Pomiń nawigację

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Nie. Koszt realizacji usługi doradczej mającej na celu opracowanie mapy drogowej dla Wnioskodawcy jest niekwalifikowalny w ramach projektu i ponoszony jest ze środków Wnioskodawcy, tj. bez udziału grantu udzielanego w ramach naboru.

Wsparcie udzielane będzie małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 (Produkcja mebli), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W ramach tego działu uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
 • 31.03.Z Produkcja materaców,
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Okres realizacji projektu rozumiany również jako okres kwalifikowalności wydatków, nie może przekraczać 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku.

Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). Wnioskodawca przedstawia informacje zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym we właściwym rejestrze gospodarczym (KRS, CEIDG).

Należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki cywilnej w polu Nazwa Wnioskodawcy należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziału, należy podać pełną nazwę oddziału Wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Realizacja projektu nie może nastąpić przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, tj. wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na rozwój muszą zostać poniesione po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania Wnioskodawcy do zamówienia towarów lub usług związanych z realizacją projektu. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu następujące czynności:

 • działania przygotowawcze, w szczególności sporządzenie studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • uzyskanie zezwoleń,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, pod warunkiem, że jego koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • podpisanie listów intencyjnych lub zawarcia umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu.

Wkład własny zapewniany jest ze środków własnych Wnioskodawcy lub ze źródeł zewnętrznych innych, niż pomoc publiczna (np. kredyt bankowy).

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt musi wskazywać na prowadzenie działalności produkcyjnej w branży meblarskiej (tj. dotyczyć wyłącznie działu 31 PKD) oraz musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym (tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) na dzień składania wniosku o powierzenie grantu. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 31.01.Z. Pole należy wypełnić poprzez wybranie właściwej opcji z listy rozwijanej dotyczącej kodu PKD prowadzonej działalności.