Pomiń nawigację

W modelu finansowym wynagrodzenie kierownika B+R należy uwzględnić w arkuszach „Koszty operacyjne” w kosztach pośrednich wykazanych w pozycji „pozostałe koszty rodzajowe” oraz wpisać w polu Komentarz odpowiednią informację w tym zakresie. Nie należy wykazywać tych kosztów w poszczególnych pozycjach rodzajowych (np. w wynagrodzeniach). Kwotę wynagrodzenia można wpisać łącznie, a w polu „komentarz” wyjaśnić, jakich kosztów będą one dotyczyć (np. koszt wynagrodzenia kierownika projektu). Koszty pośrednie można również rozdzielić proporcjonalnie dla badań przemysłowych i prac rozwojowych, wpisać je w oddzielnych wierszach i wybrać odpowiednią opcję w kolumnie E (Koszty B+R). Można również wpisać je łącznie w jednym wierszu i w kolumnie E wybrać opcję "nie dotyczy". W tym miejscu należy podkreślić, że intensywność wsparcia dla kosztów pośrednich nie wynosi 100% jak wskazano w pytaniu. Jej wysokość jest uzależniono od tego czy koszt pośredni dotyczy prac rozwojowych czy badań przemysłowych. Jeżeli koszt pośredni dotyczy prac rozwojowych przyjmujemy intensywność wsparcia jak dla prac rozwojowych, jeżeli badań przemysłowych intensywność wparcia jak dla badań przemysłowych. Wartość kosztów pośrednich w poszczególnych latach należy obliczyć jako 25% wartości bezpośrednich kosztów prac B+R z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Koszty pośrednie rozliczane są proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich prac B+R.

Zgodnie z § 1 ust. 5 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R w okresie wskazanym w Umowie gdy wdrożenie finansowane jest w ramach modułu Wdrożenie innowacji albo nie później niż do 5 lat od zakończenia realizacji modułu B+R. Termin 5 lat należy liczyć od zakończenia realizacji modułu, a nie – jak wskazano w pytaniu – od zakończenia realizacji projektu. Fakt ten jest istotny, ponieważ terminy te nie muszą być tożsame.

W myśl zapisów § 1 ust. 19 pkt 2 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, PARP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy beneficjent nie wdrożył wyników prac B+R lub wdrożył je w innym zakresie. Natomiast zgodnie z § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent zwraca wypłacone dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu.

Zatem brak wdrożenia wyników prac B+R w okresie ustalonym umową o dofinansowanie, skutkował będzie koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Zarówno w polu "Przewidywana data wdrożenia", jak i w roku docelowym dla wskaźnika "Liczba wdrożonych wyników prac B+R (B+R)" generator umożliwia wybranie 5 roku po zakończeniu okresu realizacji projektu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ramach kryterium budżet modułu B+R oceniana jest opłacalność i potencjał do wdrożenia wyników B+R, a praktyka biznesowa wskazuje, że wdrożenie powinno nastąpić jak najszybciej, aby miało uzasadnienie dla rozwoju i podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dodatkowo zgodnie z § 6 ust. 12 umowy o dofinansowanie, „Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wdrożenia wyników prac B+R objętych dofinansowaniem w module B+R zobowiązany jest do złożenia do Instytucji sprawozdania obejmującego w szczególności:

 1. informacje na temat wdrożenia prac B+R;
 2. informacje o efektach społeczno-gospodarczych Projektu;
 3. informacje o sposobach rozpowszechniania wyników prac B+R będących rezultatem Projektu

Wzór sprawozdania określa Instytucja. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Instytucję”.

Dla zadania realizowanego zarówno przez osoby z kategorii personel projektu, jak i podwykonawcę, należy dodać dwa rodzaje wydatków: dla kategorii Personel projektu i kategorii Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo), co jest zgodne z Instrukcją wypełniania wniosku, która wskazuje, że do każdego zadania należy wskazać wydatki (poprzez przycisk „Dodaj wydatek”), które wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją danego zadania. Praca podwykonawcy nie powinna być wydzielana do osobnego zadania, lecz do osobnego wydatku danego zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 7 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji w okresie referencyjnym wynoszącym 4 lata. Zatem do wyliczenia wskaźnika R służącego określeniu kwoty dotacji zwrotnej, przyjmuje się przychody rzeczywiście wygenerowane w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji. Szczegółowe informacje dotyczące dotacji warunkowej, w tym o poziomie części zwrotnej i części bezzwrotnej, zostały zawarte w § 3a umowy o dofinansowanie oraz w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w module B+R wskazano, że limit na podwykonawstwo, tzn.: wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module B+R. Jednocześnie należy wskazać, że w module B+R nie ma możliwości finansowania w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej, a wszelkie kategorie zostały opisane w ww. przewodniku.

W dokumentacji konkursowej nie jest zabronione by zadania realizowane w ramach podwykonawstwa były realizowane zdalnie. Będzie to zależało od specyfiki zadań zaplanowanych w module. Dodatkowo, należy wskazać, że będzie to również przedmiotem oceny.

Podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu projektowego nie będzie stanowiło rozpoczęcia realizacji projektu, nawet jeśli koszt ich zadań jest objęty dofinansowaniem. Umowa warunkowa, tj. zawierająca warunek uzależniający czas jej wejścia w życie od zdarzenia przyszłego i niepewnego nie stanowi zaciągnięcia prawnie wiążącego zobowiązania, a tym samym nie stanowi wcześniejszego rozpoczęcia projektu. Jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się rozpoczęcie prac B+R. Jednocześnie trzeba potwierdzić, że nie są kwalifikowane koszty czynności przygotowawczych, czyli w tym przypadku koszty związane z podpisaniem takiej umowy warunkowej.

Warunki te zostały uregulowane w § 2 ust. 8 - 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązany będzie do dostarczenia przed pierwszą wypłatą dofinansowania dokumentów wskazanych w § 2 ust. 8 - 9 umowy.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem usług zewnętrznych (podwykonawstwo). Kwoty ryczałtowe to jedna z uproszczonych metod rozliczania wydatków. Zgodnie z § 2 ust. 21 umowy o dofinansowanie, wydatki rozliczone za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów na potwierdzenie poniesienia wydatków. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 19 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozliczenia wydatków w formie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych, warunkiem wypłaty dofinansowania lub zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę jest osiągnięcie wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub osiągnięcie wskaźników produktu lub wykonanie zadań właściwych dla kwot ryczałtowych określonych w załączniku 1 do Umowy. Rozliczenie wydatków polega na wykazaniu we wniosku o płatność wykonania zadań i osiągnięcia wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub kwoty ryczałtowej lub na zwrocie niewykorzystanych środków w przypadku nieosiągnięcia wskaźników i niewykonania zadań.

W przewodniku kwalifikowalności wydatków brak jest wyłączenia ze wsparcia konkretnych prac budowlanych. Zatem co do zasady parking dla pracowników oraz ogrodzenie działki mogą być wydatkiem kwalifikowalnym z Regionalnej pomocy inwestycyjnej w kategorii roboty budowlane np. w module Wdrożenie innowacji, pozycja 4.3.4 Przewodnika kwalifikowalności wydatków. Jednak muszą to być wydatki niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją modułu. Natomiast ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu.

W kontekście wydatków związanych z zakupem i instalacją urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, należy wziąć pod uwagę, że taki rodzaj wydatków może być uznany za kwalifikowany w ramach różnych rodzajów pomocy publicznej w różnych modułach:

 • w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (moduły: Wdrożenie Innowacji, Cyfryzacja, Infrastruktura B+R oraz Zazielenianie) oraz
 • w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (moduł: Zazielenianie przedsiębiorstw).

W przypadku korzystania z finansowania inwestycji w postaci instalacji PV w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej (kategoria wydatku: środki trwałe/dostawy wskazana m.in. w pozycji 4.3.3; 5.3.3; 6.3.3; 7.3.3 Przewodnika) wydatek taki musi być niezbędny do realizacji celu modułu i jednocześnie musi być związany z przedsięwzięciem będącym inwestycją początkową. Czyli przykładowo jeśli w module Infrastruktura B+R budowana jest hala na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu i ta hala będzie zasilana instalacją OZE, to koszty instalacji mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne w pozycji – środki trwałe/dostawy. Wtedy nie mamy do czynienia z rozróżnieniem na wydatki wyodrębnione i referencyjne. Dodatkowo muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem modułu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii),
 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante),
 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja energii z OZE.

W przypadku realizacji inwestycji w panele PV w module Zazielenienie przedsiębiorstw, oprócz możliwości sfinansowania takiego wydatku w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej (kategoria wydatku wskazana w pozycji 7.3.3 Przewodnika), wydatek taki może być uznany za kwalifikowany w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (kategoria wydatku opisana w pozycji 7.3.19 lub 7.3.20. W takim przypadku nie muszą być spełnione warunki w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość produkcji energii oraz ilości sprzedanej energii do sieci, ale wskazane są inne warunki, m.in. fakt, że inwestycja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie kosztów związanych z ochroną środowiska. Natomiast co do zasady zakup nowej instalacji fotowoltaicznej (niebędącej mikro instalacją) może być kwalifikowany w ramach kategorii 7.3.19 Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne) i należy ją zawsze porównać do innej instalacji mniej przyjaznej środowisku. Do określenia takiej inwestycji i obliczenia różnicy pomiędzy inwestycją planowaną (wydatek na nową instalację PV) a inwestycją referencyjną, Wnioskodawcy mogą pomocniczo wykorzystywać kalkulator opracowany w ramach Analizy w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji dostępną na stronie funduszy europejskich np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty). Natomiast jeśli instalacja związana z wytwarzaniem energii z OZE spełnia definicję mikro instalacji może być zakwalifikowana do kategorii 7.3.20 (w tym wypadku nie występuje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Dla instalacji o wartościach przekraczających wskazane w ww. definicji, należy stosować inwestycję referencyjną posiłkując się opracowanym w ramach Analizy kalkulatorem.

Możliwy jest też zakup środków trwałych w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) o ile zwiększają efektywność energetyczną. Zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności wydatków są to koszty wymienione w punktach od 7.3.14 do 7.3.15. Wybór odpowiedniego sposobu finansowania uzależniony jest od możliwości wyodrębnienia kosztów wydatku. Należy wskazać, że kwalifikowane są tylko i wyłącznie koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 2 ust. 103 ww. rozporządzenia. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc nie może zostać przyznana w przypadku, gdy usprawnienia związane z osiągnięciem wyższej efektywności energetycznej są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez wnioskodawcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują.


Nie. Koszty ponoszone na podstawie umowy B2B mogą być kwalifikowalne w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo). Przy czym wybór podwykonawców musi odbywać się zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy. Trwałość projektów objętych dofinansowaniem w ramach FENG będzie zatem liczona od momentu zakończenia realizacji ostatniego z modułów objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Zgodnie z Kryteriami Wyboru Projektów stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów w przypadku innowacji w procesie biznesowym wsparcie mogą uzyskać projekty, w których rezultatem prac B+R będą innowacje w procesie biznesowym dotyczące funkcji działalności przedsiębiorstwa  w zakresie produkcji wyrobów lub usług. Zgodnie z powyższym wsparcie nie zostanie udzielone na realizację prac B+R, których rezultatem będzie innowacja w procesie biznesowym dotycząca innych funkcji przedsiębiorstwa, np. dystrybucji i logistyki, marketingu i sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Powyższe rozumienie „innowacji w procesie biznesowym” dotyczy modułu B+R, Wdrożenia Innowacji oraz Infrastruktury B+R.

W pozostałych modułach fakultatywnych „innowacja w procesie biznesowym” jest rozumiana w pełnym znaczeniu (czyli nie tylko zawężona do funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) zgodnie z Oslo Manual 2018.

 

W harmonogramie rzeczowo-finansowym, w module B+R, wszystkie koszty pośrednie należy ująć w jednej pozycji (jedna kwota) w zadaniu dotyczącym wyłącznie kosztów pośrednich. Dla kosztów pośrednich proszę utworzyć zadanie pt. „Koszty pośrednie” i wszystkie koszty pośrednie ująć w jednej pozycji w tym zadaniu. Koszty pośrednie będą rozliczane proporcjonalnie do zatwierdzonych bezpośrednich kosztów prac B+R. Sposób wyliczenia wartości kosztów pośrednich oraz ich dofinansowania został wskazany w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 55-56).

Co do zasady podwykonawca może zostać wybrany po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy, prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia celu modułu B+R, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą. (…)”. Jednocześnie wybrani podwykonawcy muszą zapewnić osiągnięcie wszystkich kamieni milowych, do których rezultaty ich prac będą niezbędne. Zatem nie możemy rozgraniczyć tego przypadku tylko w zakresie realizacji pierwszego kamienia milowego.

Nie. Wszystkie informacje dotyczące popytu powinny być zawarte w treści wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości, co do treści przedstawionych we wniosku o dofinansowanie eksperci dokonujący oceny projektu będą mogli wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

W module B+R, w kryterium „Potencjał do wdrożenia wyników modułu”, ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca wykazał, że na rynku przyjętym jako miejsce wdrożenia nie istnieje objęta ochroną własność intelektualna (np. technologie, wyniki prac B+R), która uniemożliwiałaby albo czyniła niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia opracowanego rozwiązania.

