Pomiń nawigację

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Polski.

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie https://lsi1420.parp.gov.pl. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego znajdującej się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych, stanowiącą odpowiednio załącznik nr 3a i 3b do regulaminu dostępnego na stronie https://www.parp.gov.pl/storage/site/files/2786/Regulamin-Konkursu-.pdf. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

Kwestie dotyczące odprowadzenia podatku od nagród finansowych leżą po stronie Laureatów Konkursu.

Nie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Rozwiązanie ICT to gotowe narzędzie informatyczne wspierające proces zgłaszania pomysłów przez pracowników, które sprzyja komunikacji pomiędzy stronami procesu, ułatwia wybór najbardziej wartościowych pomysłów i ich rozwijanie; nakierowane na pobudzanie lub rozwój inicjatyw pracowniczych oraz włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

 1. W przypadku wniosku składanego w kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:
  1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej.
  2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu w kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” zgodnego z treścią załącznika nr 4 do Regulaminu i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji;
  3. regulamin programu bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie; 
  4. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu – jedynie w przypadku, gdy oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym. 
 2. W przypadku wniosku składanego w kategorii „Rozwiązanie ICT” integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:
  1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej. 
  2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu w kategorii „Rozwiązanie ICT” zgodnego z treścią załącznika nr 5 do Regulaminu i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji;
  3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu – jedynie w przypadku, gdy oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym. 

W kryterium oceniane jest od jak dawna program działa w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu, licząc do dnia złożenia wniosku konkursowego. Aby uzyskać 1 pkt program powinien działać co najmniej od 6 miesięcy.

W każdej z kategorii: „rozwiązanie ICT” oraz „program rozwoju inicjatyw pracowniczych” do nagrody/wyróżnienia może zostać rekomendowanych maksymalnie po 10 programów z największą liczbą punktów, przy uwzględnieniu kryterium rozstrzygającego. Kryteria rozstrzygające:

 1. W przypadku rozwiązań, które uzyskały jednakową łączną liczbę punktów kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie lokalizacji siedziby wnioskodawcy w województwie, w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy. W przypadku rozwiązań realizowanych w województwie, w którym wskaźnik jest niższy, projekt znajduje się wyżej na liście rankingowej względem pozostałych. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych z „Rocznika Statystycznego Województw 2020”.
 2. W przypadku projektów, które po uwzględnieniu kryterium rozstrzygającego nr 1 w dalszym ciągu znajdują się na równorzędnych pozycjach listy rankingowej ostateczna kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Konkursu.

W kryterium kompleksowość programu oceniane jest, czy program wdrożony w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu uwzględnia następujące elementy:

 1. jasno określony sposób wyboru inicjatyw/pomysłów do wdrożenia,
 2. zapewnienie rozwoju zgłoszonych pomysłów (określony sposób postępowania z pomysłem wybranym do wdrożenia, ścieżka jaką przechodzi pomysł od wyboru do wdrożenia),
 3. włączanie pracowników we wdrażanie zgłoszonych pomysłów,
 4. zapewnienie dwustronnej komunikacji pracodawca-pracownik (w tym udzielanie informacji zwrotnej),
 5. zapewnienie finansowania wdrożenia zgłoszonych pomysłów,
 6. monitorowanie przebiegu programu.

Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym: 0 pkt – program nie jest kompleksowy - nie zawiera żadnego z powyższych elementów, 2 pkt – program w przeciętnym stopniu można uznać za kompleksowy - zawiera nie więcej niż 3 powyższe elementy, 4 pkt – program kompleksowy - zawiera więcej niż 3 powyższe elementy. Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt.