Pomiń nawigację

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie dofinansowania udzielanego w działaniu 2.5 POIR, których katalog wskazano w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty pomoc finansowej udzielonej przedsiębiorstwu typu start-up oraz koszty realizacji programu akceleracyjnego: pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu typu start-up zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IR 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871, z późn. zm.), w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w formie:

  • grantów rozliczanych uproszczoną metodą w postaci kwoty ryczałtowej,
  • kosztów usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu start-up.

Realizacja programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora: 

  • koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego, 
  • koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem zespołu projektowego.

W tak przedstawionym modelu, projekt o dofinansowaniu PARP wynoszącym 10 mln zł przewiduje: - pomoc publiczną dla startupów (w formie grantów oraz doradztwa) wynoszącą 9 mln zł, - kwalifikowane koszty operacyjne akceleratora wynoszące 2 mln zł. Kwalifikowane w tej wysokości koszty operacyjne mogą uzyskać dofinansowanie PARP w wysokości maksymalnie 1 mln zł (do 50%). To oznacza, że akcelerator musi wykazać dodatkowy 1 mln zł wkładu prywatnego, pozyskany od przynajmniej jednego odbiorcy technologii (na etapie oceny wniosku o dofinansowanie potwierdzony listem intencyjnym). Równoważne co do zasady jest wykazanie wkładu prywatnego na podstawie listów intencyjnych od dwóch lub więcej odbiorców technologii, np. – w omawianym modelu - pięciu listów intencyjnych, których deklarowane kwoty sumują się do kwoty wymaganego wkładu prywatnego, tj. np. 5 odbiorców technologii (5 listów) x 200 tys. zł każdy.

Kwota wkładu prywatnego wymaganego jako współfinansowanie kosztów operacyjnych, wynosząca minimum równowartość dofinansowania przez PARP tych kosztów, powinna pochodzić od co najmniej jednego odbiorcy technologii (Kryterium nr 6: Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami). Oznacza to, że wymagany wkład prywatny może pochodzić od więcej, niż jednego odbiorcy technologii, ale nie każdy z zaangażowanych odbiorców technologii (sygnatariusze załączonych do wniosku listów intencyjnych) winien jest zadeklarować zapewnienie wkładu na rzecz wnioskodawcy (akceleratora). Zasoby i potencjał Odbiorców technologii do uczestnictwa w programie akceleracji, w tym koncepcja ich udziału w programie, badane są w ramach kryterium nr 4 podczas II etapu oceny.

Zakres usług dla każdego startupu powinien być ustalany indywidualnie. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie konkursu, za indywidualny program akceleracyjny uznajemy program dedykowany określonemu beneficjentowi końcowemu, trwający od 3 do 6 miesięcy, oparty na intensywnej współpracy beneficjenta końcowego, akceleratora i odbiorcy(-ów) technologii, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze, mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii, a w szczególności ich walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zgodnie z treścią kryterium nr 1 (II etap oceny) – „Koncepcja programu akceleracji”, w ramach dostarczanych usług wyróżnia się np. usługi związane z rozwojem kompetencji biznesowych, usługi w zakresie technologicznym, wsparcie w poszukiwaniu finansowania, promocję. W §5 ust. 5 Regulaminu konkursu określono następujące kategorie kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do pomocy finansowej udzielonej startupowi: a. grant rozliczany uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych na zasadach, o których informuje załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – o łącznej wartości do 200 000,00 zł; b. usługi doradcze świadczone na rzecz startupu o łącznej wartości do 50 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowana przeznaczona na usługi doradcze świadczone na rzecz pojedynczego startupu wynosi 50 000,00 zł (Regulamin konkursu - §5 ust. 5 pkt 1b). Maksymalna kwota grantu dla jednego startupu wynosi 200 000,00 zł. Zasady ustalania kwoty grantu (wartości udzielonej pomocy), a następnie jego wydatkowania i rozliczania, określa załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Kwoty ryczałtowe jako uproszczona metoda rozliczania wydatków. W ramach przyznanego grantu do 200 000,00 zł, akcelerator przy udziale startupu oraz odbiorcy technologii jest zobowiązany do opracowania i skalkulowania zindywidualizowanego programu akceleracji w oparciu o Szczegółowy budżet oraz Harmonogram indywidualnego programu akceleracji, dostępnym na stronie internetowej PARP (Dokumentacja konkursowa działania 2.5 POIR - Materiały dodatkowe).

Zgodnie z zapisem w § 5. ust. 5 Regulaminu konkursu: Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: 1) pomocy finansowej udzielonej beneficjentowi końcowemu zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia, w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w formie: a. grantu rozliczanego uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych na zasadach, o których informuje załącznik nr 8 do regulaminu, b. usług doradczych świadczonych na rzecz beneficjenta końcowego o łącznej wartości do 50 000,00 zł; 2) realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora, przeznaczone w szczególności na: a. koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego, b. koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. Informuję, że jeżeli doradztwo zespołu merytorycznego będzie ogólne, to należy sklasyfikować je w kategorii kosztów operacyjnych Akceleratora, natomiast jeśli będzie to doradztwo wyspecjalizowane dla konkretnego startupu (podmiotowe), wówczas właściwym będzie sklasyfikowanie jako usługi doradczej, świadczonej na rzecz beneficjenta końcowego.