Pomiń nawigację

Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

  1. Wskaźniki oznaczają osoby o różnych nr PESEL. 
  2. Tak, Wnioskodawca może przewidzieć w projekcie większe wskaźniki niemniej jednak zwraca się uwagę na zapis z Regulaminu konkursu (podrozdział 4.3), który brzmi „Jeżeli na etapie realizacji projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji dokona aktualizacji rekomendacji, wówczas Beneficjent będzie zobowiązany do realizacji wsparcia na rzecz przedsiębiorców zgodnego z aktualną rekomendacją danej rady” .

Regulamin konkursu nie określa liczby przedsiębiorstw, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach projektów. Zagadnienie to będzie przedmiotem prac Komitetów Branżowych i/lub Komitetu Sterującego.

Wnioskodawca sam określa koszt usług rozwojowych, mając na względzie ograniczenia/wymagania wynikające z Regulaminu konkursu np. maksymalna wartość projektu/dofinansowania, minimalne wskaźniki, wymagania dotyczące usług rozwojowych.

Ilość godzin szkoleń i doradztwa w ramach projektu musi być zgodna z zapisami rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, (jeśli dotyczy).

Należy uwzględnić wkład własny i dofinansowanie w jednej pozycji budżetowej.

Działania promocyjne są finansowane w projekcie tylko i wyłącznie w ramach kosztów pośrednich. Operator w rekrutacji jest wspierany przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie PARP, gdzie zgłaszają się pracownicy zainteresowani szkoleniami/doradztwem. Działania rekrutacyjne i monitoring są finansowane w ramach pozycji w zadaniu 1, gdzie zgodnie ze standardem cen będącym załącznikiem do dokumentacji projektowej, koszt zrekrutowania 1 osoby do projektu wynosi 373 zł, przy czym pod pojęciem rekrutacji rozumiane jest:

  • pozyskanie uczestnika
  • weryfikację dokumentów statusu MSP, pomocy publicznej, przynależności do sektora.
  • wsparcia przedsiębiorcy przy wyborze usług w BUR
  • zawarcia umowy wsparcia, udzielenie pomocy publicznej
  • rozliczenia usługi szkoleniowej

W regulaminie konkursu pod brzmieniem kryterium znajduje się uzupełnienie do kryterium, które mówi, że kryterium ma zagwarantować wybór podmiotów, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów w odpowiedniej skali w obszarze tematycznym. W odpowiedzi na Państwa przykłady poprawny jest tylko punkt a: wnioskodawca zrealizował 1 projekt, w którym objął wsparciem minimum 50 % osób przewidzianych do objęcia wsparciem.

Tak, przedsiębiorca może zgłosić się do udziału w projekcie w ramach I i II rundy konkursowej, jednak z zastrzeżeniem, że w szkoleniach lub doradztwie w I i II rundzie będą brali dział różni pracownicy. Należy pamiętać, że wskaźnik rezultatu i produktu w konkursie liczony jest na podstawie nr PESEL, co oznacza, że udział tego samego pracownika w szkoleniach lub doradztwie w dwóch rund konkursu lub w ramach różnych sektorów dubluje osiągnięcie wskaźników na poziomie całego konkursu.

W świetle obowiązujących przepisów w Polsce za ew. interpretacje przepisów podatkowych odpowiadają służby skarbowe. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii podatku VAT, Wnioskodawca powinien wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.

W Procesie udzielania wsparcia stanowiącym Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu w części "Wysokość i intensywność wsparcia" jest napisane, że zwrotowi podlegać będzie tylko odpowiednia część kwoty netto, o ile przedsiębiorca nie przedstawi dowodów, że nie ma prawnych możliwości odzyskania VAT. Wtedy zwrotowi będzie podlegać odpowiednia część brutto wydatków na usługę. Niemniej jednak, w związku ze zmianą zapisów Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, zwrotowi będzie podlegała jedynie część netto kosztów usługi rozwojowej, z której skorzystał przedsiębiorca.

Tak, koszt usługi rozwojowej należy wpisywać w jednej pozycji, zaś w odpowiednim checkbox'ie zaznaczyć pomoc publiczną lub de minimis. W uzasadnieniu pod budżetem należy przedstawić w punkcie Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis w jaki sposób obliczono wartość dofinansowania i wkładu własnego składających się na daną pozycję budżetową, którą stanowią usługi rozwojowe. Kwota wymaganego wkładu własnego powinna być wpisana w punkcie 5.9 oraz 5.9.2 budżetu projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu celem monitorowania usług jest zapewnienie, że były one rzeczywiście realizowane oraz były zgodne z kartami usług zamieszczonych w BUR lub z programem i harmonogramem usługi w przypadku gdy nie jest ona realizowana za pośrednictwem BUR, a więc wizyta monitoringowa powinna być realizowana w miejscu realizacji usługi (w tym objąć dostępne na miejscu dokumenty z nią związane).

Stawka (maksymalna) za przeprowadzenie jednej wizyty monitoringowej przedstawiona w Załączniku 11 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją wizyty, a więc również dojazd czy nocleg osoby monitorującej (bez względu na formę zatrudnienia w projekcie).