Pomiń nawigację

Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Regulamin konkursu nie określa liczby przedsiębiorstw, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach projektów. Zagadnienie to będzie przedmiotem prac Komitetów Branżowych i/lub Komitetu Sterującego.

Ilość godzin szkoleń i doradztwa w ramach projektu musi być zgodna z zapisami rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, (jeśli dotyczy).

W ramach projektu kwalifikowane są wydatki związane z poczęstunkiem w trakcie usługi rozwojowej. Natomiast wydatki związane z noclegami uczestników projektu są niekwalifikowane.

Tak, przedsiębiorca może zgłosić się do udziału w projekcie w ramach I i II rundy konkursowej, jednak z zastrzeżeniem, że w szkoleniach lub doradztwie w I i II rundzie będą brali dział różni pracownicy. Należy pamiętać, że wskaźnik rezultatu i produktu w konkursie liczony jest na podstawie nr PESEL, co oznacza, że udział tego samego pracownika w szkoleniach lub doradztwie w dwóch rund konkursu lub w ramach różnych sektorów dubluje osiągnięcie wskaźników na poziomie całego konkursu.

W świetle obowiązujących przepisów w Polsce za ew. interpretacje przepisów podatkowych odpowiadają służby skarbowe. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii podatku VAT, Wnioskodawca powinien wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tak, koszt usługi rozwojowej należy wpisywać w jednej pozycji, zaś w odpowiednim checkbox'ie zaznaczyć pomoc publiczną lub de minimis. W uzasadnieniu pod budżetem należy przedstawić w punkcie Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis w jaki sposób obliczono wartość dofinansowania i wkładu własnego składających się na daną pozycję budżetową, którą stanowią usługi rozwojowe. Kwota wymaganego wkładu własnego powinna być wpisana w punkcie 5.9 oraz 5.9.2 budżetu projektu.