Pomiń nawigację

Nie ma takiego limitu z zastrzeżeniem zapisów Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) zawartych w pkt. 1.1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

W arkuszu Założenia w modelu finansowym, w części „finansowanie” należy podać oprocentowanie kredytów/pożyczek oraz depozytów, które przyjęte będzie do prognozowania w całym modelu finansowym, tzn. zarówno w części bez projektu, jak i w projekcie. Zatem dotyczyć będzie całej działalności firmy. Jeżeli oprocentowanie kredytów i depozytów dla części „bez projektu” oraz części projektowej są różne, proszę to wskazać w polu Komentarz.

Wsparcie jest udzielane firmom działającym na terenie RP, a we wniosku w polu „Miejsce realizacji” należy wskazać miejsce na terenie RP, w którym będą realizowane prace B+R . Jeśli jest to siedziba firmy to należy wskazać siedzibę a także inne lokalizacje na terenie RP, jeśli badania będą prowadzone w różnych lokalizacjach w kraju. W uzasadnionych przypadkach w opisie zadań, należy wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić, dlaczego taka a nie inna lokalizacja jest konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań. Będzie to podlegało ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Usługa polegająca na częściowej realizacji prac B+R poza terenem RP może być kwalifikowana do wsparcia w ramach kategorii wydatku 3.3.2. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” w ramach kategorii: 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Ponadto w ramach kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) możliwe będzie wykazanie kosztów związanych z kosztami transportu na miejsce badań, w przypadku w którym okaże się to niezbędne i konieczne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji prac B+R oraz poniesienie ich będzie wynikało bezpośrednio z realizacji projektu.

Zgodnie informacją zawartą w kryterium Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją: „Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia naboru”. Jeżeli treść ww. kryterium się nie zmieni, w kolejnych naborach ocena dokonywana będzie w oparciu o Listę KIS będącą załącznikiem do Regulaminu Wyboru Projektów.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Umowa dotycząca zewnętrznego finansowania (np. umowa pożyczki z inwestorem) powinna być przedstawiona najpóźniej na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. W przeciwnym razie beneficjent – zgodnie z § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie – zobowiązany będzie do dostarczenia umowy zewnętrznego finansowania projektu przed pierwszą wypłatą dofinansowania. Natomiast jeśli inwestor jest zdecydowany finansować projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i podpiszę umowę pożyczki lub inną, może to być ocenione na korzyść Wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryterium „zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”.

Umowa z inwestorem może zostać podpisana przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Może to być również umowa warunkowa, uzależniająca swoje obowiązywanie od określonych warunków (np. informacji o pozytywnej ocenie wniosku).

Podatek VAT jest co do zasady wydatkiem niekwalifikowanym a jako wydatek kwalifikowany można go uznać tylko w  przypadku, jeżeli Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT w polu „Możliwość odzyskania VAT” należy wybrać „TAK”. Jeżeli nie ma takiej możliwości to wybiera „Nie” a w polu: uzasadnienie braku możliwości odzyskania VAT, wpisuje „nie dotyczy”. W każdym  przypadku kwoty wydatków w polu „wydatki ogółem” powinny być wykazane w kwotach brutto (tj. z VAT), a w polu „koszty kwalifikowane” wykazane w kwotach netto (bez VAT) chyba że podatek będzie kwalifikowany.

W przypadku, gdy zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest wydane na ten sam zakres kosztów kwalifikowalnych, jak zgłoszone do projektu, należy wskazać, że przed ewentualnym zawarciem umowy o dofinansowanie, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przedłożenia zarówno decyzji o wsparciu, jak i wykazu kosztów, jakie w ramach tej decyzji zostały/zostaną sfinansowane. Jednocześnie należy zauważyć, że udzielona pomoc (zarówno w ramach decyzji jak i programu SMART) nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicznej obowiązującej w regionie, w którym realizowany jest projekt.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wydatek polegający na budowie budynku i posadowieniu OZE na dachu tego budynku, może być kwalifikowany – w zależności od decyzji wnioskodawcy oraz zakresu projektu – albo w ramach modułu Wdrożenie Innowacji, albo w ramach modułu Zazielenienie przedsiębiorstw.

Przy czym, jeśli decyzją wnioskodawcy ww. koszt zostanie ujęty w ramach modułu Wdrożenie Innowacji, instalacja OZE może być kosztem kwalifikowalnym w ramach następujących kategorii wydatków:

Środki trwałe/dostawy (pozycja 4.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków), które finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zostanie spełniony warunek realizacji w module Wdrożenie innowacji jednej z czterech form inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2.pkt 49a – dostępne formy wskazane są również we wzorze wniosku o dofinansowanie na str. 38 – rodzaje inwestycji początkowej. Dodatkowo w takim przypadku, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • głównym celem inwestycji w module nie jest wytwarzanie energii
 • wytwarzanie energii będzie miało miejsce tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż (w tym przypadku sprzedaż lub oddawanie do sieci nie może przekroczyć 20%)
 • są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.
  Jeśli spełnione będą powyższe warunki oraz całość instalacji jest niezbędna do wdrożenia innowacji będącej przedmiotem projektu, całkowite koszty inwestycji w instalację OZE mogą być kosztem kwalifikowanym. Analogiczne wymagania muszą być spełnione w przypadku instalacji OZE kwalifikowanej w ramach RPI w module Zazielenienie, przy czym w tym przypadku instalacja nie musi być w całości niezbędna do wdrożenia innowacji będącej przedmiotem projektu a może być także uzasadniona innymi działami przedsiębiorcy.

W innym przypadku wydatek taki powinien zostać wykazany w module Zazielenienie przedsiębiorstw w następujący sposób:

dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne (pozycja 7.3.19 w Przewodniku kwalifikowalności) i wówczas kosztem kwalifikowalnym będzie różnica pomiędzy kosztem planowanej inwestycji i inwestycji referencyjnej, mniej przyjaznej środowisku, jednak porównywalnej pod względem technicznym. Nie przewiduje się udostępnienia narzędzia określającego wartość inwestycji referencyjnej. Przy określeniu wartości inwestycji referencyjnej można wykorzystać np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty).

Rodzaj pomocy publicznej i maksymalna intensywność dofinansowania wskazane zostały w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” - zał. 2 do „Regulaminu wyboru projektów” pkt. 7 Wydatki kwalifikowalne modułu zazielenianie przedsiębiorstw. Wnioskodawca sam powinien wskazać i uzasadnić w ramach jakiej kategorii jego instalacja fotowoltaiczna powinna zostać kwalifikowalna. W przypadku wyboru kategorii „Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)” w polu uzasadnienie wydatku oraz w polu metoda szacowania należy wskazać do jakiej inwestycji referencyjnej zostały porównane koszty planowanej inwestycji OZE, jaka jest wartość tej inwestycji i wskazać sposób wyliczenia różnicy stanowiącej koszty kwalifikowane.

Istnieje również możliwość uznania całkowitego kosztu instalacji  OZE jako kosztu kwalifikowanego, jeśli mamy do czynienia z instalacją spełniającą definicję mikro instalacji, w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW).

Kluczowe dla udzielenia odpowiedzi jest ustalenie, jak wydatki związane z wyjazdami są wpisane i uzasadnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Jeśli są to 2 niezależne wyjazdy: 1 – udział w targach, 2 – udział w misji wyjazdowej, wówczas stawka powinna być zaplanowana 2 razy. Każdy wyjazd powinien być osobno rozliczony: 1 wyjazd = 1 wskaźnik = 1 rozliczenie wskaźnika, także w sytuacji, gdy obydwa wyjazdy są realizowane przez tego samego pracownika i w następujących po sobie terminach.

Przy czym zgodnie z § 6 ust. 6 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów” wskaźnikiem rozliczającym stawkę jednostkową jest: „Zrealizowany wyjazd służbowy na 1 pracownika”.

Nie wskazano poziomu kosztów całego projektu przeznaczonego na moduł „Wdrożenie innowacji”. Limity wynikające z przepisów pomocy publicznej zostały przedstawione w przewodniku kwalifikowalności wydatków.

Jeśli niemożliwe będzie zapewnienie opłacalności w okresie trwałości to wówczas należy przygotować prognozy finansowe na okres dłuższy niż okres trwałości (max do 2033 roku)? I wówczas przy opłacalności w okresie dłuższym niż okres trwałości realizacja modułu zostanie oceniona jako opłacalna („tak spełnia”)?
Prognoza opłacalności projektu może wykraczać poza okres trwałości projektu i powinna być formułowana na okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od zakończenia roku bieżącego, z wyłączeniem przypadku kiedy okres trwałości wykracza poza 10-letni okres prognozy. W takiej sytuacji prognozę należy sporządzić na cały okres trwałości. Ocena opłacalności dokonywana jest przez eksperta finansowego i zależy ona od wielu czynników – przyjętych założeń finansowych do przedstawionych prognoz. Ich prawidłowości i realności a także od branży w której realizowany jest projekt. Dla niektórych branż brak dodatniego wskaźnika opłacalności NPF w okresie np. 3 lat oznacza brak opłacalności podczas gdy w innych branżach za opłacalny uznaje się projekt który uzyskuje wartości dodatnie wskaźnika NPV np. w okresie 5-7 letnim.Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych, lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. projekty nielinearne). Zatem realizacja danego modułu nie musi być uzależniona od realizacji innego modułu. Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module „wdrożenie innowacji”). Przy czym działania zaplanowane w module Kompetencje muszą wspierać realizację zadań w pozostałych modułach projektu. Jeżeli projekt jest linearny należy wskazać powiązanie pomiędzy modułami, jeżeli jest nielinearny, należy wskazać jak zadania zaplanowane w modułach wpisują się w strategię przedsiębiorstwa.

Zgodnie z § 3 ust. 9 lit. g) umowy o dofinansowanie, „Beneficjent, z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z Projektem oraz Umową, w szczególności: przypadku używanego środka trwałego:

 • oświadczenia podmiotu zbywającego, że środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych,
 • oświadczenia Beneficjenta o tym, że cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
 • oświadczenia podmiotu zbywającego określającego zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu”.
  Używany środek trwały powinien zostać nabyty zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W przypadku konieczności stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 3.2 ww. Wytycznych, przy jednoczesnym dopuszczeniu do zakupu używanych środków trwałych, w zapytaniu ofertowym proponujemy zawrzeć warunek, iż dostawca urządzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczeń wymaganych umową o dofinansowanie pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również warto określić minimalny rok produkcji urządzenia. Jeżeli poprzednimi właścicielami urządzenia były podmioty krajowe, na stronie https://sudop.uokik.gov.pl beneficjent może sprawdzić czy udzielana była im pomoc publiczna.               Ponadto proszę wziąć pod uwagę, że uzasadnienia może wymagać fakt zakupu aż 10 letniego urządzenia, która ma zostać nabyte dla celów wdrożenia innowacji na poziomie kraju. W trakcie oceny projektu mogą pojawić się wątpliwości czy 10 letnie urządzenie może w sposób niezakłócony i sprawny brać udział w procesie produkcyjnym przez cały okres trwałości projektu, a jeśli tak, to czy wnioskodawca zabezpieczy w odpowiedni sposób ryzyka możliwych awarii i przestojów takiego urządzenia.

Jeśli zmiana udziału wydatków w module B+R w kosztach całkowitych projektu nie będzie związana ze zmianą rzeczową projektu (tzn. projekt zostanie zrealizowany w całości w odniesieniu do zakresu zadań), a będzie wyłącznie wynikać z niższych kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu, to taka zmiana nie będzie skutkowała sankcjami.

Natomiast w sytuacji, gdy w module B+R zostanie usunięte jakieś zadanie, co spowoduje spadek udziału kosztów tego modułu w kosztach całego projektu, istotne będzie zweryfikowanie, czy wprowadzenie takiej zmiany nie wpłynęłoby na wynik oceny projektu, czy było związane z okolicznościami niezależnymi od beneficjenta.

Jednocześnie w przypadku, gdy zajdzie konieczność zaprzestania prac B+R, zastosowanie mają zapisy § 1 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie. Wtedy beneficjent będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia ostatniego wniosku o płatność w module B+R. Jeżeli zasadność zaprzestania prowadzenia prac B+R zostanie potwierdzona przez PARP, beneficjent otrzyma dofinansowanie w module B+R z uwzględnieniem faktycznie poniesionych wydatków w tym module, proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych prac B+R. W takiej sytuacji beneficjent nie traci prawa do realizacji pozostałych modułów i ich rozliczenia zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz również nie są przewidziane sankcje za mniejszy niż 20% udział wydatków w module B+R w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych.

Realizacja poszczególnych modułów/całego projektu nie jest ograniczona ramami czasowymi, przy czym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, okres realizacji nie może wykraczać poza 31.12.2029 r.

W kryterium nr 2 Potencjał do realizacji modułu, obowiązującym dla modułu B+R jest następujący opis:

„Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w module podwykonawcy. W takim przypadku ocenimy, czy wnioskodawca wykazał potencjał techniczny podwykonawcy albo wymagania co do tego potencjału – jeżeli podwykonawcy jeszcze nie wybrano.

Jeśli prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia celu modułu B+R, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą.”

W związku z tym należy podkreślić, że wymóg przedstawienia we wniosku informacji o podwykonawcy dotyczy tylko sytuacji, w której planowane jest zaangażowanie go do realizacji takich prac B+R (np. etapu badań zaplanowanych w module), które mają krytyczne znaczenie dla osiągnięcia celu modułu B+R.

Wnioskodawca powinien w ramach analiz prowadzonych na etapie przygotowania projektu określić, jakie prace B+R (np. konkretne zadania, badania) mają krytyczny, a więc kluczowy charakter dla prowadzenia projektu. Przykładowo, wynik jakiego zadania badawczego (np. eksperymentu) ma krytyczne znaczenie dla dalszej realizacji badań. Krytyczny charakter badań można odnieść do sytuacji decyzyjnej typu go/no go, w których uzyskanie wyniku odmiennego od zakładanego powoduje zakończenie badań (decyzja: no go). Wnioskodawca powinien w trakcie analizy zwrócić uwagę na charakter, przedmiot i znaczenie konkretnego zadania badawczego w module B+R oraz ocenić, że jest ono krytyczne dla modułu. Jeśli do realizacji takiego zadania Wnioskodawca zaplanował zaangażować podwykonawcę, to dotyczy go wymóg wskazany w kryterium nr 2 tj. obowiązek wyboru tego podwykonawcy przed złożeniem wniosku. Innymi słowy - podwykonawca nie jest „krytyczny” z samego faktu uwzględnienia go w projekcie, ale tylko wtedy, gdy będzie zaangażowany w realizację takich prac B+R, które będą mieć krytyczny charakter dla prowadzenia modułu B+R.

Jednocześnie należy pamiętać, że wybór musi zostać przeprowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R).

Do dofinansowania w module Internacjonalizacji kwalifikuje się koszty:

 • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, ubezpieczenia, podróży służbowych pracowników),
 • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie wskazano w Przewodniku kwalifikowalności wydatków - pkt „9.3 Kategorie wydatków w ramach modułu Internacjonalizacja”.          

W ramach modułu nie mogą być dofinansowane działania, które nie spełniają kryterium Istota modułu (kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów) oraz są wydatkami, które nie mieszczą się w kategoriach wymienionych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków i nie są bezpośrednio związane z prowadzeniem zaplanowanych prac B+R. W szczególności do wsparcia nie kwalifikują się badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane z pracami badawczo-rozwojowymi, prace przedwdrożeniowe, wdrożeniowe/inwestycyjne.

W ramach naboru nie zdefiniowano katalogu dokumentów niezbędnych do uwiarygodnienia zewnętrznych źródeł finansowania projektu. Istotne jest aby dokumenty mające stanowić podstawę finansowania projektu były wiarygodne. Opis źródeł finansowania należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym. Jednymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są model finansowy (obligatoryjnie) oraz plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej (jeżeli dotyczy). Przy czym na etapie oceny projektu Komisja Oceny Projektów w ramach uzupełnień do wniosku, może poprosić wnioskodawcę o załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione we wniosku.

Jedynym obligatoryjnym dokumentem, jaki jest obowiązkowy do dołączenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie jest załącznik: model finansowy. Na dzień składania wniosku nie są wymagane żadne dokumenty w formie załączników, natomiast należy we wniosku o dofinansowanie opisać jakie dokumenty są w posiadaniu Wnioskodawcy lub jakie będą potrzebne do realizacji danego przedsięwzięcia oraz jaki jest harmonogram ich pozyskania. Zatem należy uznać, że audyt energetyczny nie jest obowiązkowy, ale jeśli przedsiębiorca posiada taki audyt i z niego wynikają planowane inwestycje, to jest to informacja pomocna w uzasadnieniu możliwości korzystania z pomocy na efektywność energetyczną przewidzianą art. 38 rozporządzenia KE 651/20214, a do takiego uzasadnienia Wnioskodawca jest zobowiązany we wniosku o dofinansowanie – pole: Opis spełnienia warunków koniecznych do uzyskania wybranego rodzaju pomocy na ochronę środowiska wynikających z rozporządzenia KE 651/2014.

Ponadto należy dodać, że pozycja 7.3.23 w Przewodniku kwalifikowalności przewiduje możliwość dofinansowania kosztów już przeprowadzonego audytu ex ante, pod warunkiem, że wydatek został poniesiony nie wcześniej niż 12 m-cy przed złożeniem wniosku oraz że procedura wyboru wykonawcy odbyła się zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027.Jedynym obowiązkowym załącznikiem na etapie składania wniosku jest model finansowy. Pozostałe informacje muszą być zamieszczone we wniosku. Jednakże ekspert oceniający projekt może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. W kryteriach wyboru projektów – moduły – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów w kryterium „Istota modułu” wskazano jakie warunki muszą być spełnione celem potwierdzenia innowacyjności opracowanego/wdrażanego rozwiązania.

Definicję prac B+R obejmujących eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe zawiera opis kryterium Istota modułu B+R, kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr. 3 do Regulaminu Wyboru Projektów. Przykłady czynności w zakresie projektów informatycznych, które nie są pracami B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 • użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
 • rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie zamieszczonym w zakładce „Dokumenty” Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy (dotyczy projektów przewidujących inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne w ramach modułów: Infrastruktura B+R, Wdrożenie Innowacji, Zazielenienie przedsiębiorstw, Cyfryzacja).

Koniec okresu kwalifikowalności to 31 grudzień 2029 r.

W przypadku wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych poza projektem, okres realizacji modułu Wdrożenie innowacji nie jest ograniczony czasowo, przy czym termin jego zakończenia nie może wykraczać poza 31.12.2029 r. Wnioskodawca samodzielnie decyduje, jaki jest termin realizacji modułu Wdrożenie innowacji.
Natomiast jeżeli wyniki prac B+R opracowane zostaną w module B+R, a następnie wdrażane będą w module Wdrożenie innowacji, wtedy moduł wdrożeniowy musi zakończyć się najpóźniej w terminie 5 lat od zakończenia modułu B+R.
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji modułów znajdują się w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu. Natomiast kwota transzy zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu.

Nie ma takiego limitu z zastrzeżeniem zapisów Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) zawartych w pkt. 1.1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Na dzień składania wniosku nie są wymagane żadne dokumenty w formie załączników, natomiast należy we wniosku o dofinansowanie opisać jakie dokumenty są w posiadaniu Wnioskodawcy lub jakie będą potrzebne do realizacji danego przedsięwzięcia oraz jaki jest harmonogram ich pozyskania.

Wszystkie wymagane dokumenty związane z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia będą wymagane w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Nie są kosztem kwalifikowanym w kategorii – Personel projektu.

W kategorii personel projektu czyli kategorii opisanej w  poz. 3.3.1 Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) koszty świadczenia usług związanych z pracami badawczo–rozwojowymi przez przedsiębiorcę, w tym również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie będą uznane za wydatki kwalifikowane. Korzystanie z usług w zakresie prac badawczo–rozwojowych świadczonych w formule B2B jest kwalifikowane w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo). Wyboru podwykonawcy należy dokonać zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 tj. m.in. z zachowaniem trybu konkurencyjnego.

W przypadku modułów B+R, Wdrożenie Innowacji oraz Infrastruktura B+R, innowacja w procesie biznesowym musi dotyczyć funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, czyli dotyczyć procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.

Natomiast w przypadku modułu Cyfryzacja, innowacja w procesie biznesowym może dotyczyć transformacji cyfrowej wybranej działalności przedsiębiorstwa (nie została ograniczona do konkretnej funkcji działalności).

W opisanym przypadku w celu wykazania stawki podwyższonej amortyzacji w ramach projektu należy w arkuszu "założenia" w komórkach dotyczących stawki amortyzacji dla środków trwałych wskazać stawkę amortyzacji podwyższoną, która będzie dotyczyć tylko urządzeń nabywanych w ramach projektu. Natomiast w arkuszu „Środki trwałe” w danych dotyczących działalności dotychczasowej należy zastosować kalkulację własną (tj. trzeba zmienić formę kalkulacji z modelu na własną). Po takiej zmianie arkusz umożliwi wpisanie amortyzacji dla środków trwałych już posiadanych. Wtedy podwyższona stawka wpisana w arkuszu "założenia" będzie dotyczyć jedynie projektu. Jednocześnie w polu komentarz proszę przedstawić założenia w tym zakresie.

 

Informacje w zakresie sposobu określenia wartości dotacji zwrotnej zostały wskazane w zał. nr 1 do Umowy „Szczegółowe warunki realizacji modułów” w § 2 pkt. 6-12.

Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca załącza wypełniony model finansowy, w którym przedstawia prognozy związane z finansowaniem projektu, jak również jego opłacalnością. Model finansowy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, opisując w nim założenia przyjęte do prognoz finansowych. Ocena zdolności do sfinansowania projektu oraz jego opłacalności dokonana zostanie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym. Przedstawione dane i informacje muszą być realne i wiarygodne.

Informacje szczegółowe w tym zakresie zawiera Instrukcja wypełniania wniosku zamieszczona w zakładce „Dokumenty”.

Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć dzień:

 • rozpoczęcia badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 • dostawy towaru lub wykonania usługi oraz samego rozpoczęcia świadczenia usługi,
 • wpłaty zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi
 • rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,
  zależnie od tego co nastąpi najpierw.

Działań przygotowawczych, w szczególności:

 • studiów wykonalności,
 • usług doradczych związanych z przygotowaniem Projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych),przygotowania
 • dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy,
 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy (np. wysłania zapytanie ofertowego, otrzymania oferty od potencjalnych wykonawców, jej oceny),
 • podpisania listów intencyjnych,
 • zakupu gruntów,
 • tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,
 • uzyskania zezwoleń/ innych decyzji administracyjnych (w ramach prac przygotowawczych), nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji Projektu pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem. Ponadto podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu badawczego nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu.

PARP oceni wszystkie projekty złożone w naborze w terminie maksymalnie 90 dni od zakończenia naboru, przy czym przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru. Natomiast wyniki oceny naboru publikowane są w terminie 7 dni od dnia ich zatwierdzenia.

Jako eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jako badania, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w  przypadku technologii generycznych.

TAK, niekwalifikowalne są koszty związane z przeprowadzeniem postępowania i wyborem wykonawcy, natomiast koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia do którego został wybrany wykonawca będą kosztami kwalifikowanymi pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawiera warunek (zlecenia i wykonania pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach ścieżki SMART). Podobnie podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą w ramach modułu B+R lub członkiem zespołu badawczego nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu.

Koszty zakupu rozwiązań cyfrowych mogą być sfinansowane w module Wdrożenie innowacji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jednakże należy pamiętać, że muszą być one bezpośrednio związane z innowacją wdrażaną w tym module. Inaczej mówiąc, wydatki na te rozwiązania muszą być niezbędne i konieczne do wdrożenia efektów realizacji modułu (np. uruchomienia produkcji danego wyrobu). Nie mogą to być wydatki dodatkowe dotyczące jedynie dotychczasowej podstawowej działalności wnioskodawcy. Jeżeli natomiast planowane do zakupu rozwiązania mają dotyczyć wyłącznie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie i nie są one bezpośrednio związane z planowaną do wdrożenia innowacją w ramach modułu Wdrożenie Innowacji to wtedy takie koszty należy wykazać w module cyfryzacja. Jednocześnie należy podkreślić, że celem takich inwestycji jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Tak, zgodnie z Kryteriami wyboru projektów działanie „Ścieżka SMART” w ramach 1 Priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców” warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły (w tym przypadku moduł Wdrożenie innowacji), jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R.

Podczas wyboru rodzaju inwestycji początkowej należy brać pod uwagę cel prac B+R zaplanowanych do realizacji na przewidzianej do nabycia infrastrukturze B+R. Celem modułu nie jest posiadanie infrastruktury B+R przez Wnioskodawcę, a zapewnienie mu narzędzi (infrastruktury B+R) do realizacji prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej. Rodzaj inwestycji początkowej należy ustalać w oparciu o zakładany do osiągniecia finalny efekt tych prac, które zgodnie z definicją Agendy badawczej powinny mieć na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy.

Rodzaj planowanej do realizacji w ramach modułu Infrastruktura B+R inwestycji powinien być określony jako jedna z czterech poniższych form Inwestycji początkowej:

 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu jeżeli dotyczy utworzenia nowego zakładu (nowej jednostki organizacyjnej np. spółki córki) którego celem działania będzie realizacja prac B+R przewidzianych w agendzie badawczej modułu;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe.

Koszty zaplanowane w danym module muszą dotyczyć realizacji efektów danego modułu. Budowa projektu nie polega na dzieleniu inwestycji na moduły, lecz na zdefiniowaniu potrzeb a następnie modułów, które tworzyć będą jeden projekt. Jeżeli jako mix energetyczny rozumieć nabycie instalacji OZE, (np. paneli fotowoltaicznych), to co do zasady jest możliwe umieszczenie w module Wdrożenie innowacji wydatków związanych z nabyciem instalacji fotowoltaicznej pod warunkiem, że wydatki te są niezbędne i związane ściśle z wdrożeniem innowacji. Przy czym koszty związane z produkcją energii mogą być sfinansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej tylko pod warunkiem, jeżeli spełnione są łącznie 3 warunki:

 1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii);
 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante);
 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężnym).

 

W przypadku projektu linearnego, w którym moduł Wdrożenie Innowacji dotyczy wyłącznie wdrożenia innowacji opracowanej w module B+R, koszty związane z realizacją tych modułów należy prognozować oddzielnie dla każdego modułu. Natomiast przychody z wdrożenia innowacji (jak również koszty związane z jego produkcją/sprzedażą) należy prognozować w module Wdrożenie innowacji, czyli tak jak w rzeczywistości będzie to realizowane, w module B+R ten sam wskaźnik należy uzupełnić tymi samymi danymi (kwoty z przychodów powinny być tożsame) natomiast na poziomie wskaźników ogólnych występujących w części wspólnej wniosku należy wykazać wartości unikalne (bez sumowania wartości z modułu wdrożenie i modułu B+R). W takim wypadku podstawą oceny opłacalności w module B+R będzie opłacalność liczona łącznie dla modułów B+R i Wdrożenie innowacji.

Celem modułu Wdrożenie innowacji jest wdrożenie innowacji w oparciu o wyniki prac B+R. Wydatki przedstawione do wsparcia w tym module muszą być nie tylko racjonalne i przyporządkowane do właściwych kategorii kosztów, ale również niezbędne do wdrożenia innowacji. Zatem kwalifikowalność instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, solarów czy systemu odbioru deszczówki w module Wdrożenie innowacji zależy od ich niezbędności względem rezultatów modułu.
Projekt może być realizowany nielinearnie tzn. wybrane moduły nie muszą być ze sobą bezpośrednio powiązane i mogą być realizowane niezależnie. Zatem moduł Zazielenienie przedsiębiorstw może być realizowany niezależnie od pozostałych i można w nim zaplanować wydatki związane z realizacją „rozwiązania prośrodowiskowego”. Przyporządkowanie wydatków do modułów oraz określenie ich niezbędności należy do Wnioskodawcy.

Zgodnie z Sekcją 3.2.1. „Wyłączenia” Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się do nabywania własności i innych praw do nieruchomości. Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że nabywanie własności nieruchomości wyłączone zostało spod stosowania ustawy.

Obiektywnie i bezspornie o konflikcie interesów można mówić w sytuacji, gdy kierownik B+R jest zatrudniony na tym samym wydziale uczelni, który jest podwykonawcą w projekcie. Natomiast z uwagi na fakt, iż poszczególne wydziały uczelni charakteryzują się pewną autonomią oraz odrębnością organizacyjną, należy przyjąć, że konflikt interesów nie występuje, gdy podwykonawcą w projekcie (dotyczy to modułu B+R) jest inny wydział uczelni, aniżeli ten, w którym zatrudniony jest kierownik B+R. Dlatego też w celu zbadania, czy występuje konflikt interesów niezbędne jest pozyskanie od kierownika B+R aktualnej informacji o jednostce organizacyjnej uczelni (np. wydziale), w której jest zatrudniony, albo świadczy pracę w ramach umowy cywilno-prawnej.

Ocena dotycząca weryfikacji, czy plan wprowadzenia rezultatu modułu na rynek jest realistyczny, a sukces ekonomiczny uprawdopodobniony będzie weryfikowana w ramach istoty trzech modułów oddzielnie: B+R, Wdrożenia Innowacji i Infrastruktury B+R oraz dodatkowo w ramach kryterium: Budżet modułu w modułach B+R i Wdrożenie Innowacji. W celu wykazania opłacalności należy nie tylko wypełnić pola opisowe we wniosku o dofinansowanie, ale również wypełnić model finansowy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Wyboru Projektów.

Model finansowy zawiera wyliczenia opłacalności projektu zarówno w wersji z dotacją jak i bez dotacji - dla spełnienia pozytywnej oceny projektu wymagana będzie opłacalność w wariancie „bez dotacji”.

Nie, wydatki związane z usługami marketingowymi nie są kwalifikowane w żadnym z modułów.

W przypadku wskaźników dotyczących realizacji zasady zrównoważonego rozwoju nie będzie konieczności ich definiowania oddzielnie dla każdego modułu. Aspekt, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060, podlega ocenie w ramach Kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu. Powyższe oznacza, że wskaźniki potwierdzające spełnienie tej zasady, tj. realizacja co najmniej dwóch z zasad 6R lub wskaźników określających inne aspekty środowiskowe, należy wskazać we wskaźnikach rezultatu dla całego projektu i mogą one dotyczyć wszystkich modułów łącznie albo wybranych modułów.

Więcej szczegółów w Kryteriach wyboru projektów dostępnych na stronie internetowej PARP w zakładce „Dokumenty” ścieżki SMART.

Wielokrotna realizacja prac B+R oraz koszty z nimi związane powinny zostać uwzględnione oraz uzasadnione już we wniosku o dofinansowanie, a konieczność i zasadność ich powtarzania oceniona zostanie przez ekspertów na podstawia zawartych we wniosku informacji w ramach kryteriów Istota modułu oraz Budżet modułu.

Wdrożenie wyników modułu B+R musi nastąpić albo w module Wdrożenie Innowacji albo poza projektem. Informacja w tym zakresie zawarta jest w Ogólnych zasadach realizacji modułu B+R – Kryteria wyboru projektów – moduły, załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów.

Zgodnie z podrozdziałem 3.10 pkt 9 Wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowalnych na lata 2021-2027, „Koszty rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków są traktowane jak wydatki faktycznie poniesione. Na potrzeby rozliczenia czy kontroli projektu, nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu”, co wskazano również w § 3 ust. 21 umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku kosztów pośrednich nie będą one podlegały kontroli realizacji projektu. Mogą one być kontrolowane przez urzędy skarbowe w toku weryfikacji prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej, w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości.

Wnioskodawca deklaruje poziom wskaźników w zależności od założeń, zakresu i efektów projektu. W przypadku projektu, którego istotą modułu Internacjonalizacja jest wyłącznie ochrona własności przemysłowej, wskaźnik „Przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów będących przedmiotem projektu” może nie występować i wówczas jako jego wartość docelową należy wpisać 0. Jednocześnie informuję, że ocena powyższych aspektów oraz spełnienia poszczególnych kryteriów w ramach wybranych przez Wnioskodawcę modułów przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu 1. „Wsparcie dla przedsiębiorców” w programie FENG, w punkcie zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące modułu Infrastruktura B+R należy opisać posiadane zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do realizacji modułu: środki trwałe, w tym nieruchomości oraz inne. Powyższe oznacza, że w ramach wyposażenia CBR można użyć posiadanych już środków trwałych. PARP nie może jednak wypowiedzieć się, czy nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania trwałości wykorzystanie do realizacji projektu z FENG stanowisk badawczych sfinansowanych wcześniej ze środków unijnych. Zasady wykorzystania nabywanych środków trwałych powinny być uregulowane w umowie o dofinansowanie zawartej z instytucją udzielającą pomocy. Należy zweryfikować postanowienia zawartej umowy.

Tak, w module Wdrożenie innowacji można wdrożyć dwa różne innowacyjne rozwiązania, przy czym w takim wypadku oba rozwiązania muszą opierać się o wyniki prac B+R opracowane poza projektem. W module Wdrożenie innowacji nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wdrożenia innowacji będącej wynikiem realizacji modułu B+R (w ramach tego samego projektu) oraz innowacji w oparciu o wyniki prac B+R zrealizowane poza projektem. W takim wypadku należy złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie (pierwszy linearny, a drugi uwzględniający wdrożenie wyników prac B+R opracowanych poza projektem).

Zgodnie z opisem kryterium „Współpraca w związku z projektem”, zakres współpracy z organizacją badawczą lub pozarządową musi być potwierdzony umową (nie fakturą).

Współpraca musi odbywać się w trakcie trwania projektu, jej zakres musi wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i przynosić wymierne korzyści. Umowa powinna precyzować m. in. zakres współpracy z organizacją badawczą lub pozarządową oraz powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przykładowe formy współpracy wskazane zostały w Instrukcji wypełniania wniosku w pkt. I.11 „Współpraca w związku z projektem”.

Koszty wynikające z tej współpracy nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu.

Może to być umowa współpracy z wydziałem jednostki naukowej.

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie przez podwykonawcę nie może być traktowana jako współpraca w związku z projektem, ponieważ jest to zadanie zlecone przez Wnioskodawcę, który posiada pełnię praw związanych z przedmiotem zlecenia. Podwykonawstwo nie jest tym samym oparte na równości stron, albo odnoszenia obopólnych korzyści, co z kolei powinna zakładać współpraca. Z podwykonawcą może zostać nawiązana współpraca w związku z projektem, jednak obszary podwykonawstwa i współpracy muszę być różne.
Zlecenie badań/symulacji na potwierdzenie dobrze opracowanych prac, o których piszą Państwo w pytaniu, co do zasady nie będzie wpisywać się we współpracę w związku z projektem, ponieważ współpraca ta, realizowana prawdopodobnie na podstawie zlecenia, nie przyniesie obu podmiotom wymiernych korzyści i nie będzie opierać się na równości stron.
Z kolei prace realizowane na etapie wdrożenia wyników prac B+R, jeśli będą bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i będą przynosić wymierne korzyści wynikające z tej współpracy, będą mogły być potraktowane jako współpraca w związku z projektu, jednak ostateczna ocena tej współpracy będzie dokonana na podstawie kompletnej dokumentacji projektu (informacji we wniosku o dofinansowanie).
 

Tak, w ramach kategorii – Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) opisanej w pozycji 3.3.8 Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu 1, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru projektów, który znajduje się na stronie PARP w zakładce „Dokumenty” do ścieżki SMART.

Moduł Infrastruktura B+R dotyczy realizacji inwestycji, w ramach której zostanie utworzone lub rozbudowane centrum badawczo-rozwojowe. Kupowana infrastruktura musi być niezbędna do realizacji agendy przewidującej prace B+R. Efektem prac B+R wskazanych w agendzie musi być opracowanie innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym, co najmniej w skali polskiego rynku. Nie znając szczegółowych założeń, nie można wskazać czy zakup auta będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny. Zaplanowane w ramach poszczególnych modułów wydatki muszą być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań oraz zgodne z katalogiem wydatków w ramach modułów. Wnioskodawca musi swój wybór uzasadnić, co będzie podlegało ocenie ekspertów.

W ramach kategorii 3.3.7 Dostawy (inne niż środki trwałe), kwalifikowalne są wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w module. Kwalifikowalny może być zakup elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej (lit e.). Nazwa kategorii wskazuje, że są to zakupy/dostawy z wyłączeniem środków trwałych. Dlatego przez elementy w „3.3.7 lit e.” należy rozumieć części składowe prototypu lub linii pilotażowej/ demonstracyjnej, które nie stanowią samodzielnych środków trwałych. Nie jest zatem możliwe uznanie za koszty kwalifikowane wydatków na zakup elementów linii pilotażowej, które stanowią odrębne maszyny i urządzenia, które stanowią środek trwały. W module B+R możliwe jest dofinansowanie tylko kosztów amortyzacji środków trwałych przez okres i w zakresie, w jakim będą wykorzystane do realizacji prac B+R.

Koszty pośrednie w module B+R zostały opisane w Przewodnik kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej
Gospodarki. Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).

W ramach kosztów pośrednich finansowane są koszty ogólne, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach pozostałych kategorii.

Nie ma możliwości, by w tym samym wniosku o dofinansowanie realizować dwa moduły Wdrożenie Innowacji – tj. wdrożyć wyniki prac z modułu B+R i inne, zrealizowane lub nabyte poza projektem wyniki.

W takiej sytuacji Wnioskodawca (MŚP) powinien złożyć 2 projekty. W ramach jednego zawrzeć moduł B+R oraz moduł Wdrożenie Innowacji, w którym wdroży wyniki prac z modułu B+R (projekt linearny). W ramach drugiego zaplanować tylko moduł Wdrożenie Innowacji, w którym wdroży wyniki prac B+R zrealizowanych lub nabytych poza projektem.

Ponadto należy zwrócić uwagę na zagadnienie wskazane w ostatnim zdaniu pytania – w ramach modułu B+R nie ma możliwości finansowania zakupu środków trwałych tj. urządzeń/maszyn niezbędnych do wykonania produktu w skali pełno przemysłowej. Podobnie ograniczenie dotyczy również urządzeń do budowy prototypu – w ramach modułu B+R możliwe jest dofinansowanie kosztów amortyzacji środków trwałych lub koszty wynajmu/leasingu aparatury i sprzętu niezbędnego do realizacji prac B+R, w tym budowy prototypu.

Tak, pole „Analiza opłacalności” należy wypełnić zarówno w przypadku innowacji produktowej, jak i procesowej.

Kadra naukowo – badawcza stanowiąca personel projektu (kategoria 3.3.1 Personel projektu) to m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Dla personelu badawczego wskazanego z imienia i nazwiska nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności [patrz. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, podrozdział 3.2, sekcja 3.2.1, pkt 1 lit i)]. Jeżeli osoby nie są wskazane z imienia i nazwiska we wniosku, zasadę konkurencyjności należy stosować do umów zlecenia.
Z kolei osoby zatrudnione na umowę o dzieło należy kwalifikować w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) i dla nich należy stosować wybór wykonawcy w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Infrastruktury powstałej w ramach modułu Infrastruktura B+R nie można wykorzystywać do celów komercyjnych w okresie realizacji projektu oraz do końca okresu trwałości jego rezultatów, który w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 3 lata po zakończenia realizacji projektu.

W odniesieniu do amortyzacji nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w module B+R nie są kwalifikowalne wydatki na zakup środków trwałych. Wytyczne dot. kwalifikowalności dopuszczają koszty amortyzacji  zgodnie z art. 67 ust. 2 rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060:

Koszty amortyzacji, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami, mogą być uznane za kwalifikowalne, gdy spełnione są następujące warunki:

 • pozwalają na to zasady kwalifikowalności programu;
 • kwota wydatków jest należycie uzasadniona dokumentami potwierdzającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom obejmującym koszty kwalifikowalne;
 • koszty odnoszą się wyłącznie do okresu wsparcia dla operacji;
 • dotacje publiczne nie zostały wykorzystane do celów nabycia zamortyzowanych aktywów.  

Tak, dokument potwierdzający zewnętrzne finansowanie projektu (np. promesa/umowa kredytowa) może zostać wystawiony z datą po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie uprzejmie informuję, że jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy.

Zgodnie z § 6 ust 6 Regulaminu wyboru projektów, ze strony wnioskodawcy może wziąć udział maksymalnie 4 przedstawicieli wnioskodawcy, którzy powinni mieć pełną wiedzę o ocenianym projekcie i być upoważnieni do reprezentacji wnioskodawcy podczas Panelu.

Nie istnieje limit ograniczający wydatki kwalifikowalne na roboty budowlane związane z budową hali produkcyjnej. Jedyne limity wynikają z przepisów pomocy publicznej o których mowa w przewodniku kwalifikowalności wydatków – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. 

Kategoria 3.3.9 Koszty pośrednie (ogólne) przewidziana jest tylko w module B+R i stanowi ona 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).
 

W kategorii personel projektu czyli kategorii opisanej w poz. 3.3.1 Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) koszty świadczenia usług związanych z pracami badawczo–rozwojowymi przez przedsiębiorcę, w tym również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie będą uznane za wydatki kwalifikowane. Korzystanie z usług w zakresie prac badawczo–rozwojowych świadczonych w formule b2b jest kwalifikowane w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo). Wyboru podwykonawcy należy dokonać zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 tj. m.in. z zachowaniem trybu konkurencyjnego.

Zgodnie z Instrukcja do modelu finansowego (str. 6), w polu „ZUS jako % płac” należy wstawić prognozowany poziom obciążeń wynagrodzeń brutto z tytułu składek na rzecz ZUS. Dane te wykorzystywane są przez arkusz do obliczania prognozy kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników. Dalej na stronie 8 ww. instrukcji czytamy: w części dotyczącej kosztów Wynagrodzeń oraz Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należy podać podstawowe grupy lub stanowiska pracowników, poziom zatrudnienia w pełnych etatach oraz wysokość wynagrodzenia brutto dla pracownika. Arkusz automatycznie oblicza koszty wynagrodzeń brutto. W części dotyczącej dotychczasowej działalności dopuszcza się wpisywanie poszczególnych pozycji w sposób skumulowany. Zatem należy wpisać wynagrodzenie w kwocie brutto pracownika, natomiast obciążenia pracodawcy związane z wynagrodzeniem zostaną uwzględnione wg stawki wpisanej w polu „ZUS jako % płac”. Model do kosztów B+R dla projektu wyliczy wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Tak, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku: przewidywana data wdrożenia wyników modułu nie może być późniejsza niż 5 lat od daty zakończenia realizacji modułu B+R. Powyższy aspekt został również uregulowany § 1 ust. 5 Szczegółowych warunków realizacji modułów - załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie. Należy również zwrócić uwagę, że sprzedaż praw do wyników lub udzielenie licencji na ich wykorzystanie jest dwoma z trzech dopuszczalnych form wdrożenia wyników prac B+R. W pierwszej kolejności należy rozważyć wdrożenie wyników do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji wyrobów lub rozpoczęcie świadczenia usług.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (w module Wdrożenie Innowacji) jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych (zrealizowanych w module B+R), lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. projekty nielinearne). Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module Wdrożenie Innowacji).

Nie mogą być wykorzystywane do działalności komercyjnej w okresie realizacji agendy badawczej oraz w okresie trwałości rezultatów projektu. Agenda badawcza, zgodnie z zapisem w kryterium „Istota modułu” w module Infrastruktura B+R musi obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz okres trwałości, który dla MSP oznacza 3 lata od zakończenia projektu (nie modułu Infrastruktura B+R).

W kryteriach wyboru brak jest minimalnej wartości przychodów generowanych w wyniku realizacji modułu lub projektu. Przy czym w kryterium Budżet modułu w module Wdrożenie innowacji ocenie podlega, czy realizacja modułu jest opłacalna, a jego założenia finansowe uzasadniają jego realizację, w tym czy prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem nowego procesu biznesowego lub produktu wskazuje na opłacalność modułu i opiera się na realnych założeniach. Analiza dokonana będzie w oparciu o model finansowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów, załączony przez wnioskodawcę do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca będzie musiał także określić adekwatne dla modułu wskaźniki, w tym wskaźnik przychodów generowanych ze sprzedaży nowych produktów (jeśli przedmiotem modułu jest wdrożenie innowacji produktowej) lub produktów wytwarzanych w nowym procesie (jeśli przedmiotem modułu jest wdrożenie innowacyjnego procesu). Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie celów i wskaźników Projektu poprzez osiągnięcie celów i wskaźników każdego z modułów wchodzących w skład Projektu. Brak osiągnięcia wskaźników Beneficjent będzie musiał uzasadnić. Uzasadnienie będzie podlegało ocenie Instytucji Pośredniczącej i na podstawie swojej analizy Instytucja podejmie decyzję odnośnie kroków podejmowanych względem Beneficjenta – zgodnie z § 6 ust. 6-7 umowy o dofinansowanie.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku prowadzili działalność gospodarczą na terenie RP (bez wyjątku). Natomiast wydatki w niektórych modułach finansowane są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (są to moduły Wdrożenie Innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja i częściowo moduł Zazielenianie), w której to pomocy intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i są obszary, na których ta intensywność wynosi 0%. Informacje szczegółowe na ten temat można znaleźć w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (tabela nr. 2 na końcu przewodnika) oraz na stronie PARP Mapa Pomocy Regionalnej - PARP - Centrum Rozwoju MŚP.

Tak jest to możliwe, będzie to wtedy projekt nieliniowy. Niemniej jednak w takim przypadku produkt opracowany w ramach modułu B+R musi zostać wdrożony poza projektem. Nie ma bowiem możliwości w module „Wdrożenie innowacji” wdrożenia jednocześnie produktu opracowanego w ramach modułu B+R oraz stanowiącego wynik prac zrealizowanych poza projektem. Jeżeli zatem Wnioskodawca chce wdrożyć w ramach modułu „Wdrożenie innowacji” zarówno już opracowany produkt poza projektem jak i produkt, który będzie wynikiem prac zrealizowanych w ramach modułu B+R, musi złożyć dwa odrębne wnioski o dofinansowanie dla każdej planowanej do wdrożenia innowacji.

W treści kryterium Istota modułu w module Infrastruktura B+R wskazano, iż prace badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach agendy badawczej dotyczą innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym w skali polskiego rynku, co wprost stanowi wymóg innowacji w skali minimum RP w odniesieniu do wszystkich efektów tej agendy. Nie należy zatem tego wymogu stosować wybiórczo, lecz do wszystkich innowacji wynikających z agendy.

Jednocześnie należy pamiętać, że agenda badawcza musi być opracowana i zaplanowana oraz obejmować harmonogram prac B+R obejmujących co najmniej okres realizacji projektu wraz z okresem trwałości, który w przypadku projektów realizowanych przez MSP wynosi 3 lata od zakończenia projektu.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów (Przewodnik kwalifikowalności wydatków), pkt 1.2. Zasady kwalifikowalności podatku VAT, podatek VAT co do zasady stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie (niezależnie od wartości danego przedsięwzięcia). Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach projektu tylko wtedy, gdy:

 • Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów o VAT obowiązujących w naszym kraju;
 • Żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani przypadku wskazanego w art. 90 ust. 10 pkt 2 tej ustawy.

Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w przypadku gdy wnioskodawca nie będzie miał możliwości jego odzyskania, zgodnie z przepisami prawa krajowego. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu Beneficjent będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot VAT od zakupionych w ramach realizacji Projektu towarów lub usług, wówczas informuje o tym fakcie Instytucję. Podatek VAT w takiej sytuacji nie jest kwalifikowalny. Informacje na ten temat zawiera Przewodnik kwalifikowalności wydatków zamieszczony w zakładce „Dokumenty”.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów – kryteria wspólne i rankingujące ocena zdolności do sfinansowania projektu zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionej w Modelu finansowym, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. W związku z tym Wnioskodawca w dokumentacji projektowej powinien przedstawić informacje o jego zdolności do finansowej realizacji projektu. Jeżeli zamierza korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania projektu powinien taki aspekt uwzględnić w modelu finansowym w dedykowanych do tego polach oraz w polu komentarz w modelu przedstawić szczegółowe założenia takiego finansowania. Sposób prezentacji finansowania projektu w modelu finansowym został przedstawiony w Instrukcji wypełniania modelu – załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów. Należy podkreślić, że w przypadku zadeklarowania finansowania projektu z zewnętrznych źródeł ten aspekt będzie podlegał ocenie. Jeśli we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym zostaną przedstawione informacje potwierdzające, że Inwestor zapewni środki na wkład własny oraz dodatkowe finansowanie projektu, będzie to przedmiotem oceny zgodnie z wymogami kryterium „zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”. Jednocześnie zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 Regulaminy wyboru projektów Wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do oceny wspomnianego kryterium w tym np. do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Inwestora do użyczenia środków finansowych. W odniesieniu do pytania dotyczącego jaki zakres finansowania inwestycji musi wykazać Wnioskodawca należy stwierdzić, że ocena obejmować będzie zdolność do sfinansowania łącznie wszystkich zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie zadań w poszczególnych modułach i przyporządkowanych im wydatków z uwzględnieniem dofinansowania uzyskanego w przypadku pozytywnej oceny wniosku.

Nie mogą być wykorzystywane do działalności komercyjnej w okresie realizacji agendy badawczej oraz w okresie trwałości rezultatów projektu. Agenda badawcza, zgodnie z zapisem w kryterium „Istota modułu” w module Infrastruktura B+R musi obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz okres trwałości, który dla MSP oznacza 3 lata od zakończenia projektu (nie modułu Infrastruktura B+R).

W kryterium „Współpraca w związku z projektem” ocenie podlega, czy w trakcie realizacji projektu wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być potwierdzony umową.

