Pomiń nawigację

Partnerem w projekcie może być duże przedsiębiorstwo, które nie jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Warunki konkursu określone Regulaminem konkursu nie nakładają wymogów w zakresie formy własności przedsiębiorstwa występującego jako członek partnerstwa.

Tak. Jako partner w projekcie w roli inwestora występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Kryteria wyboru projektów 1.1.1 POPW wymagają, aby w skład panelu oceniającego pomysły wchodziły osoby będące przedstawicielami środowiska inwestorów prywatnych. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera tego rodzaju to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Inwestor prywatny może również występować jako element koncepcji rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, przedstawianej w odniesieniu do kryterium nr 6 - II etap oceny. Forma prawna podmiotu występującego jako inwestor prywatny pozostaje bez wpływu na spełnienie kryterium.

Każdy z Wnioskodawców inicjuje i realizuje projekt partnerski na zasadach opisanych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Ust. 2 tego artykułu opisujący warunki wyboru partnerów dotyczy wyłącznie specyficznej sytuacji, w której podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustaw. Uczelnia publiczna, będąca zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych jednostką sektora finansów publicznych, jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym warunki wskazane w ust. 2 ww. art. 33 nie mają zastosowania w odniesieniu do jej wyboru.

Przykłady specjalistycznych usług związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu podane w Regulaminie konkursu oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie obrazują jedynie przykładowe obszary wsparcia i nie stanowią zamkniętego katalogu kosztów. W przypadku świadczenia przez beneficjenta usług z wykorzystaniem własnego sprzętu laboratoryjnego, maszyn i urządzeń, wymagane jest przedstawienie uzasadnionej i weryfikowalnej metody kalkulacji przedstawionych do rozliczenia kosztów. Metoda powinna uwzględniać rzeczywiste koszty poniesione w związku z wykorzystaniem konkretnych zasobów w odniesieniu do danej usługi. W przypadku kosztów ogólnych stanowiących element kalkulacji wskazać należy ich procentowe wykorzystanie na rzecz działań projektowych (tj. wyświadczonej usługi). Beneficjent powinien dysponować dokumentami księgowymi dokumentującymi koszty źródłowe wraz z potwierdzeniami zapłaty lub poniesienia kosztu (w przypadku uwzględnienia w kalkulacji kosztów związanych z odpisami amortyzacyjnymi). Wydatki w tej kategorii, należy uwzględnić przy wyliczeniu wartości pomocy de minimis udzielonej startupowi przez beneficjenta.

Nie jest wymagane dysponowanie umowami przedwstępnymi z managerami inkubacji/ekspertami przed rozpoczęciem realizacji projektu. We wniosku należy opisać konkretne osoby, które będą pełnić wskazane role w projekcie. Osoby te powinny być dostępne dla potrzeb projektu najpóźniej w momencie przewidzianym w jego harmonogramie. Od formy ich zaangażowania zależy, jakie kroki należy przedsięwziąć w tym celu. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, nie
jest wymagana żadna dodatkowa procedura. W przypadku osób zaangażowanych do projektu w innej formie, niż umowa o pracę, wymogiem jest wybór takiej osoby w oparciu o odpowiednią procedurę (np. procedurę rozeznania rynku lub zgodnie z zasadą konkurencyjności, o których mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020). 

Infrastruktura techniczna Wnioskodawcy to zasoby, którymi Wnioskodawca dysponuje dla celu wyświadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw typu startup w ramach prowadzonego programu inkubacji. Infrastruktura techniczna powinna odpowiadać zakresowi usług, które Wnioskodawca planuje świadczyć w projekcie. Zasoby techniczne podzielone są na 4 grupy:

 • zasoby lokalowe oraz laboratoryjne (np. powierzchnie co-workingowe, powierzchnie biurowe,
  sale konferencyjne, laboratoria);
 • środki trwałe udostępnione do realizacji projektu (np. wyposażenie biura, urządzenia
  biurowe);
 • zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (np. oprogramowanie, aplikacje
  specjalistyczne, infrastruktura laboratoryjna);
 • inne niewymienione wyżej zasoby.

Przez infrastrukturę techniczną do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, o której mowa w definicji Ośrodka innowacji (str. 3 i 4 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie), rozumieć należy np. specjalistyczny sprzęt, urządzenia, maszyny, dostosowane pomieszczenia dedykowane i wykorzystywane do wyżej wymienionych działań.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, partnerem jest podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Art. 33 tej ustawy precyzuje warunki wyboru partnerów dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Podmiot taki wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 16 dokonuje z zachowaniem przejrzystości i równego traktowania. Dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do: a) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; b) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; c) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Opis kryterium wyboru projektów nr 4 Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup wskazuje: „przez zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych rozumie się, iż partnerzy dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi, w stosunku do usług, jakie zobowiązali się dostarczać inkubowanym startupom”. Zasoby techniczne partnera, podobnie jak zasoby techniczne Animatora, zostały podzielone na cztery grupy:

 • zasoby lokalowe oraz laboratoryjne (np. powierzchnie co-workingowe, powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, laboratoria);
 • środki trwałe udostępnione do realizacji projektu (np. wyposażenie biura, sprzęt biurowy);
 • zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (np. oprogramowanie, aplikacje specjalistyczne, infrastruktura laboratoryjna);
 • inne nie wymienione wyżej zasoby.

Każdy z partnerów może dedykować na rzecz projektu zasoby techniczne, z których część (lub całość) nie stanowi jego własności. Należy wtedy opisać, na
jakiej podstawie partner dysponuje danym zasobem: np. umowa najmu, dzierżawa, leasing etc.

Stroną umowy z PARP jest Animator Platformy startowej – tylko ten podmiot może wystąpić o zaliczkę w projekcie. Wnioskowana przez Animatora kwota zaliczki może jednak uwzględniać potrzeby budżetów poszczególnych partnerów. Sposób 20 przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, określa zgodnie z ustawą wdrożeniową
umowa o partnerstwie.

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu „partnerem” jest podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe. W wniosku o dofinansowanie należy opisać te zasoby oraz zadania, do których zostaną one wykorzystane, natomiast w załączniku nr 2 do Wniosku o dofinansowanie „Rozszerzony plan finansowy projektu” należy przedstawić koszty tych zadań w odniesieniu do każdego z partnerów. Nie jest możliwe, aby partner nie miał przypisanych żadnych konkretnych zadań w projekcie i budżetu. Potencjalny odbiorca technologii może zostać przedstawiony we wniosku o dofinansowanie jako element ekosystemu Platformy startowej.

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu – pkt 3 ust. 2 - Warunki uczestnictwa w konkursie pkt 3 ust. 2 partnerzy nie mogą występować w roli Wnioskodawcy lub partnerów w innych wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu. Jeden podmiot nie może być partnerem w więcej, niż jednym projekcie. Należy zwrócić uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego, takie jak np. urząd miasta, powinny wspierać nieodpłatnie budowanie przedsiębiorczości startupowej, co stanowi ich podstawowe zadanie jako członka ekosystemu.

Założenia dające podstawy poddziałaniu 1.1.1 POPW oraz fakt świadczenia przez Animatora usług na rzecz startupów, tj. udzielania im pomocy de minimis, wykluczają możliwość obejmowania przez Animatora i partnerów udziałów w startupach w okresie realizacji projektu. Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie (§3 ust. 4, pkt 10) Beneficjent zobowiązuje się, że umowa pomiędzy nim, a przedsiębiorcą, będzie zawierała Oświadczenie Beneficjenta i przedsiębiorcy o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu PARP pomiędzy przedsiębiorcą a Beneficjentem oraz podmiotami świadczącymi temu przedsiębiorcy usługi w ramach indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego. Zgodnie z art. 6c ust. 2 przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji ? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu „Partner” – jest to podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe. Partnerem w projekcie może być uczelnia, średnie i/ lub duże przedsiębiorstwo, inwestor prywatny, instytucja otoczenia biznesu, klaster i inne. Jako partner w projekcie występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Zgodnie z kryterium nr 4 Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup - II etap oceny - każdy z partnerów powinien pełnić określoną rolę w projekcie oraz wskazać, jakie usługi podstawowe lub specjalistyczne będzie wykonywać w ramach procesu inkubacji. W stosunku do zadeklarowanych zadań, należy wskazać jakie zasoby kadrowe i techniczne zostaną zaangażowane do ich realizacji.

Ocena projektów trwa do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.