Pomiń nawigację

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Należy przez to rozumieć przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, w tym będącego spółką z udziałem Skarbu Państwa, prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który będzie zaangażowany w realizację programu akceleracyjnego.

W realizacji projektu mogą uczestniczyć dodatkowo także inne podmioty, których zaangażowanie będzie istotne dla przebiegu programu akceleracyjnego (np. zagraniczne akceleratory, jednostki naukowe, fundusze typu seed lub venture capital i inne).