Pomiń nawigację

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013, z możliwością dofinansowania również MŚP, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości przyznanego dofinansowania.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 255 000,00 zł. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach de minimis. Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro. Wartość dotychczas uzyskanej pomocy de minimis można zweryfikować m.in. w internetowym Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej https://sudop.uokik.gov.pl/home.

Wkład publiczny to wszystkie środki publiczne w projekcie. Wkład publiczny stanowi sumę dofinansowania na projekt, tj. wszystkie środki finansowe pochodzące z EFRR.

W przypadku przekształcenia spółki zgodnego z odpowiednimi zapisami Kodeksu spółek handlowych, w taki sposób, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dane historyczne z okresu sprzed przekształcenia dotyczące działalności wnioskodawcy (np. obroty za rok 2019) podaje się dla spółki, która uległa przekształceniu.

Przekazanie środków trwałych, na których zakup przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie byłoby niezgodne z zapisami umowy dotyczącymi obowiązku utrzymania trwałości projektu. Ponadto wydatki kwalifikowalne na zakup środków trwałych mogą być ponoszone wyłącznie w związku z wdrażaniem rozwiązania cyfryzacyjnego. Nie podlegają dofinansowaniu środki trwałe, których przeznaczeniem byłoby opracowanie lub wprowadzenie rozwiązania cyfryzacyjnego. Urządzenia testowe identyfikuje się jako związane z opracowywaniem i wprowadzaniem rozwiązania, a nie jego finalnym wdrożeniem. Wreszcie trudno byłoby wykazać zasadność i racjonalność ponoszenia tego typu wydatków, wobec alternatywnego krótkoterminowego wypożyczenia/najmu urządzeń do testów.

Dokumentacja konkursowa działania 6.2 jest inspirowana metodyką Oslo manual, niemniej podręcznik ten nie jest przywołany jako oficjalne źródło wiedzy do dokonywania oceny innowacyjności projektów. Dokumentacja działania 6.2 zawiera pewnego rodzaju wymogi lub zastrzeżenia, ograniczające możliwość wsparcia niektórych rodzajów innowacji, opisanych w Oslo manual jako innowacje w procesach. W szczególności zwracamy uwagę na przyjęte kryteria oceny projektów, które ustalają, że: „Instrument ten, dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.” Zastosowanie technologii cyfrowych oznacza przede wszystkim wdrożenie oprogramowania, którego zakup jest komponentem obligatoryjnym wspieranych projektów. W kontekście wzmianki w pytaniu o wdrażaniu e-sklepów zwracamy uwagę na następujący zapis Instrukcji wypełniania wniosku: „Są to innowacje zmieniające sposób realizacji podstawowych funkcji przedsiębiorstwa dotyczących produkcji wyrobów lub świadczenia usług lub funkcji wspierających, takich jak dystrybucja i logistyka, sprzedaż i usługi posprzedażowe, usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne i zarządcze, usługi inżynieryjne i pokrewne usługi techniczne na rzecz przedsiębiorstwa. Poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych (wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie) powinna nastąpić znacząca zmiana procesów w firmie (wprowadzenie nowego procesu lub jego ulepszenie). Jednocześnie nie każdy projekt wykorzystujący technologię cyfrową powodujący zmiany procesów będzie mógł być zakwalifikowany do wsparcia. Taka zmiana powinna wynikać, być uzasadniona koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności pandemii COVID-19 lub koniecznością wzmocnienia odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów. Uwaga! W zakres innowacji procesowych nie zalicza się tworzenia sklepów internetowych.” oraz „Za niekwalifikowalne należy jednak uznać projekty, które w zakresie prowadzonej dotychczas sprzedaży towarów w tradycyjny sposób, będą jedynie zakładały stworzenie sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny. Wprowadzenie innowacji powinno być wyraźnie uzasadnione wykazaniem kontekstu wpływu epidemii na działalność danego wnioskodawcy lub kontekstem jego uodpornienia na kryzysy związane z epidemią.” Informujemy ponadto, że przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1, z późn. zm.) nie pozwalają na udzielanie pomocy na tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich. Zatem w odniesieniu do cyfryzacji procesów sprzedażowych wsparcie z działania 6.2 POIR będzie udzielane w ograniczonym zakresie (jako procesów wspierających), podporządkowanym realizacji zasadniczych celów poddziałania. 

W przypadku spadku przychodów mniejszego niż 30% wniosek otrzyma w ramach tego kryterium 0 pkt.

Wymóg, przywołany w pytaniu, ma najbardziej bezpośrednie odniesienie do kryterium oceny „Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19”. W opisie tego kryterium można przeczytać w szczególności: „Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.” Działalność, której dotyczy projekt, to działalność, która była przez wnioskodawcę realizowana w przeszłości i wnioskodawca widzi zagrożenia dla kontynuacji tej działalności w dotychczasowy sposób, w szczególności w związku z epidemią COVID-19 i ewentualnych przyszłymi epidemiami. Projekt w ramach działania 6.2, ma słuzyć temu aby, w oparciu o rozwiązania informatyczne, dokonać zmiany sposobu realizacji procesów biznesowych w obszarze tej konkretnej działalności. Wynika stąd, że dofinansowaniem obejmujemy projekt dotyczący działalności, która była już historycznie wykonywana przez przedsiębiorcę. Co do zasady wymaga to odpowiedniego wpisu w KRS/CEIDG (prawo obliguje przedsiębiorcę do powiadomienia organu ewidencyjnego o zmianach przedmiotu działalności w terminie 7 dni od ich zaistnienia). Powyższe nie oznacza jednak, że powoływanie się na kod PKD działalności wpisany po ogłoszeniu konkursu będzie skutkowało jedynie negatywną oceną ww. kryterium fakultatywnego. Z pewnością taka okoliczność będzie brana pod uwagę również w ocenie kryterium obligatoryjnego „Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny”. Kryteria określają, że instrument (działanie 6.2 POIR) dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa. Odnosi się to właśnie do działalności realizowanej w ramach kodu PKD wskazywanego w polu wniosku, którego dotyczy zadane pytanie. Zatem dokonanie wpisu kodu PKD w dokumencie rejestrowym po ogłoszeniu konkursu sugeruje, że mamy do czynienia z rodzajem działalności, która wcześniej nie była realizowana przez wnioskodawcę. Gdyby ocena merytoryczna faktycznie potwierdziła, że w wyniku realizacji projektu nie następuje zmiana sposobu działania w zakresie działalności ujętej wskazanym kodem PKD (jest to działalność nowa, wcześniej nie prowadzona), wówczas kryterium obligatoryjne nr 4 zostanie uznane za niespełnione. Dodatkowo przypominamy, że kody PKD podane we wniosku muszą być bezwzględnie aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. W przeciwnym wypadku wniosek będzie uznany za wniosek wadliwy formalnie w rozumieniu § 7 Regulaminu konkursu (Warunki formalne i oczywiste omyłki - sposób ich uzupełniania lub poprawiania). Uchybienia formalne, które nie zostaną poprawione przesądzają o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, o niedopuszczeniu wniosku do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Jeśli prace programistyczne są integralnie związane z zakupem gotowego oprogramowania, w taki sposób, iż z punktu widzenia prawa ich koszt zwiększać będzie wartość początkową nabywanej licencji (brak nabycia odrębnej wartości niematerialnej i prawnej), wówczas należy te koszty wykazać razem z kosztami gotowego oprogramowania. W ramach udokumentowania realizację wskaźnika dla kwot ryczałtowych należy wówczas przedstawić „wykaz prac wykonanych w zakresie dostosowania oprogramowania do specyfiki działalności wnioskodawcy, przy czym wykaz powinien zawierać zwięzły opis zrealizowanych prac.” W przeciwnym wypadku prace programistyczne (aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem) powinny być rozpoznane jako zakup usługi programistycznej i powinny prowadzić do przekazania wnioskodawcy licencji lub praw autorskich do produktów tych prac. W tej sytuacji konieczne byłoby pełne udokumentowanie wskaźnika dla kwoty ryczałtowej „Liczba zakupionych usług programistycznych” zgodnie z wymogami dla tego wskaźnika. W ramach poddziałania nie kwalifikują się do wsparcia usługi programistyczne nie związane z zakupem określonej wartości niematerialnej i prawnej (w formie licencji lub praw autorskich do oprogramowania).

Dokumentacja działania 6.2 POIR nie wskazuje na możliwość objęcia dofinansowaniem kosztów związanych z leasingiem oprogramowania przez wnioskodawcę/beneficjenta. Żadne koszty wynikające z takiej umowy leasingu nie zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.