Pomiń nawigację

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Tak, Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.

Projekt rozpoczyna się nie później niż 1 stycznia 2022 r. i kończy się nie później niż 30 września 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu zalicza się wydatki na:

  1. rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
  2. pokrycie kosztów usług szkoleniowych;
  3. pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  4. pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;
  5. pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w pkt b i d;
  6. pokrycie kosztów pośrednich;
  7. zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
  8. zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy o dofinansowanie, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane jako zwrot wydatków poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów.