakładanych celów i rezultatów Projektu”. Nabór i obsługa zgłoszeń JST w możliwym zakresie odbywać się będzie za pomocą Platformy Konkursowej GovTech, udostępnionej w ramach Programu GovTech Polska. Jednocześnie to Grantobiorca decyduje o współpracy z JST. Wzór umowy o powierzenie grantu §4 ust. 5 pkt. 2 wskazuje w tym zakresie: „Grantobiorca zobowiązany jest do: (...) realizacji Projektu w formule umożliwiającej zaopiniowanie przez Zespół ds. Programu GovTech Polska wyzwań JST w celu objęcia programem dla JST, przy czym o zasadności udziału JST w tym programie decyduje Grantobiorca”. Reasumując, nabór JST optymalnie powinien trwać do czasu realizacji założonych celów w ramach projektu oraz w miarę możliwości udzielenia właściwego wsparcia aplikującej JST do programu.

Regulamin naboru oraz wzór umowy o powierzenie grantu określają zespół JST jako: „zespół składający się minimalnie z 3 i maksymalnie z 5 przedstawicieli JST, który w ramach programu dla JST będzie pracował nad rozwiązaniem wyzwania JST.” Tym samym uczestnicy programu stanowią zespół pracowników JST, który będzie pracował w ramach programu nad wzmocnieniem kompetencji w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania dialogu technicznego oraz procedury konkursowej.