Pomiń nawigację

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wnioskodawcą może być mikro, mały bądź średni przedsiębiorca, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dofinansowanie stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami § 36 i 37 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). 

Dofinansowanie przeznaczone może być na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (akcje):

 • na rynku NewConnect,
 • na rynku regulowanym GWP,
 • na zagranicznym rynku regulowanym lub o charakterze dłużnym (obligacje) 
 • na rynku Catalyst.

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Poprzez usługi doradcze rozumie się: 

 1. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym: 
  1. w przypadku regulowanego rynku GPW:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • wycena spółki,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • teaser inwestycyjny,
   • prezentacja inwestorska.
  2. w przypadku NewConnect:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • wycena spółki,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • dokument informacyjny,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • teaser inwestycyjny,
   • prezentacja inwestorska,
   • dokument ofertowy. 
  3. w przypadku zagranicznego rynku regulowanego: dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku. 
 2. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym.
  1. w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • dokument informacyjny lub nota informacyjna,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • warunki emisji,
   • wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 określono, że intensywność pomocy na usługi doradcze dla MŚP nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla rynku NewConnect – 100 tys. zł;
 • dla rynku regulowanego GWP – 800 tys. zł;
 • dla zagranicznego rynku regulowanego – 800 tys. zł;
 • dla rynku Catalyst: – 80 tys. zł (w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst, dla emitenta, którego inne papiery wartościowe nie są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu) – 60 tys. zł (w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst, dla emitenta, którego inne papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Okres realizacji projektu obejmuje czas na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym oraz emisję i wprowadzenie do obrotu akcji/obligacji do obrotu i nie przekracza 36 miesięcy.

Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych po uwzględnieniu poziomu dofinansowania przyznanego beneficjentowi. Dofinansowanie przekazane na podstawie wniosków o płatność pośrednią nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania, jako płatność końcowa, będzie przekazana beneficjentowi po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową. Dofinansowanie, które wypłacane może być przed emisją nowej serii akcji lub obligacji i przed ich wprowadzeniem do obrotu, w postaci zaliczki, nie może wynosić więcej niż 30% całkowitej wartości dofinansowania. Po pozyskaniu środków z emisji akcji lub obligacji i wprowadzeniu ich do obrotu, wypłacie podlega pozostała część przyznanego dofinansowania jedynie w postaci refundacji.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego rynku, z którego wnioskodawca planuje pozyskać kapitał. Wnioskodawca nie może złożyć jednocześnie kilku wniosków dotyczących pozyskania kapitału z różnych rynków kapitałowych.

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone. Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana jest wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, a w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej, przekazywana jest również w formie pisemnej.