Pomiń nawigację

Wkład własny odbiorców technologii musi być wniesiony w formie pieniężnej. Dokumentacja działania 2.5 nie wskazuje żadnej innej formy wniesienia wkładu własnego. Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku odbiorcą technologii powinien być podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zainteresowany wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów      usług startupów uczestniczących w akceleracji, który zapewni wkład pieniężny w realizację Projektu, co zostało potwierdzone Listem intencyjnym podpisanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii. Dokument ten, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie, jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w realizację projektu (o ile projekt zakłada w budżecie ponoszenie wydatków związanych z kosztami operacyjnymi) stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie.

We wniosku o dofinansowanie w rozdziale „VI. Odbiorcy technologii” należy uzupełnić informacje na temat wkładu finansowego, który Odbiorca technologii zobowiązuje się wnieść do projektu. W kolumnie „Kwota wkładu prywatnego” należy uzupełnić kwotę wkładu finansowego, który zapewni Odbiorca technologii podaną w złotówkach zgodną z podpisanym przez niego listem intencyjnym stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii wynosi minimum równowartość dofinansowania wydatków operacyjnych Wnioskodawcy. W polu „Sposób zapewnienia wkładu prywatnego” należy opisać sposób i źródła finansowania, które będą przedmiotem oceny wniosku o dofinansowanie w trakcie spotkania z Wnioskodawcą na posiedzeniu Panelu ekspertów. Tabela „Suma wkładu prywatnego” uzupełniana jest automatycznie. W rozdziale VII. wniosku o dofinansowanie w kategorii "Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do zarządzania projektem grantowym" należy wskazać zasoby kadrowe zaangażowane w zarządzanie projektem. Natomiast w kategorii "Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji" należy wskazać zasoby kadrowe oraz zasoby techniczne i organizacyjne, które Wnioskodawca zamierza wykorzystać w celu realizacji projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie pojedyncze podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanych do dofinansowania wniosku. Wnioskodawca realizuje projekt we współpracy z minimum trzema Odbiorcami technologii,
którzy jednak nie są stroną umowy z PARP i nie są uprawnieni do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Konsorcjum nie spełnia kryterium.