Pomiń nawigację

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości przyznanego dofinansowania.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 255 000,00 zł. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach de minimis. Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro. Wartość dotychczas uzyskanej pomocy de minimis można zweryfikować m.in. w internetowym Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej https://sudop.uokik.gov.pl/home.

Wkład publiczny to wszystkie środki publiczne w projekcie. Wkład publiczny stanowi sumę dofinansowania na projekt, tj. wszystkie środki finansowe pochodzące z EFRR.

W przypadku przekształcenia spółki zgodnego z odpowiednimi zapisami Kodeksu spółek handlowych, w taki sposób, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dane historyczne z okresu sprzed przekształcenia dotyczące działalności wnioskodawcy (np. obroty za rok 2019) podaje się dla spółki, która uległa przekształceniu.

Przekazanie środków trwałych, na których zakup przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie byłoby niezgodne z zapisami umowy dotyczącymi obowiązku utrzymania trwałości projektu. Ponadto wydatki kwalifikowalne na zakup środków trwałych mogą być ponoszone wyłącznie w związku z wdrażaniem rozwiązania cyfryzacyjnego. Nie podlegają dofinansowaniu środki trwałe, których przeznaczeniem byłoby opracowanie lub wprowadzenie rozwiązania cyfryzacyjnego. Urządzenia testowe identyfikuje się jako związane z opracowywaniem i wprowadzaniem rozwiązania, a nie jego finalnym wdrożeniem. Wreszcie trudno byłoby wykazać zasadność i racjonalność ponoszenia tego typu wydatków, wobec alternatywnego krótkoterminowego wypożyczenia/najmu urządzeń do testów.

Jeśli prace programistyczne są integralnie związane z zakupem gotowego oprogramowania, w taki sposób, iż z punktu widzenia prawa ich koszt zwiększać będzie wartość początkową nabywanej licencji (brak nabycia odrębnej wartości niematerialnej i prawnej), wówczas należy te koszty wykazać razem z kosztami gotowego oprogramowania. W ramach udokumentowania realizację wskaźnika dla kwot ryczałtowych należy wówczas przedstawić „wykaz prac wykonanych w zakresie dostosowania oprogramowania do specyfiki działalności wnioskodawcy, przy czym wykaz powinien zawierać zwięzły opis zrealizowanych prac.” W przeciwnym wypadku prace programistyczne (aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem) powinny być rozpoznane jako zakup usługi programistycznej i powinny prowadzić do przekazania wnioskodawcy licencji lub praw autorskich do produktów tych prac. W tej sytuacji konieczne byłoby pełne udokumentowanie wskaźnika dla kwoty ryczałtowej „Liczba zakupionych usług programistycznych” zgodnie z wymogami dla tego wskaźnika. W ramach poddziałania nie kwalifikują się do wsparcia usługi programistyczne nie związane z zakupem określonej wartości niematerialnej i prawnej (w formie licencji lub praw autorskich do oprogramowania).

Dokumentacja działania 6.2 POIR nie wskazuje na możliwość objęcia dofinansowaniem kosztów związanych z leasingiem oprogramowania przez wnioskodawcę/beneficjenta. Żadne koszty wynikające z takiej umowy leasingu nie zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.