Pomiń nawigację

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 należy udokumentować doświadczenie, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku...łączną liczbę realizowanych godzin doradczych lub szkoleniowych nie mniejszą niż 200, w tym co najmniej 100 godzin dla mikroprzedsiębiorców." Tym samym udokumentowanie świadczenia usług dla mikroprzedsiębiorców jest wymogiem.

Cytowana powyżej definicja małego przedsiębiorstwa jest jednoznaczna "...zatrudniało mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto...nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln. euro" Tym samym należy powyższe warunki traktować łącznie.

Zgodnie z rozdziałem 5.3 Regulaminu na poziomie projektu został określony wskaźnik produktu na poziomie minimum 1000 firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji tj. otrzymały wsparcie w formie doradztwa lub szkoleń w ramach projektu. W przypadku wskaźnika rezultatu to został on określony na poziomie minimum 900 firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych. Przy czym za wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji uważane będzie przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora opracowanej pisemnej strategii sukcesyjnej oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby istotne s punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoja rolę w projekcie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu - sposobu oceny kryterium nr 1 - "Ocena w ramach tego kryterium dokonywana będzie w oparciu o załączone do wniosku o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji projektu zaangażuje trenerów/doradców posiadających wymagane doświadczenie. Życiorysy zawodowe trenerów/doradców oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (np. referencje) będą weryfikowane przed rozpoczęciem realizacji działań
szkoleniowych i doradczych."

Zgodnie z zapisami Regulaminu samo oświadczenie stron nie jest wystarczające. Niezbędne jest przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby ważne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu rozdział 3: 1. Firma rodzinna - należy rozumieć przez to przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz przedsiębiorstwo, w którym członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe. W ramach niniejszego konkursu przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione. 2. Sukcesor(zy) – następca lub następcy prawni, w wyniku przeprowadzenia sukcesji obejmujący rolę większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem; aby otrzymać wsparcie w ramach projektu, musi być to osoba / osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110); 3. Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy - „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc Jednocześnie Rozdział 5.1 Regulaminu szczegółowo określa podmioty uprawnione o ubieganie się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Zgodnie z zapisami regulaminu rozdz. 5.3 "Minimalny wskaźnik rezultatu w konkursie: Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych wynosi 900." Jednocześnie "Przy czym za wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji uważane będzie przyjęcie przez zarząd firmy oraz właściciela i sukcesora opracowanej pisemnej strategii sukcesyjnej oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby istotne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w projekcie.”

 Zgodnie z rozdz. 5.7 Regulaminu konkursu kwestie odnoszące się do podatku od towarów i usług (VAT) są uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. Wnioskodawca ma obowiązek zapoznać się z nimi i stosować je konstruując budżet projektu. Wartość podatku VAT musi być naliczona zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) o podatku dochodowym od towarów i usług.

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena doświadczenia dokonywana będzie na podstawie załączonego do wniosku o dofinansowanie oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu oraz dokumentów (np. referencji) potwierdzających wypracowana liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych w szczególności dla firm rodzinnych. Oświadczenie nr 16 oraz dokumenty potwierdzające wypracowaną liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych to dwa oddzielne dokumenty. Oświadczenie nr 16 to wzór opracowany przez PARP. Dokumenty potwierdzające wypracowaną liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych to dokumenty przedstawiane przez Państwa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rozdziału 5.8 pkt. 15 "W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja projektów ponadnarodowych".

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena w ramach tego kryterium dostępu nr 2 dokonywana będzie w oparciu o załączone do wniosku o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji projektu zaangażuje trenerów/doradców posiadających wymagane doświadczenie. Życiorysy zawodowe trenerów/doradców oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (np. referencje) będą weryfikowane przed rozpoczęciem realizacji działań szkoleniowych i doradczych W celu spełnienia kryterium dostępu nr 2 na etapie oceny merytorycznej wystarczy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 17.

Zgodnie z regulaminem konkursu Podrozdział 8.2 Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji zał. Nr 10 - składane jest tylko przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena w ramach kryterium nr 11, dokonywana będzie na podstawie informacji zawartej w pkt 4.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z opisem sposobu oceny kryterium nr 11 PARP będzie weryfikować zapisy kryterium na podstawie oświadczenia przygotowanego przez Wnioskodawcę, na podstawie Państwa wzoru.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu –Załącznik nr 11 Minimalny zakres usług Działanie dotyczące monitorowania udziału przedsiębiorców objętych projektem ma obejmować: 

  1. W ramach działań dotyczących monitorowania udziału przedsiębiorców objętych projektem Wnioskodawca zobowiązany jest do raportowania o stanie realizacji projektu kwartalnie, wraz ze składanym wnioskiem o płatność.
  2. Wymaga się, aby w ramach działań monitorujących Wnioskodawca zaplanował i przygotował monitoring stanu wdrażania strategii sukcesji po minimum 3 miesiącach od momentu zainicjowania wdrożenia sukcesji w firmie rodzinnej, przy czym – z uwagi na ocenę trwałości udzielonego wsparcia - rekomendowane jest przeprowadzenie takich działań po upływie 12 lub więcej miesięcy od tego momentu. Monitoring stanu wdrażania strategii sukcesji ma na celu zbadanie zarówno zakresu jakościowego w przypadku pojedynczej firmy, jak i ostatecznie ilościowego w odniesieniu do wszystkich firm objętych projektem.

Zgodnie z regulaminem konkursu konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena - kryterium dostępu nr 8 jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż dwa razy we wnioskach o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że nie może występować dwukrotnie w tym samym Makroregionie. W sytuacji wnioskowania o udział w dwóch makroregionach należy złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z podrozdziałem 5.6 Regulaminu konkursu wkład własny stanowią środki finansowe w formie pieniężnej pozyskane przez Wnioskodawcę od przedsiębiorców biorących udział w projekcie, w wysokości co najmniej 10% wartości doradztwa lub szkoleń. Wkład pieniężny stanowiący minimum 10 %kosztów kwalifikowanych\ projektu wpisywany jest w polu 5.9 Budżetu projektu. W punkcie 5.9.2 wpisywany jest wkład objęty regułami pomocy publicznej, czyli 10 % zadania objętego pomocą (doradztwo, szkolenia). W pkt 5.9.1 wpisywana jest różnica pomiędzy kwotą globalną wkładu prywatnego, a wkładem objętym regułami pomocy publicznej. W szczegółowym budżecie projektu kwota wkładu własnego podawana jest łącznie w punkcie 6.1.3 Uzasadnienie dotyczące sposobu wyliczenia wkładu należy podać w Metodologii wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis pod budżetem.

Zgodnie z regulaminem konkursu Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku punkt 13 Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika przekazywanego z wnioskiem o dofinasowanie za pośrednictwem SOWA nie może przekroczyć 2MB. Łączna wielkość wszystkich załączonych do wniosku załączników nie może przekroczyć 10MB. Należy zatem zweryfikować wielkość załączników. System SOWA w przypadku przedmiotowego naboru dopuszcza możliwość załączenia 3 załączników. W przypadku gdy załączali Państwo więcej dokumentów, system nie pozwoli na takie działanie i konieczne będzie stworzenie nowej wersji wniosku z prawidłową liczną dokumentów. Możliwy jest ewentualny kontakt z PARP w przypadku braku możliwości załączenia plików pomimo prawidłowej ich wielkości i ilości. Proszę o kontakt ostatecznie w dniu naboru w godzinach pracy PARP. Zgłoszenia dokonane po godzinie 16 nie będą rozpatrywane.

Zgodnie regulaminem konkursu punkt 6 Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis „podstawą do wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej, są wydatki na prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”. W przypadku doradztwa obowiązują zapisy pkt 7 „podstawą do wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2 i 4, są wydatki na doradztwo świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”.

Regulamin konkursu definiuje kwotę dofinansowania przypadająca na dany makroregion oraz obligatoryjną minimalna liczbę firm, które musza być objęte wsparciem. Z wylic zenia tego wynika szacunkowa kwota przypadająca na pojedynczą firmę. Budżet projektu powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby zawierał wszystkie zadania w projekcie oraz przewidywał koszty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POWER, a także Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POWER. Proszę zwrócić uwagę, iż zadanie: monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych nie jest pomocą dla przedsiębiorców i powinno zostać poniesione w ramach środków na zarzadzanie projektem, które możliwe są do sfinansowania z kosztów pośrednich.

Wniosek o dofinansowanie przygotowują Państwo dla pojedynczego Makroregionu. Kryteria dostępu zatwierdzone przez KM dopuszczają możliwość dopuszczenia do projektu 30% przedsiębiorców z innych województw niż objęte danym makroregionem. Z niniejszego wynika, iż nie należy dzielić kosztów w projekcie w zaproponowany przez Państwa sposób

Konstruując budżet należy wziąć pod uwagę wydatki możliwe do dofinansowania określone w podrozdziale 5.5. Regulaminu konkursu. Koszty diagnozy są wydatkiem kwalifikowanym w ramach Zadania „przeprowadzenie wstępnej sesji doradczej w firmie rodzinnej, aplikującej do udziału w projekcie, której celem będzie przeanalizowanie sytuacji w firmie w zakresie gotowości do sukcesji oraz określenie rodzaju szkoleń lub doradztwa koniecznych do skutecznego przebiegu procesu
sukcesji”.

