Pomiń nawigację

Jest to projekt grantowy GovTech inno_LAB „Program dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)”, realizowany przez PARP, w ramach projektu „inno_LAB –Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”

Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z JST w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień ogłoszenia naboru, w zakresie m.in.:

 • rozwoju przedsiębiorczości i/lub
 • wspierania JST w obszarze nowych technologii, ICT, smart city.

Wykazać należy co najmniej 3 zakończone przedsięwzięcia/inicjatywy zrealizowane wspólnie z JST w obszarach wskazanych jak wyżej. Wnioskodawca w okresie co najmniej 3 lat przed dniem ogłoszenia naboru prowadził działalność na rzecz innowatorów, polegającą w szczególności na:

 • wspieraniu rozwoju startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw lub
 • wspieraniu działalności badawczo-rozwojowej lub
 • wspieraniu współpracy między środowiskiem naukowym a technicznym, przemysłowym, służącą upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy naukowej, transferowi i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Wykazać należy co najmniej 3 zakończone przedsięwzięcia/inicjatywy w obszarach wskazanych jak wyżej. W ramach kryterium nie uwzględnia się doświadczenia związanego z poniższymi rodzajami przedsięwzięć:

 • pozyskiwania dofinansowania unijnego i doradztwa w tym zakresie,
 • wynajmu powierzchni biurowej,
 • technicznej organizacji wydarzeń i konferencji,
 • realizacji działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

Wnioskodawca nawiązał współpracę z JST, które docelowo stanowić mogą odbiorców projektu i zwiększą szanse na efektywne rozpoczęcie prac w ramach programu podniesienia kompetencji JST we wdrażaniu innowacji. Informacje w odniesieniu do poszczególnych JST powinny przedstawiać co najmniej:

 • nazwę i adres JST;
 • prognozowany termin udziału JST w programie;
 • krótki opis uwarunkowań funkcjonowania danego JST oraz aktualnych potrzeb, które mogą stanowić podstawę do sformułowania wyzwania w ramach programu dla JST;
 • imię i nazwisko, nazwę stanowiska/funkcję oraz dane kontaktowe przedstawiciela JST.

Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku dotyczących udziału w projekcie przynajmniej dwóch JST, nie więcej niż czterech. Przedstawione informacje w odniesieniu do poszczególnych JST o których mowa powyżej, muszą być kompletne dla przynajmniej dwóch JST w celu spełnienia kryterium.

Ocenie podlega, czy przedstawiona koncepcja programu podniesienia kompetencji JST we wdrażaniu innowacji jest adekwatna, spójna i wykonalna oraz uprawdopodabnia realizację celów pilotażu. Badane będzie, w jaki sposób zaproponowany przez Wnioskodawcę tryb realizacji programu podniesienia kompetencji odpowiada na potrzeby JST i czy dotyczy podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST. Ocenie jakościowej podlega wykazana przez Wnioskodawcę organizacja i kierowanie poszczególnymi etapami programu.

Etapy programu

I. Nabór JST, w tym: 

 1. Promocja programu wśród JST na etapie ich rekrutacji; 
 2. Tryb naboru, oceny i selekcji JST oraz weryfikacji ich wyzwań zgłaszanych do programu; 
 3. Metody i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia otwartego naboru potrzeb technologicznych JST z całego kraju; 
 4. Zawieranie umów z JST.

II A. Współpraca z JST - przekazanie wiedzy i umiejętności, w zakresie projektowania oraz wdrażania innowacji w instytucji i stosowania dialogu technicznego oraz trybu konkursowego określonego w PZP; 

 1. Budowa zespołu JST do pracy w zakresie wdrażania innowacji w JST; 
 2. Zastosowanie metodyk zwinnych, np. scrum, agile dostosowanych do specyfiki JST.

II. Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania, w tym: 

 1. Narzędzia i tryb pracy z JST nad redefinicją zgłoszonej potrzeby technologicznej; 
 2. Metody weryfikacji zasadności udziału JST w kolejnych etapach programu podniesienia kompetencji.

III. Dialog techniczny, w tym:

 1. Przygotowanie ogłoszenia o dialogu technicznym; 
 2. Promocja dialogu technicznego i rekrutacja firm do dialogu; 
 3. Organizacja dialogu technicznego; 
 4. Moderacja dialogu technicznego;
 5. Przygotowanie sprawozdania z dialogu.

IV. Organizacja konkursu w trybie PZP, w tym: 

 1. Zapewnienie wsparcia JST w stworzeniu dokumentacji do konkursu; 
 2. Zapewnienie udziału eksperta jako członka sądu konkursowego; 
 3. Promocja konkursu;
 4. Monitoring przebiegu konkursu;
 5. Organizacja wydarzenia, na którym ogłaszany będzie zwycięzca konkursu;
 6. Mediacje w czasie negocjacji i finalizowania umowy ze zwycięzcą konkursu na wdrożenie rozwiązania w JST;
 7. Zapewnienie wsparcia JST w wyborze formuły przekazania praw własności do rozwiązania.

V. Opieka pokonkursowa, tj. działania obejmujące monitoring i wsparcie we wdrażaniu rozwiązania przez JST oraz prawidłowości stosowania metodyk zwinnych przez JST.

Konieczne jest zapewnienie opisu wszystkich wskazanych etapów programu (pkt. I-V) oraz ich elementów. Brak opisu co najmniej jednego z elementów powoduje przyznanie 0 pkt. w kryterium.

Koncepcja programu oceniana jest całościowo. Przez „adekwatność” rozumie się, iż proponowane etapy programu są właściwie zaplanowane w stosunku do oczekiwanych rezultatów projektu. Przez „spójność” rozumie się, iż opisane etapy programu odpowiednio uzupełniają się, tworząc w sposób logiczny spójne przedsięwzięcie. Przez „wykonalność” rozumie się, iż planowane przez Wnioskodawcę działania w ramach poszczególnych etapów programu wskazują na skuteczność realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia celów zakładanych dla projektu i pilotażu. 

Ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca we wniosku zaproponował program,w efekcie którego:

 • co najmniej 36 JST wejdzie do programu i zakończy etap „Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania”,
 • co najmniej 12 JST ogłosi konkurs w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych na potrzebę technologiczną.

Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń i celu projektu. Wnioskodawca powinien wskazać:

 • założenia, na podstawie których została określona wartość docelowa wskaźników,
 • metodę obliczenia wskaźników wraz z danymi źródłowymi, na podstawie których zostały one oszacowane i na podstawie których nastąpi ich weryfikacja.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów w zakresie nowych technologii, ICT, smart city, zakończonych wdrożeniem rozwiązania technologicznego w instytucji publicznej. W celu spełnienia kryterium należy :

 • opisać konkretne przedsięwzięcia realizowane przez Wnioskodawcę z instytucją publiczną i innowatorami w obszarze nowych technologii/rozwiązań technologicznych, ICT, smart city,
 • określić co stanowiło przedmiot wspólnego przedsięwzięcia (przedmiot wdrożenia),
 • scharakteryzować przebieg współpracy, ze wskazaniem kamieni milowych tych przedsięwzięć (jeśli dotyczy), okresu realizacji, zakresów zadań i funkcji uczestników/stron przedsięwzięcia,
 • opisać efekty współpracy.

W ramach kryterium nie uwzględnia się doświadczenia związanego z poniższymi rodzajami przedsięwzięć:

 • pozyskiwania dofinansowania unijnego i doradztwa w tym zakresie,
 • wynajmu powierzchni biurowej,
 • technicznej organizacji wydarzeń i konferencji,
 • realizacji działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii.

Wnioskodawca powinien wykazać na potrzeby realizacji programu w ramach projektu: 

 1. posiadane lub dostępne zasoby oraz
 2. potencjał techniczny i organizacyjny, adekwatne i niezbędne do prawidłowej, efektywnej i terminowej realizacji projektu, które dają gwarancję skutecznej realizacji wysokiej jakości programu dla JST.

Ad 1. W zakresie zasobów Wnioskodawca przedstawia we wniosku:

 1. zespół projektu przewidywany do zadań związanych z realizacją projektu (kierowaniem i jego organizacją) oraz 
 2. zasoby przewidywane do realizacji usług dotyczących podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, w szczególności stosowania dialogu technicznego oraz trybu konkursowego określonego w PZP.

Ad a) Struktura zespołu projektu powinna być racjonalna, kompletna i uwiarygadniać prawidłową i terminową realizację projektu, zakładającą przeprowadzenie programu dla JST. W zespole projektu powinny zostać uwzględnione kompetencje/funkcje m. in. w zakresie:

 • kierowania projektem,
 • rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych,
 • budowania współpracy z JST,
 • znajomości przepisów prawnych, prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych,
 • znajomości struktur i specyfiki funkcjonowania JST,
 • znajomości rynku nowych technologii,
 • innych niezbędnych do realizacji projektu (jeśli dotyczy).

