Pomiń nawigację

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru. Mapa drogowa nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania wszystkich środków w ramach projektu, w tym ponoszonych ze środków wkładu własnego, zgodnie z zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 6c Ustawy o utworzeniu PARP oraz w załączniku nr 4 do umowy o powierzenie grantu, który stanowią Rekomendacje w zakresie ponoszenia wydatków w projekcie z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.