Pomiń nawigację

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

  1. a) wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
  2. b) wskazać nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów),
  3. c) podać wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b),
  4. d) wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań. Dopuszczalny termin rozeznania rynku to maksymalnie pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie lub dniem rozpoczęcia projektu, jeśli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku.

Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013, z możliwością dofinansowania również MŚP, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, lub/i zakupu usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego wynosi 150 000,00 zł.

Standardowe oprogramowanie biurowe, którego nabycie nie podlega dofinansowaniu, oznacza oprogramowanie, którego funkcjonalności znajdują zastosowanie w pracy o charakterze biurowym, w bardzo szerokim spektrum typów działalności gospodarczej, pozostając bez ścisłego związku z charakterystyką procesów biznesowych, w których jest ono wykorzystywane. Przykładami standardowego oprogramowania biurowego są: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej. Standardowe oprogramowanie księgowe, którego nabycie nie podlega dofinansowaniu, to oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia ewidencji księgowej działalności gospodarczej wnioskodawcy, rozliczeń, organizacji i zarządzania finansami w firmie. Rozwiązania niestandardowe w tym zakresie oferują specyficzne funkcjonalności wynikające z zastosowania zaawansowanych technologii informatycznych, których wykorzystywanie zwiększa w sposób istotny i oczywisty zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na sytuacje kryzysowe. Przykładem rozwiązań niestandardowych mogą być rozwiązania wykorzystujące mechanizmy analizy Big Data lub sztucznej inteligencji i integrujące funkcje księgowe z funkcjami dotyczącymi automatyzacji zarządzania logistyką lub produkcją przedsiębiorstwa. Niekwalifikowalne będzie również oprogramowanie zakupywanie w celu stworzenia sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usługi związanej z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane w szczególności zawarcie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji usługi/dostawy na rzecz wnioskodawcy.

Kryterium fakultatywnego „Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19”. Oceniający wykorzystają kod PKD do zidentyfikowania, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu: 47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z.

W projekcie można przewidzieć od 1 do 5 zadań. Każde zadanie obejmuje wszystkie koszty kwalifikowalne należące do jednej z kategorii wydatków: zakup usług programistycznych, zakup oprogramowania gotowego, zakup środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych), zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych), zakup usług szkoleniowych. Dla poszczególnych zadań muszą być określone i oszacowane kwoty ryczałtowe. Każde zadanie będzie rozliczane na podstawie określonej dla niego jednej kwoty ryczałtowej. Wnioskodawca powinien przeanalizować, jakie działania musi podjąć i jakie wydatki musi ponieść, aby zrealizować każde zadanie zaplanowane w projekcie. Należy dokonać wyceny każdego (cząstkowego) wydatku, który będzie wchodził w skład jednej kwoty ryczałtowej dla konkretnego zadania. We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie każdego wydatku, potwierdzające celowość, racjonalność i efektywność kwoty, w tym przedstawić sposób kalkulacji wydatku.

W przypadku przekształcenia spółki zgodnego z odpowiednimi zapisami Kodeksu spółek handlowych, w taki sposób, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dane historyczne z okresu sprzed przekształcenia dotyczące działalności wnioskodawcy (np. obroty za rok 2019) podaje się dla spółki, która uległa przekształceniu.

Dokumentacja konkursowa działania 6.2 jest inspirowana metodyką Oslo manual, niemniej podręcznik ten nie jest przywołany jako oficjalne źródło wiedzy do dokonywania oceny innowacyjności projektów. Dokumentacja działania 6.2 zawiera pewnego rodzaju wymogi lub zastrzeżenia, ograniczające możliwość wsparcia niektórych rodzajów innowacji, opisanych w Oslo manual jako innowacje w procesach. W szczególności zwracamy uwagę na przyjęte kryteria oceny projektów, które ustalają, że: „Instrument ten, dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.” Zastosowanie technologii cyfrowych oznacza przede wszystkim wdrożenie oprogramowania, którego zakup jest komponentem obligatoryjnym wspieranych projektów. W kontekście wzmianki w pytaniu o wdrażaniu e-sklepów zwracamy uwagę na następujący zapis Instrukcji wypełniania wniosku: „Są to innowacje zmieniające sposób realizacji podstawowych funkcji przedsiębiorstwa dotyczących produkcji wyrobów lub świadczenia usług lub funkcji wspierających, takich jak dystrybucja i logistyka, sprzedaż i usługi posprzedażowe, usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne i zarządcze, usługi inżynieryjne i pokrewne usługi techniczne na rzecz przedsiębiorstwa. Poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych (wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie) powinna nastąpić znacząca zmiana procesów w firmie (wprowadzenie nowego procesu lub jego ulepszenie). Jednocześnie nie każdy projekt wykorzystujący technologię cyfrową powodujący zmiany procesów będzie mógł być zakwalifikowany do wsparcia. Taka zmiana powinna wynikać, być uzasadniona koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności pandemii COVID-19 lub koniecznością wzmocnienia odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów. Uwaga! W zakres innowacji procesowych nie zalicza się tworzenia sklepów internetowych.” oraz „Za niekwalifikowalne należy jednak uznać projekty, które w zakresie prowadzonej dotychczas sprzedaży towarów w tradycyjny sposób, będą jedynie zakładały stworzenie sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny. Wprowadzenie innowacji powinno być wyraźnie uzasadnione wykazaniem kontekstu wpływu epidemii na działalność danego wnioskodawcy lub kontekstem jego uodpornienia na kryzysy związane z epidemią.” Informujemy ponadto, że przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1, z późn. zm.) nie pozwalają na udzielanie pomocy na tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich. Zatem w odniesieniu do cyfryzacji procesów sprzedażowych wsparcie z działania 6.2 POIR będzie udzielane w ograniczonym zakresie (jako procesów wspierających), podporządkowanym realizacji zasadniczych celów poddziałania. 

W przypadku spadku przychodów mniejszego niż 30% wniosek otrzyma w ramach tego kryterium 0 pkt.

Wymóg, przywołany w pytaniu, ma najbardziej bezpośrednie odniesienie do kryterium oceny „Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19”. W opisie tego kryterium można przeczytać w szczególności: „Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.” Działalność, której dotyczy projekt, to działalność, która była przez wnioskodawcę realizowana w przeszłości i wnioskodawca widzi zagrożenia dla kontynuacji tej działalności w dotychczasowy sposób, w szczególności w związku z epidemią COVID-19 i ewentualnych przyszłymi epidemiami. Projekt w ramach działania 6.2, ma słuzyć temu aby, w oparciu o rozwiązania informatyczne, dokonać zmiany sposobu realizacji procesów biznesowych w obszarze tej konkretnej działalności. Wynika stąd, że dofinansowaniem obejmujemy projekt dotyczący działalności, która była już historycznie wykonywana przez przedsiębiorcę. Co do zasady wymaga to odpowiedniego wpisu w KRS/CEIDG (prawo obliguje przedsiębiorcę do powiadomienia organu ewidencyjnego o zmianach przedmiotu działalności w terminie 7 dni od ich zaistnienia). Powyższe nie oznacza jednak, że powoływanie się na kod PKD działalności wpisany po ogłoszeniu konkursu będzie skutkowało jedynie negatywną oceną ww. kryterium fakultatywnego. Z pewnością taka okoliczność będzie brana pod uwagę również w ocenie kryterium obligatoryjnego „Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny”. Kryteria określają, że instrument (działanie 6.2 POIR) dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa. Odnosi się to właśnie do działalności realizowanej w ramach kodu PKD wskazywanego w polu wniosku, którego dotyczy zadane pytanie. Zatem dokonanie wpisu kodu PKD w dokumencie rejestrowym po ogłoszeniu konkursu sugeruje, że mamy do czynienia z rodzajem działalności, która wcześniej nie była realizowana przez wnioskodawcę. Gdyby ocena merytoryczna faktycznie potwierdziła, że w wyniku realizacji projektu nie następuje zmiana sposobu działania w zakresie działalności ujętej wskazanym kodem PKD (jest to działalność nowa, wcześniej nie prowadzona), wówczas kryterium obligatoryjne nr 4 zostanie uznane za niespełnione. Dodatkowo przypominamy, że kody PKD podane we wniosku muszą być bezwzględnie aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. W przeciwnym wypadku wniosek będzie uznany za wniosek wadliwy formalnie w rozumieniu § 7 Regulaminu konkursu (Warunki formalne i oczywiste omyłki - sposób ich uzupełniania lub poprawiania). Uchybienia formalne, które nie zostaną poprawione przesądzają o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, o niedopuszczeniu wniosku do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

W Instrukcji wypełniania wniosku wskazuje się, że dla rozliczenia realizacji usług doradczych należy przedstawić „Dokumenty potwierdzające wykonanie zakupionej usługi doradczej, zgodnej z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie (np. opracowanie, raport, protokół odbioru).” Z powyższego wynika, że raport powinien prezentować szczegółowo zakres, przebieg i rezultaty usługi doradczej.

Zgodnie z zasadami konkursu w ramach działania 6.2 POIR dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Dokumentacja konkursowa wskazuje jednocześnie, że w zakres innowacji procesowych określonych dla tego działania nie zalicza się tworzenia sklepów internetowych. Za niekwalifikowalne należy uznać projekty, które w zakresie prowadzonej dotychczas sprzedaży towarów w tradycyjny sposób, będą jedynie zakładały stworzenie sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny. Stworzenie sklepu internetowego mogłoby podlegać dofinansowaniu (jako jeden z wielu - nie główny - element projektu) jedynie w sytuacji, gdy stanowiłoby element niezbędny, warunkujący i bezpośrednio związany z wdrożeniem rozwiązania cyfrowego i innowacji procesowej w firmie i byłoby dla tego rozwiązania następstwem i dopełnieniem.

Dokumentacja działania 6.2 POIR nie wskazuje na możliwość objęcia dofinansowaniem kosztów związanych z leasingiem oprogramowania przez wnioskodawcę/beneficjenta. Żadne koszty wynikające z takiej umowy leasingu nie zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.