Pomiń nawigację

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

  1. a) wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
  2. b) wskazać nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów),
  3. c) podać wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b),
  4. d) wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań. Dopuszczalny termin rozeznania rynku to maksymalnie pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie lub dniem rozpoczęcia projektu, jeśli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku.

Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, lub/i zakupu usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego wynosi 150 000,00 zł.

Standardowe oprogramowanie biurowe, którego nabycie nie podlega dofinansowaniu, oznacza oprogramowanie, którego funkcjonalności znajdują zastosowanie w pracy o charakterze biurowym, w bardzo szerokim spektrum typów działalności gospodarczej, pozostając bez ścisłego związku z charakterystyką procesów biznesowych, w których jest ono wykorzystywane. Przykładami standardowego oprogramowania biurowego są: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej. Standardowe oprogramowanie księgowe, którego nabycie nie podlega dofinansowaniu, to oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia ewidencji księgowej działalności gospodarczej wnioskodawcy, rozliczeń, organizacji i zarządzania finansami w firmie. Rozwiązania niestandardowe w tym zakresie oferują specyficzne funkcjonalności wynikające z zastosowania zaawansowanych technologii informatycznych, których wykorzystywanie zwiększa w sposób istotny i oczywisty zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na sytuacje kryzysowe. Przykładem rozwiązań niestandardowych mogą być rozwiązania wykorzystujące mechanizmy analizy Big Data lub sztucznej inteligencji i integrujące funkcje księgowe z funkcjami dotyczącymi automatyzacji zarządzania logistyką lub produkcją przedsiębiorstwa. Niekwalifikowalne będzie również oprogramowanie zakupywanie w celu stworzenia sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usługi związanej z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane w szczególności zawarcie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji usługi/dostawy na rzecz wnioskodawcy.

Kryterium fakultatywnego „Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19”. Oceniający wykorzystają kod PKD do zidentyfikowania, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu: 47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z.

Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości przyznanego dofinansowania.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 255 000,00 zł. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach de minimis. Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro. Wartość dotychczas uzyskanej pomocy de minimis można zweryfikować m.in. w internetowym Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej https://sudop.uokik.gov.pl/home.

Wkład publiczny to wszystkie środki publiczne w projekcie. Wkład publiczny stanowi sumę dofinansowania na projekt, tj. wszystkie środki finansowe pochodzące z EFRR.

W projekcie można przewidzieć od 1 do 5 zadań. Każde zadanie obejmuje wszystkie koszty kwalifikowalne należące do jednej z kategorii wydatków: zakup usług programistycznych, zakup oprogramowania gotowego, zakup środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych), zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych), zakup usług szkoleniowych. Dla poszczególnych zadań muszą być określone i oszacowane kwoty ryczałtowe. Każde zadanie będzie rozliczane na podstawie określonej dla niego jednej kwoty ryczałtowej. Wnioskodawca powinien przeanalizować, jakie działania musi podjąć i jakie wydatki musi ponieść, aby zrealizować każde zadanie zaplanowane w projekcie. Należy dokonać wyceny każdego (cząstkowego) wydatku, który będzie wchodził w skład jednej kwoty ryczałtowej dla konkretnego zadania. We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie każdego wydatku, potwierdzające celowość, racjonalność i efektywność kwoty, w tym przedstawić sposób kalkulacji wydatku.

W przypadku przekształcenia spółki zgodnego z odpowiednimi zapisami Kodeksu spółek handlowych, w taki sposób, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dane historyczne z okresu sprzed przekształcenia dotyczące działalności wnioskodawcy (np. obroty za rok 2019) podaje się dla spółki, która uległa przekształceniu.

Przekazanie środków trwałych, na których zakup przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie byłoby niezgodne z zapisami umowy dotyczącymi obowiązku utrzymania trwałości projektu. Ponadto wydatki kwalifikowalne na zakup środków trwałych mogą być ponoszone wyłącznie w związku z wdrażaniem rozwiązania cyfryzacyjnego. Nie podlegają dofinansowaniu środki trwałe, których przeznaczeniem byłoby opracowanie lub wprowadzenie rozwiązania cyfryzacyjnego. Urządzenia testowe identyfikuje się jako związane z opracowywaniem i wprowadzaniem rozwiązania, a nie jego finalnym wdrożeniem. Wreszcie trudno byłoby wykazać zasadność i racjonalność ponoszenia tego typu wydatków, wobec alternatywnego krótkoterminowego wypożyczenia/najmu urządzeń do testów.

Jeśli prace programistyczne są integralnie związane z zakupem gotowego oprogramowania, w taki sposób, iż z punktu widzenia prawa ich koszt zwiększać będzie wartość początkową nabywanej licencji (brak nabycia odrębnej wartości niematerialnej i prawnej), wówczas należy te koszty wykazać razem z kosztami gotowego oprogramowania. W ramach udokumentowania realizację wskaźnika dla kwot ryczałtowych należy wówczas przedstawić „wykaz prac wykonanych w zakresie dostosowania oprogramowania do specyfiki działalności wnioskodawcy, przy czym wykaz powinien zawierać zwięzły opis zrealizowanych prac.” W przeciwnym wypadku prace programistyczne (aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem) powinny być rozpoznane jako zakup usługi programistycznej i powinny prowadzić do przekazania wnioskodawcy licencji lub praw autorskich do produktów tych prac. W tej sytuacji konieczne byłoby pełne udokumentowanie wskaźnika dla kwoty ryczałtowej „Liczba zakupionych usług programistycznych” zgodnie z wymogami dla tego wskaźnika. W ramach poddziałania nie kwalifikują się do wsparcia usługi programistyczne nie związane z zakupem określonej wartości niematerialnej i prawnej (w formie licencji lub praw autorskich do oprogramowania).

W Instrukcji wypełniania wniosku wskazuje się, że dla rozliczenia realizacji usług doradczych należy przedstawić „Dokumenty potwierdzające wykonanie zakupionej usługi doradczej, zgodnej z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie (np. opracowanie, raport, protokół odbioru).” Z powyższego wynika, że raport powinien prezentować szczegółowo zakres, przebieg i rezultaty usługi doradczej.

Zgodnie z zasadami konkursu w ramach działania 6.2 POIR dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Dokumentacja konkursowa wskazuje jednocześnie, że w zakres innowacji procesowych określonych dla tego działania nie zalicza się tworzenia sklepów internetowych. Za niekwalifikowalne należy uznać projekty, które w zakresie prowadzonej dotychczas sprzedaży towarów w tradycyjny sposób, będą jedynie zakładały stworzenie sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny. Stworzenie sklepu internetowego mogłoby podlegać dofinansowaniu (jako jeden z wielu - nie główny - element projektu) jedynie w sytuacji, gdy stanowiłoby element niezbędny, warunkujący i bezpośrednio związany z wdrożeniem rozwiązania cyfrowego i innowacji procesowej w firmie i byłoby dla tego rozwiązania następstwem i dopełnieniem.

Dokumentacja działania 6.2 POIR nie wskazuje na możliwość objęcia dofinansowaniem kosztów związanych z leasingiem oprogramowania przez wnioskodawcę/beneficjenta. Żadne koszty wynikające z takiej umowy leasingu nie zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.