W związku z powyższym stan wiedzy na świecie musi być uwzględniony przy ocenie, a co za tym idzie należy wykazać we wniosku, że Wnioskodawca dokonał przeglądu odnośnie podobnych rozwiązań, aby uprawdopodobnić niezbędność, adekwatność procesu badawczego oraz możliwość osiągnięcia rezultatów.   

Podsumowując, Wnioskodawca nie musi badać stanu techniki korzystając z usług rzecznika patentowego w celu uzyskania sprawozdania o stanie techniki, jednak musi zweryfikować, czy rozwiązanie, które ma zamiar opracować, nie zostało wcześniej opracowane/wdrożone oraz nie naruszy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich i należy to potwierdzić we wniosku w stosownych polach.

Nie jest to wykluczone, jeśli obszary podwykonawstwa i współpracy są różne.

Tak, po okresie trwałości.

Tak, przy czym zasady wypłaty środków w module Wdrożenie Innowacji przy jednoczesnym realizowaniu modułu B+R zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy o dofinansowanie oraz w Szczegółowych warunkach realizacji każdego z modułów.

Nie jest możliwe sfinansowanie zakupu środka trwałego w module Infrastruktura B+R, i jednoczesne kwalifikowanie do wsparcia jego odpisów amortyzacyjnych w module B+R. W kategorii 3.3.3 Amortyzacja (aparatura i sprzęt) modułu B+R jest wskazane, że odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo – badawczej mogą być kwalifikowalne, jeśli spełniają wyszczególnione w Przewodniku warunki, w tym: g) zakup aparatury i sprzętu nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych oraz h) zakup aparatury i sprzętu nie został rozliczony ani przedstawiony do rozliczenia jako koszt kwalifikowalny projektu.

Wnioskodawca może zakwalifikować koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, żeby koszt odpisów amortyzacyjnych stanowił wydatek kwalifikowalny wymieniono w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (kategoria 3.3.3).

Możliwe jest finansowanie projektu z zysków przyszłych okresów, tzn. wnioskodawca nie musi na dzień składania wniosku posiadać środków finansowych na pokrycie całego wkładu własnego. W modelu finansowym wnioskodawca przedstawia prognozy związane z finansowaniem projektu, a plan zapewnienia środków finansowych musi być realistyczny i wiarygodny.

Tak, jest to możliwe. W ramach modułu B+R mogą być realizowane dwa lub więcej przedsięwzięcia badawcze, jednak proszę mieć na uwadze, iż dla każdego z nich należy wykazać innowacyjność co najmniej w skali kraju. Ponadto w przypadku realizacji modułu Infrastruktura B+R należy pamiętać, że dofinansowanie mogą otrzymać inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej. Agenda badawcza może obejmować wiele innowacji, przy czym każda z nich musi cechować się co najmniej krajowym poziomem innowacyjności. Agenda badawcza musi obejmować również okres trwałości, zatem nie może ona obejmować jedynie zadań zaplanowanych w module B+R, ponieważ moduł ten musi być zrealizowany w okres realizacji projektu.

Tak, ale łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może być wyższa niż 40% wartości dofinansowania.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Zatem realizacja danego modułu nie musi być uzależniona od realizacji innego modułu. Przy czym działania zaplanowane w module Kompetencje muszą wspierać realizację zadań w pozostałych modułach projektu.

Tak, modułem Internacjonalizacja może zostać objęty produkt będący rezultatem modułu B+R, który zakłada wdrożenie wyników prac B+R poza projektem w okresie do 5 lat od daty zakończenia realizacji modułu. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedmiotem promocji może być produkt (wyniki prac B+R) w formie gotowego know-how np. specyfikacji technicznej dotyczącej danej technologii czy produktu lub usługi wdrożenia opracowanych rozwiązań. Produkt (wyrób lub usługa) będący przedmiotem umiędzynarodowienia lub ochrony własności przemysłowej musi spełniać wymagania wskazane w opisie kryterium „Istota modułu”, które będą przedmiotem oceny.

Okres realizacji projektu nie jest ograniczony czasowo, przy czym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 nie może wykraczać poza 31.12.2029 r. Szerzej o kwalifikowalności wydatków w poszczególnych modułach można przeczytać w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki stanowiącym załącznik 2 do Regulaminu Wyboru Projektów.

W przypadku realizacji projektu, który składa się z modułu B+R oraz innych modułów, w konkursie skierowanym do MSP warunek, aby budżet modułu B+R wynosił co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu jest badany na etapie oceny projektu. Wtedy badana jest również racjonalność oraz zasadność każdego z wydatków, w każdym z modułów. Za racjonalne uznane będą wydatki które nie zostały m.in. sztuczne zawyżone, aby spełnić warunek, o którym mowa powyżej.

Jeśli zostaną uznane za nieracjonalne, w tym zakresie moduł (a w konsekwencji również projekt) otrzyma negatywną ocenę. W przeciwnym razie budżet projektu zostanie uznany za racjonalny a jego realizacja pod względem finansowym zasadna. Zatem jeśli w trakcie realizacji,  w wyniku racjonalnego i zgodnego z warunkami umowy o dofinansowanie przebiegu projektu, wystąpią oszczędności lub/i obniżenie wartości budżetu a wartość kosztów kwalifikowanych w module B+R będzie niższa niż 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu, nie będzie to miało wpływu na możliwość dalszej realizacji całego projektu.

Wydatki można uznać za kwalifikowalne od dnia następującego po dniu złożenia wniosku z wyjątkami wskazanymi w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (pozycje 7.3.23, 9.3.8 oraz 9.3.11). Do dnia podpisania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca ponosi koszty na własne ryzyko, natomiast jeśli będą one poniesione we wskazanych terminach oraz zgodnie z zasadami wyboru wskazanymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 to będą mogły być uznane za kwalifikowalne i w stosunku do nich będzie wypłacone dofinansowanie.

Koszty dodatkowego zabezpieczenia mogą podlegać wsparciu jedynie w module Wdrożenie innowacji, w ramach kategorii 4.3.8 Podatki i opłaty (Przewodnik kwalifikowalności wydatków). Przy czym zabezpieczenie to musi dotyczyć części zwrotnej dotacji warunkowej udzielanej w module Wdrożenie innowacji. Pomoc tego rodzaju finansowana jest wyłącznie z pomocy de minimis (100% kosztów kwalifikowalnych). W ramach Ścieżki SMART nie przewidziano dofinansowania kosztów dodatkowego zabezpieczenia dotyczącego stricte zaliczki wypłacanej w ramach projektu.

Wnioskodawca powinien zadeklarować koszty kwalifikowane do dofinansowania oddzielnie dla każdego modułu w Harmonogramie wydatków dotyczącym konkretnego modułu. Kategorie wydatków do każdego modułu zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności wydatków. W module Infrastruktura B+R nie wyodrębniono kategorii kosztów dotyczącej kosztów pracy.

W ramach modułu B+R nie mogą być dofinansowane wydatki, które nie dotyczą bezpośrednio badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Prace przedwdrożeniowe nie będą kwalifikowalne. Szerzej o kwalifikowalności wydatków w poszczególnych modułach można przeczytać w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki stanowiącym załącznik 2 do Regulaminu Wyboru Projektów.

Zgodnie z zapisami podręcznika kwalifikowalności wydatków, w przypadku planowanego zakupu gruntu czy nieruchomości zabudowanej suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10 % lub 15% (w uzasadnionych w przewodniku o kwalifikowalności przypadkach) całkowitych wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, o których mowa np. w przypadku modułu Wdrożenie innowacji w pkt. 4.3.1-4.3.5 przewodnika kwalifikowalności wydatków, a w przypadku modułu Infrastruktura B+R w pkt. 5.3.1 - 5.3.5.

Limit ten jest weryfikowany odrębnie dla każdego modułu. Nie ma on związku z proporcją kwalifikowania wydatków w ramach dwóch wspomnianych modułów, a jedynie z limitem kosztów na wspomniany cel w ramach każdego modułu. Jeżeli grunt będzie wykorzystany w kilku modułach, należy uwzględnić jego koszt proporcjonalnie do stopnia wykorzystania w ramach danego modułu. Koszt zakupu gruntu może stanowić wydatek w danym module jeżeli w takim module przewidziano kategorię związaną z nabyciem gruntów. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych w ramach poszczególnych modułów został przedstawiony w załączniku nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów – Przewodnik kwalifikowalności wydatków.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia, iż nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej. Nabywca/licencjobiorca musi wprowadzić te wyniki badań do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników tychże badań i prac/umowy udzielenia licencji na korzystanie z wyników tychże badań lub prac. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto § 1 ust. 13 Szczegółowych warunków realizacji modułów - załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Nie ma zakazu łączenia funkcji kierownika prac B+R oraz kierownika zarządzającego modułem. Natomiast zarówno kierownik B+R jak i kierownik modułu stanowi kadrę zarządzającą i koszty wynagrodzenia takich osób, nie stanowią kosztów kwalifikowanych w pozycji 3.3.1 Personel projektu opisanej w Przewodniku kwalifikowalności wydatków, co zostało wprost w tymże Przewodniku wskazane.

Ponadto, jeśli ta sama osoba pełni różne funkcje w zespole projektowym, należy wpisać ją we wniosku o dofinansowanie (pola dotyczące zespołu projektowego) dwukrotnie i odrębnie określić jej zadania i zakres zaangażowania w kontekście danej funkcji (informacje zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku) oraz wypełnić dodatkowo tabelę z doświadczeniem w zakresie informacji o dotychczas zrealizowanych projektach. 

Nie ma minimalnej wymaganej liczby punktów koniecznych do otrzymania dofinansowania. Zasady oceny i wyboru projektów określone są w Kryteriach wyboru projektów – kryteria wspólne i rankingujące.

Nie ma etapu oceny formalnej.

Nie określono minimalnej i maksymalnej wartości projektu, ale są limity dotyczące maksymalnej możliwej do otrzymania kwoty dofinansowania w ramach danego przeznaczenia pomocy publicznej. Limity te wskazane są w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 Priorytetu FENG (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów).

W module Wdrożenie innowacji nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wdrożenia innowacji będącej wynikiem realizacji modułu B+R (w ramach tego samego projektu) oraz innowacji w oparciu o wyniki prac B+R zrealizowane poza projektem. W takim przypadku należy złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie (pierwszy linearny, a drugi uwzględniający wdrożenie wyników prac B+R opracowanych poza projektem). W ramach modułu B+R nie ma możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości oraz robót budowlanych. Nie ma przeszkód by zacząć realizację modułu wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji modułu B+R. Przy czym zasady wypłaty środków w module Wdrożenie Innowacji przy jednoczesnym realizowaniu modułu B+R zostały szczegółowo opisane w umowie o dofinansowanie oraz w załączniku nr 1 do umowy.

Tak. Agenda badawcza musi obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

W przypadku kwalifikowania do wsparcia w module B+R odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jednym z warunków kwalifikowalności jest aby odpisy amortyzacyjne dotyczyły aparatury i sprzętu, zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (tzn. po cenach rynkowych). Mając na uwadze powyższy warunek oraz fakt, iż wsparciu podlegać będą odpisy amortyzacyjne a nie stricte nabycie środków trwałych, wnioskodawca nie musi w procedurze ich zakupu stosować zasady konkurencyjności.

Nie będzie można dopisać żadnych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie czyli na etapie podpisywania umowy. Warunki, kiedy dodatkowe zabezpieczenie jest wymagane określa wzór umowy o dofinansowanie. Zabezpieczenie umowy jako wydatek kwalifikowany możliwe jest tylko w kategorii podatki i opłaty (pozycja 4.3.8 Przewodnika kwalifikowalności wydatków) w module Wdrożenie Innowacji. W innych modułach wydatek w postaci dodatkowego zabezpieczenia nie jest wydatkiem kwalifikowanym, nawet jeśli taka konieczność wystąpi.

Istnieje możliwość złożenia kilku wniosków w tym samym naborze, przy założeniu, że nie dotyczą tego samego projektu. Model finansowy musi być załącznikiem do każdego ze złożonych wniosków i skonstruowany pod dany projekt. W przypadku złożenia dwóch wniosków w naborze, model finansowy w „projekcie A” powinien uwzględniać dane z „projektu B” jako dane dotyczące działalności prognozowanej poza projektem.

Wsparcie jest udzielane firmom działającym na terenie RP, a we wniosku w polu ”Miejsce realizacji” należy wskazać miejsce w RP, w którym będą realizowane prace B+R . Jeśli jest to siedziba firmy to należy wskazać siedzibę, a także inne lokalizacje na terenie RP, jeśli badania będą prowadzone w różnych lokalizacjach w kraju. W uzasadnionych przypadkach w opisie zadań, należy wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić dlaczego taka, a nie inna lokalizacja jest konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań (np. w związku z wybraniem podwykonawcy, który ma siedzibę poza RP). Będzie to podlegało ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Usługa polegająca na częściowej realizacji prac B+R poza terenem RP może być kwalifikowana do wsparcia w ramach kategorii wydatku 3.3.2. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” w ramach kategorii: 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Ponadto w ramach kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) możliwe będzie wykazanie kosztów związanych z kosztami transportu na miejsce badań, w przypadku w którym okaże się to niezbędne i konieczne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji prac B+R oraz poniesienie ich będzie wynikało bezpośrednio z realizacji projektu.

Podwykonawstwo nie będzie uznawane za formę współpracy w kontekście kryterium rankingującego „Współpraca w związku z projektem”. Podwykonawstwo to zadanie zlecone, zainicjowane przez zleceniodawcę (strona silniejsza, określająca zakres zadania, harmonogram i cenę) oraz realizowane zgodnie z warunkami zlecenia przez zleceniobiorcę (strona słabsza), który musi zaproponować konkurencyjną ofertę wykonania zlecenia. Beneficjent (zleceniodawca) posiada pełnię praw związanych z przedmiotem zlecenia. Podwykonawstwo nie jest tym samym oparte na równości stron, albo odnoszenia obopólnych korzyści, co powinna zakładać współpraca.

Przedsiębiorstwa nawiązujące umowę współpracy deklarują dążenie do określonego celu - obie strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz wyznaczonego celu oraz wykonywania obowiązków. Umowę o współpracy charakteryzuje stosunek oparty na zaufaniu i lojalności partnerów, w szczególności do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej.

Zachowując również spójność z rozwiązaniami w projektach B+R i premii za skuteczną współpracę - podwykonawstwa nie uznaje się za (skuteczną) współpracę.

Nie, nie istnieją ramy czasowe dotyczące terminu przeprowadzenia prac B+R, których wyniki mają być przedmiotem wdrożenia w module Wdrożenie innowacji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wyniki te mają dotyczyć innowacji na poziomie co najmniej kraju, zatem należy taką innowacyjność wykazać. Im starsze wyniki, tym trudniej będzie to wykazać.

Zgodnie z opisem kryterium „Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”, oceniana jest adekwatność źródeł finansowania projektu. Ocena obejmować będzie zdolność do sfinansowania projektu z uwzględnieniem dofinansowania. Zatem wymagane jest zapewnienie minimum wkładu własnego w toku realizacji projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności działalności przedsiębiorstwa. Dokumenty dotyczące potencjału finansowego wnioskodawcy/inwestora mogą być istotne w przypadku pytań/wątpliwości Komisji Oceny Projektów (KOP), jednakże załączane mogą one być jedynie na wyraźne wezwanie KOP.

Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej w module Zazielenienie przedsiębiorstw może być kosztem kwalifikowalnym w ramach następujących kategorii wydatków:

 • nabycie środków trwałych (pozycja 7.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków)  które finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zostanie spełniony warunek realizacji w module Zazielenienie przedsiębiorstw jednej z czterech form inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2.pkt 49a i 51a rozporządzenia KE nr 651/2014 – dostępne formy wskazane są również we wzorze wniosku o dofinansowanie – rodzaje inwestycji początkowej. Dodatkowo w takim przypadku, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  • głównym celem inwestycji w module nie jest wytwarzanie energii
  • wytwarzanie energii będzie miało miejsce tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż (w tym przypadku sprzedaż lub oddawanie do sieci nie może przekroczyć 20%)
  • są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.
   • Jeśli spełnione będą powyższe warunki całkowite koszty inwestycji w instalację OZE mogą być kosztem kwalifikowanym

lub

dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne) - pozycja 7.3.19 w Przewodniku kwalifikowalności, wówczas kosztem kwalifikowalnym będzie różnica pomiędzy kosztem planowanej inwestycji i inwestycji referencyjnej, mniej przyjaznej środowisku, jednak porównywalnej pod względem technicznym. PARP nie przewiduje udostępnienia narzędzia określającego wartość inwestycji referencyjnej. Przy określeniu wartości inwestycji referencyjnej można wykorzystać np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty).
Rodzaj pomocy publicznej i maksymalna intensywność dofinansowania wskazane zostały w pkt. 7 Przewodnika kwalifikowalności wydatków stanowiącego załącznik nr 2 do „Regulaminu wyboru projektów”. Wnioskodawca samodzielnie wskazuje i uzasadnia w ramach jakiej kategorii jego instalacja fotowoltaiczna powinna zostać kwalifikowalna. W przypadku wyboru kategorii „Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)” w polu uzasadnienie wydatku oraz w polu metoda szacowania należy wskazać do jakiej inwestycji referencyjnej zostały porównane koszty planowanej inwestycji OZE, jaka jest wartość tej inwestycji i przedstawić sposób wyliczenia różnicy stanowiącej koszty kwalifikowane.

Istnieje również możliwość uznania całkowitego kosztu instalacji  OZE jako kosztu kwalifikowanego, jeśli mamy do czynienia z instalacją spełniającą definicję mikro instalacji, w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej, w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Zakres prac B+R musi zostać określony w agendzie badawczej, ta z kolei musi dotyczyć opracowania innowacji na rzecz wnioskodawcy. Z uwagi na zapisy kryterium: „Przez agendę badawczą rozumiemy plan realizacji prac badawczo-rozwojowych (prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy (…)”, realizacja badań na zlecenie podmiotów trzecich nie będzie spełniać tego wymogu.

Wykonywanie badań komercyjnych z wykorzystaniem infrastruktury zakupionej w module Infrastruktura B+R możliwe jest po okresie trwałości projektu.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, pkt. 3.3.1 Personel projektu - w przypadku wykonywania przez dany personel jakichkolwiek zadań związanych z zarządzaniem, nadzorem lub koordynacją projektem badawczo-rozwojowym będącym przedmiotem modułu B+R lub zarządzeniem modułem B+R lub zarządzaniem projektem (składającym się także z innych modułów niż moduł B+R), koszt jego wynagrodzenia jest niekwalifikowalny w kategorii Personel projektu. W związku z tym, jeżeli dana osoba pełni rolę Kierownika B+R oraz inne role (np. eksperta wykonującego prace B+R) to jej wynagrodzenie musi zostać sfinansowane w całości w ramach kategorii koszty pośrednie (ogólne), pkt. 3.3.9 Przewodnika kwalifikowalności wydatków.

Należy mieć na uwadze, że moduł Internacjonalizacja jest modułem fakultatywnym, a zatem może być realizowany tylko w połączeniu z jednym z obowiązkowych modułów, tj. B+R lub Wdrożenie Innowacji. Odnosząc się do kwestii limitu dotyczącego wykorzystania środków na internacjonalizację do wejścia na nowy rynek, należy wskazać, że dokumentacja konkursowa nie przewiduje takiego limitu. Jednocześnie, w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ustalono limit, zgodnie z którym koszty kwalifikowalne w module Internacjonalizacja wynoszą do 20% kosztów kwalifikowanych wybranego przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego, tj. B+R lub Wdrożenie innowacji.

Koszty dotyczące osób planowanych do zatrudnienia w formie B2B, w ramach kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo), muszą być poniesione zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Warunki stosowania zasady konkurencyjności zostały określone w podrozdziale 3.2 tychże Wytycznych. Zatem jeżeli zamówienie związane ze zleceniem usług podwykonawcy (umowa B2B) wpisuje się w warunki zasady konkurencyjności, to taki tryb jest wymagany.

Nie, jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy. Jeśli w trakcie oceny projektu eksperci dokonujący oceny projektu będą mieli wątpliwości, co do możliwości uzyskania deklarowanego zewnętrznego źródła finansowania, będą mogli wezwać wnioskodawcę do potwierdzenia zadeklarowanej wysokości kredytu np. poprzez dołączenie promesy kredytowej. Z kolei zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia przed pierwszą wypłatą dofinansowania dokumentów wynikających z procesu oceny. W przypadku finansowania wkładu własnego środkami zewnętrznymi np. kredytem czy pożyczką będą to umowa kredytu lub pożyczki.

Nie jest wymagane precyzyjne określenie położenia nieruchomości, jeśli Wnioskodawca nie jest jeszcze jej właścicielem oraz jeśli jej zakup nie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie. W Instrukcji wypełniania wniosku zostały wskazane przykłady działań które nie są uznawane za wcześniejsze rozpoczęcie realizacji projektu w tym zakup gruntów, jeśli ich koszty nie są przedmiotem dofinansowania w ramach składanego wniosku. W innym przypadku zawarcie umowy, listy intencyjne w sprawie zakupu gruntu będą uznane za wcześniejsze rozpoczęcie projektu.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na liczbę złożonych w trakcie naboru wniosków, termin przewidziany na ocenę i zatwierdzenie wyników oceny może zostać przedłużony, o czym PARP poinformuje na stronie naboru oraz na portalu.

W ramach hali produkcyjnej stanowiącej przedmiot dofinansowania w module Wdrożenie innowacji, dozwolone jest zaprojektowanie części socjalno-biurowej, przy czym należy mieć na uwadze, że taki wydatek (w tym planowaną proporcję dotyczącą pomieszczeń produkcyjnych i nieprodukcyjnych) wnioskodawca będzie musiał szczegółowo uzasadnić wykazując, że jest on racjonalny i uzasadniony z punktu widzenia zakresu i celu danego modułu oraz zaplanowanych przez wnioskodawcę działań. Możliwe jest również kwalifikowanie do wsparcia kosztów części budynku dotyczącego jedynie realizacji modułu Wdrożenie innowacji.

Jednymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są model finansowy (obligatoryjnie) oraz plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej (jeżeli dotyczy). Przy czym na etapie oceny projektu Komisja Oceny Projektów w ramach uzupełnień do wniosku, może poprosić wnioskodawcę o załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione we wniosku (np. raport z prac B+R).

Koszt audytu zewnętrznego projektu można uwzględnić w punkcie 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) tj. jako koszt związany z kosztem doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego lub jeśli są niezbędne do realizacji modułu ale nie dotyczą bezpośrednio prac B+R w kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) literze a) pomocniczych usług obcych, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie wpisują się w definicję innych kategorii. W tym miejscu należy wskazać, że wydatek taki musi być niezbędny z punktu widzenia działań przewidzianych do realizacji w ramach modułu. W ścieżce SMART nie wskazano obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

Alokacja środków w programie FENG nie będzie podzielona na poszczególne regiony.

Odnosząc się do kwestii limitu środków należy wskazać, że nie określono kwotowych pułapów limitów dla regionów, wskazano natomiast maksymalną intensywność pomocy regionalnej. Powyższe określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne zostały z niego (tj. Rozporządzenia) wyłączone. Jedynie 26 gmin na obszarze regionu stołecznego warszawskiego (Warszawa i okolice) będzie mogło korzystać ze wsparcia w ramach pomocy regionalnej, przy czym wskaźnik intensywności wyniesie dla części podregionu warszawsko zachodniego 25 %, a dla części podregionu warszawsko wschodniego – 35 %.

Ponadto w ramach województwa mazowieckiego dla 6 powiatów (podregion siedlecki) wskaźnik ten wyniesie 50%, a dla pozostałej części województwa (regionu mazowieckiego regionalnego) – 40%.

Miejsce realizacji projektu należy rozumieć jako miejsce realizacji danej inwestycji. W celu określenia miejsca realizacji projektu należy podać informacje dotyczące co najmniej województwa, powiatu i gminy, przy czym projekt nie musi być realizowany w miejscu siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku realizacji projektu w kilku lokalizacjach, należy wskazać wszystkie lokalizacje i określić, którego modułu dotyczy konkretna lokalizacja, przy czym dla każdego z modułów należy wskazać przynajmniej 1 lokalizację.

Więcej szczegółów w Rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 oraz na stronie internetowej PARP.

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów realizacja prac objętych agendą badawczą może być finansowana w ramach modułu B+R lub z innych źródeł finansowych. To na Wnioskodawcy spoczywa zatem decyzja, które zadania badawcze w ramach agendy i w jakim zakresie będą realizowane w module B+R. Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach działania możliwe będzie wsparcie projektów linearnych, które umożliwiają przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy jego rozwoju, jak również projektów nielinearnych, w których poszczególne moduły odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie jest od siebie uzależniona.

Na etapie aplikowania o wsparcie nie jest wymagana gwarancja bankowa.

Prace B+R są to badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Definicje są również wskazane w Kryteriach wyboru Projektów – moduły w opisie kryterium Istota modułu w module B+R,  zamieszczone w zakładce „Dokumenty”.

Moduł to część projektu. W projekcie mogą być uwzględnione moduły: B+R, infrastruktura B+R, wdrożenie innowacji, zazielenienie przedsiębiorstw, kompetencje, cyfryzacja, internacjonalizacja.

Jest to forma wsparcia finansowego, która składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Dotacja warunkowa wypłacana jest w module Wdrożenie Innowacji. Szczegółowe informacje o warunkach zwrotu dotacji warunkowej zawarte są w § 3a umowy o dofinansowanie oraz w załączniku nr 1 do tejże umowy, której wzór jest udostępniony w zakładce „Dokumenty”.

W przypadku dużych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 30%, część zwrotna: 70%;
w przypadku średnich przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 40%, część zwrotna: 60%;
w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 50%, część zwrotna: 50%.
Z części zwrotnej beneficjent musi rozliczyć się po 4 latach od dnia zakończenia projektu. Dotacja zwrotna podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Widniejące w Przewodniku kwalifikowalności wydatków pojęcie „Europa” odnosi się do kosztów kwalifikowalnych rozliczanych na podstawie stawek jednostkowych, o których mowa w punkcie 9.3.3 i 9.3.4, ponoszonych w krajach należących do terenu Europy, a nie tylko krajów UE, przy czym dla Polski została podana osobna stawka jednostkowa.

Potencjał innowacji do stworzenia nowego rynku należy rozumieć w taki sposób, w jaki to pojęcie jest przedstawione w Oslo Manual 2018.

W Podręczniku wskazano, w jaki sposób kategoryzuje się innowacje według waloru nowości:

„3.3.2. Typy innowacji według waloru nowości i skutków

3.56. Podstawowym wymogiem dla innowacji jest to, że musi ona znacząco różnić się od dotychczasowych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Ponieważ „znacząco odmienny” jest kwestią subiektywną i może mieć inne znaczenie w zależności od możliwości i kontekstu działania przedsiębiorstwa, przy interpretacji i porównywaniu statystyk dotyczących innowacji warto skorzystać z dodatkowych danych na temat znaczenia innowacji pod względem waloru nowości lub skutków gospodarczych.  (…).

3.57. Pierwszym i najczęściej stosowanym podejściem jest określenie waloru nowości innowacji danego przedsiębiorstwa (lub przynajmniej jednej z tych innowacji) w porównaniu z aktualną sytuacją na rynku lub w branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo może obsługiwać jeden rynek (jeśli oferuje tylko jeden rodzaj produktu) lub kilka rynków (jeśli oferuje różne rodzaje produktów). Rynek może być ograniczony geograficznie (jeśli przedsiębiorstwo obsługuje klientów tylko w określonych regionach) lub może być globalny. (…).

3.62. Druga opcja dotycząca możliwości przekształcenia (lub stworzenia) rynku przez daną innowację może być potencjalnym wskaźnikiem występowania innowacji radykalnej lub
 przełomowej. Uważa się, że radykalne innowacje przekształcają status quo, natomiast innowacje przełomowe wywodzą się z prostych zastosowań na rynku niszowym, a następnie
 rozprzestrzeniają się w drodze dyfuzji na całym rynku, ostatecznie wypierając dobrze na nim osadzonych konkurentów. (…) Wprawdzie może się zdarzyć, że menedżerowie będą w stanie oszacować potencjał danej innowacji do przekształcenia rynku, to jednak innowacje radykalne i przełomowe są zwykle bardzo rzadkie (…).”.

Podsumowując informacje przedstawione w Oslo Manual 2018, należy  zwrócić uwagę na następujące kwestie, które są istotne w identyfikacji innowacji mających potencjał do kreowania nowych rynków lub transformacji istniejących rynków:

 • zasadniczo innowacje posiadające potencjał do transformacji rynku oraz do kreowania nowego rynku występują rzadko, a więc wnioskodawcy muszą przedstawić konkretne argumenty, które pozwolą ekspertom na uznanie planowanych do uzyskanie innowacji jako posiadających wskazany potencjał;
 • innowacje mające potencjał do transformacji rynku występują częściej, niż innowacje, które tworzą nowy rynek;
 • ocena, czy innowacja ma potencjał do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku będzie stricte ekspercka, oparta na wiedzy ekspertów dotyczącej określonego rynku, a także czynników wpływających na jego transformację. 

Powszechnie uznaje się, że przykładem innowacji tworzącej nowy rynek, było opracowanie pierwszych samochodów i wdrożenie ich do masowej produkcji. Natomiast innowacje, które spowodowały transformację tego rynku, to np. napęd hybrydowy, czy też rozwiązania umożliwiające autonomiczne poruszanie się samochodów. Innowacje procesowe również mogą powodować kreowanie lub prowadzić do transformacji rynku. Przykłady takich innowacji procesowych występują np. w sektorze wytwarzania i magazynowania wodoru, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie go do napędzania samochodów, co ma wpływ na transformację rynków - auto, paliw, itd.

To jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy wdrożeniowej, który na mocy porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą realizuje zadania w ramach FENG. W przypadku Ścieżki SMART jest to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w zakresie wsparcia dla dużych przedsiębiorstw) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakresie wsparcia dla MŚP).

Należy przez to rozumieć finansowe rozliczenie wniosku o płatność końcową, rozumiane jako dzień ostatniego przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta – w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki lub jako dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

W module B+R nie przewidziano wsparcia kosztów przedwdrożeniowych, tzn. kosztów rzecznika patentowego, czy kosztów związanych z wyceną licencji czy prac przygotowawczych do udzielenia licencji dla opracowanego w module B+R produktu. Natomiast koszty rzecznika patentowego mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne w module Internacjonalizacja jeśli będą uzasadnione i niezbędne z punktu widzenia realizacji modułu Internacjonalizacja. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w punktach 9.3.9-9.3.11 Przewodniku kwalifikowalności wydatków – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. We wskazanych punktach szczegółowo opisano jakie wydatki są kwalifikowalne w celu ochrony praw własności przemysłowej i uzyskaniem wstępnych orzeczeń.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w module Wdrożenie innowacji budowa hali produkcyjnej może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w kategorii Roboty budowlane (pozycja 4.3.4 z Przewodnika kwalifikowalności). Ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu. Części produkcyjna, magazynowa, administracyjna oraz socjalna będą mogły podlegać wsparciu jedynie w części w jakiej dotyczą modułu.

Moduł B+R może obejmować więcej niż jedną innowację. Natomiast w ramach modułu infrastruktura B+R należy opisać działania podejmowane w ramach agendy badawczej zaplanowanej przynajmniej na okres realizacji i okres trwałości projektu. Co do zasady agenda badawcza może, lecz nie musi dotyczyć prac będących następstwem (rozwijaniem opracowanych produktów) wyników prac B+R uzyskanych w module B+R. Przy czym należy mieć na uwadze, że wszelkie prace zaplanowane w agendzie badawczej muszą prowadzić do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju. Zatem w takim przypadku prace będące następstwem posiadanych już (i zakończonych) wyników prac B+R, muszą prowadzić do opracowania kolejnej innowacji co najmniej w skali kraju. Natomiast infrastruktura badawcza nabyta w ramach modułu Infrastruktura B+R, do końca okresu trwałości projektu może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zadań wskazanych w agendzie badawczej. Jeżeli prace zaplanowane w module B+R są zawarte w agendzie badawczej realizowanej w module Infrastruktura B+R, wtedy nabyta w module infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana do realizacji prac w module B+R.

Wynajem lasera, który będzie niezbędny do prowadzenia prac B+R w module B+R może być wydatkiem kwalifikowalnym w kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne), gdzie w ppkt. d wskazany jest wynajem/leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu. Z kolei jeśli będą Państwo zlecać badania związane z użyciem lasera podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy, wówczas usługę prac B+R należy wykazać w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo).

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydatki na zakup gruntu czy nieruchomości mogą być poniesione najwcześniej dzień po złożeniu wniosku. Zatem jeśli Wnioskodawca wskaże, że koszty gruntu są objęte dofinansowaniem, a sam grunt został nabyty przed złożeniem wniosku będzie miało miejsce wcześniejsze rozpoczęcie projektu. Umowa przedwstępna stanowi zaciągnięcie zobowiązania, więc jeżeli grunt zostanie zaliczkowany na podstawie umowy przedwstępnej zawartej przed złożeniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a jednocześnie ujęty w kosztach projektu, to projekt zostanie uznany za wcześniej rozpoczęty – czyli nie będzie pozytywnie spełnione kryterium – Efekt zachęty dla całego projektu.

W przypadku deklaracji pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R), ilość zadeklarowanych wskaźników rezultatu powinna odpowiadać ilości wskazanych aspektów środowiskowych. Zatem dopuszczalne jest zdefiniowanie jednego wskaźnika rezultatu w tym zakresie, jeżeli jest on wystarczający aby wykazać zadeklarowany wpływ.

Załącznik Model finansowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania modelu (załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów) wpisując realne dane związane z prowadzoną działalnością. W arkuszu „sprawozdania finansowe” w modelu finansowym należy przedstawić dane za okresy historyczne. Wnioskodawca powinien w tej sekcji przedstawić jak najbardziej realne informacje o sytuacji finansowej podmiotu w okresach historycznych. Jeżeli nie sporządzał sprawozdań finansowych, bo nie miał takiego obowiązku powinien w arkuszu „sprawozdania finansowe” dostosować w miarę możliwości posiadane dane do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w modelu finansowym. W związku z tym w modelu finansowym dane uzyskane z KPiR i inne niezbędne dane finansowe posiadane przez podmiot w odniesieniu do okresów historycznych powinien w miarę możliwości dostosować do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w arkuszu „sprawozdania finansowe”. Jednocześnie wszelkie przyjęte założenia wyjaśnić w polu „komentarz” w arkuszu „Założenia”.
W modelu finansowym należy przedstawić dane na podstawie dostępnych w przedsiębiorstwie dokumentów zgodnych z ustawą o rachunkowości i opisać stan faktyczny.

Jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy. W przypadku jeżeli projekt będzie finansowany również z zewnętrznych źródeł, a w trakcie oceny projektu oceniający będą mieli wątpliwości, co do możliwości uzyskania deklarowanego zewnętrznego źródła finansowania, będą mogli wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub załączenia dodatkowych dokumentów z tym związanych (np. promesy kredytowej, umowy pożyczki). Z kolei zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia przed pierwszą wypłatą dofinansowania dokumentów wynikających z procesu oceny. W przypadku finansowania wkładu własnego środkami zewnętrznymi np. kredytem czy pożyczką będą to umowa kredytu lub pożyczki.

Beneficjent powinien posiadać wyniki prowadzonych prac B+R zgodne z ustalonym planem badawczym. Postępy z realizacji prac B+R będą przedstawiane przez beneficjentów w części opisowej i sprawozdawczej wniosków o płatność. Na wezwanie PARP, beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie zaplanowanych kamieni milowych prac B+R, czy też wskaźników.

Beneficjent powinien posiadać wyniki prowadzonych prac B+R zgodne z ustalonym planem badawczym. Postępy z realizacji prac B+R będą przedstawiane przez beneficjentów w części opisowej i sprawozdawczej wniosków o płatność. Na wezwanie PARP, beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie zaplanowanych kamieni milowych prac B+R, czy też wskaźników.

Koszty instalacji do produkcji energii cieplnej oraz instalacji OZE mogą być sfinansowane w module Wdrożenie innowacji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jako nabycie środków trwałych (pozycja 4.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków), jednakże należy pamiętać, że muszą być one bezpośrednio związane z innowacją wdrażaną w tym module. Inaczej mówiąc, wydatki na te instalacje muszą być niezbędne i konieczne do wdrożenia efektów realizacji modułu (np. uruchomienia produkcji danego wyrobu). Nie mogą to być wydatki dodatkowe dotyczące jedynie obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu.

W module Wdrożenie innowacji, koszty instalacji PV mogą być kwalifikowalne jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki:

 1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii),
 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante),
 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym)

Planowana do zakupu instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej oraz pompa ciepła mogą być ujęte w module Zazielenienie przedsiębiorstw i mogą być kosztem kwalifikowalnym w ramach następujących kategorii wydatków:

nabycie środków trwałych (pozycja 7.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków), które finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI). Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zostanie spełniony warunek realizacji w module Zazielenienie przedsiębiorstw jednej z czterech form inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2 pkt 49a lub 51a Rozporządzenia KE nr 651/2014  – dostępne formy wskazane są również we wzorze wniosku o dofinansowanie na str. 38 – rodzaje inwestycji początkowej. Dodatkowo w takim przypadku, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
głównym celem inwestycji w module nie jest wytwarzanie energii - wytwarzanie energii będzie miało miejsce tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż (w tym przypadku sprzedaż lub oddawanie do sieci nie może przekroczyć 20%) są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.
Jeśli spełnione będą powyższe warunki całkowite koszty inwestycji w instalację OZE mogą być kosztem kwalifikowanym w ramach RPI

lub jako

dodatkowe koszty inwestycji – OZE referencyjne (pozycja 7.3.19 w Przewodniku kwalifikowalności) i wówczas kosztem kwalifikowalnym będzie różnica pomiędzy kosztem planowanej inwestycji i inwestycji referencyjnej, mniej przyjaznej środowisku, jednak porównywalnej pod względem technicznym.
Rodzaj pomocy publicznej i maksymalna intensywność dofinansowania wskazane zostały w pkt. 7.2 Przewodnika kwalifikowalności wydatków stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. Wnioskodawca sam powinien wskazać i uzasadnić w ramach jakiej kategorii jego instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła powinna zostać kwalifikowalna. W przypadku wyboru kategorii „Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)” w polu uzasadnienie wydatku oraz w polu metoda szacowania należy wskazać do jakiej inwestycji referencyjnej zostały porównane koszty planowanej inwestycji OZE, jaka jest wartość tej inwestycji i wskazać sposób wyliczenia różnicy stanowiącej koszty kwalifikowane.

Istnieje również możliwość uznania całkowitego kosztu instalacji OZE jako kosztu kwalifikowanego, jeśli mamy do czynienia z instalacją spełniającą definicję mikro instalacji, w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej, w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Wydatki związane z cyfryzacją nie muszą być związane wyłącznie z modułem obligatoryjnym jeżeli nie zostały przewidziane w module obligatoryjnym. Należy wskazać, że zaplanowane wydatki muszą być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Zatem jeżeli wydatki związane z nabyciem oprogramowania będą ujęte w module Cyfryzacja nie muszą mieć bezpośredniego związku z przedmiotem modułu obligatoryjnego. Należy podkreślić, że w ramach modułu Cyfryzacja wsparcie przeznaczone jest na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym – zaplanowana w tym module - musi być innowacyjna co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. W analizowanym przypadku wnioskodawca planowane do zakupu oprogramowanie może zaplanować w module Cyfryzacja w kategorii wartości niematerialne i prawne (pkt 6.3.5 przewodnika), przy czym należy pamiętać, że w każdym przypadku inwestycja w module Cyfryzacja musi spełniać jedną z czterech dopuszczalnych form tzw. inwestycji początkowej o której mowa w art. 2  pkt 49 lit a Rozporządzenia KE nr 651/2014 . szczegółowe informacje na ten temat znajdują się również w Instrukcji wypełniania wniosku w części dotyczącej modułu Cyfryzacja i sekcji pt. pomoc publiczna w module cyfryzacja. Natomiast w module Wdrożenie innowacji można zaplanować wydatki związane z nabyciem oprogramowania – jednakże tylko w zakresie w jakim będzie ono niezbędne do wdrożenia innowacji w tym module.

Na wstępie zaznaczyć należy, że okres trwałości projektu (3-letni w przypadku MŚP) nie jest związany z modułem B+R. Natomiast warunki wdrożenia wyników modułu B+R przez nabywcę licencji/praw własności zostały wskazane w załączniku nr 1 do Umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów”, zgodnie z którym:

 • (§ 1 ust. 5) Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R w okresie wskazanym w Umowie (w przypadku, gdy wdrożenie finansowane jest w ramach modułu Wdrożenie innowacji) albo nie później niż do 5 lat od zakończenia realizacji modułu B+R.
 • (§ 1 ust. 13) wskazano jakie elementy powinna zawierać Umowa sprzedaży praw do wyników prac B+R lub udzielenia licencji na korzystanie z tychże wyników. W § 1 ust. 13 pkt 4 wskazano, iż należy w tym dokumencie zadeklarować termin, w jakim ma nastąpić wprowadzenie tych wyników do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy. Natomiast w punkcie 5 wskazano na konieczność złożenia oświadczenia przez nabywcę/licencjobiorcę dotyczącego wprowadzeniu tych wyników do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników tychże badań i prac/umowy udzielenia licencji na korzystanie z wyników tychże badań lub prac.
 • (§ 1 ust. 19) wskazano okoliczności, w których PARP może wstrzymać wypłatę dofinansowania albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W pkt 4 wskazano: Instytucja powzięła informacje, że nabywca/licencjobiorca wyników prac B+R powstałych w ramach modułu nie wdrożył ich do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie tych wyników, w terminie wyznaczonym w umowie sprzedaży prawa do wyników prac B+R/udzielenia licencji zawartej z beneficjentem lub w przypadku umowy sprzedaży praw do wyników prac B+R odsprzedał te wyniki podmiotowi trzeciemu.

W związku z powyższym sankcji związanych z brakiem wdrożenia wyników prac B+R w terminie 5 lat od zakończenia modułu B+R, nie należy wiązać z okresem trwałości projektu lecz z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, dla każdego wydatku należy opisać sposób w jaki wydatki zostały oszacowane oraz wskazać źródła danych, na podstawie których zostały określone kwoty poszczególnych wydatków. Jeśli uznają Państwo za właściwe szacowanie wysokości wydatku na podstawie 3 ofert, jest to dozwolone. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 umowy o dofinansowanie, do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej dla układów wysokoprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 40 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014. Jednocześnie maksymalna intensywność wsparcia w ramach wskazanej kategorii pomocy z uwzględnieniem statusu przedsiębiorcy oraz miejsca lokalizacji inwestycji wskazano w tabeli nr 3 Przewodnika kwalifikowalności wydatków. W związku z powyższym jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie dla układów wysokosprawnej kogeneracji, jest małym przedsiębiorcą oraz lokalizacja projektu będzie miała miejsce we Wrocławiu to maksymalna intensywność wsparcia wyniesie 70% zgodnie z tabelą nr 3 Przewodnika kwalifikowalności wydatków (tj. zwiększenie intensywności o 20% ze względu na status przedsiębiorcy oraz o 5% ze względu na lokalizację w województwie dolnośląskim). W tym miejscu należy wskazać, że w Przewodniku kwalifikowalności wydatków w punkcie „7.2 Limity wydatków kwalifikowalnych w module oraz limity dofinansowania” m.in. w zakresie pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji wskazano w jakim stopniu maksymalna intensywność wsparcia ulega zwiększeniu w zależności od statusu wnioskodawcy i miejsca realizacji inwestycji.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Prototyp może podlegać sprzedaży, przy czym -  nabywcą prototypu powinien być nabywca wyników prac B+R.

Nie istnieją wytyczne, inne niż te wskazane w kryterium „Istota modułu” modułu Infrastruktura B+R, dotyczące zakresu Agendy badawczej.

Zgodnie z opisem kryterium „Istota modułu” przez agendę badawczą rozumiemy plan realizacji prac badawczo-rozwojowych (prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy. W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy:

 • agenda badawcza obejmuje co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu;
 • agenda badawcza jest realistyczna i spójna z opisem modułu;
 • Wnioskodawca przedstawił argumentację pozwalającą stwierdzić, że realizacja modułu jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa;
 • agenda badawcza zawiera co najmniej następujące elementy:
  • główne obszary badawcze,
  • indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu,
  • przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub innowacje w procesie biznesowym i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,
  • analizę zapotrzebowania rynkowego na produkty/procesy opracowane w oparciu o wyniki prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej,
  • założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki prac B+R,
  • zakres prac B+R realizowanych na zlecenie w przypadku, gdy dodatkowo są przewidziane w projekcie (o ile dotyczy).
  • prace badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach agendy badawczej dotyczą innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym w skali polskiego rynku, tj.:
  • planowany do wdrożenia produkt/proces, będący rezultatem planowanej do realizacji agendy badawczej, charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, dostępnych/stosowanych na rynku polskim. Produkt/proces musi znacząco różnić się od produktów/procesów istniejących na rynku. Nowe cechy i funkcjonalności zostały wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi;
  • opracowany w wyniku prac B+R produkt/proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

Nie ma takiego limitu z zastrzeżeniem zapisów Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) zawartych w pkt. 1.1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

W arkuszu Założenia w modelu finansowym, w części „finansowanie” należy podać oprocentowanie kredytów/pożyczek oraz depozytów, które przyjęte będzie do prognozowania w całym modelu finansowym, tzn. zarówno w części bez projektu, jak i w projekcie. Zatem dotyczyć będzie całej działalności firmy. Jeżeli oprocentowanie kredytów i depozytów dla części „bez projektu” oraz części projektowej są różne, proszę to wskazać w polu Komentarz.

Wsparcie jest udzielane firmom działającym na terenie RP, a we wniosku w polu „Miejsce realizacji” należy wskazać miejsce na terenie RP, w którym będą realizowane prace B+R . Jeśli jest to siedziba firmy to należy wskazać siedzibę a także inne lokalizacje na terenie RP, jeśli badania będą prowadzone w różnych lokalizacjach w kraju. W uzasadnionych przypadkach w opisie zadań, należy wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić, dlaczego taka a nie inna lokalizacja jest konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań. Będzie to podlegało ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Usługa polegająca na częściowej realizacji prac B+R poza terenem RP może być kwalifikowana do wsparcia w ramach kategorii wydatku 3.3.2. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” w ramach kategorii: 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Ponadto w ramach kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) możliwe będzie wykazanie kosztów związanych z kosztami transportu na miejsce badań, w przypadku w którym okaże się to niezbędne i konieczne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji prac B+R oraz poniesienie ich będzie wynikało bezpośrednio z realizacji projektu.

Zgodnie informacją zawartą w kryterium Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją: „Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia naboru”. Jeżeli treść ww. kryterium się nie zmieni, w kolejnych naborach ocena dokonywana będzie w oparciu o Listę KIS będącą załącznikiem do Regulaminu Wyboru Projektów.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Umowa dotycząca zewnętrznego finansowania (np. umowa pożyczki z inwestorem) powinna być przedstawiona najpóźniej na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. W przeciwnym razie beneficjent – zgodnie z § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie – zobowiązany będzie do dostarczenia umowy zewnętrznego finansowania projektu przed pierwszą wypłatą dofinansowania. Natomiast jeśli inwestor jest zdecydowany finansować projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i podpiszę umowę pożyczki lub inną, może to być ocenione na korzyść Wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryterium „zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”.

Umowa z inwestorem może zostać podpisana przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Może to być również umowa warunkowa, uzależniająca swoje obowiązywanie od określonych warunków (np. informacji o pozytywnej ocenie wniosku).

Podatek VAT jest co do zasady wydatkiem niekwalifikowanym a jako wydatek kwalifikowany można go uznać tylko w  przypadku, jeżeli Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT w polu „Możliwość odzyskania VAT” należy wybrać „TAK”. Jeżeli nie ma takiej możliwości to wybiera „Nie” a w polu: uzasadnienie braku możliwości odzyskania VAT, wpisuje „nie dotyczy”. W każdym  przypadku kwoty wydatków w polu „wydatki ogółem” powinny być wykazane w kwotach brutto (tj. z VAT), a w polu „koszty kwalifikowane” wykazane w kwotach netto (bez VAT) chyba że podatek będzie kwalifikowany.

W przypadku, gdy zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest wydane na ten sam zakres kosztów kwalifikowalnych, jak zgłoszone do projektu, należy wskazać, że przed ewentualnym zawarciem umowy o dofinansowanie, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przedłożenia zarówno decyzji o wsparciu, jak i wykazu kosztów, jakie w ramach tej decyzji zostały/zostaną sfinansowane. Jednocześnie należy zauważyć, że udzielona pomoc (zarówno w ramach decyzji jak i programu SMART) nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicznej obowiązującej w regionie, w którym realizowany jest projekt.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wydatek polegający na budowie budynku i posadowieniu OZE na dachu tego budynku, może być kwalifikowany – w zależności od decyzji wnioskodawcy oraz zakresu projektu – albo w ramach modułu Wdrożenie Innowacji, albo w ramach modułu Zazielenienie przedsiębiorstw.

Przy czym, jeśli decyzją wnioskodawcy ww. koszt zostanie ujęty w ramach modułu Wdrożenie Innowacji, instalacja OZE może być kosztem kwalifikowalnym w ramach następujących kategorii wydatków:

Środki trwałe/dostawy (pozycja 4.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków), które finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zostanie spełniony warunek realizacji w module Wdrożenie innowacji jednej z czterech form inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2.pkt 49a – dostępne formy wskazane są również we wzorze wniosku o dofinansowanie na str. 38 – rodzaje inwestycji początkowej. Dodatkowo w takim przypadku, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • głównym celem inwestycji w module nie jest wytwarzanie energii
 • wytwarzanie energii będzie miało miejsce tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż (w tym przypadku sprzedaż lub oddawanie do sieci nie może przekroczyć 20%)
 • są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.
  Jeśli spełnione będą powyższe warunki oraz całość instalacji jest niezbędna do wdrożenia innowacji będącej przedmiotem projektu, całkowite koszty inwestycji w instalację OZE mogą być kosztem kwalifikowanym. Analogiczne wymagania muszą być spełnione w przypadku instalacji OZE kwalifikowanej w ramach RPI w module Zazielenienie, przy czym w tym przypadku instalacja nie musi być w całości niezbędna do wdrożenia innowacji będącej przedmiotem projektu a może być także uzasadniona innymi działami przedsiębiorcy.

W innym przypadku wydatek taki powinien zostać wykazany w module Zazielenienie przedsiębiorstw w następujący sposób:

dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne (pozycja 7.3.19 w Przewodniku kwalifikowalności) i wówczas kosztem kwalifikowalnym będzie różnica pomiędzy kosztem planowanej inwestycji i inwestycji referencyjnej, mniej przyjaznej środowisku, jednak porównywalnej pod względem technicznym. Nie przewiduje się udostępnienia narzędzia określającego wartość inwestycji referencyjnej. Przy określeniu wartości inwestycji referencyjnej można wykorzystać np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty).

Rodzaj pomocy publicznej i maksymalna intensywność dofinansowania wskazane zostały w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” - zał. 2 do „Regulaminu wyboru projektów” pkt. 7 Wydatki kwalifikowalne modułu zazielenianie przedsiębiorstw. Wnioskodawca sam powinien wskazać i uzasadnić w ramach jakiej kategorii jego instalacja fotowoltaiczna powinna zostać kwalifikowalna. W przypadku wyboru kategorii „Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)” w polu uzasadnienie wydatku oraz w polu metoda szacowania należy wskazać do jakiej inwestycji referencyjnej zostały porównane koszty planowanej inwestycji OZE, jaka jest wartość tej inwestycji i wskazać sposób wyliczenia różnicy stanowiącej koszty kwalifikowane.

Istnieje również możliwość uznania całkowitego kosztu instalacji  OZE jako kosztu kwalifikowanego, jeśli mamy do czynienia z instalacją spełniającą definicję mikro instalacji, w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW).

Kluczowe dla udzielenia odpowiedzi jest ustalenie, jak wydatki związane z wyjazdami są wpisane i uzasadnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Jeśli są to 2 niezależne wyjazdy: 1 – udział w targach, 2 – udział w misji wyjazdowej, wówczas stawka powinna być zaplanowana 2 razy. Każdy wyjazd powinien być osobno rozliczony: 1 wyjazd = 1 wskaźnik = 1 rozliczenie wskaźnika, także w sytuacji, gdy obydwa wyjazdy są realizowane przez tego samego pracownika i w następujących po sobie terminach.

Przy czym zgodnie z § 6 ust. 6 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów” wskaźnikiem rozliczającym stawkę jednostkową jest: „Zrealizowany wyjazd służbowy na 1 pracownika”.

Nie wskazano poziomu kosztów całego projektu przeznaczonego na moduł „Wdrożenie innowacji”. Limity wynikające z przepisów pomocy publicznej zostały przedstawione w przewodniku kwalifikowalności wydatków.

Jeśli niemożliwe będzie zapewnienie opłacalności w okresie trwałości to wówczas należy przygotować prognozy finansowe na okres dłuższy niż okres trwałości (max do 2033 roku)? I wówczas przy opłacalności w okresie dłuższym niż okres trwałości realizacja modułu zostanie oceniona jako opłacalna („tak spełnia”)?
Prognoza opłacalności projektu może wykraczać poza okres trwałości projektu i powinna być formułowana na okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od zakończenia roku bieżącego, z wyłączeniem przypadku kiedy okres trwałości wykracza poza 10-letni okres prognozy. W takiej sytuacji prognozę należy sporządzić na cały okres trwałości. Ocena opłacalności dokonywana jest przez eksperta finansowego i zależy ona od wielu czynników – przyjętych założeń finansowych do przedstawionych prognoz. Ich prawidłowości i realności a także od branży w której realizowany jest projekt. Dla niektórych branż brak dodatniego wskaźnika opłacalności NPF w okresie np. 3 lat oznacza brak opłacalności podczas gdy w innych branżach za opłacalny uznaje się projekt który uzyskuje wartości dodatnie wskaźnika NPV np. w okresie 5-7 letnim.Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych, lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. projekty nielinearne). Zatem realizacja danego modułu nie musi być uzależniona od realizacji innego modułu. Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module „wdrożenie innowacji”). Przy czym działania zaplanowane w module Kompetencje muszą wspierać realizację zadań w pozostałych modułach projektu. Jeżeli projekt jest linearny należy wskazać powiązanie pomiędzy modułami, jeżeli jest nielinearny, należy wskazać jak zadania zaplanowane w modułach wpisują się w strategię przedsiębiorstwa.

Zgodnie z § 3 ust. 9 lit. g) umowy o dofinansowanie, „Beneficjent, z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z Projektem oraz Umową, w szczególności: przypadku używanego środka trwałego:

 • oświadczenia podmiotu zbywającego, że środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych,
 • oświadczenia Beneficjenta o tym, że cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
 • oświadczenia podmiotu zbywającego określającego zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu”.
  Używany środek trwały powinien zostać nabyty zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W przypadku konieczności stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 3.2 ww. Wytycznych, przy jednoczesnym dopuszczeniu do zakupu używanych środków trwałych, w zapytaniu ofertowym proponujemy zawrzeć warunek, iż dostawca urządzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczeń wymaganych umową o dofinansowanie pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również warto określić minimalny rok produkcji urządzenia. Jeżeli poprzednimi właścicielami urządzenia były podmioty krajowe, na stronie https://sudop.uokik.gov.pl beneficjent może sprawdzić czy udzielana była im pomoc publiczna.               Ponadto proszę wziąć pod uwagę, że uzasadnienia może wymagać fakt zakupu aż 10 letniego urządzenia, która ma zostać nabyte dla celów wdrożenia innowacji na poziomie kraju. W trakcie oceny projektu mogą pojawić się wątpliwości czy 10 letnie urządzenie może w sposób niezakłócony i sprawny brać udział w procesie produkcyjnym przez cały okres trwałości projektu, a jeśli tak, to czy wnioskodawca zabezpieczy w odpowiedni sposób ryzyka możliwych awarii i przestojów takiego urządzenia.

Jeśli zmiana udziału wydatków w module B+R w kosztach całkowitych projektu nie będzie związana ze zmianą rzeczową projektu (tzn. projekt zostanie zrealizowany w całości w odniesieniu do zakresu zadań), a będzie wyłącznie wynikać z niższych kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu, to taka zmiana nie będzie skutkowała sankcjami.

Natomiast w sytuacji, gdy w module B+R zostanie usunięte jakieś zadanie, co spowoduje spadek udziału kosztów tego modułu w kosztach całego projektu, istotne będzie zweryfikowanie, czy wprowadzenie takiej zmiany nie wpłynęłoby na wynik oceny projektu, czy było związane z okolicznościami niezależnymi od beneficjenta.

Jednocześnie w przypadku, gdy zajdzie konieczność zaprzestania prac B+R, zastosowanie mają zapisy § 1 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie. Wtedy beneficjent będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia ostatniego wniosku o płatność w module B+R. Jeżeli zasadność zaprzestania prowadzenia prac B+R zostanie potwierdzona przez PARP, beneficjent otrzyma dofinansowanie w module B+R z uwzględnieniem faktycznie poniesionych wydatków w tym module, proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych prac B+R. W takiej sytuacji beneficjent nie traci prawa do realizacji pozostałych modułów i ich rozliczenia zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz również nie są przewidziane sankcje za mniejszy niż 20% udział wydatków w module B+R w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych.

Realizacja poszczególnych modułów/całego projektu nie jest ograniczona ramami czasowymi, przy czym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, okres realizacji nie może wykraczać poza 31.12.2029 r.

W kryterium nr 2 Potencjał do realizacji modułu, obowiązującym dla modułu B+R jest następujący opis:

„Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w module podwykonawcy. W takim przypadku ocenimy, czy wnioskodawca wykazał potencjał techniczny podwykonawcy albo wymagania co do tego potencjału – jeżeli podwykonawcy jeszcze nie wybrano.

Jeśli prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia celu modułu B+R, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą.”

W związku z tym należy podkreślić, że wymóg przedstawienia we wniosku informacji o podwykonawcy dotyczy tylko sytuacji, w której planowane jest zaangażowanie go do realizacji takich prac B+R (np. etapu badań zaplanowanych w module), które mają krytyczne znaczenie dla osiągnięcia celu modułu B+R.

Wnioskodawca powinien w ramach analiz prowadzonych na etapie przygotowania projektu określić, jakie prace B+R (np. konkretne zadania, badania) mają krytyczny, a więc kluczowy charakter dla prowadzenia projektu. Przykładowo, wynik jakiego zadania badawczego (np. eksperymentu) ma krytyczne znaczenie dla dalszej realizacji badań. Krytyczny charakter badań można odnieść do sytuacji decyzyjnej typu go/no go, w których uzyskanie wyniku odmiennego od zakładanego powoduje zakończenie badań (decyzja: no go). Wnioskodawca powinien w trakcie analizy zwrócić uwagę na charakter, przedmiot i znaczenie konkretnego zadania badawczego w module B+R oraz ocenić, że jest ono krytyczne dla modułu. Jeśli do realizacji takiego zadania Wnioskodawca zaplanował zaangażować podwykonawcę, to dotyczy go wymóg wskazany w kryterium nr 2 tj. obowiązek wyboru tego podwykonawcy przed złożeniem wniosku. Innymi słowy - podwykonawca nie jest „krytyczny” z samego faktu uwzględnienia go w projekcie, ale tylko wtedy, gdy będzie zaangażowany w realizację takich prac B+R, które będą mieć krytyczny charakter dla prowadzenia modułu B+R.

Jednocześnie należy pamiętać, że wybór musi zostać przeprowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R).

Do dofinansowania w module Internacjonalizacji kwalifikuje się koszty:

 • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, ubezpieczenia, podróży służbowych pracowników),
 • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie wskazano w Przewodniku kwalifikowalności wydatków - pkt „9.3 Kategorie wydatków w ramach modułu Internacjonalizacja”.          

W ramach modułu nie mogą być dofinansowane działania, które nie spełniają kryterium Istota modułu (kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów) oraz są wydatkami, które nie mieszczą się w kategoriach wymienionych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków i nie są bezpośrednio związane z prowadzeniem zaplanowanych prac B+R. W szczególności do wsparcia nie kwalifikują się badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane z pracami badawczo-rozwojowymi, prace przedwdrożeniowe, wdrożeniowe/inwestycyjne.

W ramach naboru nie zdefiniowano katalogu dokumentów niezbędnych do uwiarygodnienia zewnętrznych źródeł finansowania projektu. Istotne jest aby dokumenty mające stanowić podstawę finansowania projektu były wiarygodne. Opis źródeł finansowania należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym. Jednymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są model finansowy (obligatoryjnie) oraz plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej (jeżeli dotyczy). Przy czym na etapie oceny projektu Komisja Oceny Projektów w ramach uzupełnień do wniosku, może poprosić wnioskodawcę o załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione we wniosku.

Jedynym obligatoryjnym dokumentem, jaki jest obowiązkowy do dołączenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie jest załącznik: model finansowy. Na dzień składania wniosku nie są wymagane żadne dokumenty w formie załączników, natomiast należy we wniosku o dofinansowanie opisać jakie dokumenty są w posiadaniu Wnioskodawcy lub jakie będą potrzebne do realizacji danego przedsięwzięcia oraz jaki jest harmonogram ich pozyskania. Zatem należy uznać, że audyt energetyczny nie jest obowiązkowy, ale jeśli przedsiębiorca posiada taki audyt i z niego wynikają planowane inwestycje, to jest to informacja pomocna w uzasadnieniu możliwości korzystania z pomocy na efektywność energetyczną przewidzianą art. 38 rozporządzenia KE 651/20214, a do takiego uzasadnienia Wnioskodawca jest zobowiązany we wniosku o dofinansowanie – pole: Opis spełnienia warunków koniecznych do uzyskania wybranego rodzaju pomocy na ochronę środowiska wynikających z rozporządzenia KE 651/2014.

Ponadto należy dodać, że pozycja 7.3.23 w Przewodniku kwalifikowalności przewiduje możliwość dofinansowania kosztów już przeprowadzonego audytu ex ante, pod warunkiem, że wydatek został poniesiony nie wcześniej niż 12 m-cy przed złożeniem wniosku oraz że procedura wyboru wykonawcy odbyła się zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027.Jedynym obowiązkowym załącznikiem na etapie składania wniosku jest model finansowy. Pozostałe informacje muszą być zamieszczone we wniosku. Jednakże ekspert oceniający projekt może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. W kryteriach wyboru projektów – moduły – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów w kryterium „Istota modułu” wskazano jakie warunki muszą być spełnione celem potwierdzenia innowacyjności opracowanego/wdrażanego rozwiązania.

Definicję prac B+R obejmujących eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe zawiera opis kryterium Istota modułu B+R, kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr. 3 do Regulaminu Wyboru Projektów. Przykłady czynności w zakresie projektów informatycznych, które nie są pracami B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 • użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
 • rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie zamieszczonym w zakładce „Dokumenty” Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy (dotyczy projektów przewidujących inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne w ramach modułów: Infrastruktura B+R, Wdrożenie Innowacji, Zazielenienie przedsiębiorstw, Cyfryzacja).

Koniec okresu kwalifikowalności to 31 grudzień 2029 r.

W przypadku wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych poza projektem, okres realizacji modułu Wdrożenie innowacji nie jest ograniczony czasowo, przy czym termin jego zakończenia nie może wykraczać poza 31.12.2029 r. Wnioskodawca samodzielnie decyduje, jaki jest termin realizacji modułu Wdrożenie innowacji.
Natomiast jeżeli wyniki prac B+R opracowane zostaną w module B+R, a następnie wdrażane będą w module Wdrożenie innowacji, wtedy moduł wdrożeniowy musi zakończyć się najpóźniej w terminie 5 lat od zakończenia modułu B+R.
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji modułów znajdują się w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu. Natomiast kwota transzy zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu.

Nie ma takiego limitu z zastrzeżeniem zapisów Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) zawartych w pkt. 1.1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Na dzień składania wniosku nie są wymagane żadne dokumenty w formie załączników, natomiast należy we wniosku o dofinansowanie opisać jakie dokumenty są w posiadaniu Wnioskodawcy lub jakie będą potrzebne do realizacji danego przedsięwzięcia oraz jaki jest harmonogram ich pozyskania.

Wszystkie wymagane dokumenty związane z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia będą wymagane w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Nie są kosztem kwalifikowanym w kategorii – Personel projektu.

W kategorii personel projektu czyli kategorii opisanej w  poz. 3.3.1 Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) koszty świadczenia usług związanych z pracami badawczo–rozwojowymi przez przedsiębiorcę, w tym również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie będą uznane za wydatki kwalifikowane. Korzystanie z usług w zakresie prac badawczo–rozwojowych świadczonych w formule B2B jest kwalifikowane w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo). Wyboru podwykonawcy należy dokonać zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 tj. m.in. z zachowaniem trybu konkurencyjnego.

W przypadku modułów B+R, Wdrożenie Innowacji oraz Infrastruktura B+R, innowacja w procesie biznesowym musi dotyczyć funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, czyli dotyczyć procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.

Natomiast w przypadku modułu Cyfryzacja, innowacja w procesie biznesowym może dotyczyć transformacji cyfrowej wybranej działalności przedsiębiorstwa (nie została ograniczona do konkretnej funkcji działalności).

W opisanym przypadku w celu wykazania stawki podwyższonej amortyzacji w ramach projektu należy w arkuszu "założenia" w komórkach dotyczących stawki amortyzacji dla środków trwałych wskazać stawkę amortyzacji podwyższoną, która będzie dotyczyć tylko urządzeń nabywanych w ramach projektu. Natomiast w arkuszu „Środki trwałe” w danych dotyczących działalności dotychczasowej należy zastosować kalkulację własną (tj. trzeba zmienić formę kalkulacji z modelu na własną). Po takiej zmianie arkusz umożliwi wpisanie amortyzacji dla środków trwałych już posiadanych. Wtedy podwyższona stawka wpisana w arkuszu "założenia" będzie dotyczyć jedynie projektu. Jednocześnie w polu komentarz proszę przedstawić założenia w tym zakresie.

 

Informacje w zakresie sposobu określenia wartości dotacji zwrotnej zostały wskazane w zał. nr 1 do Umowy „Szczegółowe warunki realizacji modułów” w § 2 pkt. 6-12.

Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca załącza wypełniony model finansowy, w którym przedstawia prognozy związane z finansowaniem projektu, jak również jego opłacalnością. Model finansowy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, opisując w nim założenia przyjęte do prognoz finansowych. Ocena zdolności do sfinansowania projektu oraz jego opłacalności dokonana zostanie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym. Przedstawione dane i informacje muszą być realne i wiarygodne.

Informacje szczegółowe w tym zakresie zawiera Instrukcja wypełniania wniosku zamieszczona w zakładce „Dokumenty”.

Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć dzień:

 • rozpoczęcia badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 • dostawy towaru lub wykonania usługi oraz samego rozpoczęcia świadczenia usługi,
 • wpłaty zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi
 • rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,
  zależnie od tego co nastąpi najpierw.

Działań przygotowawczych, w szczególności:

 • studiów wykonalności,
 • usług doradczych związanych z przygotowaniem Projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych),przygotowania
 • dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy,
 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy (np. wysłania zapytanie ofertowego, otrzymania oferty od potencjalnych wykonawców, jej oceny),
 • podpisania listów intencyjnych,
 • zakupu gruntów,
 • tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,
 • uzyskania zezwoleń/ innych decyzji administracyjnych (w ramach prac przygotowawczych), nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji Projektu pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem. Ponadto podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu badawczego nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu.

PARP oceni wszystkie projekty złożone w naborze w terminie maksymalnie 90 dni od zakończenia naboru, przy czym przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru. Natomiast wyniki oceny naboru publikowane są w terminie 7 dni od dnia ich zatwierdzenia.

Jako eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jako badania, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w  przypadku technologii generycznych.

TAK, niekwalifikowalne są koszty związane z przeprowadzeniem postępowania i wyborem wykonawcy, natomiast koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia do którego został wybrany wykonawca będą kosztami kwalifikowanymi pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawiera warunek (zlecenia i wykonania pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach ścieżki SMART). Podobnie podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą w ramach modułu B+R lub członkiem zespołu badawczego nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu.

Koszty zakupu rozwiązań cyfrowych mogą być sfinansowane w module Wdrożenie innowacji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jednakże należy pamiętać, że muszą być one bezpośrednio związane z innowacją wdrażaną w tym module. Inaczej mówiąc, wydatki na te rozwiązania muszą być niezbędne i konieczne do wdrożenia efektów realizacji modułu (np. uruchomienia produkcji danego wyrobu). Nie mogą to być wydatki dodatkowe dotyczące jedynie dotychczasowej podstawowej działalności wnioskodawcy. Jeżeli natomiast planowane do zakupu rozwiązania mają dotyczyć wyłącznie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie i nie są one bezpośrednio związane z planowaną do wdrożenia innowacją w ramach modułu Wdrożenie Innowacji to wtedy takie koszty należy wykazać w module cyfryzacja. Jednocześnie należy podkreślić, że celem takich inwestycji jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Tak, zgodnie z Kryteriami wyboru projektów działanie „Ścieżka SMART” w ramach 1 Priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców” warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły (w tym przypadku moduł Wdrożenie innowacji), jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R.

Podczas wyboru rodzaju inwestycji początkowej należy brać pod uwagę cel prac B+R zaplanowanych do realizacji na przewidzianej do nabycia infrastrukturze B+R. Celem modułu nie jest posiadanie infrastruktury B+R przez Wnioskodawcę, a zapewnienie mu narzędzi (infrastruktury B+R) do realizacji prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej. Rodzaj inwestycji początkowej należy ustalać w oparciu o zakładany do osiągniecia finalny efekt tych prac, które zgodnie z definicją Agendy badawczej powinny mieć na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy.

Rodzaj planowanej do realizacji w ramach modułu Infrastruktura B+R inwestycji powinien być określony jako jedna z czterech poniższych form Inwestycji początkowej:

 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu jeżeli dotyczy utworzenia nowego zakładu (nowej jednostki organizacyjnej np. spółki córki) którego celem działania będzie realizacja prac B+R przewidzianych w agendzie badawczej modułu;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe.

Koszty zaplanowane w danym module muszą dotyczyć realizacji efektów danego modułu. Budowa projektu nie polega na dzieleniu inwestycji na moduły, lecz na zdefiniowaniu potrzeb a następnie modułów, które tworzyć będą jeden projekt. Jeżeli jako mix energetyczny rozumieć nabycie instalacji OZE, (np. paneli fotowoltaicznych), to co do zasady jest możliwe umieszczenie w module Wdrożenie innowacji wydatków związanych z nabyciem instalacji fotowoltaicznej pod warunkiem, że wydatki te są niezbędne i związane ściśle z wdrożeniem innowacji. Przy czym koszty związane z produkcją energii mogą być sfinansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej tylko pod warunkiem, jeżeli spełnione są łącznie 3 warunki:

 1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii);
 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante);
 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężnym).

 

W przypadku projektu linearnego, w którym moduł Wdrożenie Innowacji dotyczy wyłącznie wdrożenia innowacji opracowanej w module B+R, koszty związane z realizacją tych modułów należy prognozować oddzielnie dla każdego modułu. Natomiast przychody z wdrożenia innowacji (jak również koszty związane z jego produkcją/sprzedażą) należy prognozować w module Wdrożenie innowacji, czyli tak jak w rzeczywistości będzie to realizowane, w module B+R ten sam wskaźnik należy uzupełnić tymi samymi danymi (kwoty z przychodów powinny być tożsame) natomiast na poziomie wskaźników ogólnych występujących w części wspólnej wniosku należy wykazać wartości unikalne (bez sumowania wartości z modułu wdrożenie i modułu B+R). W takim wypadku podstawą oceny opłacalności w module B+R będzie opłacalność liczona łącznie dla modułów B+R i Wdrożenie innowacji.

Celem modułu Wdrożenie innowacji jest wdrożenie innowacji w oparciu o wyniki prac B+R. Wydatki przedstawione do wsparcia w tym module muszą być nie tylko racjonalne i przyporządkowane do właściwych kategorii kosztów, ale również niezbędne do wdrożenia innowacji. Zatem kwalifikowalność instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, solarów czy systemu odbioru deszczówki w module Wdrożenie innowacji zależy od ich niezbędności względem rezultatów modułu.
Projekt może być realizowany nielinearnie tzn. wybrane moduły nie muszą być ze sobą bezpośrednio powiązane i mogą być realizowane niezależnie. Zatem moduł Zazielenienie przedsiębiorstw może być realizowany niezależnie od pozostałych i można w nim zaplanować wydatki związane z realizacją „rozwiązania prośrodowiskowego”. Przyporządkowanie wydatków do modułów oraz określenie ich niezbędności należy do Wnioskodawcy.

Zgodnie z Sekcją 3.2.1. „Wyłączenia” Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się do nabywania własności i innych praw do nieruchomości. Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że nabywanie własności nieruchomości wyłączone zostało spod stosowania ustawy.

Obiektywnie i bezspornie o konflikcie interesów można mówić w sytuacji, gdy kierownik B+R jest zatrudniony na tym samym wydziale uczelni, który jest podwykonawcą w projekcie. Natomiast z uwagi na fakt, iż poszczególne wydziały uczelni charakteryzują się pewną autonomią oraz odrębnością organizacyjną, należy przyjąć, że konflikt interesów nie występuje, gdy podwykonawcą w projekcie (dotyczy to modułu B+R) jest inny wydział uczelni, aniżeli ten, w którym zatrudniony jest kierownik B+R. Dlatego też w celu zbadania, czy występuje konflikt interesów niezbędne jest pozyskanie od kierownika B+R aktualnej informacji o jednostce organizacyjnej uczelni (np. wydziale), w której jest zatrudniony, albo świadczy pracę w ramach umowy cywilno-prawnej.

Ocena dotycząca weryfikacji, czy plan wprowadzenia rezultatu modułu na rynek jest realistyczny, a sukces ekonomiczny uprawdopodobniony będzie weryfikowana w ramach istoty trzech modułów oddzielnie: B+R, Wdrożenia Innowacji i Infrastruktury B+R oraz dodatkowo w ramach kryterium: Budżet modułu w modułach B+R i Wdrożenie Innowacji. W celu wykazania opłacalności należy nie tylko wypełnić pola opisowe we wniosku o dofinansowanie, ale również wypełnić model finansowy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Wyboru Projektów.

Model finansowy zawiera wyliczenia opłacalności projektu zarówno w wersji z dotacją jak i bez dotacji - dla spełnienia pozytywnej oceny projektu wymagana będzie opłacalność w wariancie „bez dotacji”.

Nie, wydatki związane z usługami marketingowymi nie są kwalifikowane w żadnym z modułów.

W przypadku wskaźników dotyczących realizacji zasady zrównoważonego rozwoju nie będzie konieczności ich definiowania oddzielnie dla każdego modułu. Aspekt, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060, podlega ocenie w ramach Kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu. Powyższe oznacza, że wskaźniki potwierdzające spełnienie tej zasady, tj. realizacja co najmniej dwóch z zasad 6R lub wskaźników określających inne aspekty środowiskowe, należy wskazać we wskaźnikach rezultatu dla całego projektu i mogą one dotyczyć wszystkich modułów łącznie albo wybranych modułów.

Więcej szczegółów w Kryteriach wyboru projektów dostępnych na stronie internetowej PARP w zakładce „Dokumenty” ścieżki SMART.

Wielokrotna realizacja prac B+R oraz koszty z nimi związane powinny zostać uwzględnione oraz uzasadnione już we wniosku o dofinansowanie, a konieczność i zasadność ich powtarzania oceniona zostanie przez ekspertów na podstawia zawartych we wniosku informacji w ramach kryteriów Istota modułu oraz Budżet modułu.

Wdrożenie wyników modułu B+R musi nastąpić albo w module Wdrożenie Innowacji albo poza projektem. Informacja w tym zakresie zawarta jest w Ogólnych zasadach realizacji modułu B+R – Kryteria wyboru projektów – moduły, załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów.

Zgodnie z podrozdziałem 3.10 pkt 9 Wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowalnych na lata 2021-2027, „Koszty rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków są traktowane jak wydatki faktycznie poniesione. Na potrzeby rozliczenia czy kontroli projektu, nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu”, co wskazano również w § 3 ust. 21 umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku kosztów pośrednich nie będą one podlegały kontroli realizacji projektu. Mogą one być kontrolowane przez urzędy skarbowe w toku weryfikacji prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej, w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości.

Wnioskodawca deklaruje poziom wskaźników w zależności od założeń, zakresu i efektów projektu. W przypadku projektu, którego istotą modułu Internacjonalizacja jest wyłącznie ochrona własności przemysłowej, wskaźnik „Przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów będących przedmiotem projektu” może nie występować i wówczas jako jego wartość docelową należy wpisać 0. Jednocześnie informuję, że ocena powyższych aspektów oraz spełnienia poszczególnych kryteriów w ramach wybranych przez Wnioskodawcę modułów przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu 1. „Wsparcie dla przedsiębiorców” w programie FENG, w punkcie zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące modułu Infrastruktura B+R należy opisać posiadane zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do realizacji modułu: środki trwałe, w tym nieruchomości oraz inne. Powyższe oznacza, że w ramach wyposażenia CBR można użyć posiadanych już środków trwałych. PARP nie może jednak wypowiedzieć się, czy nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania trwałości wykorzystanie do realizacji projektu z FENG stanowisk badawczych sfinansowanych wcześniej ze środków unijnych. Zasady wykorzystania nabywanych środków trwałych powinny być uregulowane w umowie o dofinansowanie zawartej z instytucją udzielającą pomocy. Należy zweryfikować postanowienia zawartej umowy.

Tak, w module Wdrożenie innowacji można wdrożyć dwa różne innowacyjne rozwiązania, przy czym w takim wypadku oba rozwiązania muszą opierać się o wyniki prac B+R opracowane poza projektem. W module Wdrożenie innowacji nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wdrożenia innowacji będącej wynikiem realizacji modułu B+R (w ramach tego samego projektu) oraz innowacji w oparciu o wyniki prac B+R zrealizowane poza projektem. W takim wypadku należy złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie (pierwszy linearny, a drugi uwzględniający wdrożenie wyników prac B+R opracowanych poza projektem).

Zgodnie z opisem kryterium „Współpraca w związku z projektem”, zakres współpracy z organizacją badawczą lub pozarządową musi być potwierdzony umową (nie fakturą).

Współpraca musi odbywać się w trakcie trwania projektu, jej zakres musi wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i przynosić wymierne korzyści. Umowa powinna precyzować m. in. zakres współpracy z organizacją badawczą lub pozarządową oraz powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przykładowe formy współpracy wskazane zostały w Instrukcji wypełniania wniosku w pkt. I.11 „Współpraca w związku z projektem”.

Koszty wynikające z tej współpracy nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu.

Może to być umowa współpracy z wydziałem jednostki naukowej.

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie przez podwykonawcę nie może być traktowana jako współpraca w związku z projektem, ponieważ jest to zadanie zlecone przez Wnioskodawcę, który posiada pełnię praw związanych z przedmiotem zlecenia. Podwykonawstwo nie jest tym samym oparte na równości stron, albo odnoszenia obopólnych korzyści, co z kolei powinna zakładać współpraca. Z podwykonawcą może zostać nawiązana współpraca w związku z projektem, jednak obszary podwykonawstwa i współpracy muszę być różne.
Zlecenie badań/symulacji na potwierdzenie dobrze opracowanych prac, o których piszą Państwo w pytaniu, co do zasady nie będzie wpisywać się we współpracę w związku z projektem, ponieważ współpraca ta, realizowana prawdopodobnie na podstawie zlecenia, nie przyniesie obu podmiotom wymiernych korzyści i nie będzie opierać się na równości stron.
Z kolei prace realizowane na etapie wdrożenia wyników prac B+R, jeśli będą bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i będą przynosić wymierne korzyści wynikające z tej współpracy, będą mogły być potraktowane jako współpraca w związku z projektu, jednak ostateczna ocena tej współpracy będzie dokonana na podstawie kompletnej dokumentacji projektu (informacji we wniosku o dofinansowanie).
 

Tak, w ramach kategorii – Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) opisanej w pozycji 3.3.8 Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu 1, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru projektów, który znajduje się na stronie PARP w zakładce „Dokumenty” do ścieżki SMART.

Moduł Infrastruktura B+R dotyczy realizacji inwestycji, w ramach której zostanie utworzone lub rozbudowane centrum badawczo-rozwojowe. Kupowana infrastruktura musi być niezbędna do realizacji agendy przewidującej prace B+R. Efektem prac B+R wskazanych w agendzie musi być opracowanie innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym, co najmniej w skali polskiego rynku. Nie znając szczegółowych założeń, nie można wskazać czy zakup auta będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny. Zaplanowane w ramach poszczególnych modułów wydatki muszą być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań oraz zgodne z katalogiem wydatków w ramach modułów. Wnioskodawca musi swój wybór uzasadnić, co będzie podlegało ocenie ekspertów.

W ramach kategorii 3.3.7 Dostawy (inne niż środki trwałe), kwalifikowalne są wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w module. Kwalifikowalny może być zakup elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej (lit e.). Nazwa kategorii wskazuje, że są to zakupy/dostawy z wyłączeniem środków trwałych. Dlatego przez elementy w „3.3.7 lit e.” należy rozumieć części składowe prototypu lub linii pilotażowej/ demonstracyjnej, które nie stanowią samodzielnych środków trwałych. Nie jest zatem możliwe uznanie za koszty kwalifikowane wydatków na zakup elementów linii pilotażowej, które stanowią odrębne maszyny i urządzenia, które stanowią środek trwały. W module B+R możliwe jest dofinansowanie tylko kosztów amortyzacji środków trwałych przez okres i w zakresie, w jakim będą wykorzystane do realizacji prac B+R.

Koszty pośrednie w module B+R zostały opisane w Przewodnik kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej
Gospodarki. Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).

W ramach kosztów pośrednich finansowane są koszty ogólne, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach pozostałych kategorii.

Nie ma możliwości, by w tym samym wniosku o dofinansowanie realizować dwa moduły Wdrożenie Innowacji – tj. wdrożyć wyniki prac z modułu B+R i inne, zrealizowane lub nabyte poza projektem wyniki.

W takiej sytuacji Wnioskodawca (MŚP) powinien złożyć 2 projekty. W ramach jednego zawrzeć moduł B+R oraz moduł Wdrożenie Innowacji, w którym wdroży wyniki prac z modułu B+R (projekt linearny). W ramach drugiego zaplanować tylko moduł Wdrożenie Innowacji, w którym wdroży wyniki prac B+R zrealizowanych lub nabytych poza projektem.

Ponadto należy zwrócić uwagę na zagadnienie wskazane w ostatnim zdaniu pytania – w ramach modułu B+R nie ma możliwości finansowania zakupu środków trwałych tj. urządzeń/maszyn niezbędnych do wykonania produktu w skali pełno przemysłowej. Podobnie ograniczenie dotyczy również urządzeń do budowy prototypu – w ramach modułu B+R możliwe jest dofinansowanie kosztów amortyzacji środków trwałych lub koszty wynajmu/leasingu aparatury i sprzętu niezbędnego do realizacji prac B+R, w tym budowy prototypu.

Tak, pole „Analiza opłacalności” należy wypełnić zarówno w przypadku innowacji produktowej, jak i procesowej.

Kadra naukowo – badawcza stanowiąca personel projektu (kategoria 3.3.1 Personel projektu) to m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Dla personelu badawczego wskazanego z imienia i nazwiska nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności [patrz. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, podrozdział 3.2, sekcja 3.2.1, pkt 1 lit i)]. Jeżeli osoby nie są wskazane z imienia i nazwiska we wniosku, zasadę konkurencyjności należy stosować do umów zlecenia.
Z kolei osoby zatrudnione na umowę o dzieło należy kwalifikować w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) i dla nich należy stosować wybór wykonawcy w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Infrastruktury powstałej w ramach modułu Infrastruktura B+R nie można wykorzystywać do celów komercyjnych w okresie realizacji projektu oraz do końca okresu trwałości jego rezultatów, który w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 3 lata po zakończenia realizacji projektu.

W odniesieniu do amortyzacji nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w module B+R nie są kwalifikowalne wydatki na zakup środków trwałych. Wytyczne dot. kwalifikowalności dopuszczają koszty amortyzacji  zgodnie z art. 67 ust. 2 rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060:

Koszty amortyzacji, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami, mogą być uznane za kwalifikowalne, gdy spełnione są następujące warunki:

 • pozwalają na to zasady kwalifikowalności programu;
 • kwota wydatków jest należycie uzasadniona dokumentami potwierdzającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom obejmującym koszty kwalifikowalne;
 • koszty odnoszą się wyłącznie do okresu wsparcia dla operacji;
 • dotacje publiczne nie zostały wykorzystane do celów nabycia zamortyzowanych aktywów.  

Tak, dokument potwierdzający zewnętrzne finansowanie projektu (np. promesa/umowa kredytowa) może zostać wystawiony z datą po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie uprzejmie informuję, że jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy.

Zgodnie z § 6 ust 6 Regulaminu wyboru projektów, ze strony wnioskodawcy może wziąć udział maksymalnie 4 przedstawicieli wnioskodawcy, którzy powinni mieć pełną wiedzę o ocenianym projekcie i być upoważnieni do reprezentacji wnioskodawcy podczas Panelu.

Nie istnieje limit ograniczający wydatki kwalifikowalne na roboty budowlane związane z budową hali produkcyjnej. Jedyne limity wynikają z przepisów pomocy publicznej o których mowa w przewodniku kwalifikowalności wydatków – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. 

Kategoria 3.3.9 Koszty pośrednie (ogólne) przewidziana jest tylko w module B+R i stanowi ona 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).
 

W kategorii personel projektu czyli kategorii opisanej w poz. 3.3.1 Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) koszty świadczenia usług związanych z pracami badawczo–rozwojowymi przez przedsiębiorcę, w tym również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie będą uznane za wydatki kwalifikowane. Korzystanie z usług w zakresie prac badawczo–rozwojowych świadczonych w formule b2b jest kwalifikowane w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo). Wyboru podwykonawcy należy dokonać zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 tj. m.in. z zachowaniem trybu konkurencyjnego.

Zgodnie z Instrukcja do modelu finansowego (str. 6), w polu „ZUS jako % płac” należy wstawić prognozowany poziom obciążeń wynagrodzeń brutto z tytułu składek na rzecz ZUS. Dane te wykorzystywane są przez arkusz do obliczania prognozy kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników. Dalej na stronie 8 ww. instrukcji czytamy: w części dotyczącej kosztów Wynagrodzeń oraz Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należy podać podstawowe grupy lub stanowiska pracowników, poziom zatrudnienia w pełnych etatach oraz wysokość wynagrodzenia brutto dla pracownika. Arkusz automatycznie oblicza koszty wynagrodzeń brutto. W części dotyczącej dotychczasowej działalności dopuszcza się wpisywanie poszczególnych pozycji w sposób skumulowany. Zatem należy wpisać wynagrodzenie w kwocie brutto pracownika, natomiast obciążenia pracodawcy związane z wynagrodzeniem zostaną uwzględnione wg stawki wpisanej w polu „ZUS jako % płac”. Model do kosztów B+R dla projektu wyliczy wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Tak, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku: przewidywana data wdrożenia wyników modułu nie może być późniejsza niż 5 lat od daty zakończenia realizacji modułu B+R. Powyższy aspekt został również uregulowany § 1 ust. 5 Szczegółowych warunków realizacji modułów - załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie. Należy również zwrócić uwagę, że sprzedaż praw do wyników lub udzielenie licencji na ich wykorzystanie jest dwoma z trzech dopuszczalnych form wdrożenia wyników prac B+R. W pierwszej kolejności należy rozważyć wdrożenie wyników do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji wyrobów lub rozpoczęcie świadczenia usług.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (w module Wdrożenie Innowacji) jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych (zrealizowanych w module B+R), lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. projekty nielinearne). Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module Wdrożenie Innowacji).

Nie mogą być wykorzystywane do działalności komercyjnej w okresie realizacji agendy badawczej oraz w okresie trwałości rezultatów projektu. Agenda badawcza, zgodnie z zapisem w kryterium „Istota modułu” w module Infrastruktura B+R musi obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz okres trwałości, który dla MSP oznacza 3 lata od zakończenia projektu (nie modułu Infrastruktura B+R).

W kryteriach wyboru brak jest minimalnej wartości przychodów generowanych w wyniku realizacji modułu lub projektu. Przy czym w kryterium Budżet modułu w module Wdrożenie innowacji ocenie podlega, czy realizacja modułu jest opłacalna, a jego założenia finansowe uzasadniają jego realizację, w tym czy prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem nowego procesu biznesowego lub produktu wskazuje na opłacalność modułu i opiera się na realnych założeniach. Analiza dokonana będzie w oparciu o model finansowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów, załączony przez wnioskodawcę do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca będzie musiał także określić adekwatne dla modułu wskaźniki, w tym wskaźnik przychodów generowanych ze sprzedaży nowych produktów (jeśli przedmiotem modułu jest wdrożenie innowacji produktowej) lub produktów wytwarzanych w nowym procesie (jeśli przedmiotem modułu jest wdrożenie innowacyjnego procesu). Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie celów i wskaźników Projektu poprzez osiągnięcie celów i wskaźników każdego z modułów wchodzących w skład Projektu. Brak osiągnięcia wskaźników Beneficjent będzie musiał uzasadnić. Uzasadnienie będzie podlegało ocenie Instytucji Pośredniczącej i na podstawie swojej analizy Instytucja podejmie decyzję odnośnie kroków podejmowanych względem Beneficjenta – zgodnie z § 6 ust. 6-7 umowy o dofinansowanie.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku prowadzili działalność gospodarczą na terenie RP (bez wyjątku). Natomiast wydatki w niektórych modułach finansowane są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (są to moduły Wdrożenie Innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja i częściowo moduł Zazielenianie), w której to pomocy intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i są obszary, na których ta intensywność wynosi 0%. Informacje szczegółowe na ten temat można znaleźć w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (tabela nr. 2 na końcu przewodnika) oraz na stronie PARP Mapa Pomocy Regionalnej - PARP - Centrum Rozwoju MŚP.

Tak jest to możliwe, będzie to wtedy projekt nieliniowy. Niemniej jednak w takim przypadku produkt opracowany w ramach modułu B+R musi zostać wdrożony poza projektem. Nie ma bowiem możliwości w module „Wdrożenie innowacji” wdrożenia jednocześnie produktu opracowanego w ramach modułu B+R oraz stanowiącego wynik prac zrealizowanych poza projektem. Jeżeli zatem Wnioskodawca chce wdrożyć w ramach modułu „Wdrożenie innowacji” zarówno już opracowany produkt poza projektem jak i produkt, który będzie wynikiem prac zrealizowanych w ramach modułu B+R, musi złożyć dwa odrębne wnioski o dofinansowanie dla każdej planowanej do wdrożenia innowacji.

W treści kryterium Istota modułu w module Infrastruktura B+R wskazano, iż prace badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach agendy badawczej dotyczą innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym w skali polskiego rynku, co wprost stanowi wymóg innowacji w skali minimum RP w odniesieniu do wszystkich efektów tej agendy. Nie należy zatem tego wymogu stosować wybiórczo, lecz do wszystkich innowacji wynikających z agendy.

Jednocześnie należy pamiętać, że agenda badawcza musi być opracowana i zaplanowana oraz obejmować harmonogram prac B+R obejmujących co najmniej okres realizacji projektu wraz z okresem trwałości, który w przypadku projektów realizowanych przez MSP wynosi 3 lata od zakończenia projektu.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów (Przewodnik kwalifikowalności wydatków), pkt 1.2. Zasady kwalifikowalności podatku VAT, podatek VAT co do zasady stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie (niezależnie od wartości danego przedsięwzięcia). Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach projektu tylko wtedy, gdy:

 • Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów o VAT obowiązujących w naszym kraju;
 • Żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani przypadku wskazanego w art. 90 ust. 10 pkt 2 tej ustawy.

Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w przypadku gdy wnioskodawca nie będzie miał możliwości jego odzyskania, zgodnie z przepisami prawa krajowego. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu Beneficjent będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot VAT od zakupionych w ramach realizacji Projektu towarów lub usług, wówczas informuje o tym fakcie Instytucję. Podatek VAT w takiej sytuacji nie jest kwalifikowalny. Informacje na ten temat zawiera Przewodnik kwalifikowalności wydatków zamieszczony w zakładce „Dokumenty”.