Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Tak. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w:

  • załączonych do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe,
  • prognozach finansowych zawartych w załączonych do wniosku Tabelach finansowych.

Weryfikacja prowadzona będzie także na podstawie deklaracji zawartych we wniosku o dofinansowanie, dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy). Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat wnioskodawcy bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Tak. Ocenie podlegać będzie, czy przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP).

Ocenie w konkursie podlegają przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie rozwiązania organizacyjne i zasady prowadzenia działalności klastra oraz zasady korzystania z elementów zakresu rzeczowego projektu zgłoszonego do dofinansowania, które muszą zapewniać, że:

  1. dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu jest udzielany na przejrzystych i nie dyskryminacyjnych zasadach; 
  2. opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra, które powstanie w ramach projektu oraz opłaty za udział w działaniach klastra, w tym w działaniach, które prowadzone będą dzięki realizacji projektu odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają ich koszty. Powyższe należy opisać w cz. VIII wniosku o dofinansowanie w polu „Opis działań i zasad korzystania przez członków klastra z elementów zakresu rzeczowego projektu”.

Członkom klastra, którzy finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji koordynatora, można przyznać preferencyjny dostęp na warunkach korzystniejszych niż dla pozostałych członków klastra, wyłącznie w zakresie dostępu do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu, przy czym dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu członka klastra w koszty inwestycji, a warunki te muszą być podane do wiadomości publicznej. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób zapewni spełnienie tych warunków.

Zasadą jest równy dostęp do usługi, natomiast wyjątkiem od taj zasady jest określona preferencja dla tych, którzy partycypują w co najmniej 10% kosztów projektu (np. przyjmowanie zgłoszeń do udzielenia usługi od ww. podmiotów w pierwszej kolejności). Dostęp musi być więc równy dla wszystkich pozostałych członków klastra, tych którzy nie partycypują w kosztach projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wymagane jest jedynie zaprezentowanie założeń, przy czym już na etapie oceny zasady dostępu powinny być upublicznione, np. w formie informacji na stronie internetowej.