Tym samym, współpraca powinna być związana z projektem (umowy ramowe, nie wskazujące na związek z projektem, nie spełniają tego wymogu) i odbywać się w trakcie realizacji projektu, lecz nie powinna stanowić kosztu kwalifikowanego. Wskazać należy, iż dokument dotyczący współpracy nie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, jednakże ekspert oceniający projekt może poprosić o przedstawienie takiego dokumentu podczas oceny.

Warunki dotyczące sytuacji, kiedy może nastąpić rezygnacja lub przerwanie realizacji modułu B+R określa wzór umowy o dofinansowanie oraz załącznik nr 1 do umowy.

Nie, żaden z tych parametrów nie jest wymagany.

Prototyp, którego budowa/stworzenie (koszty materiałów, surowców, wytworzenia) będzie przedmiotem dofinansowania w module B+R, będzie można sprzedać lub będzie mógł stanowić przedmiot licencji. W takich przypadkach jednak wnioskodawca będzie musiał zapewnić, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

Ponadto zgodnie z definicją eksperymentalnych prac rozwojowych (art. 2 ust. 86 rozporządzenia 651/2014 KE) budowa prototypu, który będzie wykorzystywany komercyjnie, możliwa jest do dofinansowania tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, że jest on produktem końcowym z konieczności, bo jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył tylko do demonstracji i walidacji.

Więcej szczegółów w Kryteriach wyboru projektów dostępnych na stronie internetowej PARP w zakładce „Dokumenty”.

Na etapie składania wniosku nie są wymagane promesy, jedynym załącznikiem jest model finansowy. Natomiast jeśli eksperci oceniający będą mieli wątpliwości co do zdolności do sfinansowania projektu przez Wnioskodawcę na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz w modelu finansowych to mogą w trakcie oceny poprosić o dołączenie wybranych dokumentów (promesy, umowy. itd.).

Tak, natomiast nie można otrzymać dofinansowania na te same wydatki w ramach dwóch różnych umów o dofinansowanie.

Nie. Prognoza opłacalności projektu może wykraczać poza okres trwałości. Prognozy opłacalności należy sporządzić zgodnie z instrukcją do Modelu finansowego, natomiast ocena czy przedsięwzięcie dla którego oceniana jest opłacalność jest opłacalne jest oceną ekspercką zależy od przyjętych założeń ich realności, branży w której działa Wnioskodawca. Dla niektórych branż brak dodatniego wskaźnika NPV w okresie trwałości będzie oznaczało brak opłacalności a w innych za projekt opłacalny będzie uznana inwestycja, która osiąga dodatnie NPV w okresie 5-6 lat.

Zgodnie z obowiązującymi Kryteriami wyboru projektów, „(…) warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R. (…)”. Tego rodzaju warunek nie dotyczy modułu Wdrożenie innowacji. Zatem jeśli MSP nie będzie realizować modułu B+R, bo jako moduł obligatoryjny wybierze Wdrożenie innowacji, nie musi stosować limitu 20%.

Zgodnie z podrozdziałem 3.10 pkt 9 Wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowalnych na lata 2021-2027, „Koszty rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków są traktowane jak wydatki faktycznie poniesione. Na potrzeby rozliczenia czy kontroli projektu, nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu”, co wskazano również w § 3 ust. 21 umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku kosztów pośrednich nie będą one podlegały kontroli realizacji projektu. Mogą one być kontrolowane przez urzędy skarbowe w toku weryfikacji prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej, w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości.

Kluczowe dla udzielenia odpowiedzi jest ustalenie, jak wydatki związane z wyjazdami są wpisane i uzasadnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Jeśli są to 2 niezależne wyjazdy: 1 – udział w targach, 2 – udział w misji wyjazdowej, wówczas stawka powinna być zaplanowana 2 razy. Każdy wyjazd powinien być osobno rozliczony: 1 wyjazd = 1 wskaźnik = 1 rozliczenie wskaźnika.

Fakt, że w przedsiębiorstwie beneficjenta ten sam pracownik merytorycznie odpowiada za kwestie związane z udziałem w targach oraz weźmie udział w misji gospodarczej oraz że terminy następują bezpośrednio po sobie powinno nie mieć znaczenia dla rozliczenia.

Przy czym zgodnie z § 6 ust. 6 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów” wskaźnikiem rozliczającym stawkę jednostkową jest: „Zrealizowany wyjazd służbowy na 1 pracownika”.

 

W odniesieniu do amortyzacji nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w module B+R nie są kwalifikowalne wydatki na zakup środków trwałych. Wytyczne dot. kwalifikowalności dopuszczają koszty amortyzacji  zgodnie z art. 67 ust. 2 rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060:

Koszty amortyzacji, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami, mogą być uznane za kwalifikowalne, gdy spełnione są następujące warunki:

 • pozwalają na to zasady kwalifikowalności programu;
 • kwota wydatków jest należycie uzasadniona dokumentami potwierdzającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom obejmującym koszty kwalifikowalne,
 • koszty odnoszą się wyłącznie do okresu wsparcia dla operacji;
 • dotacje publiczne nie zostały wykorzystane do celów nabycia zamortyzowanych aktywów.  

Z uwagi na fakt, iż w perspektywie finansowej 2021-2027 nie zostały wprowadzone w rozporządzeniach UE przepisy dotyczące projektów generujących dochód po ich ukończeniu, dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie należy rozpatrywać jedynie w kontekście przepisów o pomocy publicznej lub krajowych przepisów dotyczących trwałości projektów. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej nie występuje przepis, który w omawianych okolicznościach skutkowałyby koniecznością zmniejszania dofinansowania i nakładałyby obowiązek sprzedaży na warunkach rynkowych.  Zmniejszenie dofinansowania musiałoby nastąpić, gdyby pomoc była obliczana na podstawie luki (tj. trzeba wtedy uwzględnić dochody wynikające ze sprzedaży odpadów). W przypadku dotacji udzielanej na projekt B+R z intensywnością nie ma takiej potrzeby. Jeżeli beneficjent po zakupieniu materiałów staje się ich właścicielem (ograniczając przykład do tej formy posiadania), to po wykorzystaniu w projekcie może nimi swobodnie dysponować.

Przy czym należy podkreślić, że podczas oceny kryterium w zakresie budżetu eksperci zweryfikują czy  ilość materiałów wskazanych przez wnioskodawcę jest faktycznie niezbędna do realizacji projektu.

Podczas wyboru rodzaju inwestycji początkowej należy brać pod uwagę cel prac B+R zaplanowanych do realizacji na przewidzianej do nabycia infrastrukturze B+R. Celem modułu nie jest posiadanie infrastruktury B+R przez Wnioskodawcę a zapewnienie mu narzędzi (infrastruktury B+R) do realizacji prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej. Rodzaj inwestycji początkowej należy ustalać w oparciu o zakładany do osiągniecia finalny efekt tych prac, które zgodnie z definicją Agendy badawczej  powinny mieć na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy.

Rodzaj planowanej do realizacji w ramach modułu Inforastruktura B+R inwestycji powinien być określony jako Inwestycja początkowa:

 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu jeżeli dotyczy utworzenia nowego zakładu (nowej jednostki organizacyjnej np. spółki córki) którego celem działania będzie realizacja prac B+R przewidzianych w agendzie badawczej modułu;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane  z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe.