Pomiń nawigację

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie: 1) realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 lutego 2020 r.; 2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu; 3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r. Jaki jest termin zgłaszania wniosków Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć projektu całkowicie zrealizowanego. Należy jednak pamiętać, że wymaga to posiadania dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku w odniesieniu do kosztów podlegających dofinansowaniu oraz dokumentów potwierdzających realizację wskaźników dla kwot ryczałtowych, zgodnie ze szczegółowymi wymogami przedstawionymi w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013, z możliwością dofinansowania również MŚP, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. Wskazane zapisy nie obligują PARP do skrócenia naboru, lecz dają uprawnienia do takiego działania. W sytuacji gdy wartość złożonych wniosków przekroczy wskazaną powyżej granicę, PARP będzie rozważać możliwość i czas wcześniejszego zamknięcia naboru w taki sposób, aby nie wprowadzać zbędnego pośpiechu skutkującego niską jakością składanych wniosków. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. Jednocześnie informujemy, że nabór nie będzie krótszy niż 7 dni. 

Zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

  1. zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu; 
  2. zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Ponadto koszty kwalifikowalne muszą być zgodne z § 42 pkt: 8, 20, 21, 29, 31, 33 i 34 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2133, z późn. zm.). Proszę zwrócić uwagę na to, że część kosztów kwalifikujących się na podstawie przywołanych zapisów Regulaminu konkursu nie będzie spełniać wymogów rozporządzenia. Podobnie rozporządzenie we wskazanych przepisach wymienia niektóre koszty, które nie spełnia wymogów Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Aby mówić o kwalifikowalności kosztów, muszą być one rodzajowo zgodne równocześnie z Regulaminem konkursu jak i ww. rozporządzeniem.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 255 000,00 zł. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach de minimis. Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro. Wartość dotychczas uzyskanej pomocy de minimis można zweryfikować m.in. w internetowym Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej https://sudop.uokik.gov.pl/home.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu konkursu, wynosi 120 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, PARP opublikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W projekcie można przewidzieć od 1 do 5 zadań. Każde zadanie obejmuje wszystkie koszty kwalifikowalne należące do jednej z kategorii wydatków: zakup usług programistycznych, zakup oprogramowania gotowego, zakup środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych), zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych), zakup usług szkoleniowych. Dla poszczególnych zadań muszą być określone i oszacowane kwoty ryczałtowe. Każde zadanie będzie rozliczane na podstawie określonej dla niego jednej kwoty ryczałtowej. Wnioskodawca powinien przeanalizować, jakie działania musi podjąć i jakie wydatki musi ponieść, aby zrealizować każde zadanie zaplanowane w projekcie. Należy dokonać wyceny każdego (cząstkowego) wydatku, który będzie wchodził w skład jednej kwoty ryczałtowej dla konkretnego zadania. We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie każdego wydatku, potwierdzające celowość, racjonalność i efektywność kwoty, w tym przedstawić sposób kalkulacji wydatku.

Jeśli na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Komisja Oceny Projektu poweźmie wątpliwości do przedstawionego przez wnioskodawcę uzasadnienia poszczególnych kwot ryczałtowych, wnioskodawca może być zobowiązany do przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonej analizy rynku.

Dokumentacja działania 6.2 POIR nie wskazuje na możliwość objęcia dofinansowaniem kosztów związanych z leasingiem oprogramowania przez wnioskodawcę/beneficjenta. Żadne koszty wynikające z takiej umowy leasingu nie zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.