Pomiń nawigację

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na poniższe. Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:
  • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
  • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

 1. Zgłoś się do Operatora Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP.
 2. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia.
 3. Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje. Określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.
 4. Wybierz usługi rozwojowe Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.

Wszelkie informacje dotyczące wyłonionych Operatorów, znajdują się na poniższej stronie, pod zakładką "Operatorzy": 

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#programy