Pomiń nawigację

Wkład prywatny dotyczy zabezpieczenia na cały okres trwania projektu. Dopuszczalnym jest podpisanie listu intencyjnego przez odbiorcę technologii z więcej niż jednym akceleratorem, informacja ta powinna zostać zamieszczona we wniosku o dofinansowanie. Istotnym jest, aby odbiorca technologii był w stanie realizować więcej niż jeden projekt w tym samym czasie.

Prawidłowo wystawione zabezpieczenie wymagane jest w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy o dofinansowanie. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczeń w tym terminie i formie zaakceptowanej przez PARP, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP wraz z deklaracją wekslową. Dopiero po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia PARP może wypłacić dofinansowanie. Wszystkie warunki związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy, w tym warunki dotyczące przypadku dofinansowania w formie zaliczek powyżej 10 mln zł, reguluje §16 Wzoru umowy o dofinansowanie.