Zgodnie z regulaminem konkursu Podrozdział 5.3. Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie, każdy makroregion ma określony Minimalny wskaźnik rezultatu w konkursie: Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych oraz Minimalny wskaźnik produktu w konkursie: Liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji.

Regulamin konkursu nie zakłada minimalnej bądź maksymalnej liczby osób objętych wsparciem w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Odp.: Wkład własny stanowiący 10% kosztów kwalifikowanych projektu powinien być wpisy w polu V Budżet projektu punkt 5.9. W punkcie 5.9.2 wpisywany jest wkład objęty regułami pomocy publicznej, czyli 10 % zadania objętego pomocą (doradztwo, szkolenia). W pkt 5.9.1 wpisywana jest różnica pomiędzy kwotą globalną wkładu prywatnego, a wkładem objętym regułami pomocy publicznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu Rozdział 6 – Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis „Beneficjent zobowiązany jest do wykonania obowiązków związanych z udzielaniem pomocy de minimis i pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym wystawienia zaświadczenia o udzielaniu pomocy de minimis.

Regulamin konkursu precyzuje, iż „zasadniczą część wsparcia w projekcie musi stanowić doradztwo, na które przeznaczone zostanie co najmniej 80% kwoty dedykowanej w projekcie na działania szkoleniowe i/lub doradcze, przy czym oferowane wsparcie powinno być dostosowane do potrzeb firmy. Każda firma, która po przeprowadzeniu diagnozy przystąpi do dalszej realizacji wsparcia, musi otrzymać minimalnie 40 godzin doradztwa. Wsparcie udzielane przedsiębiorcy musi bazować na przedmiotowej diagnozie, przy zachowaniu ww obligatoryjnych warunków.

Regulamin konkursu precyzuje, iż „zasadniczą część wsparcia w projekcie musi stanowić doradztwo, na które przeznaczone zostanie co najmniej 80% kwoty dedykowanej w projekcie na działania szkoleniowe i/lub doradcze, przy czym oferowane wsparcie powinno być dostosowane do potrzeb firmy. Każda firma, która po przeprowadzeniu diagnozy przystąpi do dalszej realizacji wsparcia, musi otrzymać minimalnie 40 godzin doradztwa. Wsparcie udzielane przedsiębiorcy musi bazować na przedmiotowej diagnozie, przy zachowaniu ww. obligatoryjnych warunków.

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena w ramach kryterium nr 11, dokonywana będzie na podstawie informacji zawartej w pkt 4.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z opisem sposobu oceny kryterium nr 11 PARP będzie weryfikować zapisy kryterium na podstawie oświadczenia przygotowanego przez Wnioskodawcę, na podstawie Państwa wzoru.

Zgodnie z Regulaminem konkursu odbiorcami wsparcia nie są osoby a przedsiębiorstwa, dlatego podział na płeć nie jest wymagany . Niemniej jednak w ramach projektu konieczne jest realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, a zatem osiągnięcie minimum 3 punktów w części C Kryteria horyzontalne karty oceny merytorycznej. Jeżeli zamierzają Państwo uzyskać punkty w pkt 4 ”Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego,
w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu” i posiadają Państwo dane dotyczące podziału na płeć w potencjalnej grupie docelowej, można niniejszy podział uwzględnić.

W załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu w kolumnie Wartość Projektu/Usługi można podać wartość usług, niemniej jednak nie jest to wymagane i można wpisać w przedmiotowej kolumnie „nie dotyczy”.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom musi bazować na przeprowadzonej diagnozie firmy w zakresie przyszłej sukcesji. Rodzaj szkoleń i doradztwa zaproponowany przedsiębiorcy musi prowadzić do osiągnięcia celu jakim jest skuteczny przebieg procesu sukcesji. Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalny zakres szkoleń lub doradztwa powinien dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

  • sukcesja jako element planowania strategicznego;
  • prawne aspekty sukcesji, w tym planowanie spraw spadkowych;
  • sukcesja jako szansa jak najlepszego wykorzystania majątku firmy rodzinnej; 
  • komunikowanie decyzji o sukcesji;
  • analiza branży, w której firma rodzinna działa także pod kątem zapotrzebowania na kompetencje.

Wnioskodawcą mogą być podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Dodatkowo organizacje: pracodawców, związkowe, samorządu gospodarczego i przedsiębiorcy.

Zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursu:

  1. Wnioskodawcom lub Partnerom udzielana jest pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1407/2013, jeżeli w ramach projektu będą
    oni wydatkowali środki na:

1)zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu,

2)zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu.

2. W ramach projektów mikroprzedsiebiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom udzielna jest pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. 1.3. W przypadku, gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 2, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc publiczna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku o udzielenie pomocy przed podjęciem prawnie wiążącego zobowiązania do udziału w doradztwie i/lub szkoleniu przedsiębiorcy.