Pomiń nawigację

Dofinansowanie - Baza Usług Rozwojowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie Informacje na temat dofinansowania w danym województwie.
Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w BUR. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach, których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: link do informacji na temat dofinansowania.
Za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych realizowane są również usługi rozwojowe w ramach konkursu Akademia Menadżera MŚP. Założenia projektu przewidują możliwość uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców planujących rozwój kadry menadżerskiej przede wszystkim na przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstw (określenie luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej), a w konsekwencji, po określeniu potrzeb na usługi rozwojowe pozwalające odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby kadry. Projekt przewiduje możliwość objęcia wsparciem zarówno właścicieli, kadry kierowniczej oraz osób pretendujących do objęcia stanowisk kierowniczych. Więcej informacji znajduje się na stronie: Więcej informacji na temat projektu Akademia Menadżera

Baza Usług Rozwojowych jest narzędziem powszechnie dostępnym i bezpłatnym.

Należy skorzystać z procedury „Odzyskania hasła” dostępnej pod oknem logowania. Odzyskanie hasła jest możliwe dla kont aktywnych. Opcja nie działa w czasie 30 minutowej blokady konta.

Jeżeli blokada spowodowana jest przekroczoną liczbą trzech błędnych logowań, to zostanie ona automatycznie usunięta po 30 minutach.

Podanie danych: imię, nazwisko i numer PESEL jest konieczne w celu dokończenia procesu rejestracjiprofilu. Powyższe dane osoby/pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie profilu Dostawcy usług są konieczne, aby uzyskać możliwość publikacji swojej oferty usług rozwojowych w BUR. Dane osobowe zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych podlegają ochronie i przetwarzaniu przez Administratora BUR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania konta użytkownika i utworzenia profilu Dostawcy usług (Karty Dostawcy usług).

Regulamin BUR, Instrukcje wypełniania Karty Usługi oraz inne załączniki są dostępne pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin.

Okres przechowywania powinien odpowiadać zasadom określonym dla programów, z jakich usługi rozwojowe są finansowane – Regionalnych Programy Operacyjne (RPO) albo Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój (POWER).