Pomiń nawigację

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W kryterium oceniane jest od jak dawna program działa w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu, licząc do dnia złożenia wniosku konkursowego. Aby uzyskać 1 pkt program powinien działać co najmniej od 6 miesięcy.

W każdej z kategorii: „rozwiązanie ICT” oraz „program rozwoju inicjatyw pracowniczych” do nagrody/wyróżnienia może zostać rekomendowanych maksymalnie po 10 programów z największą liczbą punktów, przy uwzględnieniu kryterium rozstrzygającego. Kryteria rozstrzygające:

  1. W przypadku rozwiązań, które uzyskały jednakową łączną liczbę punktów kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie lokalizacji siedziby wnioskodawcy w województwie, w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy. W przypadku rozwiązań realizowanych w województwie, w którym wskaźnik jest niższy, projekt znajduje się wyżej na liście rankingowej względem pozostałych. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych z „Rocznika Statystycznego Województw 2020”.
  2. W przypadku projektów, które po uwzględnieniu kryterium rozstrzygającego nr 1 w dalszym ciągu znajdują się na równorzędnych pozycjach listy rankingowej ostateczna kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

W kryterium kompleksowość programu oceniane jest, czy program wdrożony w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu uwzględnia następujące elementy:

  1. jasno określony sposób wyboru inicjatyw/pomysłów do wdrożenia,
  2. zapewnienie rozwoju zgłoszonych pomysłów (określony sposób postępowania z pomysłem wybranym do wdrożenia, ścieżka jaką przechodzi pomysł od wyboru do wdrożenia),
  3. włączanie pracowników we wdrażanie zgłoszonych pomysłów,
  4. zapewnienie dwustronnej komunikacji pracodawca-pracownik (w tym udzielanie informacji zwrotnej),
  5. zapewnienie finansowania wdrożenia zgłoszonych pomysłów,
  6. monitorowanie przebiegu programu.

Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym: 0 pkt – program nie jest kompleksowy - nie zawiera żadnego z powyższych elementów, 2 pkt – program w przeciętnym stopniu można uznać za kompleksowy - zawiera nie więcej niż 3 powyższe elementy, 4 pkt – program kompleksowy - zawiera więcej niż 3 powyższe elementy. Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt.