Pomiń nawigację

Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Koszty bezpośrednie
Zadanie nr 3 pokrycie kosztów usług rozwojowych pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych ze szkoleniami kwota
pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia kwota
pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych z doradztwem kwota
5.9. wkład własny Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty
5.9.1 w tym wkład prywatny  
5.9.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty

Jednocześnie w uzasadnieniu do budżetu należy szczegółowo opisać metodologię wyliczenia wkładu (w podziale na wkład w wynagrodzeniu i opłaty oraz odpowiadające im koszty związane z realizacją szkoleń i doradztwa). Należy zwrócić uwagę na następujące zapisy Regulaminu konkursu Podrozdział 5.7 „Wkład prywatny” pkt 6: „W następujących przypadkach jedyną dopuszczalną formą wniesienia wkładu jest wkład w postaci opłaty:

  • usługa rozwojowa w formie szkoleń  realizowanych poza godzinami pracy uczestników danej formy wsparcia, 
  • usługa rozwojowa w formie doradztwa”.

Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń możliwy jest do wniesienia wyłącznie od usług rozwojowych w formie szkoleń realizowanych w godzinach pracy uczestników.

Firma szkoleniowa działająca w BUR może zostać Operatorem dla danego sektora (Beneficjentem lub partnerem) w konkursie dotyczącym wdrażania rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, natomiast w takiej sytuacji nie będzie ona mogła oferować usług rozwojowych w ramach projektu realizowanego w przedmiotowej rundzie konkursowej, ponieważ zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 10 „Wykonawcą szkoleń lub doradztwa w projekcie nie może być Beneficjent lub partner (jeśli dotyczy) realizujący ten projekt”.

W konkursie nie ma żadnych ograniczeń wynikających z grupy wiekowej uczestników.

Oświadczenie dot. aktywnych umów zawartych z PARP musi być podpisane najpóźniej z dniem wysłania wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA.

Tak, określając wielkość przedsiębiorstwa należy uwzględnić kwestie dotyczące powiązania z innymi podmiotami, a więc również określić czy dane przedsiębiorstwo jest niezależne, czy partnerskie. W celu ustaleniu statusu MŚP przedsiębiorstwa proszę posiłkować się internetową aplikacją zamieszczoną na stronie PARP pod linkiem: https://kwalifikator.parp.gov.pl.

Cała dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami znajduje się na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów w poszczególnych zakładkach: Start w konkursie, Składanie wniosku o dofinansowanie, etc.

Operatorzy bezzwłocznie będą informowani przez PARP o zmianach/aktualizacji rekomendacji przez sektorowe rady ds. kompetencji.

Prezentacja została udostępniona na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów - PARP - Centrum Rozwoju MŚP w zakładce Dokumenty/Dodatkowe dokumenty:  https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Kompetencje-dla-sektorw2_II_runda.pdf. Materiały niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie znajdują się w zakładce Dokumenty.

Nagranie ze spotkania zostało w całości zamieszczone na koncie PARP na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HfKRnQ3ll24&feature=youtu.be

Nie ma potrzeby wypisywania wszystkich obszarów tematycznych wskazanych w rekomendacji, ponieważ Wnioskodawca jest zobowiązany do oferowania wszystkich usług wynikających z rekomendacji rady sektorowej.

PARP dopuszcza możliwość zmiany obszarów tematycznych wskazanych przez rady sektorowe w rekomendacjach na etapie wdrażania projektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności wynikającej z zapotrzebowania rynku (przedsiębiorców z sektora) lub innych obiektywnych przyczyn.

Kwestia ta jest zależna od podejścia Wnioskodawcy do realizacji projektu.

Przedsiębiorca decyduje, których pracowników wyśle na szkolenia/doradztwo, natomiast Wnioskodawca na etapie rekrutacji może określić, które osoby będą miały punkty preferencyjne stanowiące o wyższym miejscu na liście rankingowej kwalifikującej do udziału w projekcie, np. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby 50+, osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących wdrażania rekomendacji rad sektorowych.

Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkania 10 marca br. nie należy we wniosku wpisywać wskaźników z wartością „0”, ani wskaźników, których nie ma obowiązku monitorować w ramach przedmiotowego konkursu, np. wskaźników horyzontalnych

Aktualna instrukcja znajduje się na stronie: Instrukcje i procedury - SOWA © 2021 - SOWA (efs.gov.pl).

Ze względu na konstrukcję budżetu w systemie SOWA należy zaznaczyć w budżecie projektu checkbox dotyczący pomocy de minimis dla całości pozycji dotyczącej usługi rozwojowej. Wartość pomocy de minimis powinna się znaleźć w zaświadczeniu o udzielonej pomocy wystawionej przez Beneficjenta dla przedsiębiorstwa.

Należy zwrócić uwagę, iż dokumentem regulującym kwestię zabezpieczeń należytego wykonania umowy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. § 5 ust 1 niniejszego Rozporządzenia mówi, iż „Zabezpieczenie jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy: wartość zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł (...)”. W przypadku umów o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wartość zaliczki jest tożsama z wartością dofinansowania. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej albo kilku z form wybranych przez instytucję, z którą beneficjent zawiera umowę o dofinansowanie wskazanych w § 5 ust. 3.