Pomiń nawigację

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Tak, Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.

Podmiot może wystąpić nie więcej niż jeden raz jako wnioskodawca i jeden raz jako partner we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Ograniczenie ma na celu zwiększenie liczby podmiotów, które będą aplikowały o środki i podniesienie motywacji do składania lepszych jakościowo projektów. Kryterium ma również na celu wybór podmiotów, które będą skupiać się na realizacji maksymalnie dwóch projektów w ramach konkursu. Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Przy wyborze partnerów należy stosować art. 33 ustawy. Ponadto realizując projekt partnerski należy spełnić pozostałe wymogi określone w kryteriach dostępu w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt rozpoczyna się nie później niż 1 stycznia 2022 r. i kończy się nie później niż 30 września 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu zalicza się wydatki na:

  1. rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
  2. pokrycie kosztów usług szkoleniowych;
  3. pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  4. pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;
  5. pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w pkt b i d;
  6. pokrycie kosztów pośrednich;
  7. zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
  8. zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Osoba z niepełnosprawnością powinna zostać zatrudniona do projektu w wymiarze co najmniej ½ etatu przez co najmniej połowę okresu jego realizacji. Koszt wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością, może być kwalifikowany zarówno w ramach kosztów pośrednich jak i bezpośrednich projektu. W przypadku  kwalifikowania wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich, wyjątkowo, w celu weryfikacji spełniania kryterium premiującego, na etapie wdrażania projektu konieczne będzie przedstawienie przez beneficjenta lub partnera dokumentów potwierdzających zatrudnienie (w oparciu o przepisy prawa pracy)osoby z niepełnosprawnością, tj. np. umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę oraz zaświadczenia o niepełnosprawności.

W regulaminie konkursu w Podrozdziale 5.2. Kryteria dostępu wraz z opisem podstaw ich oceny i znaczenia, pkt. 3 omyłkowo wpisano „przesyłanych przez PARP”. W konkursie „Akademia menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” PARP nie będzie pośredniczyła w procesie rekrutacji. Prawidłowy zapis w ppkt. a powinien brzmieć „możliwość odbierania i gromadzenia formularzy zgłoszeniowych”.

Tak, kryterium premiujące mówi, iż OzN będzie zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ etatu, co definiuje, iż formą zatrudnienia osoby może być umowa o pracę. Kwestie związane z zatrudnieniem personelu projektu regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu.