Pomiń nawigację

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W przypadku faktury wystawionej w walucie obcej i stanowiącej dowód poświadczający poniesienie wydatku, w celu dokonania rozliczenia takiego dokumentu przy wniosku o płatność, konieczne jest przeliczenie wartości zapłaconej faktury na walutę polską. Przewalutowanie jest dokonywane po kursie sprzedaży banku z dnia dokonania transakcji, z którego usług korzysta Grantobiorca i w którym dokonuje zapłaty. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie kursu sprzedaży danego banku (np. w przypadku płatności bezpośrednio z konta walutowego), wydatki kwalifikowalne poniesione w walucie obcej należy przeliczyć po innym kursie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą polityką rachunkowości Grantobiorcy.

Naruszenie trwałości Projektu następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości Projektu co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

  1. zaprzestano działalności produkcyjnej;                                                                                                    
  2. nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
  3. nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Umowa o powierzenie grantu może zostać zawarta w formie elektronicznej. Wnioskodawca, który chce przystąpić do zawarcia umowy w tej formie powinien zapewnić, aby osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy przy zawarciu umowy o powierzenie grantu posiadały kwalifikowalny podpis elektroniczny. 

Tak. Grant jest przekazywany Grantobiorcy w postaci zaliczki i płatności końcowej.
§ 7 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu stanowi, że w przypadku finansowania Projektu zaliczką Grantobiorca jest zobowiązany do otwarcia i prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego Grantobiorcy – zaliczkowego.Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości udzielonego Grantobiorcy grantu, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu.

Grant jest przekazywany Grantobiorcy w postaci:

  1. zaliczki oraz płatności końcowej w wysokości nieprzekraczającej pozostałej kwoty grantu określonej w § 4 ust. 3 umowy, pomniejszonej o kwotę przekazanej zaliczki oraz o odsetki narosłe na rachunku bankowym Grantobiorcy – zaliczkowym albo
  2. płatności końcowej w wysokości nieprzekraczającej kwoty grantu określonej w  § 4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu.