Pomiń nawigację

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Prawidłowo skonstruowany budżet projektu w zakresie usług rozwojowych powinien posiadać następujące pozycje:
Koszty bezpośrednie
Zadanie nr 3 pokrycie kosztów usług rozwojowych pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych ze szkoleniami kwota
pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia kwota
pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych z doradztwem kwota
5.9. wkład własny Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty
5.9.1 w tym wkład prywatny  
5.9.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty
Jednocześnie w uzasadnieniu do budżetu należy szczegółowo opisać metodologię wyliczenia wkładu (w podziale na wkład w wynagrodzeniu i opłaty od odpowiadających im kosztów związanych z realizacją szkoleń i doradztwa).

Operatorem mogą zostać:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • organizacje związkowe.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy.

Wnioski można składać w terminie od 23 do 31 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00.

„Wkład prywatny w postaci opłaty” oznacza to środki finansowe wnoszone przez wnioskodawcę zgodnie z § 2 ust. 10 Rozporządzenia PARP, które zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów usług rozwojowych. Przez wkład prywatny wnioskodawcy należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z otrzymanymi wcześniej innymi środkami publicznymi, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, a także środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności.

Tak, Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.

Podmiot może wystąpić nie więcej niż jeden raz jako wnioskodawca i jeden raz jako partner we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Ograniczenie ma na celu zwiększenie liczby podmiotów, które będą aplikowały o środki i podniesienie motywacji do składania lepszych jakościowo projektów. Kryterium ma również na celu wybór podmiotów, które będą skupiać się na realizacji maksymalnie dwóch projektów w ramach konkursu. Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić co najmniej 90% wskaźnika produktu.

Tak. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego.

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Przy wyborze partnerów należy stosować art. 33 ustawy. Ponadto realizując projekt partnerski należy spełnić pozostałe wymogi określone w kryteriach dostępu w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Partnerzy powinni być zaangażowani w realizację projektu, co oznacza, że wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczą również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem.

Projekt rozpoczyna się nie później niż 1 stycznia 2022 r. i kończy się nie później niż 30 września 2023 r.

Dofinansowanie można przeznaczyć na refundację usług rozwojowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej, tj.:

 • właścicieli oraz współwłaścicieli,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Maksymalna kwota wsparcia to 45 511 200 zł.

Wsparcie wyniesie do 84,28% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 15,72% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Wykonawcą usług rozwojowych w projekcie nie może być beneficjent lub partner/rzy (jeśli dotyczy) realizujący ten projekt.

Zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu zalicza się wydatki na:

 1. rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
 2. pokrycie kosztów usług szkoleniowych;
 3. pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 4. pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;
 5. pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w pkt b i d;
 6. pokrycie kosztów pośrednich;
 7. zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
 8. zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku dokonywania przez KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, termin na jej przeprowadzenie wynosi nie więcej niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów do 200, termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP. Ocena wnioskówzakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie transformacji cyfrowej, w tym analiza potrzeb kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Osoba z niepełnosprawnością powinna zostać zatrudniona do projektu w wymiarze co najmniej ½ etatu przez co najmniej połowę okresu jego realizacji. Koszt wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością, może być kwalifikowany zarówno w ramach kosztów pośrednich jak i bezpośrednich projektu. W przypadku  kwalifikowania wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich, wyjątkowo, w celu weryfikacji spełniania kryterium premiującego, na etapie wdrażania projektu konieczne będzie przedstawienie przez beneficjenta lub partnera dokumentów potwierdzających zatrudnienie (w oparciu o przepisy prawa pracy)osoby z niepełnosprawnością, tj. np. umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę oraz zaświadczenia o niepełnosprawności.

W regulaminie konkursu w Podrozdziale 5.2. Kryteria dostępu wraz z opisem podstaw ich oceny i znaczenia, pkt. 3 omyłkowo wpisano „przesyłanych przez PARP”. W konkursie „Akademia menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” PARP nie będzie pośredniczyła w procesie rekrutacji. Prawidłowy zapis w ppkt. a powinien brzmieć „możliwość odbierania i gromadzenia formularzy zgłoszeniowych”.

Tak, kryterium premiujące mówi, iż OzN będzie zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ etatu, co definiuje, iż formą zatrudnienia osoby może być umowa o pracę. Kwestie związane z zatrudnieniem personelu projektu regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu.

Projekty w ramach konkursu są ogólnopolskie. W pkt. 1.8 wniosku o dofinansowanie „Obszar realizacji projektu” należy wpisać „Cała Polska”. Na etapie wdrażania projektu rozkład udzielonego wparcia może być różny. Dokumentacja konkursowa nie nakłada obowiązku mówiącego np. o procencie udzielonego wsparcia w każdym województwie. Zakres rekrutacji oraz określenie grupy docelowej powinno zostać opisane we wniosku o dofinansowanie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz potencjał społeczny wnioskodawcy.

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu reguluje zasady i sposób postępowania w sprawach niektórych zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości tj. weksel in blanco z deklaracją wekslową, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. Należy zwrócić uwagę, iż dokumentem regulującym kwestię zabezpieczeń należytego wykonania umowy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które w 5 precyzuje wszelkie dostępne formy zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Jednocześnie informuję, iż kwestia zabezpieczenia jest za każdym razem konsultowana i PARP podejmuje ostateczną decyzję o możliwej do przyjęcia formie zabezpieczenia. Proponowana przez Państwa hipoteka na 4, 5 miejscu może zostać uznana za niewystarczającą formę zabezpieczenia umowy z PARP. Każdorazowo PARP analizuje ekonomiczną skuteczność zabezpieczenia. W przypadku hipoteki, na której są już ustanowione inne zabezpieczania pod uwagę brana jest wartość nieruchomości oraz możliwość zaspokojenia roszczeń Agencji w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego z tego składnika majątkowego.