Pomiń nawigację

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój startupów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych:

 • I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i
 • II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura.

Tak. Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 1. Raport inkubacji startupu w ramach Platformy startowej – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu.
 2. Model biznesowy - strumienie przychodów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 3. Model biznesowy - struktura kosztów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – załącznik składany jest wyłącznie w przypadku projektów w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli dotyczy). Sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 5. Inne – jeśli dotyczy. Możliwość załączenia od jednego do trzech dokumentów/plików. Wielkość  pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB, w formacie PDF, JPG, XLS, XLSX, ODS, ZIP, 7-ZIP. 

Sposób złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie określa Regulamin konkursu.

Tak. Na etapie przedstawienia struktury zespołu w projekcie nie jest wymagane przedstawienie z imienia i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu. Zespół projektowy powinien cechować się niezbędnymi i adekwatnymi kwalifikacjami wobec zaplanowanych zadań i celów projektu. W części wniosku o dofinansowanie „Kluczowe zasoby (osobowe)” należy przedstawić:

 • pełną strukturę organizacyjną zespołu projektowego gwarantującą sprawną realizację projektu, tj. wszystkich członków zespołu projektu (stanowiska powołane do pracy w ramach projektu),
 • do każdego ze stanowisk należy przypisać zadania i obowiązki powierzone do realizacji w projekcie
 • posiadany lub wymagany od potencjalnych kandydatów na dane stanowisko zestaw kompetencji, doświadczenia, wykształcenia na dane stanowisko.
  Należy przedstawić także  mechanizmy podejmowania decyzji w zespole wraz z przedstawieniem sposobu zarządzania projektem.

W przypadku, gdy znani są konkretni kandydaci na poszczególne stanowiska w projekcie, należy odpowiednio wskazać: imię i nazwisko, role w projekcie, wykształcenie, ukończone szkolenia specjalistyczne, znajomość języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z pełnioną funkcją w projekcie. W odniesieniu do wszystkich planowanych do zaangażowania w ramach projektu stanowisk, należy wskazać zakres doświadczenia, wykształcenie oraz niezbędne kompetencje, jakie będą wymagane od osób rekrutowanych na dane stanowiska. Doświadczenie wskazanych osób powinno być adekwatne do powierzonych stanowisk.

Zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny być rzeczowe i adekwatne do przedmiotu projektu. Zakres rzeczowy projektu powinien zostać podzielony na 3 do 5 Zadań merytorycznych wynikających ze specyfiki wdrażanego przedsięwzięcia. Zadania powinny być planowane w ramach okresu realizacji projektu metodycznie i stopniowo. Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny i systematyczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w celu prawidłowej realizacji projektu i rozwoju produktu. Należy unikać zadań ciągłych. Jednocześnie co najmniej jedno Zadanie merytoryczne (tj. niezwiązane z kosztami pośrednimi, niezwiązane wyłącznie z zakupem środków trwałych lub wyłącznie kosztami promocji) powinno zostać zrealizowane nie później niż w połowie okresu kwalifikowalności wydatków Projektu

W związku z powyższym realizowane zadania powinny wynikać ze specyfiki projektu (dot. m.in. fazy rozwoju produktu/usługi, testów, wdrożenia, komercjalizacji). W tym rekomenduje się, aby wydatki ponoszone w ramach kosztów wynagrodzeń zostały uwzględnione w poszczególnych zadaniach projektowych.

Jednocześnie, jeśli wnioskodawca uwzględnia stanowiska do finansowania z środków projektu przez pełen okres realizacji projektu, można uwzględnić takie stanowiska:

 • bezpośrednio w poszczególnych zadaniach projektu, o czym mowa powyżej, lub
 • w ramach odrębnego zadania np. „zarządzanie projektem”, z wyszczególnionymi stanowiskami zespołu projektu. W tym przypadku Zadanie „zarządzanie projektem” nie będzie traktowane jako zadanie merytoryczne (min. 3 max. 5).

Każdorazowo należy pamiętać o właściwym opisaniu kosztów wynagrodzeń poszczególnych stanowisk, jak wskazuje Instrukcja wypełniania wniosku w polu „Uzasadnienie konieczności poniesienia planowanych kosztów w ramach projektu”. Dla każdego z kosztów wynagrodzeń należy określić strukturę kosztu wraz z podaniem struktury etatowej obrazującej planowane zaangażowanie personelu w projekcie w okresie jego realizacji, tj.:

 • forma zatrudnienia (rodzaj umowy),
 • okres zaangażowania (od-do),
 • wysokość zaangażowania (w przypadku umów o pracę wymiar etatu wraz z podaniem wartości brutto brutto wynagrodzenia, wymiar stawki godzinowej – zaangażowanie godzinowe podawany jest przy umowie cywilnoprawnej).

Jednocześnie, należy pamiętać, aby nie ujmować w kategorii dot. wynagrodzeń - kontraktów B2B, tj. umów z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Takie koszty powinny zostać ujęte w kategorii „usługi zewnętrzne”.