Pomiń nawigację

W ramach kryterium nr 2 „Doświadczenie Wnioskodawcy” weryfikowane jest, czy:

  1. Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z JST (I warunek) oraz
  2. czy prowadził działalność na rzecz innowatorów - startupów oraz podmiotów ze środowiska naukowego (II warunek), w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień ogłoszenia naboru, tj. do 26.11.2020 r.

Dla spełnienia tego kryterium wymagane jest spełnienie obu warunków. Kryterium punktowane jest w skali 0-1 pkt.

W ramach kryterium nr 8 „Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami” weryfikowane jest, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów w zakresie nowych technologii, ICT, smart - city. Maksymalną liczbę punktów można uzyskać w przypadku wykazania co najmniej 2 zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, o których mowa w kryterium, z których przynajmniej jedno zakończyło się wdrożeniem rozwiązania innowatora w działalności instytucji publicznej.

Kryterium punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt. zgodnie z opisem w kryterium. Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 2 pkt., co oznacza, że wykazano doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami), pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów - wykazano 2 zrealizowane wspólne przedsięwzięcia, o których mowa w kryterium. Projekt otrzyma 0 pkt. w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie wykaże doświadczenia we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) lub kiedy zostanie wykazane doświadczenie we współpracy wyłącznie z jedną z tych grup podmiotów.

Tym samym poprzez kryterium nr 8 badane jest doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć angażujących jednocześnie instytucje publiczne (w tym grupę JST) oraz grupę innowatorów do współpracy w ramach tego samego projektu. W kryterium nr 2 z kolei badane jest, czy i w jakim zakresie oraz na jakich zasadach, Wnioskodawca działał na rzecz (współpracował z) podmiotami wchodzącymi w skład ww. grup, ujętych jako JST i innowatorów.

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu (załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), określa minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać zawarty we wniosku w ramach omawianych wymagań wskazanych w ww. kryteriach.

Jako „przedsięwzięcie / inicjatywę realizowaną wspólnie z JST” należy rozumieć wspólne działania (np. o cechach projektu) realizowane z JST w konkretnym, zdefiniowanym celu, w obszarach, o których mowa w kryterium. Przykłady przedsięwzięć / inicjatyw, które nie wypełniają powyższej charakterystyki to np. pozyskiwanie dofinansowania unijnego i doradztwo w tym zakresie, wynajem powierzchni biurowej, techniczna organizacja wydarzeń i konferencji, działania / szkolenia niezwiązane z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązane z obszarem nowych technologii. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu w pkt. V precyzuje minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać w tym zakresie przedstawiony przez wnioskodawcę. Dokument dostępny na stronie naboru.

Zgodnie z §4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu (dalej: umowa) Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia do PARP w terminie 21 dni od zawarcia umowy Regulaminu programu dla JST. PARP zgodnie z umową o powierzenie grantu zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentu. Tym samym umowy zawarte z JST w ramach pilotażu każdorazowo muszą spełniać minimalne wymogi opisane w ww. §4 ust. 3. Zgodnie z §9 ust. 6 i 7 umowy w okresie realizacji projektu Grantobiorca przekazuje PARP kwartalnie „Raport z przebiegu rzeczowej realizacji programu dla JST”. Raport podlega weryfikacji przez PARP, która może zgłosić uwagi do Raportu, wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawy Raportu, a także do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

Nabór JST prowadzony przez Grantobiorcę w ramach programu ma charakter otwarty i ciągły. W tym zakresie powinien być odpowiednio dostosowany do zaplanowanych prac i poszczególnych etapów, tak aby doprowadzić do realizacji założonych celów pilotażu i osiągnięcia założonych wskaźników. Wnioskodawca w ramach sekcji IX wniosku o powierzenie grantu ustala Zadania odpowiednio do zaplanowanej koncepcji realizacji Projektu i Programu dla JST. Wnioskodawca wskazuje ramy programu dla JST i jego poszczególne etapy, w tym przede wszystkim przyjmuje określone zadania i koszty związane z realizacją etapu Nabór JST w ramach projektu. Przedstawione zadania tworzą harmonogram rzeczowo – finansowy określający ramy działania Grantobiorcy i realizacji Programu dla JST. Ustalony nabór JST przez Grantobiorcę ma prowadzić do realizacji ustalonych w ramach projektu celów. W przypadku, gdy wszystkie cele zostaną zrealizowane przed założonym czasem, a w ramach budżetu projektu pozostaną oszczędności, zastosowanie może mieć §15 ust. 13 umowy o powierzenie grantu: „W przypadku, gdy Projekt zostanie zrealizowany, a wydatki kwalifikowalne Projektu poniesione przez Grantobiorcę będą niższe, niż określono w §5 ust. 2, Grantobiorca może zwrócić się do PARP o wyrażenie zgody na realizację działań rozszerzających Projekt celem pełnego wykorzystania przyznanego grantu (...). Działania rozszerzające podlegać będą ocenie PARP pod kątem ich komplementarności z Projektem oraz możliwości wzmocnienia zakładanych celów i rezultatów Projektu”. Nabór i obsługa zgłoszeń JST w możliwym zakresie odbywać się będzie za pomocą Platformy Konkursowej GovTech, udostępnionej w ramach Programu GovTech Polska. Jednocześnie to Grantobiorca decyduje o współpracy z JST. Wzór umowy o powierzenie grantu §4 ust. 5 pkt. 2 wskazuje w tym zakresie: „Grantobiorca zobowiązany jest do: (...) realizacji Projektu w formule umożliwiającej zaopiniowanie przez Zespół ds. Programu GovTech Polska wyzwań JST w celu objęcia programem dla JST, przy czym o zasadności udziału JST w tym programie decyduje Grantobiorca”. Reasumując, nabór JST optymalnie powinien trwać do czasu realizacji założonych celów w ramach projektu oraz w miarę możliwości udzielenia właściwego wsparcia aplikującej JST do programu.

Regulamin naboru oraz wzór umowy o powierzenie grantu określają zespół JST jako: „zespół składający się minimalnie z 3 i maksymalnie z 5 przedstawicieli JST, który w ramach programu dla JST będzie pracował nad rozwiązaniem wyzwania JST.” Tym samym uczestnicy programu stanowią zespół pracowników JST, który będzie pracował w ramach programu nad wzmocnieniem kompetencji w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania dialogu technicznego oraz procedury konkursowej.