Pomiń nawigację

Dofinansowanie - Baza Usług Rozwojowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W pierwszej kolejności konieczne jest zalogowanie się do systemu BUR. Następnie w zakładce Dostawcy usług, należy kliknąć przycisk „Dodaj usługę”. Drugim sposobem jest przejście na profil Dostawcy usług->Moje usługi->Dodaj nową usługę.

Forma świadczenia usługi określa sposób realizacji usługi rozwojowej oraz narzędzia wykorzystywane do realizacji tych usług.

Definicje form świadczenia usług:

 • Usługa stacjonarna – usługa prowadzona jest przez trenera w wyznaczonym miejscu.
 • Usługa zdalna w czasie rzeczywistym – trener prowadzi usługę na żywo przez komunikatora.
 • Usługa zdalna – uczestnik odbywa usługę samodzielnie na platformie
  Nie ma możliwości świadczenia usług doradczych, coachingu oraz mentoringu.
 • Usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
  • wariant 1: część usługi odbywa się w wyznaczonym miejscu, a drugą część trener prowadzi na żywo przez komunikator,
  • wariant 2: usługa odbywa się jednocześnie dla części uczestników w sali szkoleniowej, dla pozostałych na żywo przez komunikator.
 • Usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną) – część usługi trener prowadzi w wyznaczonym miejscu, a drugą część uczestnik realizuje samodzielnie na platformie.
  Nie ma możliwości świadczenia usług doradczych, coachingu oraz mentoringu.
 • Usługa mieszana (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – część usługi trener prowadzi na żywo przez komunikator, a drugą część uczestnik realizuje samodzielnie na platformie.

Nie ma możliwości świadczenia usług doradczych, coachingu oraz mentoringu.

Uwaga: Każdy projekt realizowany ze środków publicznych, może mieć swoje ograniczenia pod kątem zapisów uczestników na powyższe formy świadczenia usług.

Usługi z rodzaju szkolenie mogą być świadczone w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej: usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym, usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną oraz usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym.

Usługi z rodzaju doradztwo mogą być świadczone wyłącznie w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej - usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym. Usługa doradcza, coaching oraz mentoring nie mogą być prowadzone w formie zdalnej ani w formie mieszanej, która zawiera usługę zdalną, ponieważ usługa zdalna odbywa się bez interakcji z osobą prowadzącą.

Kolejność usługi mieszanej jest dowolna. Dotyczy to wszystkich form mieszanych.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwa zmiana formy świadczenia usługi. W następstwie tego, Dostawca usług ma obowiązek poinformowania o zmianie formy usługi wszystkich Uczestników. Fakt poinformowania uczestników powinien być udokumentowany, np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej. W sytuacji, gdy uczestnik nie wyraża zgody na przekształcenie formy świadczenia usługi ma on możliwość podjęcia decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w usłudze rozwojowej.

Możliwa jest zmiana formy świadczenia usługi stacjonarnej, zdalnej i zdalnej w czasie rzeczywistym na formę mieszaną:

 • usługa stacjonarna może zostać przekształcona w jedną z form mieszanych w dowolnym momencie:
  • w usługę stacjonarną połączoną ze zdalną lub
  • w usługę stacjonarną połączoną ze zdalną w czasie rzeczywistym,
 • usługa zdalna w czasie rzeczywistym może zostać przekształcona najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem usługi:
  • w usługę zdalną w czasie rzeczywistym połączoną ze stacjonarną,
 • usługa zdalna w czasie rzeczywistym może zostać przekształcona w dowolnym momencie:
  • w usługę zdalną w czasie rzeczywistym połączoną ze zdalną,
 • usługa zdalna może zostać przekształcona w jedną z form mieszanych najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem usługi:
  • w usługę zdalną połączoną ze zdalną w czasie rzeczywistym lub
  • w usługę zdalną połączoną ze stacjonarną.

Przekształcenie usługi jest możliwe wyłącznie w formę mieszaną. Takie przekształcenie daje możliwość poszerzenia formy świadczenia takiej usługi. W przypadkach, których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania usługi, taka opcja daje możliwość przeprowadzenia usługi w całości w obu formach.

W przypadku opublikowania usługi w formie mieszanej, nie ma możliwości przekształcenia w formę pojedynczą (stacjonarną, zdalną lub zdalną w czasie rzeczywistym). System nie pozwoli także na przekształcenia między formami mieszanymi.

Obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi odnosi się tylko do uczestników posiadających wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fakt uzyskania akceptacji winien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej.

Wytyczne dotyczące świadczenia usług zdalnych z 31.07.2020 r. zostały zniesione i teraz sposób realizacji usługi określany jest za pomocą pola „forma świadczenia usługi”. W dokumentacji Bazy Usług Rozwojowych nie ma informacji, żeby w tytule precyzować w jaki sposób będzie realizowana dana usługa.

 Proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli w tytule zamieścimy informację „forma zdalna” (tak jak to miało miejsce za obowiązywania ww. Wytycznych), a usługa jest realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym, to taka informacja w tytule wprowadza w błąd.

Ponieważ obecnie usługę zdalną uczestnik odbywa usługę samodzielnie na platformie, a usługę zdalną w czasie rzeczywistym trener prowadzi usługę na żywo przez komunikator.

Dodatkowo w wyszukiwarce Kart Usług jest widoczna forma świadczenia usługi: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj.

Zmiany w harmonogramie usługi można wykonać poprzez import do czasu rozpoczęcia usługi. Po rozpoczęciu zajęć edycji podlegają wyłącznie pojedyncze rekordy. Modyfikacja szczegółowego harmonogramu będzie możliwa wyłącznie dla dat przyszłych, bez możliwości edycji dnia teraźniejszego oraz dat wstecznych.
Jednakże każda zmiana powinna być konsultowana z Operatorem finansującym usługę. Po dokonaniu zmian w Karcie Usługi, Operator jaki i Uczestnicy zostaną o nich poinformowani za pomocą powiadomień wysyłanych z systemu BUR.

Wydłużenie terminu realizacji usługi jest możliwe wyłącznie za zgodą Operatora udzielającego wsparcia.

Uzupełniając Kartę Usługi przy wyborze formy zdalnej, Dostawca usług nie będzie musiał uzupełnić pola związanego z lokalizacją, osobą prowadzącą oraz harmonogramem, ponieważ każdy uczestnik będzie znajdował się w wybranym przez siebie miejscu, odbędzie usługę w wybranym przez siebie czasie (mieszcząc się w terminie podanym w Karcie Usługi), a że usługa odbywa się na platformie oznacza to, że trener nie występuje.

Uzupełniając Kartę Usługi przy wyborze formy zdalnej w czasie rzeczywistym, Dostawca nie będzie musiał uzupełnić pola związanego z lokalizacją, ponieważ każdy uczestnik oraz trener będzie znajdował się w wybranym przez siebie miejscu.

Przy usłudze mieszanej zdalnej połączonej z usługą stacjonarną, szczegółowy harmonogram usługi odnosi się do części, która jest realizowana stacjonarnie. To samo dotyczy informacji związanej z lokalizacją oraz osobą prowadzącą usługę.

Dodatkowo w Ramowym programie usługi w przypadku opublikowania usługi mieszanej w zależności od wskazanej Formy świadczenia usługi należy wskazać czas trwania każdej z form, np.: Usługa stacjonarna trwa 8 godzin, a usługa zdalna trwa 4 godziny.

Suma godzin powinna znajdować się w polu „Liczba godzin usługi” czyli 12 godzin, natomiast harmonogram powinien zawierać liczbę godzin odpowiadającą zajęciom prowadzonym w formie stacjonarnej. Część realizowana zdalnie powinna zostać zrealizowana w terminie podanym przez Dostawce Usług w Karcie Usługi.
Analogicznie należy podejść przy opublikowaniu usługi mieszanej (zdalnej połączonej ze zdalną w czasie rzeczywistym).

Kodem może być link dostępowy do konkretnego spotkania lub link dostępowy do konkretnej usługi na platformie. Dodatkowo można podać hasło do platformy lub też hasło do spotkania.

Pole „Kody dostępowe do usługi” jest opcjonalne oraz pozwala na zamieszczenie kodów dostępowych dla usług realizowanych w formie zdalnej, lub zdalnej w czasie rzeczywistym oraz w formie mieszanej.

Ponadto, uzupełnione pole nie jest wyświetlane na widoku karty usługi dla użytkowników bez uprawnień administratorskich.

Pola zablokowane do edycji na 5 dni przed rozpoczęciem usługi dotyczą daty realizacji usługi oraz lokalizacji usługi (pole musi zostać uzupełnione). Co oznacza, że ostateczne zmiany można wprowadzić na 6 dni przed rozpoczęciem usługi.

Pola zablokowane do edycji na 2 dni przed rozpoczęciem usługi dotyczą liczby godzin usługi oraz kosztu netto i brutto usługi. Zatem ostateczne zmiany ww. polach można wprowadzić na 3 dni przed rozpoczęciem usługi.

Po opublikowaniu Karty Usługi nie ma możliwości edytowania pól dotyczących rodzaju oraz podrodzaju usługi.

Po rozpoczęciu realizacji usługi możliwa jest edycja wszystkich pól w formularzu Karty Usługi z wyjątkiem tych, które dotyczą:

 • daty rozpoczęcia realizacji usługi,
 • dat wstecznych oraz teraźniejszych w szczegółowym harmonogramie usługi,
 • liczby godzin usługi,
 • kosztu usługi,
 • lokalizacji usługi.

Jeśli podczas wypełnienia karty usługi otrzymamy informację o przekroczeniu limitu znaków, zalecamy skrócić informacje zawarte w poszczególnych polach. Informacje z pola „Cel usługi” możemy przenieść do pola „Efekty uczenia się”, który ma zwiększony do 10 tys. limit znaków. Limit znaków w polach „Cel biznesowy” i „Cel edukacyjny” wynosi odpowiednio 10 tys. oraz 500 znaków, a w polach „Informacje dodatkowe” i „Warunki uczestnictwa” 1000 znaków.

W przypadku zablokowania usługi Karta Usługi nie podlega dalszym modyfikacjom ze strony Dostawcy usług. Gdy blokada została nałożona w wyniku braku uzupełnienia pól związanych z harmonogramem, lokalizacją lub osobą prowadzącą, nie ma możliwości odblokowania karty usługi. Konsekwencją zablokowania karty będzie brak możliwości świadczenia tej usługi z możliwością dofinansowania. W przypadku, gdy blokada została nałożona w wyniku działań administracyjnych (np. zawyżona cena usługi), Administrator BUR będzie się z Państwem kontaktował w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dodatkowo na 7 dni przed rozpoczęciem usługi Dostawca usług otrzymuje powiadomienie mailowe z informacją o polach, które muszą zostać uzupełnione w Karcie Usługi. Na samym formularzu Karty Usługi pojawi się komunikat informujący o brakujących polach w Karcie Usługi.
Proszę pamiętać, że wartości w polu „Lokalizacja usługi” (w szczególności: kraj, miejscowość, kod pocztowy oraz ulica) powinny być wybierane z listy rozwijanej.

Pole „Data realizacji usługi” jest polem obowiązkowym. Usługę można opublikować najpóźniej na 5 dni przed jej rozpoczęciem. Polami obowiązkowymi są również: liczba godzin usługi, lokalizacja usługi, osoby prowadzące usługę oraz harmonogram usługi. Muszą one zostać uzupełnione najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi.

Publikując usługę zamkniętą należy wskazać użytkownika, dla którego będzie ona realizowana. Po wskazaniu w Karcie Usługi w polu „Dostępność usługi", iż usługa ma być usługą zamkniętą system poprosi o podanie numeru NIP Przedsiębiorcy, numeru PESEL (w przypadku osób prywatnych) lub numeru ogłoszenia z „giełdy usług” jeżeli usługa jest odpowiedzią na zgłoszone przez firmę zapotrzebowanie na tzw. tablicy ogłoszeń. Przy szkoleniach zamkniętych również należy podać datę i miejsce szkolenia. Usługa zamknięta będzie dostępna dla wybranych użytkowników wskazanych w Karcie Usługi.

1.       Czy usługi, które zostały opublikowane przed 19 maja 2021 r[LA1] . muszą być dostosowane do nowego Regulaminu i aktualnej Instrukcji wypełniania Kart Usług?

Usługi, które zostały opublikowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przed wejściem w życie nowego Regulaminu (przed 19 maja 2021 r.) nie wymagają modyfikacji. Usługi, które zostały opublikowane w BUR od 19 maja 2021 r. muszą zostać dostosowane do aktualnych wymogów Instrukcji wypełniania Kart Usług oraz Regulaminu BUR.

Dostawca usług, który uzyskał wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług dofinansowanych nie musi wyodrębniać usług dla Przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie. W tej samej usłudze mogą uczestniczyć zarówno osoby, które zakupiły ją komercyjnie, jak i takie, które podpisały umowę wsparcia z Operatorem i uzyskały dofinansowanie.