Pomiń nawigację

Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Tak, w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada aktywnych umów w ramach POWER z PARP, wpisuje w oświadczeniu, że „nie dotyczy”, wpisuje datę, podpisuje i załącza do wniosku o dofinansowanie (oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy). Jest to dla PARP informacja, że Wnioskodawcy nie dotyczy niniejsze kryterium, a tym samym nie wymaga wzywania Wnioskodawcy do uzupełnień.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo społeczne jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można je traktować jako przedsiębiorstwo, któremu udzielono wsparcia w świetle ww. kryterium. W ramach doświadczenia wymaganego w przedmiotowym konkursie należy wykazać wyłącznie wsparcie udzielone już istniejącym przedsiębiorcom.

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 5 określonymi w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu, podmiot może wystąpić dwa razy we wnioskach o dofinansowanie projektów w danej rundzie jako Wnioskodawca, natomiast każdy z projektów, w którym podmiot planuje wziąć udział powinien dotyczyć innego sektora.

Tak, zgodnie z kryterium dostępu nr 6 aktywna umowa zawarta 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia II rundy konkursowej ( tj. 1.12.2020 r.) powinna być wykazana w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

W przedstawionym przykładzie Wnioskodawca udzielał pomocy de minimis przedsiębiorcom. Jeżeli pomoc ta była udzielana w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku w ramach projektu spełniającego definicję z kryterium i jednocześnie wsparcie skierowane było do przedsiębiorców lub ich pracowników stanowiących liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie projektu, złożonym w ramach rundy konkursowej, to najprawdopodobniej Wnioskodawca spełnia ww. kryterium.

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 8 ma ono zagwarantować wybór podmiotu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi udzielania wsparcia przedsiębiorcom (m.in. poprawne rozliczanie udzielanej pomocy publicznej/de minimis). Jeżeli Wnioskodawca spełnia to wymaganie, w tym szczegółowe warunki wskazane w przedmiotowym kryterium (m.in. definicję projektu), może startować w konkursie.

W przypadku spełnienia kryteriów premiujących należy do wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu dodać również wskaźniki dotyczące tych kryteriów, np. „Liczba osób z niepełnosprawnościami zaangażowanych w ramach projektu na min. 1/2 etatu, przez min. 50% czasu trwania projektu", "Liczba systemów wspierających elektroniczny obieg dokumentów”. Przykładowe źródła i sposoby pomiaru tych wskaźników są następujące:

 • dla kryt. prem. nr 1:
  1. źródło pomiaru – np. „umowa o pracę/aneks do umowy, listy płac, zaświadczenie o niepełnosprawności”
  2. sposób pomiaru – np. „na początku projektu oraz cyklicznie, na etapie opracowywania wniosku o płatność”
 • dla kryt. prem. nr 2:
  1. źródło pomiaru – np. „sprawozdanie z wykorzystania systemu w obsłudze procesu rekrutacji przedsiębiorców i pracowników/realizacji/rozliczania usług rozwojowych w projekcie”
  2. sposób pomiaru – np. „na etapie konfiguracji systemu oraz cyklicznie, na etapie opracowywania wniosku o płatność”.

Kryterium dostępu nr 8, którego dotyczy oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 brzmi: „Wnioskodawca albo partner (o ile występuje) w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego realizowane były działania spełniające łącznie poniższe warunki:

 • udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • wsparcie skierowane zostało do przedsiębiorców lub ich pracowników, stanowiących liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie projektu, złożonym w ramach rundy konkursowej”.

Oznacza to, że w przedmiotowym oświadczeniu należy podać liczbę osób (przedsiębiorców lub ich pracowników), do których skierowano wsparcie w ramach zrealizowanego projektu.

W przypadku projektów partnerskich we wniosku o dofinansowanie (punkt dotyczący doświadczenia wnioskodawcy i partnerów) będzie podlegało ocenie zarówno doświadczenie lidera, jak i partnera. Natomiast przygotowując wniosek o dofinansowanie należy pamiętać, że kryterium dostępu nr 8 również dotyczy doświadczenia w realizacji projektów wymaganego od Wnioskodawcy albo partnera (jeśli dotyczy). Jego celem jest zagwarantowanie wyboru podmiotu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi udzielania wsparcia przedsiębiorcom, w tym zapewni poprawne rozliczanie udzielanej przedsiębiorcom pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Tak, może.

Kryterium dostępu nr 6 dotyczy podmiotów, które w dniu złożenia wniosku w ramach rundy konkursowej mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach działania 2.2 lub 2.21 PO WER w terminie poprzedzającym 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia danej rundy konkursowej. Nie wyklucza ono z konkursu innych Wnioskodawców.

W kryterium tym należy się odnieść do osób (przedsiębiorców, pracowników), a nie podmiotów (przedsiębiorstw, firm). Dodatkowo, pracownik przedsiębiorcy to zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, osoba wykonująca pracę na rzecz przedsiębiorcy wyłącznie na podstawie umowy o pracę i tylko takie osoby należy wykazać w projekcie potwierdzającym spełnienie warunków przedmiotowego kryterium.

Tak, można.

Tak, kryterium premiujące mówi, iż OzN będzie zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ etatu, co definiuje, iż formą zatrudnienia osoby może być umowa o pracę. Kwestie związane z zatrudnieniem personelu projektu regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu.

Należy zwrócić uwagę, iż dokumentem regulującym kwestię zabezpieczeń należytego wykonania umowy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. § 5 ust 1 niniejszego Rozporządzenia mówi, iż „Zabezpieczenie jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy: wartość zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł (...)”. W przypadku umów o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wartość zaliczki jest tożsama z wartością dofinansowania. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej albo kilku z form wybranych przez instytucję, z którą beneficjent zawiera umowę o dofinansowanie wskazanych w § 5 ust. 3.