Pomiń nawigację

Zgodnie z rozdziałem 7.1 do wniosku o dofinansowanie są dołączane załączniki. W załączniku nr. 8 do Regulaminu "Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER" przy każdym kryterium dostępu określono czy i jaki załącznik jest niezbędny do dokonania oceny danego kryterium - np. w przypadku kryterium nr 1 "Ocena doświadczenia dokonywana będzie na podstawie załączonego do wniosku o dofinansowanie oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu
oraz dokumentów (np. referencji) potwierdzających wypracowana liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych w szczególności dla firm rodzinnych."

Zgodnie z kryterium dostępu nr 7 "...z każdego województwa wchodzącego w skład Makroregionu, którego dotyczy projekt pochodzi co najmniej 15% uczestników projektu (wskaźnik produktu)." W ramach projektu partnerskiego partnerzy mogą być z jednego województwa.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 należy udokumentować doświadczenie, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku...łączną liczbę realizowanych godzin doradczych lub szkoleniowych nie mniejszą niż 200, w tym co najmniej 100 godzin dla mikroprzedsiębiorców." Tym samym udokumentowanie świadczenia usług dla mikroprzedsiębiorców jest wymogiem.

Cytowana powyżej definicja małego przedsiębiorstwa jest jednoznaczna "...zatrudniało mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto...nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln. euro" Tym samym należy powyższe warunki traktować łącznie.

Zgodnie z rozdziałem 5.3 Regulaminu na poziomie projektu został określony wskaźnik produktu na poziomie minimum 1000 firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji tj. otrzymały wsparcie w formie doradztwa lub szkoleń w ramach projektu. W przypadku wskaźnika rezultatu to został on określony na poziomie minimum 900 firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych. Przy czym za wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji uważane będzie przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora opracowanej pisemnej strategii sukcesyjnej oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby istotne s punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoja rolę w projekcie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu - sposobu oceny kryterium nr 1 - "Ocena w ramach tego kryterium dokonywana będzie w oparciu o załączone do wniosku o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji projektu zaangażuje trenerów/doradców posiadających wymagane doświadczenie. Życiorysy zawodowe trenerów/doradców oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (np. referencje) będą weryfikowane przed rozpoczęciem realizacji działań
szkoleniowych i doradczych."

W przypadku trenerów sytuacja jest tożsama ze stawkami doradców czy psychologa. Tym samym należy mieć na uwadze komentarz – „cena obejmuje stawkę godzinową wynagrodzenia brutto brutto w przypadku umowy o pracę, zaś w przypadku innych umów stawka godzinowa powinna uwzględniać koszty dojazdu do uczestnika.”

Zgodnie z zapisami Regulaminu samo oświadczenie stron nie jest wystarczające. Niezbędne jest przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby ważne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu rozdział 3: 1. Firma rodzinna - należy rozumieć przez to przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz przedsiębiorstwo, w którym członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe. W ramach niniejszego konkursu przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione. 2. Sukcesor(zy) – następca lub następcy prawni, w wyniku przeprowadzenia sukcesji obejmujący rolę większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem; aby otrzymać wsparcie w ramach projektu, musi być to osoba / osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110); 3. Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy - „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc Jednocześnie Rozdział 5.1 Regulaminu szczegółowo określa podmioty uprawnione o ubieganie się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Poprzez monitoring rozumie się zorganizowany sposób obserwacji firmy rodzinnej w zakresie wdrażania opracowanej strategii sukcesji. Monitoring powinien być udokumentowany.

Z Państwa opisu wynika, że macie Państwo znaczące doświadczenie w zakresie doradztwa/szkoleń objętych niniejszym konkursem. W związku z tym przede wszystkim   należy oszacować w jakim zakresie potrzebują Państwo partnera w celu złożenia wniosku do konkursu "Sukcesja w firmach rodzinnych". Należy mieć na uwadze wszystkie kryteria i uwarunkowania opisane w Regulaminie konkursu. Takie oszacowanie pozwoli na odpowiedzenie czy i w jakim zakresie potrzebujecie Państwo partnera. Proces wyboru odpowiedniego partnera leży po stronie wnioskodawcy.

Zgodnie z zapisami regulaminu rozdz. 5.3 "Minimalny wskaźnik rezultatu w konkursie: Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych wynosi 900." Jednocześnie "Przy czym za wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji uważane będzie przyjęcie przez zarząd firmy oraz właściciela i sukcesora opracowanej pisemnej strategii sukcesyjnej oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby istotne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w projekcie.”

 Zgodnie z rozdz. 5.7 Regulaminu konkursu kwestie odnoszące się do podatku od towarów i usług (VAT) są uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. Wnioskodawca ma obowiązek zapoznać się z nimi i stosować je konstruując budżet projektu. Wartość podatku VAT musi być naliczona zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) o podatku dochodowym od towarów i usług.

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena doświadczenia dokonywana będzie na podstawie załączonego do wniosku o dofinansowanie oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu oraz dokumentów (np. referencji) potwierdzających wypracowana liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych w szczególności dla firm rodzinnych. Oświadczenie nr 16 oraz dokumenty potwierdzające wypracowaną liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych to dwa oddzielne dokumenty. Oświadczenie nr 16 to wzór opracowany przez PARP. Dokumenty potwierdzające wypracowaną liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych to dokumenty przedstawiane przez Państwa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rozdziału 5.8 pkt. 15 "W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja projektów ponadnarodowych".

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena w ramach tego kryterium dostępu nr 2 dokonywana będzie w oparciu o załączone do wniosku o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji projektu zaangażuje trenerów/doradców posiadających wymagane doświadczenie. Życiorysy zawodowe trenerów/doradców oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (np. referencje) będą weryfikowane przed rozpoczęciem realizacji działań szkoleniowych i doradczych W celu spełnienia kryterium dostępu nr 2 na etapie oceny merytorycznej wystarczy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 17.

Zgodnie z regulaminem konkursu Podrozdział 8.2 Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji zał. Nr 10 - składane jest tylko przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena w ramach kryterium nr 11, dokonywana będzie na podstawie informacji zawartej w pkt 4.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z opisem sposobu oceny kryterium nr 11 PARP będzie weryfikować zapisy kryterium na podstawie oświadczenia przygotowanego przez Wnioskodawcę, na podstawie Państwa wzoru.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu –Załącznik nr 11 Minimalny zakres usług Działanie dotyczące monitorowania udziału przedsiębiorców objętych projektem ma obejmować: 

 1. W ramach działań dotyczących monitorowania udziału przedsiębiorców objętych projektem Wnioskodawca zobowiązany jest do raportowania o stanie realizacji projektu kwartalnie, wraz ze składanym wnioskiem o płatność.
 2. Wymaga się, aby w ramach działań monitorujących Wnioskodawca zaplanował i przygotował monitoring stanu wdrażania strategii sukcesji po minimum 3 miesiącach od momentu zainicjowania wdrożenia sukcesji w firmie rodzinnej, przy czym – z uwagi na ocenę trwałości udzielonego wsparcia - rekomendowane jest przeprowadzenie takich działań po upływie 12 lub więcej miesięcy od tego momentu. Monitoring stanu wdrażania strategii sukcesji ma na celu zbadanie zarówno zakresu jakościowego w przypadku pojedynczej firmy, jak i ostatecznie ilościowego w odniesieniu do wszystkich firm objętych projektem.

Zgodnie z regulaminem konkursu konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena - kryterium dostępu nr 8 jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż dwa razy we wnioskach o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że nie może występować dwukrotnie w tym samym Makroregionie. W sytuacji wnioskowania o udział w dwóch makroregionach należy złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z podrozdziałem 5.6 Regulaminu konkursu wkład własny stanowią środki finansowe w formie pieniężnej pozyskane przez Wnioskodawcę od przedsiębiorców biorących udział w projekcie, w wysokości co najmniej 10% wartości doradztwa lub szkoleń. Wkład pieniężny stanowiący minimum 10 %kosztów kwalifikowanych\ projektu wpisywany jest w polu 5.9 Budżetu projektu. W punkcie 5.9.2 wpisywany jest wkład objęty regułami pomocy publicznej, czyli 10 % zadania objętego pomocą (doradztwo, szkolenia). W pkt 5.9.1 wpisywana jest różnica pomiędzy kwotą globalną wkładu prywatnego, a wkładem objętym regułami pomocy publicznej. W szczegółowym budżecie projektu kwota wkładu własnego podawana jest łącznie w punkcie 6.1.3 Uzasadnienie dotyczące sposobu wyliczenia wkładu należy podać w Metodologii wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis pod budżetem.

Zgodnie z regulaminem konkursu Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku punkt 13 Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika przekazywanego z wnioskiem o dofinasowanie za pośrednictwem SOWA nie może przekroczyć 2MB. Łączna wielkość wszystkich załączonych do wniosku załączników nie może przekroczyć 10MB. Należy zatem zweryfikować wielkość załączników. System SOWA w przypadku przedmiotowego naboru dopuszcza możliwość załączenia 3 załączników. W przypadku gdy załączali Państwo więcej dokumentów, system nie pozwoli na takie działanie i konieczne będzie stworzenie nowej wersji wniosku z prawidłową liczną dokumentów. Możliwy jest ewentualny kontakt z PARP w przypadku braku możliwości załączenia plików pomimo prawidłowej ich wielkości i ilości. Proszę o kontakt ostatecznie w dniu naboru w godzinach pracy PARP. Zgłoszenia dokonane po godzinie 16 nie będą rozpatrywane.

Zgodnie regulaminem konkursu punkt 6 Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis „podstawą do wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej, są wydatki na prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”. W przypadku doradztwa obowiązują zapisy pkt 7 „podstawą do wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2 i 4, są wydatki na doradztwo świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”.

Regulamin konkursu definiuje kwotę dofinansowania przypadająca na dany makroregion oraz obligatoryjną minimalna liczbę firm, które musza być objęte wsparciem. Z wylic zenia tego wynika szacunkowa kwota przypadająca na pojedynczą firmę. Budżet projektu powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby zawierał wszystkie zadania w projekcie oraz przewidywał koszty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POWER, a także Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POWER. Proszę zwrócić uwagę, iż zadanie: monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych nie jest pomocą dla przedsiębiorców i powinno zostać poniesione w ramach środków na zarzadzanie projektem, które możliwe są do sfinansowania z kosztów pośrednich.

Wniosek o dofinansowanie przygotowują Państwo dla pojedynczego Makroregionu. Kryteria dostępu zatwierdzone przez KM dopuszczają możliwość dopuszczenia do projektu 30% przedsiębiorców z innych województw niż objęte danym makroregionem. Z niniejszego wynika, iż nie należy dzielić kosztów w projekcie w zaproponowany przez Państwa sposób

Konstruując budżet należy wziąć pod uwagę wydatki możliwe do dofinansowania określone w podrozdziale 5.5. Regulaminu konkursu. Koszty diagnozy są wydatkiem kwalifikowanym w ramach Zadania „przeprowadzenie wstępnej sesji doradczej w firmie rodzinnej, aplikującej do udziału w projekcie, której celem będzie przeanalizowanie sytuacji w firmie w zakresie gotowości do sukcesji oraz określenie rodzaju szkoleń lub doradztwa koniecznych do skutecznego przebiegu procesu
sukcesji”.

Zgodnie z regulaminem konkursu Podrozdział 5.3. Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie, każdy makroregion ma określony Minimalny wskaźnik rezultatu w konkursie: Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych oraz Minimalny wskaźnik produktu w konkursie: Liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji.

Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków dotyczących przedmiotowego konkursu nie precyzuje kosztu rekrutacji uczestnika projektu. Koszty rekrutacji, co do zasady, powinny być ponoszone w ramach kosztów pośrednich. Niemniej jednak istnieje możliwość poniesienia takich kosztów w tamach wydatków bezpośrednich o ile wnioskodawca założy aktywne działania na rzecz przedsiębiorców jak np. merytoryczna ocena kompetencji uczestników projektu lub
sprawdzanie zastosowanych podczas rekrutacji testów i ich ocena.

Regulamin konkursu nie zakłada minimalnej bądź maksymalnej liczby osób objętych wsparciem w ramach jednego przedsiębiorstwa.

W ramach kosztów bezpośrednich możliwe do dofinansowania są działania związane z monitorowaniem udziału przedsiębiorców objętych projektem. Proszę zwrócić uwagę, iż zadanie: monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem nie jest pomocą dla przedsiębiorców i powinno zostać poniesione w ramach środków na zarzadzanie projektem, które możliwe są do sfinansowania z kosztów pośrednich.

Załącznik nr 16 jest składany przez Wnioskodawcę oraz Partnera (jeśli dotyczy). W przypadku projektów partnerskich, każdy z partnerów (za partnera uważany jest również wnioskodawca) składa skan osobnego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione.

Kryterium definiujące doświadczenie Projektodawcy określone jest w kryterium dostępu nr 1. Zgodnie z niniejszym kryterium zobowiązani są Państwo wykazać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz MMSP. Jeżeli w ramach realizowanego przez Państwa projektu udzielali Państwo wsparcia szkoleniowego czy doradczego na rzecz przedsiębiorców (powstałych w wyniku realizacji niniejszego projektu) mogą uznać, że działali na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw.

Odp.: Wkład własny stanowiący 10% kosztów kwalifikowanych projektu powinien być wpisy w polu V Budżet projektu punkt 5.9. W punkcie 5.9.2 wpisywany jest wkład objęty regułami pomocy publicznej, czyli 10 % zadania objętego pomocą (doradztwo, szkolenia). W pkt 5.9.1 wpisywana jest różnica pomiędzy kwotą globalną wkładu prywatnego, a wkładem objętym regułami pomocy publicznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu Rozdział 6 – Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis „Beneficjent zobowiązany jest do wykonania obowiązków związanych z udzielaniem pomocy de minimis i pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym wystawienia zaświadczenia o udzielaniu pomocy de minimis.

Regulamin konkursu precyzuje, iż „zasadniczą część wsparcia w projekcie musi stanowić doradztwo, na które przeznaczone zostanie co najmniej 80% kwoty dedykowanej w projekcie na działania szkoleniowe i/lub doradcze, przy czym oferowane wsparcie powinno być dostosowane do potrzeb firmy. Każda firma, która po przeprowadzeniu diagnozy przystąpi do dalszej realizacji wsparcia, musi otrzymać minimalnie 40 godzin doradztwa. Wsparcie udzielane przedsiębiorcy musi bazować na przedmiotowej diagnozie, przy zachowaniu ww obligatoryjnych warunków.

Regulamin konkursu precyzuje, iż „zasadniczą część wsparcia w projekcie musi stanowić doradztwo, na które przeznaczone zostanie co najmniej 80% kwoty dedykowanej w projekcie na działania szkoleniowe i/lub doradcze, przy czym oferowane wsparcie powinno być dostosowane do potrzeb firmy. Każda firma, która po przeprowadzeniu diagnozy przystąpi do dalszej realizacji wsparcia, musi otrzymać minimalnie 40 godzin doradztwa. Wsparcie udzielane przedsiębiorcy musi bazować na przedmiotowej diagnozie, przy zachowaniu ww. obligatoryjnych warunków.

Zgodnie z kryteriami dostępu nie jest obligatoryjne posiadanie doświadczenia w makroregionie objętym projektem, niemniej jednak przy ocenie potencjału społecznego Wnioskodawcy będzie brana pod uwagę znajomość grupy docelowej.

Zgodnie z regulaminem konkursu zał. Nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER Ocena w ramach kryterium nr 11, dokonywana będzie na podstawie informacji zawartej w pkt 4.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z opisem sposobu oceny kryterium nr 11 PARP będzie weryfikować zapisy kryterium na podstawie oświadczenia przygotowanego przez Wnioskodawcę, na podstawie Państwa wzoru.

Zgodnie z Regulaminem konkursu odbiorcami wsparcia nie są osoby a przedsiębiorstwa, dlatego podział na płeć nie jest wymagany . Niemniej jednak w ramach projektu konieczne jest realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, a zatem osiągnięcie minimum 3 punktów w części C Kryteria horyzontalne karty oceny merytorycznej. Jeżeli zamierzają Państwo uzyskać punkty w pkt 4 ”Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego,
w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu” i posiadają Państwo dane dotyczące podziału na płeć w potencjalnej grupie docelowej, można niniejszy podział uwzględnić.

W ramach przedmiotowego kryterium oceny powinno być również brane pod uwagę wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców.

Koszty rekrutacji, co do zasady, powinny być ponoszone w ramach kosztów pośrednich. Niemniej jednak istnieje możliwość poniesienia takich kosztów w tamach wydatków bezpośrednich o ile wnioskodawca założy aktywne działania na rzecz przedsiębiorców jak np. merytoryczna ocena kompetencji uczestników projektu lub sprawdzanie zastosowanych podczas rekrutacji testów i ich ocena.

W załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu w kolumnie Wartość Projektu/Usługi można podać wartość usług, niemniej jednak nie jest to wymagane i można wpisać w przedmiotowej kolumnie „nie dotyczy”.

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu usług ust I, pkt 1 lit. C projekt zakłada realizacje min działania: „wdrożenie zmian w firmie rodzinnej przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji”. Jeżeli oczekiwaniem firmy rodzinnej będzie doradztwo w procesie wdrażania strategii sukcesji, koszt taki jest możliwy do zakwalifikowania.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom musi bazować na przeprowadzonej diagnozie firmy w zakresie przyszłej sukcesji. Rodzaj szkoleń i doradztwa zaproponowany przedsiębiorcy musi prowadzić do osiągnięcia celu jakim jest skuteczny przebieg procesu sukcesji. Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalny zakres szkoleń lub doradztwa powinien dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • sukcesja jako element planowania strategicznego;
 • prawne aspekty sukcesji, w tym planowanie spraw spadkowych;
 • sukcesja jako szansa jak najlepszego wykorzystania majątku firmy rodzinnej; 
 • komunikowanie decyzji o sukcesji;
 • analiza branży, w której firma rodzinna działa także pod kątem zapotrzebowania na kompetencje.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 Wnioskodawca, łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół ekspertów (trenerów lub doradców) posiadających doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych lub doradczych z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych. Zespół powinien liczyć minimum 8 osób, w tym minimum po dwóch doradców lub trenerów z każdego z następujących obszarów tematycznych dotyczących sukcesji: finansowego, prawnego, organizacyjnego (zarządczego) oraz psychologicznego. Każdy z ekspertów zaangażowanych w realizację projektu musi posiadać:

 1. w przypadku trenerów z obszarów tematycznych: finansowego, prawnego oraz organizacyjnego: wypracowane co najmniej 80 godzin szkoleniowych z zakresu
  sukcesji w firmach rodzinnych w obszarze tematycznym, z którego będzie prowadził szkolenia, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku, 
 2. w przypadku doradców z obszarów tematycznych: finansowego, prawnego oraz organizacyjnego: wypracowane co najmniej 80 godzin doradczych z
  zakresu sukcesji w firmach rodzinnych w obszarze tematycznym, z którego będzie prowadził doradztwo w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku,
 3. w przypadku psychologów - doświadczenie w pracy szkoleniowej lub doradczej w procesie sukcesji, w wymiarze 80 godzin, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku. Odpowiadając na niniejsze pytanie nie ma konieczności, aby doradca posiadał wykształcenie kierunkowe.

Jeżeli doradca spełnia wymagania określone w kryterium nr 2 w każdym z wymienionych obszarów, może pełnić w nich rolę doradcy. Niemniej jednak, proszę pamiętać, iż zespół ekspertów musi liczyć minimum 8 osób.

Przy wyborze partnerów należy zastosować wymogi ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanej w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.), określone w art. 33 tzn, Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Wskaźnik produktu dotyczy wszystkich firm rodzinnych, które otrzymają wsparcie w zakresie sukcesji tj. zostanie podpisana umowa na świadczenie usług. Wskaźnik rezultatu dotyczy zaś liczby firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji. PARP rekomenduje, aby te wskaźniki były takie same. Jednakże dopuszczamy, że wskaźnik rezultatu będzie niższy od wskaźnika produktu, co wynika z założeń Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie jest zatem dopuszczalne.

W ramach projektu możliwe jest zlecenie działań merytorycznych podwykonawcy, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności.

Działania związane z diagnozą której celem będzie przeanalizowanie sytuacji w firmie w zakresie gotowości do sukcesji oraz określenie rodzaju szkoleń lub doradztwa są elementem doradztwa a nie rekrutacji i powinny być ponoszone w kosztach bezpośrednich projektu.

W systemie SOWA przy naborze nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18 jest wyszczególniona lista obowiązkowych załączników, które są możliwe do dodania. Prosimy o załączenie skanów dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione.

Na koszty kwalifikowane projektu składa się dofinansowanie oraz wkład własny. Wkład własny jest zatem kosztem kwalifikowanym.

Projekt, aby mógł uzyskać pozytywną ocena merytoryczną musi spełniać kryteria horyzontalne określone w części C, a więc między innymi w części 2 dotyczącej spełniania Standardu minimum.

W systemie SOWA przy naborze nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18 jest wyszczególniona lista obowiązkowych załączników, które są możliwe do dodania. Zgodnie z regulaminem konkursu Rozdział 7 –Procedura przygotowania i składania wniosku punkt 13 Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika przekazywanego z wnioskiem o dofinasowanie za pośrednictwem SOWA nie może przekroczyć 2MB. Łączna wielkość wszystkich załączonych do wniosku załączników nie może przekroczyć 10MB. Należy zatem zweryfikować wielkość załączników. System SOWA w przypadku przedmiotowego naboru dopuszcza możliwość załączenia 3 załączników. W przypadku gdy załączali Państwo więcej dokumentów, system nie pozwoli na takie działanie i konieczne będzie stworzenie nowej wersji wniosku z prawidłową liczną dokumentów. Możliwy jest ewentualny kontakt z PARP w przypadku braku możliwości załączenia plików pomimo prawidłowej ich wielkości i ilości. Proszę o kontakt ostatecznie w dniu naboru w godzinach pracy PARP. Zgłoszenia dokonane po godzinie 16 nie będą rozpatrywane.

w odpowiedzi na przesłany mail, uprzejmie wyjaśniam, że w przypadku dokonywania w ramach Komisji Oceny Projektów oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, ocena merytoryczna rozumiana jako podpisanie przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów maksymalnie o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP. Wszystkie wnioski są weryfikowane przez Komisje Oceny Projektów oraz Komisja wysyła indywidualne uzasadnienia do każdego wniosku.

Wnioskodawcą mogą być podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Dodatkowo organizacje: pracodawców, związkowe, samorządu gospodarczego i przedsiębiorcy.

Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty szkoleniowe lub doradcze, zwiększające zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych z sektora MMŚP w sukcesji, w szczególności na: diagnozę firmy rodzinnej w obszarach: prawnym, finansowym, organizacyjnym oraz zakres wsparcia psychologicznego; zorganizowanie i prowadzenie działań szkoleniowych lub doradczych wynikających ze wstępnej analizy firmy i jej potrzeb szkoleniowych lub doradczych; wdrożenie zmian
w firmie rodzinnej przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji.

Celem konkursu jest wybór projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz celu szczegółowego działania 2.21 określonego w SZOOP, którym jest: Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przez realizację projektów zwiększających adaptacyjność firm
rodzinnych z sektora MMSP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10,00% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 20 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania to 18 000 000,00 PLN. Alokacja, o której mowa w ust. 1 Regulaminu konkursu, podzielona jest pomiędzy 5 Makroregionów i wynosi: Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie 2 993 400,00 PLN Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie 3 839 400,00 PLN Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie 2 872 800,00 PLN Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie 3 675 600,00 PLN Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie 4 618 800,00 PLN.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na:

 1. prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z późn. zmianami; tj: koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem szkoleniowym, takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego;
 2. pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z późn zmianami;
 3. doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z późn zmianami; tj.; Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;
 4. koszty rekrutacji o ile mają charakter aktywnych działań podejmowanych przez beneficjenta w celu pozyskania uczestników czyli osób nie będących pracownikami Beneficjenta; aktywne działania rekrutacyjne to np. merytoryczna ocena kompetencji uczestników projektu lub sprawdzanie zastosowanych podczas rekrutacji testów i ich ocena; 
 5. zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
 6. zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu, który pozwala na dofinansowanie
  części wydatków w projekcie realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Katalog pośrednich kosztów kwalifikowalnych znajduje się w Regulaminie konkursu w
  podrozdziale 5.5 punkt 6. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu rozdziału 5.8 pkt. 15 "W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja projektów ponadnarodowych".

Zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursu:

 1. Wnioskodawcom lub Partnerom udzielana jest pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1407/2013, jeżeli w ramach projektu będą
  oni wydatkowali środki na:

1)zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu,

2)zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu.

2. W ramach projektów mikroprzedsiebiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom udzielna jest pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. 1.3. W przypadku, gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 2, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc publiczna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku o udzielenie pomocy przed podjęciem prawnie wiążącego zobowiązania do udziału w doradztwie i/lub szkoleniu przedsiębiorcy.

Zgodnie z zapisem regulaminu konkursu (rozdział 4) - okres realizacji projektu składanego w ramach konkursu nie może przekraczać 60 miesięcy (5 lat) i daty 30 czerwca 2023 roku. Przez okres realizacji projektu rozumie się czas od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu do maksymalnie 30 czerwca 2023 r.

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy rodzinni (i ich pracownicy) z sektora MMSP, którzy przewidują, iż w ich firmie dokona się zmiana pokoleniowa, czyli przekazanie firmy w ręce kolejnego pokolenia.

PARP zadania te realizuje poprzez organizację konkursów, wybór projektów, zawieranie i rozliczanie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji działań i ich kontrolę, a także realizację projektów własnych. Obszary wsparcia:

 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw
 • wparcie rozwoju pracowników