Pomiń nawigację

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Polski.

Złożenie wniosku konkursowego w Generatorze Wniosków dostępnego na stronie https://lsi1420.parp.gov.pl, będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie https://lsi1420.parp.gov.pl. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego znajdującej się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych, stanowiącą odpowiednio załącznik nr 3a i 3b do regulaminu dostępnego na stronie https://www.parp.gov.pl/storage/site/files/2786/Regulamin-Konkursu-.pdf. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Celem Konkursu jest popularyzacja w polskich przedsiębiorstwach najlepszych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych i rozwiązań je wspierających - przedsięwzięć i narzędzi nakierowanych na pobudzanie lub rozwój inicjatyw pracowniczych, systematycznie włączających pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Dodatkowym celem Konkursu jest upowszechnienie postaw, takich jak dzielenie się wiedzą, współpraca i zwiększanie zaangażowania pracowników, które mogą stać się odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją dziś przedsiębiorstwa. Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać, osiągać przewagi konkurencyjne ale też wychodzić z kryzysu. Dla pracowników stanowią z kolei doskonałe pole do rozwoju i samorealizacji, pozwalają na lepszą identyfikację z firmą i tym samym dogłębniejsze zrozumienie jej potrzeb i swojej roli w organizacji.

Aktualnie realizowanych przedsięwzięć (programów rozwoju inicjatyw pracowniczych) polegających na przeprowadzaniu zmian w organizacji, które zachęcają pracowników do dzielenia się ideami/ pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Program/przedsięwzięcie powinno być nakierowane na włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

Poszukujemy programów, które:

 • zostały wdrożone w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu,
 • działają od co najmniej 6 miesięcy i do dnia złożenia wniosku konkursowego nie zostały zakończone,
 • posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania,
 • przynoszą wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

Gotowych narzędzi/produktów ICT (rozwiązań ICT), które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w firmach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania.

Poszukujemy rozwiązań, które:

 • oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym,
 • zostały wdrożone w co najmniej jednym podmiocie zewnętrznym,
 • znajdują się w aktualnej ofercie Uczestnika Konkursu nie dłużej niż 5 lat i do dnia złożenia wniosku konkursowego nie zostały wycofane,
 • Uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe do rozwiązania.

Do konkursu można zgłaszać dwa typy projektów, łącznie w 5 podkategoriach:

 1. Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych :
  • dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników,
  • dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 ale mniej niż 250 pracowników,
  • dla przedsiębiorców zatrudniających od 250 pracowników.
 2. Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych:
  • dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata,
  • dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata.

Rozwiązania zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do:

 1. rozwoju kultury organizacyjnej (zdemokratyzowanej, nastawionej na innowacje i dzielenie się wiedzą), 
 2. utrzymania zaangażowanego zespołu ludzi, także w czasie pandemii COVID-19,
 3. rozwoju kompetencji pracowniczych,
 4. wsparcia zarządzania różnorodnością,
 5. rozwijania firmy odpornej na kryzysy (zwiększenia elastyczności biznesowej przedsiębiorstwa, dywersyfikacji działalności),
 6. usprawnień w działalności firmy, podnoszenia jakości oferowanych produktów/usług, tworzenia nowych produktów/usług, zwiększania efektywności, rozwoju firmy.

Nagrody w Konkursie są finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Laureat nagrody głównej otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych. Wyróżniony otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych. W każdej z 5 podkategorii Konkursu wyłanianych jest maksymalnie 10 laureatów, w tym przyznawana jest 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień. Łącznie przyznanych zostać może 50 nagród finansowych:

 • 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł.,
 • 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł.

Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne w postaci:

 • informacji o laureatach na stronie PARP,
 • opisania wybranych dobrych praktyk w publikacji PARP,
 • uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PARP w celu prezentacji dobrych praktyk.

Laureaci otrzymają wsparcie promocyjne w postaci:

 • informacji o laureatach na stronie PARP,
 • opisania wybranych dobrych praktyk w publikacji PARP,
 • uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PARP w celu prezentacji dobrych praktyk.

Nagrody, o których mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu, zgodnie z § 45 ust 1a rozporządzenia, nie stanowią pomocy publicznej.

Nagrody finansowe są wypłacane w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu, na rachunek bankowy podany przez Uczestnika Konkursu we wniosku konkursowym.

Laureaci konkursu zobowiązani są do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania nagrody ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR - na swojej stronie internetowej, w okresie 1 roku od uzyskania informacji o przyznaniu nagrody.

Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

Kwestie dotyczące odprowadzenia podatku od nagród finansowych leżą po stronie Laureatów Konkursu.

Nie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Rozwiązanie ICT to gotowe narzędzie informatyczne wspierające proces zgłaszania pomysłów przez pracowników, które sprzyja komunikacji pomiędzy stronami procesu, ułatwia wybór najbardziej wartościowych pomysłów i ich rozwijanie; nakierowane na pobudzanie lub rozwój inicjatyw pracowniczych oraz włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

Do Konkursu może zostać zgłoszone rozwiązanie ICT, które:

 1. oferowane jest do wdrożenia podmiotom zewnętrznym, 
 2. zostało wdrożone w co najmniej jednym podmiocie zewnętrznym,
 3. znajduje się w aktualnej ofercie Uczestnika nie dłużej niż 5 lat i do dnia złożenia wniosku konkursowego nie zostało wycofane, 
 4. Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do rozwiązania (rozwiązanie opracowane zostało przez Uczestnika Konkursu tzn. jest jego autorem lub prawa do tego rozwiązania zostały przez Uczestnika nabyte od autora/twórcy rozwiązania). Uczestnik powinien posiadać prawa własności do rozwiązania. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone rozwiązania, z których Uczestnik jedynie korzysta. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone rozwiązania, do korzystania z których Uczestnik nabył licencję (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)).

Do Konkursu może zostać zgłoszony program rozwoju inicjatyw pracowniczych, który:

 1. został wdrożony w przedsiębiorstwie Uczestnika,
 2. działa w przedsiębiorstwie Uczestnika od co najmniej 6 miesięcy i do dnia złożenia wniosku konkursowego nie został zakończony; dopuszczone do udziału w Konkursie są programy uruchamiane cyklicznie, powtarzalne (traktowane są jak programy niezakończone); zakończenie programu oznacza, że została podjęta decyzja o całkowitej rezygnacji z kontynuacji programu w przedsiębiorstwie, 
 3. posiada regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie, 
 4. program przynosi wymierne efekty w przedsiębiorstwie Uczestnika, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić jeden wniosek konkursowy w ramach jednej z kategorii, o których mowa w § 5 ust 1. Oznacza to, że można równocześnie ubiegać się o nagrodę w dwóch kategoriach. Uczestnik Konkursu może złożyć jeden wniosek w kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” oraz jeden wniosek w kategorii „Rozwiązanie ICT”. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby wniosków w jednej kategorii, PARP wzywa Uczestnika Konkursu do wskazania właściwego wniosku i wycofania pozostałych wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać wnioski w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wskazania właściwego wniosku i wycofania pozostałych wniosków, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostaną dopuszczone do oceny.

Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku konkursowego w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu.

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzupełnić braki w zakresie warunków formalnych, czy przekazać wymagane informacje lub dokumenty w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez uczestnika Konkursu). Należy pamiętać, że dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku konkursowego w zakresie wskazanym w wezwaniu. Jeżeli uczestnik Konkursu nie poprawi lub nie uzupełni wniosku konkursowego w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu, lub wprowadzi we wniosku zmiany inne, niż wskazane w wezwaniu, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów oceny.

Uczestnik Konkursu ma możliwość wycofania wniosku konkursowego w Generatorze Wniosków. Wycofuje wniosek w Generatorze oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku konkursowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. Datą wycofania wniosku jest data wygenerowana przez Generator Wniosków.

Komisja Konkursowa powoływana jest przez Prezesa PARP i składa się z:

 • Przewodniczącego
 • Zastępcy Przewodniczącego
 • Sekretarza
 • Zastępcy Sekretarza
 • Członków oceniających.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny wniosków konkursowych.

Uczestnikowi konkursu nie przysługuje możliwość wniesienia środków odwoławczych od wyników oceny.

W kryterium oceniane jest od jak dawna program działa w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu, licząc do dnia złożenia wniosku konkursowego. Aby uzyskać 1 pkt program powinien działać co najmniej od 6 miesięcy.

W każdej z kategorii: „rozwiązanie ICT” oraz „program rozwoju inicjatyw pracowniczych” do nagrody/wyróżnienia może zostać rekomendowanych maksymalnie po 10 programów z największą liczbą punktów, przy uwzględnieniu kryterium rozstrzygającego. Kryteria rozstrzygające:

 1. W przypadku rozwiązań, które uzyskały jednakową łączną liczbę punktów kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie lokalizacji siedziby wnioskodawcy w województwie, w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy. W przypadku rozwiązań realizowanych w województwie, w którym wskaźnik jest niższy, projekt znajduje się wyżej na liście rankingowej względem pozostałych. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych z „Rocznika Statystycznego Województw 2020”.
 2. W przypadku projektów, które po uwzględnieniu kryterium rozstrzygającego nr 1 w dalszym ciągu znajdują się na równorzędnych pozycjach listy rankingowej ostateczna kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

Ocena nie będzie dokonywana poprzez panel ekspertów. Oceny wniosków konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa. Ocena jest jednoetapowa i jest dokonywana niezależnie przez co najmniej dwóch członków oceniających. Oceną końcową w każdym z kryteriów jest zgodna ocena dwóch oceniających. W przypadku rozbieżności w ocenie danego kryterium wniosek konkursowy kierowany jest do oceny trzeciego oceniającego (tylko w zakresie kryterium, co do oceny którego nastąpiła rozbieżność w ocenie dwóch oceniających), który rozstrzyga, która z dwóch ocen jest właściwa. W takim przypadku oceną końcową danego kryterium jest ocena trzeciego oceniającego. 

Wniosek konkursowy powinien zostać sporządzony w języku polskim zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.), z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Konkursu.

PARP zastrzega możliwość anulowania Konkursu, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia Konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku, uczestnikowi Konkursu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

W kryterium kompleksowość programu oceniane jest, czy program wdrożony w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu uwzględnia następujące elementy:

 1. jasno określony sposób wyboru inicjatyw/pomysłów do wdrożenia,
 2. zapewnienie rozwoju zgłoszonych pomysłów (określony sposób postępowania z pomysłem wybranym do wdrożenia, ścieżka jaką przechodzi pomysł od wyboru do wdrożenia),
 3. włączanie pracowników we wdrażanie zgłoszonych pomysłów,
 4. zapewnienie dwustronnej komunikacji pracodawca-pracownik (w tym udzielanie informacji zwrotnej),
 5. zapewnienie finansowania wdrożenia zgłoszonych pomysłów,
 6. monitorowanie przebiegu programu.

Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym: 0 pkt – program nie jest kompleksowy - nie zawiera żadnego z powyższych elementów, 2 pkt – program w przeciętnym stopniu można uznać za kompleksowy - zawiera nie więcej niż 3 powyższe elementy, 4 pkt – program kompleksowy - zawiera więcej niż 3 powyższe elementy. Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt.

Należy podać liczbę zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień składania wniosku konkursowego.