Pomiń nawigację

Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Koszty bezpośrednie
Zadanie nr 3 pokrycie kosztów usług rozwojowych pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych ze szkoleniami kwota
pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia kwota
pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych z doradztwem kwota
5.9. wkład własny Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty
5.9.1 w tym wkład prywatny  
5.9.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty

Jednocześnie w uzasadnieniu do budżetu należy szczegółowo opisać metodologię wyliczenia wkładu (w podziale na wkład w wynagrodzeniu i opłaty oraz odpowiadające im koszty związane z realizacją szkoleń i doradztwa). Należy zwrócić uwagę na następujące zapisy Regulaminu konkursu Podrozdział 5.7 „Wkład prywatny” pkt 6: „W następujących przypadkach jedyną dopuszczalną formą wniesienia wkładu jest wkład w postaci opłaty:

 • usługa rozwojowa w formie szkoleń  realizowanych poza godzinami pracy uczestników danej formy wsparcia, 
 • usługa rozwojowa w formie doradztwa”.

Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń możliwy jest do wniesienia wyłącznie od usług rozwojowych w formie szkoleń realizowanych w godzinach pracy uczestników.

Tak, w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada aktywnych umów w ramach POWER z PARP, wpisuje w oświadczeniu, że „nie dotyczy”, wpisuje datę, podpisuje i załącza do wniosku o dofinansowanie (oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy). Jest to dla PARP informacja, że Wnioskodawcy nie dotyczy niniejsze kryterium, a tym samym nie wymaga wzywania Wnioskodawcy do uzupełnień.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo społeczne jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można je traktować jako przedsiębiorstwo, któremu udzielono wsparcia w świetle ww. kryterium. W ramach doświadczenia wymaganego w przedmiotowym konkursie należy wykazać wyłącznie wsparcie udzielone już istniejącym przedsiębiorcom.

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 5 określonymi w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu, podmiot może wystąpić dwa razy we wnioskach o dofinansowanie projektów w danej rundzie jako Wnioskodawca, natomiast każdy z projektów, w którym podmiot planuje wziąć udział powinien dotyczyć innego sektora.

Tak, zgodnie z kryterium dostępu nr 6 aktywna umowa zawarta 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia II rundy konkursowej ( tj. 1.12.2020 r.) powinna być wykazana w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Firma szkoleniowa działająca w BUR może zostać Operatorem dla danego sektora (Beneficjentem lub partnerem) w konkursie dotyczącym wdrażania rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, natomiast w takiej sytuacji nie będzie ona mogła oferować usług rozwojowych w ramach projektu realizowanego w przedmiotowej rundzie konkursowej, ponieważ zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 10 „Wykonawcą szkoleń lub doradztwa w projekcie nie może być Beneficjent lub partner (jeśli dotyczy) realizujący ten projekt”.

W przedstawionym przykładzie Wnioskodawca udzielał pomocy de minimis przedsiębiorcom. Jeżeli pomoc ta była udzielana w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku w ramach projektu spełniającego definicję z kryterium i jednocześnie wsparcie skierowane było do przedsiębiorców lub ich pracowników stanowiących liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie projektu, złożonym w ramach rundy konkursowej, to najprawdopodobniej Wnioskodawca spełnia ww. kryterium.

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 8 ma ono zagwarantować wybór podmiotu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi udzielania wsparcia przedsiębiorcom (m.in. poprawne rozliczanie udzielanej pomocy publicznej/de minimis). Jeżeli Wnioskodawca spełnia to wymaganie, w tym szczegółowe warunki wskazane w przedmiotowym kryterium (m.in. definicję projektu), może startować w konkursie.

W konkursie nie ma żadnych ograniczeń wynikających z grupy wiekowej uczestników.

W przypadku spełnienia kryteriów premiujących należy do wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu dodać również wskaźniki dotyczące tych kryteriów, np. „Liczba osób z niepełnosprawnościami zaangażowanych w ramach projektu na min. 1/2 etatu, przez min. 50% czasu trwania projektu", "Liczba systemów wspierających elektroniczny obieg dokumentów”. Przykładowe źródła i sposoby pomiaru tych wskaźników są następujące:

 • dla kryt. prem. nr 1:
  1. źródło pomiaru – np. „umowa o pracę/aneks do umowy, listy płac, zaświadczenie o niepełnosprawności”
  2. sposób pomiaru – np. „na początku projektu oraz cyklicznie, na etapie opracowywania wniosku o płatność”
 • dla kryt. prem. nr 2:
  1. źródło pomiaru – np. „sprawozdanie z wykorzystania systemu w obsłudze procesu rekrutacji przedsiębiorców i pracowników/realizacji/rozliczania usług rozwojowych w projekcie”
  2. sposób pomiaru – np. „na etapie konfiguracji systemu oraz cyklicznie, na etapie opracowywania wniosku o płatność”.

Oświadczenie dot. aktywnych umów zawartych z PARP musi być podpisane najpóźniej z dniem wysłania wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA.

Kryterium dostępu nr 8, którego dotyczy oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 brzmi: „Wnioskodawca albo partner (o ile występuje) w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego realizowane były działania spełniające łącznie poniższe warunki:

 • udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • wsparcie skierowane zostało do przedsiębiorców lub ich pracowników, stanowiących liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie projektu, złożonym w ramach rundy konkursowej”.

Oznacza to, że w przedmiotowym oświadczeniu należy podać liczbę osób (przedsiębiorców lub ich pracowników), do których skierowano wsparcie w ramach zrealizowanego projektu.

Tak, określając wielkość przedsiębiorstwa należy uwzględnić kwestie dotyczące powiązania z innymi podmiotami, a więc również określić czy dane przedsiębiorstwo jest niezależne, czy partnerskie. W celu ustaleniu statusu MŚP przedsiębiorstwa proszę posiłkować się internetową aplikacją zamieszczoną na stronie PARP pod linkiem: https://kwalifikator.parp.gov.pl.

Koszty dostosowania do wymagań projektu funkcjonującego już elektronicznego systemu obiegu dokumentów stanowią koszty pośrednie w ramach projektu.

W przypadku projektów partnerskich we wniosku o dofinansowanie (punkt dotyczący doświadczenia wnioskodawcy i partnerów) będzie podlegało ocenie zarówno doświadczenie lidera, jak i partnera. Natomiast przygotowując wniosek o dofinansowanie należy pamiętać, że kryterium dostępu nr 8 również dotyczy doświadczenia w realizacji projektów wymaganego od Wnioskodawcy albo partnera (jeśli dotyczy). Jego celem jest zagwarantowanie wyboru podmiotu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi udzielania wsparcia przedsiębiorcom, w tym zapewni poprawne rozliczanie udzielanej przedsiębiorcom pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Nie. O kwalifikowalności usługi rozwojowej decyduje pozytywna weryfikacja przez Beneficjenta dokumentów rozliczenia wsparcia, o których jest mowa w Procesie udzielania wsparcia, str. 6 (Zał. nr 11 do Regulaminu konkursu).

Cała dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami znajduje się na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów w poszczególnych zakładkach: Start w konkursie, Składanie wniosku o dofinansowanie, etc.

Operatorzy bezzwłocznie będą informowani przez PARP o zmianach/aktualizacji rekomendacji przez sektorowe rady ds. kompetencji.

Prezentacja została udostępniona na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów - PARP - Centrum Rozwoju MŚP w zakładce Dokumenty/Dodatkowe dokumenty:  https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Kompetencje-dla-sektorw2_II_runda.pdf. Materiały niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie znajdują się w zakładce Dokumenty.

Nagranie ze spotkania zostało w całości zamieszczone na koncie PARP na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HfKRnQ3ll24&feature=youtu.be

Nie ma potrzeby wypisywania wszystkich obszarów tematycznych wskazanych w rekomendacji, ponieważ Wnioskodawca jest zobowiązany do oferowania wszystkich usług wynikających z rekomendacji rady sektorowej.

PARP dopuszcza możliwość zmiany obszarów tematycznych wskazanych przez rady sektorowe w rekomendacjach na etapie wdrażania projektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności wynikającej z zapotrzebowania rynku (przedsiębiorców z sektora) lub innych obiektywnych przyczyn.

Kwestia ta jest zależna od podejścia Wnioskodawcy do realizacji projektu.

Przedsiębiorca decyduje, których pracowników wyśle na szkolenia/doradztwo, natomiast Wnioskodawca na etapie rekrutacji może określić, które osoby będą miały punkty preferencyjne stanowiące o wyższym miejscu na liście rankingowej kwalifikującej do udziału w projekcie, np. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby 50+, osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących wdrażania rekomendacji rad sektorowych.

Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkania 10 marca br. nie należy we wniosku wpisywać wskaźników z wartością „0”, ani wskaźników, których nie ma obowiązku monitorować w ramach przedmiotowego konkursu, np. wskaźników horyzontalnych

Aktualna instrukcja znajduje się na stronie: Instrukcje i procedury - SOWA © 2021 - SOWA (efs.gov.pl).

Tak, może.

Kryterium dostępu nr 6 dotyczy podmiotów, które w dniu złożenia wniosku w ramach rundy konkursowej mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach działania 2.2 lub 2.21 PO WER w terminie poprzedzającym 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia danej rundy konkursowej. Nie wyklucza ono z konkursu innych Wnioskodawców.

W kryterium tym należy się odnieść do osób (przedsiębiorców, pracowników), a nie podmiotów (przedsiębiorstw, firm). Dodatkowo, pracownik przedsiębiorcy to zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, osoba wykonująca pracę na rzecz przedsiębiorcy wyłącznie na podstawie umowy o pracę i tylko takie osoby należy wykazać w projekcie potwierdzającym spełnienie warunków przedmiotowego kryterium.

Tak, można.

Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej. Oznacza to, że wszystkie usługi rozwojowe realizowane w ramach przedmiotowego konkursu są kwalifikowane wyłącznie w kwotach netto.

Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej. Oznacza to, że wszystkie usługi rozwojowe realizowane w ramach przedmiotowego konkursu są kwalifikowane wyłącznie w kwotach netto.

Ze względu na konstrukcję budżetu w systemie SOWA należy zaznaczyć w budżecie projektu checkbox dotyczący pomocy de minimis dla całości pozycji dotyczącej usługi rozwojowej. Wartość pomocy de minimis powinna się znaleźć w zaświadczeniu o udzielonej pomocy wystawionej przez Beneficjenta dla przedsiębiorstwa.

Tak, kryterium premiujące mówi, iż OzN będzie zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ etatu, co definiuje, iż formą zatrudnienia osoby może być umowa o pracę. Kwestie związane z zatrudnieniem personelu projektu regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu.