Pomiń nawigację

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości przyznanego dofinansowania.

Przekazanie środków trwałych, na których zakup przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie byłoby niezgodne z zapisami umowy dotyczącymi obowiązku utrzymania trwałości projektu. Ponadto wydatki kwalifikowalne na zakup środków trwałych mogą być ponoszone wyłącznie w związku z wdrażaniem rozwiązania cyfryzacyjnego. Nie podlegają dofinansowaniu środki trwałe, których przeznaczeniem byłoby opracowanie lub wprowadzenie rozwiązania cyfryzacyjnego. Urządzenia testowe identyfikuje się jako związane z opracowywaniem i wprowadzaniem rozwiązania, a nie jego finalnym wdrożeniem. Wreszcie trudno byłoby wykazać zasadność i racjonalność ponoszenia tego typu wydatków, wobec alternatywnego krótkoterminowego wypożyczenia/najmu urządzeń do testów.

Jeśli prace programistyczne są integralnie związane z zakupem gotowego oprogramowania, w taki sposób, iż z punktu widzenia prawa ich koszt zwiększać będzie wartość początkową nabywanej licencji (brak nabycia odrębnej wartości niematerialnej i prawnej), wówczas należy te koszty wykazać razem z kosztami gotowego oprogramowania. W ramach udokumentowania realizację wskaźnika dla kwot ryczałtowych należy wówczas przedstawić „wykaz prac wykonanych w zakresie dostosowania oprogramowania do specyfiki działalności wnioskodawcy, przy czym wykaz powinien zawierać zwięzły opis zrealizowanych prac.” W przeciwnym wypadku prace programistyczne (aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem) powinny być rozpoznane jako zakup usługi programistycznej i powinny prowadzić do przekazania wnioskodawcy licencji lub praw autorskich do produktów tych prac. W tej sytuacji konieczne byłoby pełne udokumentowanie wskaźnika dla kwoty ryczałtowej „Liczba zakupionych usług programistycznych” zgodnie z wymogami dla tego wskaźnika. W ramach poddziałania nie kwalifikują się do wsparcia usługi programistyczne nie związane z zakupem określonej wartości niematerialnej i prawnej (w formie licencji lub praw autorskich do oprogramowania).

Dokumentacja działania 6.2 POIR nie wskazuje na możliwość objęcia dofinansowaniem kosztów związanych z leasingiem oprogramowania przez wnioskodawcę/beneficjenta. Żadne koszty wynikające z takiej umowy leasingu nie zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.