Ad b) Wykazane zasoby przewidywane do realizacji usług dotyczących podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, muszą uwiarygadniać skuteczną realizację programu dla JST i wszystkich jego etapów. Należy wykazać zakres wsparcia w postaci doświadczenia wiedzy i umiejętności, jakie zostaną zapewnione JST w celu podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, w szczególności stosowania dialogu technicznego oraz trybu konkursowego określonego w PZP przez JST. Należy uwzględnić m. in. funkcje w obszarach kompetencyjnych, umożliwiających dostarczenie usług, wiedzy eksperckiej dla JST objętych programem:

 • nowe technologie i ICT, smartcity (np. eksperci technologiczni, specjaliści ds. ICT, analityk biznesowy, analityk technologiczny),
 • prawo zamówień publicznych i przepisy prawa (np. specjalista ds. PZP, prawnik, audytor w instytucji publicznej).

Należy wskazać rodzaje wsparcia, kwalifikacje i kompetencje z określeniem dziedzin i obszarów.

Ad 2. W zakresie potencjału technicznego i organizacyjnego Wnioskodawca powinien dysponować odpowiednimi zasobami (infrastruktura, wyposażenie) umożliwiającymi sprawną, efektywną i terminową realizację programu dla JST, zgodnie z przedstawioną koncepcją, przy uwzględnieniu wszystkich etapów i elementów programu. Ocenie w kryterium podlega:

 • czy kompetencje i doświadczenie każdej z osób wykazanych we wniosku są adekwatne do przypisanych funkcji w projekcie i programie,
 • racjonalność i możliwość zaangażowania poszczególnych osób z zespołu projektu w badany projekt,
 • czy poprzez wykazane zasoby, strukturę zespołu, posiadany potencjał Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość i zasięg (teren całej Polski) realizacji projektu i programu dla JST.

W ramach kryterium nr 2 „Doświadczenie Wnioskodawcy” weryfikowane jest, czy:

 1. Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z JST (I warunek) oraz
 2. czy prowadził działalność na rzecz innowatorów - startupów oraz podmiotów ze środowiska naukowego (II warunek), w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień ogłoszenia naboru, tj. do 26.11.2020 r.

Dla spełnienia tego kryterium wymagane jest spełnienie obu warunków. Kryterium punktowane jest w skali 0-1 pkt.

W ramach kryterium nr 8 „Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami” weryfikowane jest, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów w zakresie nowych technologii, ICT, smart - city. Maksymalną liczbę punktów można uzyskać w przypadku wykazania co najmniej 2 zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, o których mowa w kryterium, z których przynajmniej jedno zakończyło się wdrożeniem rozwiązania innowatora w działalności instytucji publicznej.

Kryterium punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt. zgodnie z opisem w kryterium. Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 2 pkt., co oznacza, że wykazano doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami), pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów - wykazano 2 zrealizowane wspólne przedsięwzięcia, o których mowa w kryterium. Projekt otrzyma 0 pkt. w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie wykaże doświadczenia we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) lub kiedy zostanie wykazane doświadczenie we współpracy wyłącznie z jedną z tych grup podmiotów.

Tym samym poprzez kryterium nr 8 badane jest doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć angażujących jednocześnie instytucje publiczne (w tym grupę JST) oraz grupę innowatorów do współpracy w ramach tego samego projektu. W kryterium nr 2 z kolei badane jest, czy i w jakim zakresie oraz na jakich zasadach, Wnioskodawca działał na rzecz (współpracował z) podmiotami wchodzącymi w skład ww. grup, ujętych jako JST i innowatorów.

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu (załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), określa minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać zawarty we wniosku w ramach omawianych wymagań wskazanych w ww. kryteriach.

W zakresie kryterium nr 2 ocenie podlega m.in. doświadczenie wnioskodawcy we współpracy z JST na zasadach i w obszarze wskazanym w opisie kryterium. Celem spełnienia kryterium Wnioskodawca musi wykazać, że zakres współpracy z JST odpowiada na warunki kryterium. Zgodnie z opisem kryterium jako właściwego doświadczenia nie uwzględnia się tego z zakresu technicznej organizacji wydarzeń, czy też realizacji działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu w pkt. V precyzuje minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać w tym zakresie przedstawiony przez wnioskodawcę. Dokument dostępny jest na stronie naboru: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/123/Z3.-INSTRUKCJA-WYPENIANIA-WNIOSKU_ZMIANA_28012021a.pdf

Powyższy opis nie wskazuje na obszar objęty kryterium. Wymagane zgodnie z kryterium 3 zakończone przedsięwzięcia/inicjatywy zrealizowane wspólnie z JST powinny dotyczyć wskazanych obszarów, tj. nowych technologii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, smart city. Jednocześnie zgodnie z kryterium nr 2, nie uwzględnia się doświadczenia związanego z m.in. realizacją działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii.

Należy wykazać co najmniej 3 przedsięwzięcia/inicjatywy realizowane na zasadach o których mowa w kryterium w okresie co najmniej 3 lat przed dniem ogłoszenia naboru, tj. w okresie od 27.11.2017 r. do 26.11.2020 r. lub wcześniejszym.

W ramach pilotażu GovTech inno_LAB w ocenie spełnienia kryterium „Doświadczenie Wnioskodawcy” pod uwagę brane jest doświadczenie podmiotu wnioskującego. Weryfikacji podlega, czy dany podmiot prowadził określony projekt w obszarze i na zasadach, o których mowa w kryterium – chodzi zatem o historię instytucji wnioskującej.

Regulamin naboru w ramach pilotażu GovTech inno_LAB nie przewiduje realizacji projektów partnerskich, o których mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Kryteria wyboru projektów dotyczą wniosków składanych przez pojedyncze podmioty i tak będą stosowane.

Tak, jeśli odpowiada warunkom i zakresowi przedsięwzięć, o których mowa w obu kryteriach. Zarówno w kryterium nr 2, jak i kryterium nr 8 przedstawiono szczegółowe informacje odnośnie do wymaganego doświadczenia Wnioskodawców. Wnioskodawca musi wykazać, że zakres współpracy odpowiada na warunki kryterium. Należy nadmienić, iż celem pilotażu GovTech inno_LAB nie jest doradztwo unijne czy też pozyskiwanie środków na innowacje dla jednostek samorządu terytorialnego, stąd szczegółowo wskazano w kryteriach, że tego typu doświadczenie nie będzie brane pod uwagę w ramach oceny doświadczenia Wnioskodawcy. Wnioskodawca aby uzyskać pozytywną ocenę w ramach kryterium nr 2 i 8 musi spełniać oraz wykazać w odpowiednich częściach wniosku stawiane przez dane kryterium wymagania w szczegółowo określonych obszarach. Kryteria pilotażu GovTech inno_LAB jak i wskazane obszary doświadczenia są jednakowe dla wszystkich Wnioskodawców i na obecnym etapie naboru, nie ulegną zmianie.

Jako „przedsięwzięcie / inicjatywę realizowaną wspólnie z JST” należy rozumieć wspólne działania (np. o cechach projektu) realizowane z JST w konkretnym, zdefiniowanym celu, w obszarach, o których mowa w kryterium. Przykłady przedsięwzięć / inicjatyw, które nie wypełniają powyższej charakterystyki to np. pozyskiwanie dofinansowania unijnego i doradztwo w tym zakresie, wynajem powierzchni biurowej, techniczna organizacja wydarzeń i konferencji, działania / szkolenia niezwiązane z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązane z obszarem nowych technologii. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu w pkt. V precyzuje minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać w tym zakresie przedstawiony przez wnioskodawcę. Dokument dostępny na stronie naboru.

W przypadku kryterium nr 8 „Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami”, pojęcie instytucji publicznych definiowane jest jako jednostki sektora finansów publicznych, w myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). W kontekście zatem przedmiotowego kryterium przedsięwzięcie / inicjatywa zrealizowana wspólnie z nieposiadająca osobowości prawnej jednostką budżetową (jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych) traktowane jest jako przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z grupą podmiotów o której mowa w tym kryterium. Kryterium nr 2 „Doświadczenie Wnioskodawcy” dotyczy doświadczenia we współpracy z JST. Przy czym Regulamin naboru jako jednostkę samorządu terytorialnego określa: gminę, powiat lub województwo.

W ramach kryterium nr 2 oraz kryterium nr 8 można wskazać te same przedsięwzięcia/inicjatywy, o ile spełniają one wymogi określone w obu kryteriach. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu wskazuje na minimalny zakres informacji niezbędnych do wykazania we wniosku w ramach ww. kryteriów.

Podsumowanie przeprowadzonych badań oraz ustaleń z procesu projektowania instrumentu wsparcia w obszarze GovTech dostępne jest w Raporcie GovTech, dostępnym na stronie naboru w dokumentacji naboru, zakładka: „Dodatkowe dokumenty”: GovTech Inno_Lab - PARP - Centrum Rozwoju MŚP.

Celem zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz standardów zarządzania i kierowania pracą w zespole projektu, nie powinno dojść do łączenia stanowisk zarządczych ze stanowiskami operacyjnymi (wykonawczymi) w ramach projektu. Nie ma przeciwwskazań w zakresie łączenia stanowisk przez osoby operacyjne w zespole, jeśli dana osoba posiada właściwe kompetencje do pełnienia przypisanych zadań. Każdorazowo kompetencje i doświadczenie przedstawionych osób z zespołu muszą być adekwatne do przypisanych funkcji w projekcie. Wnioskodawca w ramach kryterium nr 9 „Zasoby i potencjał” Wnioskodawca musi uwiarygodnić, że właściwie zaplanował strukturę zespołu.

Nie – informacje nt. zasobów kadrowych zespołu projektu nie powinny uwzględniać osób realizujących usługi. Należy uwzględnić obowiązujący limit znaków dla danego pola, przekazując jedynie istotne informacje wymagane w celu spełnienia kryterium nr 9 „Zasoby i potencjał”. Dodatkowe informacje przekazać można w trakcie posiedzenia Panelu ekspertów lub w wyniku wezwania PARP.

Budżet projektu kształtuje Wnioskodawca w oparciu o wskazane w dokumentacji naboru limity kwotowe. Wnioskodawca powinien przyjąć budżet i wartość kosztów na wsparcie JST w odniesieniu do założeń koncepcji i skali programu, bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu. Wnioskodawca powinien uwzględnić co najmniej wskazane minimalne progi wskaźników określone w ramach kryterium nr 7. Koszty powinny być zgodne z zakresem planowanego wsparcia i zaplanowaną koncepcją programu, jednocześnie powinny być możliwie zoptymalizowane do zakładanej efektywności programu wyrażonej założonymi wskaźnikami operatora, zadeklarowanymi we wniosku o powierzenie grantu (kryterium nr 7). Wnioskodawca w ramach projektu określa liczbę JST przyjętych do programu, następnie co najmniej minimalny wskaźnik oddający liczbę JST, które wezmą udział w programie i zakończą etap „Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania” – tj. 36 JST. Minimum 12 JST powinno zostać wskazanych jako te, które ogłoszą konkurs. W przypadku, gdy w ramach projektu powstaną oszczędności, tj. operator nie wykorzysta wszystkich zaplanowanych w budżecie środków, zastosowanie może mieć § 15 ust. 13 umowy o powierzenie grantu. „W przypadku, gdy Projekt zostanie zrealizowany, a wydatki kwalifikowalne Projektu poniesione przez Grantobiorcę będą niższe niż określono w § 5 ust. 2, Grantobiorca może zwrócić się do PARP o wyrażenie zgody na realizację działań rozszerzających Projekt celem pełnego wykorzystania przyznanego grantu, określonego w § 5 ust. 3. Działania rozszerzające podlegać będą ocenie PARP pod kątem ich komplementarności z Projektem oraz możliwości wzmocnienia zakładanych celów i rezultatów Projektu.”

Szczegółowy zakres portfolio JST został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu naboru – Kryteria wyboru projektów. Zgodnie z treścią kryterium nr 4 „Portfolio JST pozyskanych do uczestnictwa w programie” informacje w odniesieniu do poszczególnych JST powinny przedstawiać m.in. krótki opis uwarunkowań funkcjonowania danego JST oraz aktualnych potrzeb, które mogą stanowić podstawę do sformułowania wyzwania w ramach programu dla JST. Oznacza to, że zagadnień stanowiących punkt wyjścia do wypracowania właściwego wyzwania objętego projektem może być w portfolio zgłoszonych więcej. Dokumentacja dopuszcza formułowanie więcej, niż jednej potrzeby JST w portfolio.

Minimalny zakres portfolio JST został wskazany w ramach kryterium nr 4 „Portfolio JST pozyskanych do uczestnictwa w programie”. Zgodnie z treścią kryterium informacje w odniesieniu do poszczególnych JST powinny przedstawiać co najmniej:

 • nazwę i adres JST;
 • prognozowany termin udziału JST w programie;
 • krótki opis uwarunkowań funkcjonowania danego JST oraz aktualnych potrzeb, które mogą stanowić podstawę do sformułowania wyzwania w ramach programu dla JST;
 • imię i nazwisko, nazwę stanowiska/funkcję oraz dane kontaktowe przedstawiciela JST.

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu określa niezbędne informacje, jakie należy wykazać we wniosku powierzenie grantu w zakresie portfolio JST. W ramach spełnienia kryterium należy wykazać nawiązanie współpracy z co najmniej dwoma JST (maksymalnie 4 JST), które docelowo stanowić mogą odbiorców projektu i zwiększą szanse na efektywne rozpoczęcie prac w ramach programu. Uwaga - portfolio nie jest dodatkowym załącznikiem do wniosku. Informacje w tym zakresie powinny być zawarte w treści wniosku o powierzenie grantu w sekcji VII. Opis projektu, w polu: „Portfolio JST pozyskanych do uczestnictwa w programie”.