Pomiń nawigację

Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Regulamin konkursu nie określa liczby przedsiębiorstw, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach projektów. Zagadnienie to będzie przedmiotem prac Komitetów Branżowych i/lub Komitetu Sterującego.

Ilość godzin szkoleń i doradztwa w ramach projektu musi być zgodna z zapisami rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, (jeśli dotyczy).

W przypadku spełnienia kryterium dostępu nr 7 będą brane pod uwagę projekty zrealizowane (zakończone) w ciągu 5 lat od dnia złożenia wniosku. Kryterium precyzuje termin zrealizowania projektów w ciągu 5 lat do daty złożenia wniosku, jednak nie określa terminu rozpoczęcia projektów.

Nie, w takim przypadku, kryterium nie zostanie uznane za spełnione. Kryterium ma na celu zweryfikować doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów o wielkości zbliżonej do złożonego wniosku. Jeżeli wnioskodawca planuje złożyć wniosek dla grupy docelowej liczącej 700 pracowników, musi wykazać się zrealizowaniem projektu (sam, lub z partnerami) dla minimum 350 pracowników.

Nie, taka interpretacja jest niewłaściwa. Usługi rozwojowe były realizowane dla odrębnych podmiotów i nie stanowiły jednego przedsięwzięcia o określonym budżecie. W takim rozumieniu wnioskodawca przeprowadził 125 odrębnych projektów.

W regulaminie konkursu pod brzmieniem kryterium znajduje się uzupełnienie do kryterium, które mówi, że kryterium ma zagwarantować wybór podmiotów, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów w odpowiedniej skali w obszarze tematycznym. W odpowiedzi na Państwa przykłady poprawny jest tylko punkt a: wnioskodawca zrealizował 1 projekt, w którym objął wsparciem minimum 50 % osób przewidzianych do objęcia wsparciem.

W opinii PARP zrealizowanie eventu dla przedsiębiorców nie spełnia definicji projektu komercyjnego/non profit gwarantującego spełnienie kryterium dostępu nr 7.

Tak, przedsiębiorca może zgłosić się do udziału w projekcie w ramach I i II rundy konkursowej, jednak z zastrzeżeniem, że w szkoleniach lub doradztwie w I i II rundzie będą brali dział różni pracownicy. Należy pamiętać, że wskaźnik rezultatu i produktu w konkursie liczony jest na podstawie nr PESEL, co oznacza, że udział tego samego pracownika w szkoleniach lub doradztwie w dwóch rund konkursu lub w ramach różnych sektorów dubluje osiągnięcie wskaźników na poziomie całego konkursu.

W świetle obowiązujących przepisów w Polsce za ew. interpretacje przepisów podatkowych odpowiadają służby skarbowe. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii podatku VAT, Wnioskodawca powinien wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tak, koszt usługi rozwojowej należy wpisywać w jednej pozycji, zaś w odpowiednim checkbox'ie zaznaczyć pomoc publiczną lub de minimis. W uzasadnieniu pod budżetem należy przedstawić w punkcie Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis w jaki sposób obliczono wartość dofinansowania i wkładu własnego składających się na daną pozycję budżetową, którą stanowią usługi rozwojowe. Kwota wymaganego wkładu własnego powinna być wpisana w punkcie 5.9 oraz 5.9.2 budżetu projektu.