Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla przedsiębiorców

red arrow left Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

pytanie #4408

Zgodnie z regulaminem konkursu punkt 5.6 Podrozdział 5.6 Wkład własny w projekcie Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny wnoszony jest jedynie przez przedsiębiorców. Różnica pomiędzy wartością doradztwa lub szkolenia, a wkładem własnym wniesionym przez przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis/publicznej udzielanej dla tych przedsiębiorców. W sytuacji gdy wydatki w zadaniu „szkolenie” wynoszą 5000,00 zl. + wkład własny 500,00, pomoc deminimis wynosi 4500,00 zł.