Pomiń nawigację

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

 • Reprezentatywna organizacja pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240);
 • organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029);
 • organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285);
 • organizacja związkowa w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/ strategii rozwoju.

Dofinansowaniem może zostać objęty projekt zakładający realizację poniższych działań merytorycznych:

 • identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ - o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub strategii rozwoju; 
 • przygotowania na podstawie opracowanej analizy Planów Rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych;
 • doradztwo w zakresie monitoringu wdrożenia planów rozwoju MMSP w okresie trwania projektu; 
 • analizy faktycznej dostępności usług w branży dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
 • upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

Maksymalna intensywność dofinansowania: 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, średni koszt przypadający na jeden podmiot objęty projektem nie może przekroczyć wartości 15 114,00 zł.

W celu umożliwienia wsparcia przedsiębiorców działających np. w grupie kooperacyjnej, klastrze, w obrębie krajowej inteligentnej specjalizacji czy funkcjonujących w jednym łańcuchu dostaw, w ramach projektu możliwe jest objęcie wsparciem przedsiębiorców, którzy działają w branży innej niż ta, której dotyczy projekt. Jednakże przedsiębiorcy ci mogą stanowić nie więcej niż 20% firm uczestniczących w projekcie.

W zależności od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs, ocena formalna trwa od 21 dni do 44 dni. W przypadku gdy:

 • liczba wniosków jest mniejsza od 200 - ocena trwa 21 dni, a w przypadku rozbieżności w ocenie – 30 dni;
 • jest większa od 200 i mniejsza od 400 – 28 dni, a w przypadku rozbieżności w ocenie – 37 dni;
 • jest większa od 400 – 35 dni, a w przypadku rozbieżności w ocenie – 44 dni.

Ocena formalna wniosków, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawnie uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie. Termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej.

W zależności od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs, ocena merytoryczna trwa od 60 do 120 dni. Jeśli liczba wniosków:

 • jest mniejsza od 200 - ocena trwa 60 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów;
 • jest większa od 200 i mniejsza od 400 – 90 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów;
 • jest większa od 400 – 120 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

PARP zadania te realizuje poprzez organizację konkursów, wybór projektów, zawieranie i rozliczanie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji działań i ich kontrolę, a także realizację projektów własnych. Obszary wsparcia:

 • wsparcie rozwoju pracowników
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw